Regulatory Authority levy:

  1. Administrative fees specified by Act No.145/1995 C.l. as amended
  2. Payment for numbers (.pdf)
  3. Payment for permission to operate radio equipment

 

Account number

1. Bank name and address: 
for payment from Slovakia: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
for payment from other countries: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
2. SWIFT CODE: SUBASKBX
3. Beneficiary s account number:
7000499747/8180 - (authorisation) decree and general authorisation
7000499739/8180 - penalty 
4. IBAN: 
SK45 8180 0000 0070 0049 9747 - authorisations and general authorisation  
SK67 8180 0000 0070 0049 9739 - penalty
5. Beneficiary s name: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, IČO 42355818
6. Payment details: variable symbol (VS): number of decree or number of invoice

 

Platobná inštrukcia – SEPA úhrady
cez európsky platobný systém STEP2/via pan-European automated clearing house STEP2

Údaje potrebné pre vykonanie SEPA úhrady* v prospech účtu klienta Štátnej pokladnice prostredníctvom platobného systému STEP2 – povinné údaje** / Data needed for routing purposes for SEPA Credit Transfer to a client of the STATNA POKLADNICA – mandatory data**
Banka príjemcu/Beneficiary´s bank:
STATNA POKLADNICA
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

BIC/SWIFT**:SPSRSKBAXXX

Číslo účtu príjemcu/Beneficiary´s account number IBAN**:SK 8180 xxxx xxxx xxxx xxxx
(v prípade potreby použite validátor IBAN / if necessary use the IBAN validator)
Názov účtu príjemcu/Beneficiary´s account name
(overte u príjemcu/verify with the beneficiary – payment receiver)
Adresa príjemcu/Beneficiary´s address
Kód krajiny/Country code: SK
Účet prevodu/Remittance information

(napr. číslo faktúry, VS, KS, SS atď. / for example invoice number, VS, KS, SS etc.)

*SEPA úhrada – úhrada v mene EUR, s uvedeným správnym BIC kódom banky príjemcu, s uvedeným účtom príjemcu v správnom tvare IBAN, s inštrukciou pre poplatky SHA – platiteľ/príjemca, banka platiteľa zapojená do SEPA Credit Transfer schémy.
SEPA krajiny – členské krajiny EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré sa dobrovoľne pristúpili k SEPA
Upozornenie: SEPA úhradu po 1.2.2014 bude možné prijať na účet klienta Štátnej pokladnice len s použitím BIC: SPSRSKBAXXX