Reklamácie a námietky proti účtom telekomunikačných úhrad

30.06.1999, Tlačová správa
Postup telefónnych účastníkov a konanie Slovenských telekomunikácií a.s. (dodávateľa služby) a telekomunikačných úradov (orgánov štátnej správy) podľa v súčasnosti platných predpisov.

V prípade nesúhlasu s účtom telekomunikačných úhrad by mal telefónny účastník vo vlastnom záujme účet neodkladne reklamovať na príslušnom obchodno-technickom stredisku telekomunikácií (OTST). Za podanie reklamácie sa neplatí. OTST vec podrobne prešetrí technickými meraniami i administratívnymi zisťovaniami a o skutočnostiach napíše protokol. Lehota na podanie reklamácie je 15 dní od doručenia účtu (§ 31 ods. 11 vyhl. č. 108/1982 Zb. - Telefónny poriadok). Uvedená lehota však nie je prekluzívna, teda aj neskôr podanú reklamáciu je povinné OTST prijať. Prekluzívnou lehotou je šesťmesačná lehota (§ 8 ods. 6 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách). OTST reklamáciu účtu vybaví v zásade do 30 dní (analógia z.č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach).

Prijatím z.č. 150/1992 Zb., ale najmä z.č. 96/1993 Z.z. (ktorými sa menil a dopĺňal zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách) vznikla telefónnym účastníkom možnosť v prípade nespokojnosti s výslekom reklamácie podať námietku na orgán štátnej správy - príslušný oblastný telekomunikačný úrad (OTÚ). Treba podotknúť, že zákon nevylučuje, aby telefónny účastník podal námietku proti telefónnemu účtu aj bez predchádzajúcej reklamácie na OTST. Ide o podanie návrhu na správne konanie, ktoré podlieha poplatku 50,- Sk. (položka č. 99 sadzobníka správnych poplatkov, z.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, zmena z.č. 232/1999 Z.z. s účinnosťou od 15.9.1999). OTÚ vybavuje námietky podľa z.č. 71/1967 Zb. - Správny poriadok. Lehota na podanie námietky nie je zákonom určená. Správny orgán je však pri rozhodovaní povinný postupovať aj podľa hmotného práva, t.j. brať do úvahy napríklad aj prekluzívnu šesťmesačnú lehotu podľa zákona o telekomunikáciách a podobne. OTÚ rozhodujú o námietkach v I. stupni. Proti ich rozhodnutiu je možné odvolanie. Za odvolanie sa neplatí, pretože odvolacie konanie je pokračovaním prvostupňového správneho konania. Ide o zásadu nášho právneho poriadku - dvojstupňovosť konania, aby sa zabezpečila ochrana účastníka konania a možnosť nápravy nesprávneho rozhodnutia riadnym opravným prostriedkom. V správnom konaní II. stupňa o námietkach rozhoduje Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR). Rozhodnutia TÚ SR sú konečné a nie je možné proti nim podať odvolanie. Je však možné sa dovolávať zmeny právoplatného prvostupňového aj druhostupňového rozhodnutia mimoriadnymi opravnými prostriedkami, ktorými sú:

1. Obnova konania (môže ju povoliť alebo nariadiť orgán štátnej správy, ktorý vo veci rozhodol ako posledný) - § 62 a nasl. Správneho poriadku,
2. Mimoodvolacie konanie ( v prípade, že prebehlo len prvostupňové konanie a ide o žiadosť o zmenu právoplatného rozhodnutia OTÚ - vykoná ho TÚ SR, ak už bolo právoplatne rozhodnuté aj v II. stupni, mimodovolacie konanie uskutoční Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR) - § 65 a nasl. Správneho poriadku.

Žiadosť o mimodvolacie konanie i návrh na obnovu konania podliehajú poplatku - ak ich podáva fyzická osoba 500 Sk, ak ich podáva právnická osoba 5000 Sk.

Pre úplnosť je treba spomenúť, že podľa Občianskeho súdneho poriadku je možnosť v prípade nesúhlasu s rozhodnutím odvolacieho orgánu podať žalobu na Najvyšší súd SR, ktorý preskúma zákonnosť tohto rozhodnutia.

Uvedený postup platil len do 30.6. 2000!!!