Reakcia úradu na mediálnu kampaň UPC zameranú proti TÚ SR

08.06.2001, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR ostro protestuje proti mediálnej kampani spoločnosťou UPC Slovensko, s.r.o. zameranej na očiernenie práce úradu. Vyhlásenia spoločnosti UPC sa nezakladajú na pravde. Telekomunikačný úrad SR zváži podanie súdnej žaloby na spoločnosť UPC Slovensko, s.r.o.. Úrad ako orgán štátnej správy postupuje jedine v súlade s platnou legislatívou.

Vyhlásenie, že úrad o výsledkoch kontroly informoval pred jej ukončením sa nezakladá takisto na pravde. Výsledky kontroly boli zverejnené až po skončení kontroly, a to až potom, ako bol s nimi oboznámený kontrolovaný subjekt.

Tvrdenia, že úrad má snahu udeliť pokutu bez reálnej opory v zákone sa rovnako nezakladajú na pravde. Telekomunikačný úrad SR ako regulačný a cenový kontrolný orgán v telekomunikáciách je podľa zákona povinný uložiť pokutu pokiaľ kontrolou zistí porušenie cenovej disciplíny. Porušenie cenovej disciplíny spoločnosťou UPC bolo zistené kontrolou, ktorá bola ukončená 7. júna 2001.

Telekomunikačný úrad rovnako protestuje proti vyhláseniu spoločnosti UPC, že sa snaží mediálne zakryť svoje rozhodnutie o regulácii cien z 27. apríla 2001, ktoré podľa UPC povoľuje inému telekomunikačnému operátorovi 35 % zvýšenie cien za miestne hovory v priebehu šiestich mesiacov, čo podľa UPC v ročnom vyjadrení znamená 70% zvýšenie. Regulácia cien telekomunikačných služieb poskytovaných Slovenskými telekomunikáciami, a.s. sa riadi rozhodnutím č. 223/2000 z 21. júla 2000. Keďže takéto opatrenie pre oblasť prevádzky káblových rozvodov a poskytovanie služieb prostredníctvom nich neexistuje, úrad na pracovnej porade so spoločnosťou UPC konanej v januári 2001 jednoznačne prehlásil, že v prípade predloženia príslušných podkladov vydá v priebehu mája - júna 2001 rozhodnutie o regulácii cien, ktorým umožní spomínanej spoločnosti uplatniť reálne ceny. Spoločnosť UPC Slovensko, s.r.o. do dnešného dňa nepredložila príslušné podklady. Rozhodnutie o regulácii cien preto nemôže byť vydané a menovaná spoločnosť tak koná v rozpore so svojimi komerčnými záujmami.

V Bratislave 8. júna 2001.