Regulácia max. výšky poplatku za ukončenie volania do mobilných sietí

20.01.2010, Tlačová správa

     Podľa právoplatných rozhodnutí predsedu Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Ladislava Mikuša sú spoločnosti Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko povinné všetkým operátorom (t.j. nie len mobilným) účtovať v období od 1.2. 2010 do 31.1. 2011 maximálnu cenu za ukončenie volania v ich sieti (cenu za prepojenie) vo výške 0,0635 € za minútu. Spoločnosť Telefónica O2 Slovakia je povinná účtovať maximálnu cenu 0,0768 € za minútu. Predseda TÚ SR týmto rozhodol o rozkladoch spoločností Orange, T–Mobile a O2 voči prvostupňovými rozhodnutiam TÚ SR. Rozhodnutia predsedu TÚ SR nadobudli právoplatnosť 15.1. 2010.
     Tieto ceny sú určené na základe jednoduchého aritmetického priemeru z priemerných cien za službu ukončenia volania v štátoch Európskej únie, ktoré uplatňujú metodiku kalkulácie cien založenú na nákladoch, v ktorých je zohľadnená otázka efektívnosti (LRIC), umožňujúce vypočítať efektívne ceny podľa dokumentu Skupiny európskych regulátorov (ERG) „MTR Benchmark Snapshot“ k 1.7. 2009. V praxi to znamená, že uvedené max. ceny sú nižšie ako aritmetický priemer všetkých štátov Európskej únie.
     Predseda TÚ SR vyššie uvedenými rozhodnutiami potvrdil, že spoločnosti Orange Slovensko, T–Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia sú významné podniky na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach a upravil im povinnosti, ktoré stanovil TÚ SR. Cieľom uložených povinností je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. Okrem cenovej regulácie majú všetci traja operátori uložené tieto povinnosti: povinnosť nediskriminácie prístupu, transparentnosti prístupu, povinnosť viesť oddelenú evidenciu a povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie sietí.
     Vyššie uvedeným rozhodnutiam predchádzali analýzy veľkoobchodného trhu ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach. TÚ SR na základe analýz dospel k záveru, že na trhu nie je súťaž a spoločnosti Orange Slovensko, T–Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia sú významné podniky na tomto trhu a navrhol uložiť im hore uvedené povinnosti. Pred začatím správneho konania o uložení povinností prebehli tzv. národné a nadnárodné konzultácie a na záver sa k výsledkom a k navrhovaným povinnostiam vyjadrila aj Európska komisia (EK). Úrad na základe výsledkov analýzy a vyjadrení EK začal správne konanie a následne rozhodnutiami operátorom uložil povinnosti s cieľom podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. Operátori podali proti rozhodnutiam rozklad, o ktorom rozhodoval predseda TÚ SR.

Rozhodnutia sú dostupné na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1430