Rokovanie výberovej komisie na vyhodnotenie žiadostí o licencie GSM/UMTS a UMTS

16.05.2002, Tlačová správa
Dňa 16. mája 2002 zasadala výberová komisia, ktorej členov vymenoval predseda TÚ SR, na vyhodnotenie žiadostí o udelenie jednej kombinovanej licencie GSM a UMTS a dvoch licencií UMTS. Telekomunikačný úrad SR oboznámil komisiu so skutočnosťou, že na základe "Výzvy na podávanie žiadostí o licenciu" prijal k termínu 14. mája 2002 do 12,00 hod. žiadosti o licenciu od nasledovných uchádzačov:

1. EuroTel Bratislava, a.s. - žiadosť o udelenie licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikač nej siete UMTS a na poskytovanie verejných mobilných telekomunikač ných služieb prostredníctvom tejto siete.
2. Orange Slovensko, a.s. - žiadosť o udelenie licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikač nej siete UMTS a na poskytovanie verejných mobilných telekomunikač ných služieb prostredníctvom tejto siete.
3. Profinet.sk, a.s. - žiadosť o udelenie licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikač nej siete GSM a UMTS a na poskytovanie verejných mobilných telekomunikač ných služieb prostredníctvom týchto sietí.

Vzhľadom na skutočnosť, že nebolo podaných viac žiadostí, ako je možné uspokojiť, tak nie je potrebné uskutočniť výberové konanie v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 195/2000 Z.z. Komisia týmto ukončila svoju činnosť.

Licencie budú udelené v licenčnom konaní žiadateľom spĺňajúcim podmienky stanovené vo výzve na podávanie žiadostí o licenciu a v zákone o telekomunikáciách.

Zloženie komisie na vyhodnotenie žiadostí o udelenie jednej kombinovanej licencie GSM a UMTS a dvoch licencií UMTS: Pavol Kukura - predseda, Dušan Faktor, Juraj Michňa, Jaroslav Volf a Ivan Baroňák.

Telekomunikačný úrad SR zverejnil 15. marca 2002 v celoštátnom periodiku a vo Vestníku MDPT SR výzvu na podávanie žiadostí o licenciu. V zmysle zverejnenej výzvy úrad udelí jednu kombinovanú licenciu GSM a UMTS a dve licencie UMTS. Úhrada za licenciu GSM a UMTS je 1 500 mil. Sk a za licenciu UMTS 1 499 mil. Sk. Žiadosť spolu so sprievodnou dokumentáciou bolo potrebné dodať do podateľne úradu najneskôr do 14. mája 2002 do 12:00 hod.

V Bratislave 16. mája 2002.