Regulované veľkoobchodné ceny klesnú

21.08.2014, Tlačová správa

     Regulované veľkoobchodné ceny, ktoré spoločnosť Slovak Telekom (ST) účtuje svojej konkurencii klesnú. Cena zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení spoločnosti ST klesne o 4,5%, ceny za zriadenie a za používanie ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s klesnú o 6,4%, resp. o 13,6%. Klesnú aj ceny za služby kolokácie na veľkoobchodných trhoch č. 4, 5 a 6. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe uskutočneného overenia výpočtov konštatuje, že regulované ceny vypočítané spoločnosťou ST obsahujú iba náklady nevyhnutne potrebné na poskytovanie služieb. Zníženie veľkoobchodných cien je dobrou správou pre rozvoj konkurencie.
     RÚ schválil cenu vypočítanú spoločnosťou ST vo výške 0,003454 EUR ako maximálnu a symetrickú cenu za veľkoobchodnú službu zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení spoločnosti ST bez ohľadu na typ a úroveň prevádzky. Spoločnosť ST je povinná schválenú cenu účtovať odo dňa 1. septembra 2014. RÚ 30.07.2014 schválil cenu za zriadenie prístupu k ukončovacím častiam prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s vo výške 746,62 EUR a cenu za používanie ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s vo výške 44,71 EUR ako maximálnu cenu. Spoločnosť ST je povinná schválenú cenu účtovať po uplynutí šesťdesiatich dní od doručenia potvrdenia RÚ. RÚ publikoval plné znenia oznámení o schválení cien vo svojom vestníku a na internete.
     RÚ v minulosti uložil ST povinnosť cenovej regulácie a rozhodnutiami určil metódu kalkulácie cien. ST je povinná vypočítať ceny podľa stanovenej metodiky a predložiť ich výpočet RÚ, ktorý ho overí a ceny schváli alebo ich upraví.