Registrácia

     Podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o poštových službách") môže poštový podnik poskytovať poštové služby iné ako univerzálna služba a poštový platobný styk len na základe registrácie podľa § 19 zákona o poštových službách v spojení s § 25 zákona o poštových službáych. Prihlášku na registráciu podáva poštový podnik na predpísanom tlačive pred začatím poskytovania určených poštových služieb a poštového platobného styku. Tlačivá Prihláška na registráciu poštového podniku a Zmena údajov registrácie poštového podniku sú súčasťou Všeobecného povolenia na poskytovanie poštových služieb.

Prihláška na registráciu poštového podniku sa môže podať písomne alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. K prihláške je potrebné priložiť:

  • obchodné podmienky poštového podniku, podľa ktorých poskytuje poštové služby (poštové podmienky),
  • sadzobník poštových služieb (tarifu),
  • doklady preukazujúce bezúhonnosť určených osôb,
  • doklady preukazujúce splnenie podmienok na vybranie a dodanie úradných zásielok a poskytovanie poštového platobného styku.

     Regulačný úrad posúdi prihlášku a priložené dokumenty z hľadiska úplnosti a splnenia zákonných ustanovení. Po splnení podmienok poštový podnik zaregistruje a pridelí mu registračné číslo. Registrácia poštového podniku podlieha správnemu poplatku 100 € splatnému pri podaní prihlášky.

     Regulačný úrad podľa § 23 zákona vedie Register poštových podnikov, ktorý je verejným zoznamom poštových podnikov.

Poštový podnik je povinný ohlásiť zmenu registrovaných údajov do 10 pracovných dní odo dňa, keď došlo k zmene:

  • identifikačných údajov poštového podniku, ktoré sú obsahom prihlášky na registráciu,
  • orgánov poštového podniku,
  • podmienok na vybranie a dodanie úradných zásielok a poštového platobného styku, ktoré určuje všeobecné povolenie a na základe ktorých bola vykonaná registrácia,
  • poskytovania zameniteľných služieb.

Poštový podnik registrovaný na poskytovanie inej poštovej služby, ako je

  • vybranie a dodanie úradných zásielok,
  • poštový platobný styk,
je povinný pred začatím ich poskytovania podať regulačnému úradu žiadosť o zmenu registrácie.

Zmena údajov registrácie poštového podniku sa môže podať písomne alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. Zmena údajov registrácie poštového podniku podlieha správnemu poplatku 33,- € v zmysle položky č. 269 písm. b) zmena registrovaných údajov poštového podniku, časť XXI. Poštová činnosť Sadzobníka správnych poplatkov.

V prípade podania prihlášky na registráciu poštového podniku alebo oznámenia zmeny údajov registrácie poštového podniku elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom sa uplatňuje ustanovenie § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch: „Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka“.