Riešenie regulácie cien káblových distribučných systémov pre televízne, zvukové a interaktívne signály (TKR) na Slovensku Telekomunikačným úradom SR

08.01.2001, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR dnes doručil do redakcie Zbierka zákonov rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. januára 2001 o regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi. Podľa tohto rozhodnutia rozsah medziročného zvýšenia cien môže byť maximálne do úrovne ročného indexu inflácie vykázaného Štatistickým úradom SR za obdobie predchádzajúcich dvanásť mesiacov počnúc odo dňa úpravy cien. Rozsah možného zvýšenia cien vo väzbe na vývoj inflácie sa preukazuje prepočtom na kalkulačnú jednicu, t.j. účastníka televízneho káblového rozvodu. Rozsah a kvalita základného a rozšíreného súboru existujúceho k 1.1. 2001 musia zostať zachované. Rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Pri príprave systémových regulačných opatrení pre reguláciu cien káblových distribučných systémov pre televízne, zvukové a interaktívne signály (TKR) na Slovensku budú brané do úvahy pripomienky zástupcov Ministerstva hospodárstva SR - odbor ochrany spotrebiteľa, Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ministerstva financií SR, Protimonopolného úradu a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. TÚ SR 14.11.2000 rozhodol, že prevádzkovatelia TKR musia predložiť úradu všetky podklady v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a príslušných vykonávacích predpisov v členení na náklady za zriaďovanie, prevádzkovanie a "autorské poplatky". TÚ SR po analýze predložených podkladov rozhodne o spôsobe a rozsahu regulovania cien. Zásady vecnej regulácie, vyplývajúce zo zákona o cenách boli operátorom deklarované počas rokovaní.

Najväčšiemu operátorovi spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o. bolo uložené predložiť účtovný rozvrh s podrobným členením triedy 5 - náklady a predložiť audítorskú správu za rok 1999. Požadovaný účtovný rozvrh a audítorskú správu spoločnosť UPC predložila 3.1.2001. TÚ SR v súčasnosti skúma vecnú správnosť predložených dokumentov. Pokiaľ nebude možné zaujať kvalifikované stanovisko ku všetkým dodaným údajom, bude platiť rozhodnutie TÚ SR, ktoré je citované v záhlaví tejto tlačovej správy.

V Bratislave 8. januára 2001.