Rozhodnutia o predĺžení povolení pre Orange Slovensko, a.s.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Odbor správy frekvenčného spektra
Továrenská 7, P.O.Box 40, 828 55 BRATISLAVA 24

Rozhodnutie č. : 1110531028                                         V Bratislave, 09. augusta 2011


     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1 písm. b), § 6 ods. 3 písm. a) v spojení s § 11 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“)


r o z h o d o l

o žiadosti spoločnosti Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 697 270 (ďalej len „účastník konania”) o predĺženie individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 8206/2000 zo dňa 22. 08. 2000 takto:

1. podľa § 32 ods. 21 zákona o elektronických komunikáciách sa platnosť povolenia na používanie frekvencií č. 8206/2000 zo dňa 22. 08. 2000 predlžuje do 31. 08. 2021,

2. podľa § 33 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách sa určuje jednorazová úhrada za predĺženie pridelenia frekvencií vo výške 40 686 786,80 eura.Úhrada je splatná do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Úhradu je potrebné poukázať na účet úradu:
Telekomunikačný úrad SR, IČO 308 44 355, DIČ 2020872689
Účet v Štátnej pokladnici: 7000136022/8180
Adresa Štátnej pokladnice: Štátna pokladnica, Radlinského 32
810 05 Bratislava 15
Variabilný symbol je číslo tohto rozhodnutia.
Úrad nie je platcom DPH.

Podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku úrad vylučuje odkladný účinok odvolania (rozkladu) proti tomuto rozhodnutiu.

Odôvodnenie:

Dňa 17. 06. 2011 bola úradu doručená žiadosť účastníka konania o predĺženie individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 8206/2000 zo dňa 22. 08. 2000 (ďalej len „povolenie“)...

...

Poučenie:

1. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24.
2. Podanie rozkladu nemá vplyv na vykonateľnosť rozhodnutia.
3. Proti samotnému rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku nemožno podať rozklad.
4. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.

Ing. Milan Mizera
riaditeľ odboru 

Účastník konania podal rozklad.

 

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24Rozhodnutie o rozkladeČíslo rozhodnutia: 53/01/2011                                           V Bratislave 25. novembra 2011.Účastník konania: Orange Slovensko, a.s.,so sídlom Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO 35 697 270

     Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda úradu“) ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 74 ods. 3 v spojení s § 78 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách rozhodol na základe návrhu osobitnej komisie o rozklade spoločnosti Orange Slovensko, a.s., so sídlom Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 697 270 (ďalej len „účastník konania“) proti rozhodnutiu Telekomunikačného úradu SR, odboru správy frekvenčného spektra (ďalej len „úrad“), č. 1110531028 z 9. augusta 2011 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktorým podľa § 32 ods. 21 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) úrad predĺžil individuálne povolenia na používanie frekvencií č. 8206/2000 zo dňa 22. 08. 2000 do 31.8.2021 a určil podľa § 33 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách jednorazovú úhradu za predĺženie pridelenia frekvencií vo výške 40 686 786,80 eura

takto:


podľa § 59 ods. 2 v spojitosti s § 61 ods. 3 správneho poriadku sa podaný rozklad zamieta a napadnuté rozhodnutie č.1110531028 sa potvrdzuje.Odôvodnenie:

     Dňa 9. augusta 2011 vydal úrad napadnuté rozhodnutie, ktoré bolo účastníkovi konania doručené 9. augusta 2011. Proti tomuto rozhodnutiu úradu podal účastník konania v zákonnej lehote dňa 24. augusta 2011 rozklad...

...

Poučenie:

Toto rozhodnutie je konečné. Na jeho preskúmanie je príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.Ing. Ladislav Mikuš
predseda Telekomunikačného úradu SR 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 28.11.2011.

