Regulácii budú podliehať už len dva veľkoobchodné trhy

Regulácia2
04.01.2021, Tlačová správa
Dňa 29.12.2020 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/2245 zo dňa 18. decembra 2020 o relevantných trhoch produktov a služieb v sektore elektronických komunikácií, ktoré môžu podliehať regulácii ex ante, t. j. regulácii, ktorú vykonáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad).Podľa tohto Odporúčania majú na území Európskej únie podliehať regulácii dva trhy:

Trh 1: Veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení
Trh 2: Veľkoobchodná vyhradená kapacita.

Z doteraz platného Odporúčania Európskej komisie 2014/710/EÚ tak boli vypustené tri trhy:

Trh 1: Veľkoobchodné služby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych sieťach poskytované v pevnom umiestnení
Trh 2: Veľkoobchodné služby ukončenia hlasového volania v individuálnych mobilných sieťach
Trh 3b: Veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení pre výrobky určené na hromadný trh.

Na týchto troch trhoch Regulačný úrad najskôr vykoná tzv. test troch kritérií a v prípade, že nebude splnené ktorékoľvek z kritérií, takýto trh v Slovenskej republike nebude podliehať regulácii.

Nové Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/2245 je dostupné na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32020H2245&qid=1609754186019