Rokovací poriadok výberovej komisie

Rokovací poriadok výberovej komisie
na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest
 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) vydáva podľa § 22 ods. 9 zákona č. 400/2009 Z.z o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) tento rokovací poriadok výberovej komisie na uskutočnenie výberového konania na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest (ďalej len „výberová komisia“). 
 
 
                                                              Čl. 1
                                               Všeobecné ustanovenia
(1) Rokovací poriadok výberovej komisie upravuje spôsob vytvorenia výberovej komisie, jej zloženie, práva a povinnosti predsedu/kyne a členov/niek výberovej komisie a priebeh výberového konania. 
(2)   Výberovú komisiu úrad zriaďuje na uskutočnenie výberového konania.
 
                                                                      Čl. 2
                                               Zloženie výberovej komisie
 (1)   Výberová komisia sa skladá z predsedu/kyne a dvoch členov/niek, ktorých/ré vymenúva predseda/nička úradu zo štátnych zamestnancov/kýň úradu.
     (2)   Funkcia predsedu/ničky výberovej komisie a jej členov/niek je nezastupiteľná,
viazaná na osobu.
Čl. 3
Práva a povinnosti členov/niek výberovej komisie
(1)   Rokovanie výberovej komisie vedie predseda/níčka výberovej komisie. Predseda/níčka výberovej komisie hodnotí uchádzačov/ky rovnakým spôsobom ako člen/ka výberovej komisie. 
(2) Predseda/níčka výberovej komisie pred začatím výberového konania oboznámi členov/ky výberovej komisie s organizačno-technickým zabezpečením výberového konania.
(3) Členovia/ky výberovej komisie majú právo zaujímať stanoviská k predpokladom jednotlivých uchádzačov/čiek na výkon štátnej služby na základe predložených dokladov. 
(4) Členovia/ky výberovej komisie objektívne a nestranne hodnotia odpovede uchádzačov/čiek na otázky položené každým/dou členom/kou výberovej komisie pri pohovore pred výberovou komisiou. 
(5) Predseda/níčka a členovia/ky výberovej komisie sú povinní/né zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s členstvom vo výberovej komisií.
                                                                                        
Čl. 4
Podrobnosti  o priebehu výberového konania
(1)     Výberové konanie môže pozostávať z nasledovných etáp:
a)     overenie odborných znalostí uchádzača/ky písomnou formou – odborný test,
b)     overenie  ovládania  cudzieho  jazyka  písomnou  formou,  ak  jeho  ovládanie je predpokladom na vykonávanie štátnej služby,
c)     osobným pohovorom u tých uchádzačov/čiek, ktorí/ré úspešne absolvovali písomnú časť výberového konania.
(2)    Výber jednotlivých etáp je závislý od spôsobu uskutočnenia výberového konania ustanovenom v pokyne na organizačné zabezpečenie výberového konania podľa čl. 6 bod 10 služobného predpisu č.2/2014.
(3)    Pred osobným pohovorom s uchádzačom/čkou sa členovia/ky výberovej komisie oboznámia  s výsledkom odborného testu, popr. jazykového testu.
(4)    Pri osobnom pohovore pred výberovou komisiou odpovedá uchádzač/ka na otázky členov/niek výberovej komisie. Počet otázok zodpovedá počtu členov/niek komisie. Položené otázky musia byť pre každého/dú uchádzača/ku rovnaké. Výberová komisia môže požiadať uchádzača/čku o poskytnutie doplňujúcich informácií. Každý/dá člen/ka výberovej komisie hodnotí odpovede uchádzača/čky pridelením bodov v rozpätí 0 – 5. Najvyššie hodnotenie je 5 bodov.  Členovia/ky výberovej komisie zapisujú hodnotenie uchádzača/čky za každú otázku do hodnotiaceho hárku osobného pohovoru. Hodnotiaci hárok vypĺňa každý/dá člen/ka komisie samostatne.
(5)    Na to, aby bol/la uchádzač/ka vo výberovom konaní úspešný/ná, musí byť úspešný/náv každej z jeho etáp. 
(6)    Výberová komisia zapíše hodnotenia za jednotlivé etapy do sumárneho hárku a na základe súčtu dosiahnutých bodov určí poradie uchádzačov/čiek, ktorí/ré vyhoveli stanoveným požiadavkám. Pri rovnosti bodov rozhodne o poradí predseda/níčka výberovej komisie.
 
Čl. 5
Zápisnica
(1)   Predsedom/níčkou výberovej komisie poverený/ná člen/ka výberovej komisie vyhotoví o priebehu a výsledkoch výberového konania zápisnicu.
(2)   Zápisnica obsahuje:
a)    názov a sídlo služobného úradu,
b)    číslo výberového konania,
c)    funkcia a organizačný útvar obsadzovaného miesta,
d)    dátum a miesto výberového konania,
e)    zloženie výberovej komisie,
f)     zoznam uchádzačov/čiek prihlásených do výberového konania,
g)    zoznam uchádzačov/čiek nepripustených do výberového konania,
h)    stručný opis priebehu výberového konania,
i)     konečné poradie úspešných uchádzačov/čiek, zoznam neúspešných uchádzačov/čiek,
j)      meno a priezvisko člena/ky komisie, ktorý/rá zápisnicu spísal/la,
k)    vlastnoručné podpisy členov/niek výberovej komisie.
(3)    Ak niektorý/rá z členov/niek výberovej komisie odmietne zápisnicu podpísať, uvedie sa táto skutočnosť v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia.
(4)   Podpísanú zápisnicu spolu s hodnotiacimi hárkami osobného pohovoru a sumárnym hárkom výsledkov výberového konania odovzdá predseda/níčka výberovej komisie osobnému úradu.
 
Čl. 6
Účinnosť
 Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť 1.januára.2014.
 
 
  Bratislava, január 2014
 
 
                                                                                     Ing. Ladislav Mikuš
                                                                                     poverený predseda
                                                                        Úradu pre reguláciu elektronických
                                                                          komunikácií a poštových služieb
 
 
 
Prílohy:
1)     Hodnotiaci hárok odborného testu
2)     Hodnotiaci hárok osobného pohovoru
3)     Sumárny hárok výsledkov výberového konania