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Odbor správy frekvenčného spektra
Továrenská 7, P.O.Box 40, 828 55 BRATISLAVA 24  Č. správneho konania: 3895/10/11-PPS-3                                   V Bratislave, 10. 08. 2011


     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1 písm. b), ods. 6 písm. a) v spojení s § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“)

r o z h o d o l

o žiadosti spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 697 270 (ďalej len „účastník konania”) o predĺženie individuálných povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení takto:

podľa § 32 ods. 21 zákona o elektronických komunikáciách sa platnosť individuálnych povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení:

vo frekvenčnom pásme 900 MHz
9210531119, 9210531120, 9210531124, 9210531127, 9210531128, 9210531129, 9210531130, 9210531131, 9210531133, 9210531134, 9210531135, 9210531136, 9210531137, 9210531138, 9210531139, 9210531140, 9210531141, 9210531142, 9210531143, 9210531144, 9210531145, 9210531152, 9210531153, 9210531154, 9210531155, 9210531175, 9210531176, 9210531177, 9210531178, 9210531179, 9210531191, 9210531192, 9210531193, 9210531194, 9210531195, 9210531199, 9210531200, 9210531201, 9210531202, 9210531203, 9210531204, 9210531205, 9210531206, 9210531207, 9210531208, 9210531209, 9210531210, 9210531211, 9210531212, 9210531213, 9210531214, 9210531215, 9210531216, 9210531217, 9210531218, 9210531219, 9210531220, 9210531221, 9210531222, 9210531223, 9210531224, 9210531227, 9210531228, 9310531012, 9310531015, 9310531016, 9310531019, 9310531021, 9310531025, 9310531027, 9310531053, 9310531054, 9310531055, 9310531056, 9310531057, 9310531058, 9310531059, 9310531080, 9310531081, 9310531084, 9310531085, 9310531086, 9310531087, 9310531088, 9310531092, 9310531093, 9310531094, 9310531095, 9310531096, 9310531097, 9310531098, 9310531099, 9310531132, 9310531133, 9310531134, 9310531135, 9310531136, 9310531137, 9310531138, 9310531139, 9310531140, 9310531141, 9310531142, 9310531143, 9310531144, 9310531165, 9310531166, 9310531167, 9310531168, 9310531169, 9310531170, 9310531171, 9310531172, 9310531173, 9310531174, 9310531175, 9310531176, 9310531177, 9310531178, 9310531179, 9310531180, 9310531181, 9310531182, 9310531183, 9310531184, 9310531190, 9310531213, 9310531214, 9310531215, 9310531216, 9310531217, 9310531218, 9310531219, 9310531221, 9310531222, 9310531223, 9310531224, 9310531225, 9310531226, 9310531227, 9310531228, 9310531229, 9310531230, 9310531231, 9310531232, 9310531233, 9310531234, 9310531235, 9310531236, 9310531237, 9310531238, 9310531239, 9310531240, 9310531241, 9310531268, 9310531270, 9310531271, 9310531272, 9310531273, 9310531274, 9310531275, 9310531276, 9310531277, 9310531278, 9310531279, 9310531280, 9310531281, 9310531306, 9310531307, 9310531308, 9310531309, 9310531310, 9310531311, 9310531312, 9310531313, 9310531314, 9310531315, 9310531316, 9310531317, 9310531318, 9310531319, 9310531320, 9310531321, 9310531322, 9310531323, 9310531324, 9310531345, 9310531346, 9310531347, 9310531348, 9310531349, 9310531350, 9310531351, 9310531352, 9310531353, 9310531354, 9310531355, 9310531356, 9310531357, 9310531358, 9310531359, 9310531361, 9310531362, 9310531363, 9310531364, 9310531365, 9310531366, 9310531367, 9310531368, 9310531369, 9310531370, 9310531371, 9310531372, 9310531373, 9310531374, 9310531375, 9310531376, 9310531377, 9310531379, 9310531380, 9310531381, 9310531383, 9310531384, 9310531385, 9310531386, 9310531387, 9310531388, 9310531389, 9310531390, 9310531391, 9310531392, 9310531393, 9310531394, 9310531395, 9410531006, 9410531007, 9410531008, 9410531009, 9410531011, 9410531012, 9410531013, 9410531014, 9410531015, 9410531016, 9410531017, 9410531018, 9410531019, 9410531020, 9410531021, 9410531022, 9410531023, 9410531024, 9410531025, 9410531026, 9410531027, 9410531028, 9410531029, 9410531030, 9410531031, 9410531032, 9410531033, 9410531080, 9410531081, 9410531082, 9410531083, 9410531084, 9410531091, 9410531092, 9410531101, 9410531102, 9410531103, 9410531104, 9410531105, 9410531106, 9410531107, 9410531108, 9410531109, 9410531110, 