Riešenie sporov

Riešenie sporov medzi užívateľmi telekomunikačných alebo poštových služieb (fyzickými osobami nepodnikateľmi) a predávajúcimi (telekomunikačnými operátormi alebo poštovými podnikmi)
 
UPOZORNENIE: Regulačný úrad nemá kompetenciu riešiť spory, ani prešetrovať podnety, ktoré sa týkajú zmlúv uzatváraných mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo uzatvárané na diaľku (napr. telefonicky, internetový predaj a pod.) podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Regulačný úrad nemá kompetenciu riešiť spory, ani prešetrovať podnety, ktoré sa týkajú tovarov (napr. mobilné telefóny, faxy, modemy a pod.).

Elektronické komunikácie do 31.1.2016 -
V prípade, že podnik („telekomunikačný operátor“) neposkytuje službu podľa podmienok, poskytuje ju nekvalitne, príp. nesprávne vyúčtuje službu, tak je potrebné podať reklamáciu. Reklamácia sa uplatňuje u podniku a to spôsobom a v lehote stanovenými v reklamačnom poriadku telekomunikačného operátora. Ak užívateľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, tak môže podať sťažnosť u telekomunikačného operátora. Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na mediátora (informácia sa otvára v novom okne). Okrem toho podľa § 75 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách „Účastník môže predložiť úradu spor s podnikom, ktorý poskytuje siete alebo služby, týkajúci sa správnosti úhrady a kvality služby, a to až po reklamačnom konaní, ak nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia.“ Posledná možnosť je obrátiť na príslušný súd formou podania žaloby voči telekomunikačnému operátorovi.

Poštové služby do 31.1.2016 – Podľa § 28 zákona „užívateľ poštových služieb má právo podať spôsobom a v lehotách podľa reklamačného poriadku poštovému podniku reklamáciu poskytnutých poštových služieb alebo poštového platobného styku“. Ak užívateľ poštových služieb nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže sa obrátiť so svojím podnetom na Regulačný úrad. Regulačný úrad preverí, či poštový podnik postupoval podľa podmienok zákona. Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na mediátora (informácia sa otvára v novom okne) a posledná možnosť je obrátiť sa na príslušný súd formou podania žaloby voči poštovému podniku.

Riešenie sporov po 1.2.2016 – ak spotrebiteľ (fyzická osoba nepodnikateľ) nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie (reklamácia podľa zákona o EK alebo reklamácia podľa § 28 zákona o PS) alebo sa domnieva, že jeho práva boli porušené a ak predávajúci zamietol jeho žiadosť o nápravu, má právo podať sťažnosť u telekomunikačného operátora alebo v prípade poštových služieb sa môže obrátiť so svojím podnetom na Regulačný úrad. Regulačný úrad preverí, či poštový podnik postupoval podľa podmienok zákona. Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na mediátora (informácia sa otvára v novom okne). Okrem toho je tu aj nové právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS) u subjektu ARS podľa vlastného výberu, ktorý je uvedený v zozname na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

     Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie ARS u regulačného úradu v prípade sporov s telekomunikačnými operátormi, ktoré sa týkajú správnosti úhrady a kvality služby alebo v prípade sporov s poštovými podnikmi vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku podľa § 2 a 26 zákona o poštových službách. Bližšie informácie a postup (link).
     Posledná možnosť je obrátiť sa na príslušný súd formou podania žaloby voči telekomunikačnému operátorovi alebo poštovému podniku.


Riešenie sporov medzi podnikmi (spory medzi „telekomunikačnými operátormi“)
 
     Podľa § 77 zákona o elektronických komunikáciách regulačný úrad rozhoduje o spore medzi podnikmi alebo osobami, ktoré využívajú výhody z prístupu alebo prepojenia na návrh ktorejkoľvek zo strán sporu, ktorý vznikol v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, rozhodnutia alebo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom. Úrad rozhodne spor najneskôr do štyroch mesiacov od podania návrhu. Ak spor nevznikol v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z rozhodnutia vydaného úradom alebo zo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom, úrad konanie zastaví.
 
Zákon určuje výšku správneho poplatku vo výške 1 659,50 eura. Spôsob úhrady správnych poplatkov: 1. prevodom z bankového účtu platiteľa alebo poštovým poukazom na bankový účet úradu, 2. predložením potvrdenia pre evidenciu poplatku zakúpeného na pošte.
 
     Podľa § 67 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách „Úrad rozhodne z vlastného podnetu alebo na návrh podniku po konzultácii s dotknutými stranami o spoločnom používaní infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení. Podrobnosti o konaní verejnej konzultácie s dotknutými stranami úrad zverejní v primeranej lehote pred jeho uskutočnením na svojom webovom sídle. Úrad pri rozhodovaní zohľadní najmä potrebu vytvorenia a zabezpečenia podmienok efektívnej hospodárskej súťaže v prospech užívateľov, pričom určí aj pravidlá pre stanovenie ceny a rozdelenie nákladov. Úrad je dotknutým orgánom v územnom alebo stavebnom konaní, ak sa spoločné používanie zariadení uplatňuje v procese tohto konania.“ Podľa § 67 ods. 4 zákona „Úrad konanie zastaví, ak sa konanie netýka povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z rozhodnutia, zo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom alebo z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.“
 
Zákon určuje výšku správneho poplatku vo výške 829,50 eura. Spôsob úhrady správnych poplatkov: 1. prevodom z bankového účtu platiteľa alebo poštovým poukazom na bankový účet úradu, 2. predložením potvrdenia pre evidenciu poplatku zakúpeného na pošte.

Adresa:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor technickej regulácie, Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24