Reakcia TÚ SR na tlačovú správu Slovak Telecom

25.08.2004, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) reaguje na tlačovú správu spoločnosti Slovak Telecom, a.s. (ST) zverejnenú na internete net, ktorou ST prostredníctvom masmédií napáda činnosť národného regulátora a cenového orgánu v oblasti elektronických komunikácií, ktorým je TÚ SR nasledovným vyhlásením:

Od okamihu ako bolo rozhodnutie vydané a doručené adresátovi je platné a svedčí mu prezumpcia správnosti. Platnosť rozhodnutia trvá po celý čas jeho existencie, takže až do času, kedy by bolo zákonným spôsobom zrušené alebo zmenené.

Napr. predbežné opatrenie, ktorým TÚ SR uložil ST zdržať sa vykonania zmeny tarify sprostredkovania prístupu do siete internet a prístupu do verejných dátových sietí prostredníctvom čísel 019XY vychádzalo z dostupných údajov o počte a dĺžke pripojení do siete internet. Úrad v rámci konania požiadal spoločnosti Slovak Telecom, GTS Slovakia, Slovanet, Euroweb a eTel o predloženie ínformácií o počte volaní na čísla 019XY, v členení podľa dĺžky volania. Spoločnosť Nextra takýto podklad predložila v rámci podnetu na začatie konania. Do 30.7.2004 úradu doručili tieto informácie spoločnosti Slovanet a GTS Slovakia.

Dňa 28.7.2004 bol úradu doručený list spoločnosti Slovak Telecom, v ktorom táto žiada úrad o predĺženie lehoty na predloženie požadovaných informácií o 10 dní, t.j. do 12.8.2004 vzhľadom na množstvo údajov a komplikovanosť ich zozbierania. Uvedené informácie spoločnosť Slovak Telecom úradu predložila až 24.8.2004.

Ak sa teda spoločnosť Slovak Telecom dovoláva skorého rozhodnutia úradu, bolo primárne v jej záujme úradu predložiť požadované informácie v čo najkratšom termíne.

Vzhľadom na to, že konania, ktoré ST tlačovou správou napáda nie sú ukončené, resp. rozhodnutia nie sú právoplatné TÚ SR sa k vyjadreniam ST bližšie vyjadrovať nebude.

V Bratislave 25. augusta 2004.