9410531111, 9410531112, 9410531113, 9410531114, 9410531117, 9410531118, 9410531139, 9410531140, 9410531141, 9410531142, 9410531143, 9410531144, 9410531145, 9410531146, 9410531147, 9410531148, 9410531149, 9410531150, 9410531151, 9410531152, 9410531153, 9410531161, 9410531169, 9410531170, 9410531171, 9410531172, 9410531173, 9410531174, 9410531175, 9410531176, 9410531177, 9410531178, 9410531179, 9410531180, 9410531181, 9410531182, 9410531183, 9410531184, 9410531185, 9410531186, 9410531187, 9410531188, 9410531198, 9410531205, 9410531206, 9410531211, 9410531215, 9410531216, 9410531217, 9410531218, 9410531219, 9410531220, 9410531221, 9410531222, 9410531223, 9410531224, 9410531225, 9410531226, 9410531227, 9410531228, 9410531229, 9410531230, 9410531231, 9410531232, 9410531233, 9410531243, 9410531244, 9410531245, 9410531246, 9410531247, 9410531248, 9410531249, 9410531250, 9410531251, 9410531252, 9410531253, 9410531254, 9410531255, 9410531256, 9410531257, 9410531258, 9410531259, 9410531260, 9410531268, 9410531269, 9410531270, 9410531271, 9410531287, 9410531288, 9410531339, 9410531341, 9410531342, 9410531343, 9410531344, 9410531345, 9410531346, 9410531347, 9410531348, 9410531349, 9410531350, 9410531351, 9410531410, 9410531411, 9410531412, 9410531413, 9410531414, 9410531415, 9410531416, 9410531418, 9410531419, 9410531420, 9410531451, 9510531051, 9510531052, 9510531053, 9510531054, 9510531055, 9510531056, 9510531057, 9510531074, 9510531075, 9510531076, 9510531077, 9510531078, 9510531079, 9510531080, 9510531081, 9510531082, 9510531083, 9510531087, 9510531088, 9510531089, 9510531090, 9510531091, 9510531092, 9510531094, 9510531144, 9510531188, 9510531213, 9510531214, 9510531217, 9510531279, 9510531280, 9510531283, 9510531284, 9510531291, 9510531292, 9510531296, 9510531298, 9510531299, 9510531300, 9510531302, 9610531008, 9610531012, 9610531013, 9610531017, 9610531022, 9610531023, 9610531024, 9610531025, 9610531026, 9610531027, 9610531028, 9610531030, 9610531031, 9610531033, 9610531034, 9610531035, 9610531036, 9610531037, 9610531038, 9610531039, 9610531040, 9610531041, 9610531042, 9610531043, 9610531045, 9610531046, 9610531047, 9610531048, 9610531049, 9610531050, 9610531051, 9610531052, 9610531053, 9610531054, 9610531055, 9610531056, 9610531057, 9610531058, 9610531059, 9610531060, 9610531061, 9610531064, 9610531067, 9610531073, 9610531074, 9610531075, 9610531076, 9610531077, 9610531078, 9610531086, 9710531002, 9710531003, 9710531004, 9710531005, 9710531006, 9710531007, 9710531008, 9710531009, 9710531010, 9710531011, 9710531013, 9710531014, 9710531015, 9710531017, 9710531018, 9710531019, 9710531020, 9710531021, 9710531024, 9710531025, 9710531027, 9710531028, 9710531030, 9710531033, 9710531035, 9710531036, 9710531039, 9710531040, 9710531041, 9710531042, 9710531043, 9710531045, 9710531048, 9710531051, 9710531053, 9710531054, 9710531058, 9710531059, 9710531063, 9710531064, 9710531065, 9710531067, 9710531068, 9710531069, 9710531070, 9710531071, 9710531072, 9710531088, 9710531109, 9710531110, 9710531111, 9710531112, 9710531113, 9710531125, 9710531126, 9710531127, 9710531135, 9710531136, 9710531137, 9710531148, 9710531149, 9710531150, 9710531151, 9710531160, 9810531023, 9810531027, 9810531028, 9810531029, 9810531030, 9810531044, 9810531061, 9810531062, 9810531064, 9810531065, 9810531066, 9810531067, 9810531068, 9810531069, 9810531070, 9810531071, 9810531072, 9810531073, 9810531074, 9810531075, 9810531076, 9810531077, 9810531078, 9810531079, 9810531080, 9810531081, 9810531082, 9810531083, 9910531002, 9910531016, 9910531017, 9910531018, 9910531022, 9910531023, 9910531028, 9910531029, 9910531030, 9910531031, 9910531032, 9910531042, 9910531043, 9910531044, 9910531047, 9910531055, 9910531056, 9910531057, 9910531058, 9910531059, 9910531060, 9910531061, 9910531003, 1010531003, 1010531004, 1010531005, 1010531006, 1010531007, 1010531011, 1010531012, 1010531020, 1010531044, 1010531045, 1010531046, 1010531048, 1010531049, 1010531057, 1010531058, 1010531059, 1010531064, 1010531065, 1010531066, 1010531067, 1010531068, 1010531069, 1010531078,
1110531011, 1110531012, 1110531013

vo frekvenčnom pásme 1800 MHz
9110541118, 9210541117, 9210541118, 9210541147, 9210541156, 9210541157, 9310541001, 9310541002, 9310541003, 9310541004, 9310541005, 9310541006, 9310541007, 9310541008, 9310541015, 9310541016, 9310541017, 9310541018, 9310541020, 9310541022, 9310541023, 9310541024, 9310541026, 9310541027, 9310541028, 9310541029, 9310541030, 9310541031, 9310541032, 9310541033, 9310541034, 9310541035, 9310541036, 9310541041, 9310541042, 9310541045, 9310541046, 9310541047, 9310541048, 9310541049, 9310541051, 9310541052, 9310541053, 9310541071, 9310541072, 9310541073, 9310541074, 9310541075, 9310541076, 9310541077, 9310541078, 9310541079, 9310541092, 9310541093, 9310541094, 9310541095, 9310541096, 9310541097, 9310541099, 9310541100, 9310541101, 9310541102, 9310541103, 9310541104, 9310541105, 9310541106, 9310541107, 9310541108, 9310541110, 9310541111, 9310541112, 9310541113, 9310541114, 9310541116, 9310541117, 9310541118, 9310541119, 9310541120, 9310541121, 9310541122, 9310541123, 9310541124, 9310541125, 9310541126, 9310541127, 9310541128, 9310541129, 9310541130, 9310541131, 9310541132, 9310541133, 9310541134, 9310541135, 9310541136, 9310541137, 9310541138, 9310541139, 9310541140, 9310541141, 9310541142, 9310541143, 9410541080, 9410541081, 9410541082, 9410541083, 9410541084, 9410541161, 9410541211, 9410541216, 9410541221, 9410541222, 9410541228, 9410541229, 9410541230, 9410541231, 9410541243, 9410541244, 9410541245, 9410541246, 9410541247, 9410541248, 9410541249, 9410541250, 9410541251, 9410541252, 9410541253, 9410541254, 9410541255, 9410541256, 9410541257, 9410541258, 9410541259, 9410541260, 9410541268, 9410541269, 9410541270, 9410541271, 9410541287, 9410541288, 9410541339, 9410541340, 9410541341, 9410541342, 9410541343, 9410541344, 9410541345, 9410541346, 9410541347, 9410541348, 9410541349, 9410541350, 9410541351, 9410541410, 9410541412, 9410541416, 9410541419, 9410541451, 9510541003, 9510541007, 9510541020, 9510541021, 9510541022, 9510541023, 9510541026, 9510541027, 9510541029, 9510541032, 9510541037, 9510541038, 9510541055, 9510541056, 9510541057, 9610541005, 9610541006, 9610541009, 9610541010, 9610541011, 9610541012, 9610541014, 9610541015, 9610541016, 9610541017, 9610541018, 9610541019, 9610541020, 9610541021, 9610541022, 9610541023, 9610541024, 9610541025, 9610541026, 9610541027, 9610541030, 9610541031, 9610541032, 9610541036, 9610541037, 9710541001, 9710541002, 9710541003, 9710541007, 9710541010, 9710541011, 9710541012, 9710541016, 9710541017, 9710541022, 9710541023, 9710541030, 9710541031, 9710541032, 9710541039, 9710541041, 9810541007, 9810541015, 9810541021, 9810541022, 9810541023, 9810541024, 9910541009, 9910541013, 9910541015, 9910541019, 9910541020, 9910541021, 1010541003, 1010541007, 1010541013, 1010541015, 1010541019, 1010541021, 1010541022, 1010541023, 1110541007,

predlžuje do 31. 08. 2021.Odôvodnenie:

     Účastník konania dňa 12. 07. 2011 doručil úradu žiadosť o predĺženie platností individuálnych povolení „pre všetky rádiové zariadenia, ktorým končí platnosť 30. 08. 2011“.
Úrad posúdil žiadosť a zistil, že v žiadosti nie sú definované jednotlivé povolenia, ktorých predĺženie účastník konania žiada a teda nie je možné začať jednotlivé správne konania o predĺžení konkrétnych individuálnych povolení. Zároveň nebolo možné určiť výšku správneho poplatku, keďže podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky 101 písm. b) sadzobníka správnych poplatkov, je za predĺženie doby platnosti individuálneho, prevádzkového, typového, osobitného povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení určený správny poplatok vo výške 6,50 eura.
     Preto úrad vyzval účastníka konania listom č. 3804/10/11 zo dňa 15. 07. 2011 na odstránenie nedostatkov podania, v ktorom ho vyzval na uvedenie konkrétnych individuálnych povolení, ktoré účastník konania žiada predĺžiť a na zaplatenie správnych poplatkov v primeranej výške. Úrad na dobu odstránenia nedostatkov podania rozhodnutím č. 3804/10/11-1 zo dňa 15.07.2011 konanie prerušil.
Účastník konania podal dňa 21. 07. 2011 doplnenú žiadosť, v ktorej požiadal o predĺženie individuálnych povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení vo frekvenčnom pásme 900 MHz a 1800 MHz, identifikoval, ktoré povolenia žiada predĺžiť (celkový počet 855), a uhradil správne poplatky.
     Podaním predmetnej žiadosti, po oprave nedostatkov podania a zaplatení správnych poplatkov, začalo podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku spolu 855 konaní o predĺženie individuálnych povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení pre poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete.
     Úrad podľa zásady hospodárnosti vyjadrenej v § 3 ods. 3 správneho poriadku konal o predĺžení predmetných povolení na základe žiadosti v jednom konaní. Hospodárnosť konania sa dosiahla spojením konaní, ktoré sú z hľadiska obsahu rozhodnutí, o predĺženie platností, ktorých požiadal účastník konania podobné. Konania, ktoré boli spojené sa líšia len definovaním konkrétneho individuálneho povolenia. Hospodárnosť a nezaťažovanie účastníka konania spojením konaní vyplýva aj z obmedzenia počtu vykonávania procesných úkonov (nazeranie do spisu, výzva pred vydaním rozhodnutia, ...).

     Úrad listom č. 3895/10/11-PPS-1 zo dňa 26. 07. 2011 vyzval účastníka konania na uplatnenie práv podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku. Účastník konania dňa 03. 08. 2011 nazrel do spisu.

