Registrácia

     Podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z.z. môže poštový podnik poskytovať poštové služby iné ako univerzálna služba a poštový platobný styk len na základe registrácie podľa § 19 zákona v spojení s § 25 zákona. Prihlášku na registráciu podáva poštový podnik na predpísanom tlačive pred začatím poskytovania určených poštových služieb a poštového platobného styku. Tlačivá Prihláška na registráciu poštového podniku a Zmena údajov registrácie poštového podniku sú súčasťou Všeobecného povolenia na poskytovanie poštových služieb.

Prihláška na registráciu poštového podniku sa môže podať písomne alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. K prihláške je potrebné priložiť:

 • obchodné podmienky poštového podniku, podľa ktorých poskytuje poštové služby (poštové podmienky),
 • sadzobník poštových služieb (tarifu),
 • doklady preukazujúce bezúhonnosť určených osôb,
 • doklady preukazujúce splnenie podmienok na vybranie a dodanie úradných zásielok a poskytovanie poštového platobného styku.

     Regulačný úrad posúdi prihlášku a priložené dokumenty z hľadiska úplnosti a splnenia zákonných ustanovení. Po splnení podmienok poštový podnik zaregistruje a pridelí mu registračné číslo. Registrácia poštového podniku podlieha správnemu poplatku 100 € splatnému pri podaní prihlášky.

     Regulačný úrad podľa § 23 zákona vedie Register poštových podnikov, ktorý je verejným zoznamom poštových podnikov.

Poštový podnik je povinný ohlásiť zmenu registrovaných údajov do 10 pracovných dní odo dňa, keď došlo k zmene:

 • identifikačných údajov poštového podniku, ktoré sú obsahom prihlášky na registráciu,
 • orgánov poštového podniku,
 • podmienok na vybranie a dodanie úradných zásielok a poštového platobného styku, ktoré určuje všeobecné povolenie a na základe ktorých bola vykonaná registrácia,
 • poskytovania zameniteľných služieb.

Poštový podnik registrovaný na poskytovanie inej poštovej služby, ako je

 • vybranie a dodanie úradných zásielok,
 • poštový platobný styk,

  je povinný pred začatím ich poskytovania podať Poštovému regulačnému úradu žiadosť o zmenu registrácie.