Regulačné orgány diskutovali o otázkach aukcií frekvencií

09.04.2013, Tlačová správa

     Dňa 4. apríla 2013 sa vo Viedni stretli vrcholní predstavitelia šiestich národných regulačných orgánov (NRA) v oblasti elektronických komunikácií štátov strednej a východnej Európy, ktorí diskutovali o pripravovaných výberových konaniach na pridelenie frekvencií pre mobilné siete štvrtej generácie. Zástupcovia rumunského ANCOM, slovinského APEK, českého ČTÚ, maďarského NMHH, rakúskeho RTR a slovenského TÚ SR sa zhodli na dôležitosti nepretržitej spolupráce medzi NRA v oblasti prideľovania frekvencií. Spolupráca prispeje k využívaniu frekvencií efektívnym spôsobom a prispeje tak k dosiahnutiu cieľov Európskej Digitálnej Agendy.
     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) na stretnutí zastupovali Ladislav Mikuš, predseda TÚ SR a Milan Mizera, riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra, ktorý riadi tím špeciálne zriadený na realizáciu pridelenia frekvencií formou elektronickej aukcie. NRA v krajinách strednej a východnej Európy súhlasia s cieľmi Európskej Digitálnej Agendy, ktoré sa týkajú rozvoja širokopásmového pripojenia, v ktorom bezdrôtové širokopásmové pripojenie zohráva dôležitú úlohu. Cenovo dostupné mobilné širokopásmové služby, ktoré budú k dispozícii pre celú populáciu, môžu podstatne prispieť k sociálnemu a ekonomickému rozvoju. Okrem toho, môžu byť jedným z nových zdrojov ekonomického rastu, ktorý bude mať za následok vytvorenie ďalších pracovných miest v európskych ekonomikách.
     NRA v regióne strednej a východnej Európy sa zaviazali k spolupráci týkajúcej sa aukcie frekvenčného spektra, ktorá im pomáha prideliť frekvencie takým spôsobom, ktorý prináša najvyššiu hodnotu pre európsku spoločnosť a európske hospodárstvo. Tento druh rokovaní prispieva k rozvoju 27 národných trhov do skutočne jednotného trhu, kde občania môžu skutočne kúpiť a používať mobilné služby voľne v celej EÚ. NRA diskutovali najmä o tom, ako stimulovať investície do infraštruktúry a zabezpečiť príťažlivé podmienky pre efektívne využívanie frekvenčného spektra. Poučenie hľadali v minulosti, v už uskutočnených aukciách frekvencií. Rozoberali kritické faktory úspechu a riziká spojené s aukciami frekvencií. Všetci sa zhodli o tom, že je dôležité zvýšiť hospodársku súťaž vytváraním stimulov pre vstup nových účastníkov na vnútroštátne trhy. Zhodnotili výhody a nevýhody použiteľných formátov elektronických aukcií.
     Tento typ nepretržitej spolupráce NRA podporuje efektívne využívanie frekvenčného spektra v regióne a prispieva k vytvoreniu prostredia podporujúceho investície do vysokorýchlostných sietí.