Regulácia poštových služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb v oblasti poštových služieb vykonáva:

  1. štátnu reguláciu poštových služieb a poštového platobného styku,
  2. štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb a poštového platobného styku,
  3. spoluprácu s regulačnými orgánmi iných štátov v oblasti poštových služieb, 
  4. funkciu notifikačného orgánu v oblasti štátnej regulácie voči orgánom Európskej únie a voči príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu,
  5. ďalšie činnosti podľa tohto zákona,
  6. štatistické zisťovanie pre oblasť poštových služieb.

Všetky činnosti štátnej regulácie a štátneho dohľadu nad poskytovaním poštových služieb naďalej vykonáva stále pracovisko regulačného úradu pre oblasť poštových služieb v Žiline, Ul. 1. mája 16.


ERGP

Európska skupina regulačných orgánov pre poštové služby (ERGP) bola zriadená Rozhodnutím Európskej Komisie 2010/C 217/07 z 10. augusta 2010. Skupina je zložená z regulačných orgánov v oblasti poštových služieb  a jej úlohou je poskytovať poradenstvo a pomáhať Komisii s cieľom konsolidovať vnútorný trh poštových služieb, uľahčovať konzultácie, koordináciu a spoluprácu medzi nezávislými vnútroštátnymi regulačnými orgánmi v členských štátoch, ako aj medzi týmito orgánmi a Komisiou.

ERGP sa skladá zo zástupcov 28 členských štátov EÚ. Členské štáty EFTA, EEA a kandidátske krajiny na vstup do EU sú stálymi pozorovateľmi. Na čele ERGP je predseda, ktorý je volený z členov skupiny. Práca ERGP je organizovaná do jednotlivých expertných pracovných skupín.

Viac informácií na stránke:    https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp_en