Regulačný úrad vyhral súd so spoločnosťou Slovak Telekom

26.03.2014, Tlačová správa

     Najvyšší súd Slovenskej republiky zamietol žalobu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) proti rozhodnutiam Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ), ktoré sa týkajú určenia ST za významný podnik a uloženia povinností, ktoré majú podporiť efektívnu súťaž a rozvoj trhu. Povinnosti sa okrem iného týkajú umožnenia prístupu konkurenčných operátorov k metalickým a optickým vedeniam ST. Súd zároveň nepriznal ST náhradu trov konania. ST musí konkurenčným operátorom aj naďalej umožniť prístup k jej metalickým a optickým vedeniam.
     Predchodca RÚ, ktorým bol Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR), určil ST za významný podnik na relevantnom trhu č. 4 a uložil jej povinnosť transparentnosti, povinnosť nediskriminácie, povinnosť viesť oddelenú evidenciu, povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom a povinnosť regulácie cien. Povinnosti sa týkajú metalických aj optických vedení ST. Potom, ako ST neuspela s opravným prostriedkom – rozkladom voči rozhodnutiu, sa obrátila na Najvyšší súd Slovenskej republiky, kde sa domáhala preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutí TÚ SR. Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh ST ako nedôvodný zamietol. Proti rozsudku nie je prípustný opravný prostriedok.
     Trh č. 4 je definovaný ako veľkoobchodný fyzický prístup, vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu, poskytovaný prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste.