Regulácia poštových služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb v oblasti poštových služieb vykonáva:

  1. štátnu reguláciu poštových služieb a poštového platobného styku,
  2. štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb a poštového platobného styku,
  3. spoluprácu s regulačnými orgánmi iných štátov v oblasti poštových služieb, 
  4. funkciu notifikačného orgánu v oblasti štátnej regulácie voči orgánom Európskej únie a voči príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu,
  5. ďalšie činnosti podľa tohto zákona,
  6. štatistické zisťovanie pre oblasť poštových služieb.

 

Všetky činnosti štátnej regulácie a štátneho dohľadu nad poskytovaním poštových služieb naďalej vykonáva stále pracovisko regulačného úradu pre oblasť poštových služieb v Žiline, Ul. 1. mája 16.