     Podľa § 32 ods. 21 zákona o elektronických komunikáciách úrad udelí individuálne povolenie najviac na desať rokov. Úrad je oprávnený individuálne povolenie opakovane predĺžiť najviac na obdobie desiatich rokov. Ak je to odôvodnené dobou návratnosti investície, úrad je oprávnený udeliť individuálne povolenie aj na dlhšie obdobie alebo individuálne povolenie o dlhšiu dobu predĺžiť. Ak ide o individuálne povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia na rozhlasové analógové a televízne analógové pozemské vysielanie vydané na základe licencie na analógové pozemské vysielanie, možno toto individuálne povolenie udeliť na dobu uvedenú v žiadosti o povolenie, najviac na dobu, na ktorú bola udelená licencia na analógové pozemské vysielanie.

     Podľa § 32 ods. 25 zákona o elektronických komunikáciách úrad neudelí alebo nepredĺži individuálne povolenie, ak
a) to vyžaduje dodržanie záväzkov z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva
Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii,
b) to ustanovuje osobitný predpis,
c) pridelenie frekvencie neumožňuje plán využitia frekvenčného spektra,
d) požadovaná frekvencia nie je k dispozícii alebo
e) ak o povolenie požiadala osoba, ktorej úrad povolenie na rovnaký druh zariadenia v
posledných troch rokoch zrušil podľa § 34 ods. 1 písm. c).

     Úrad komplexne preskúmal skutkový stav a podmienky predĺženia individuálnych povolení uvedených vo výroku rozhodnutia a konštatuje, že niet zákonného dôvodu na ich nepredĺženie podľa § 32 ods. 25 zákona o elektronických komunikáciách.
Úrad preto vyhovel žiadosti účastníka konania a rozhodol o predĺžení individuálnych povolení podľa § 32 ods. 21 zákona o elektronických komunikáciách tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.


Poučenie:

1. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24.
2. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.

Ing. Milan Mizera
riaditeľ odboru 

Rozhodnutie je právoplatné. 

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Odbor správy frekvenčného spektra
Továrenská 7, P.O.Box 40,82855 BRATISLAVA 24


Rozhodnutie č. : 1310531001                              V Bratislave, 24. júna 2013


Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor správy frekvenčného spektra, (ďalej len "úrad") ako príslušný orgán štátnej správy podl'a § 5 a § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") a § 6 ods.1 písm. b) a ods. 3 písm. a), h) v spojení s § 78 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších  predpisov

rozhodol

o žiadosti spoločnosti Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35697 270 (ďalej len "účastník konania") o predlženie individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 8206/2000 zo dňa 22. augusta 2000 takto:

podl'a § 32 ods. 21 zákona Č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o elektronických komunikáciách") sa platnosť individuálneho povolenia na používanie frekvencií rozhodnutie č. 8206/2000 zo dňa 22. augusta 2000 v znení rozhodnutia Č. 1110531028 zo dňa 09. augusta 2011 predlžuje na obdobie od 01. 09. 2021 do 31. 12. 2025,
a
podl'a § 33 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách sa urcuje jednorazová úhrada za predlženie platnosti individuálneho povolenia na používanie frekvencií, rozhodnutie č. 1110531028 zo dňa 09. augusta 2011 vo výške 2 225 409,00 eura.

Úhrada je splatná do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Úhradu je potrebné poukázať na účet úradu:
Telekomunikačný úrad SR, IČO 30844 355, DIČ 2020872689
Účet v Štátnej pokladnici: 7000136022/8180
Adresa Štátnej pokladnice: Štátna pokladnica, Radlinského 32
810 05 Bratislava 15
Variabilný symbol je číslo tohto rozhodnutia.
Úrad nie je platcom DPH.

Odôvodnenie:

...

Poučenie:

1. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24.
2. Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.

Ing. Milan Mizera
riaditeľ odboru

Rozhodnutie je právoplatné.