Rozhodnutia o predĺžení povolení pre Slovak Telekom, a.s.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Odbor správy frekvenčného spektra
Továrenská 7, P.O.Box 40,82855 BRATISLAVA 24


Rozhodnutie č. : 1310531002                                       V Bratislave, 30. september 2013


Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisova § 6 ods. 1 písm. b), § 6 ods. 6 písm. i) a § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o elektronických komunikáciách") v spojení s § 78 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

rozhodol

o žiadosti spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763 469 (ďalej len "účastník konania") o predlženie individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 8396/2000 zo dňa 28. 07. 2000 takto:

1. podľa § 33 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách sa určuje jednorazová úhrada za predĺženie pridelenia frekvencií vo výške 46 195 611,- eura a podľa § 33 ods. 19 písm. h) zákona o elektronických komunikáciách sa určuje, že

2. jednorazová úhrada vo výške 46 195 611,- eura sa považuje účastníkom konania za uhradenú nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia, a to z finančných prostriedkov, ktoré účastník konania už uhradil na základe rozhodnutia č. 1110531029 zo dňa 09. 08. 2011, ktoré bolo v časti týkajúcej sa určenia jednorazovej úhrady za predĺženie pridelenia frekvencií vo výške 47 766 928,40 eura zrušené rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžl3/2012 zo dňa 23.08.2012 v znení opravného uznesenia sp. zn. 5Sžl3/2012 zo dňa 01.10.2012.

Odôvodnenie:

...

Poučenie:


1. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7,82855 Bratislava 24.

2. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.

Ing. Milan Mizera
riaditeľ odboru

Rozhodnutie je právoplatné.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Odbor správy frekvenčného spektra
Továrenská 7, P.O.Box 40, 828 55 BRATISLAVA 24


Č. správneho konania: 3569/10/11-PPS-4                                V Bratislave, 10. 08. 2011


     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1 písm. b), ods. 6 písm. a) a § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“)

r o z h o d o l

o žiadosti spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35 763 469 (ďalej len „účastník konania”) o predĺženie individuálných povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení takto:

podľa § 32 ods. 21 zákona o elektronických komunikáciách sa platnosť individuálnych povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení:

vo frekvenčnom pásme 450 MHz
9610551009, 9610551012, 9610551035, 9610551036, 9610551047, 9710551003, 9710551006, 9710551012, 9710551013, 9710551014, 9710551021, 9710551022, 9710551024, 9710551025, 9710551026, 9710551027, 9710551028, 9710551029, 9710551030, 9710551031, 9710551032, 9710551033, 9710551034, 9710551036, 9710551037, 9710551038, 9710551040, 9710551041, 9710551042, 9710551043, 9710551044, 9710551045, 9710551046, 9710551047, 9710551048, 9710551050, 9710551051, 9710551052, 9710551054, 9710551055, 9710551056, 9710551057, 9710551058, 9710551059, 9710551060, 9710551061, 9710551062, 9710551063, 9710551064, 9710551065, 9710551066, 9710551067, 9710551068, 9710551069, 9710551070, 9710551072, 9710551073, 9710551074, 9710551075, 9710551076, 9710551077, 9710551078, 9710551079, 9710551080, 9710551081, 9710551082, 9710551083, 9710551084, 9710551085, 9710551086, 9710551087, 9710551089, 9710551091, 9810551001, 9810551002, 9810551003, 9810551004, 9810551005, 9810551006, 9810551007, 9810551008, 9810551009, 9810551010, 9810551011, 9810551015, 9810551016, 9810551018, 9810551020, 9810551021, 9810551023, 9810551024, 9810551025, 9810551027, 9810551028, 9810551029, 9810551031, 9810551033, 9810551034, 9810551035, 9810551039, 9810551041, 9810551042, 9810551043, 9810551044, 9810551045, 9810551046, 9810551047, 9810551048, 9810551049, 9810551050, 9810551051, 9810551052, 9810551053, 9810551054, 9810551056, 9810551057, 9810551058, 9810551059, 9810551061, 9810551062, 9810551063, 9810551064, 9810551066, 9810551067, 9810551068, 9810551070, 9810551071, 9810551072, 9810551073, 9810551074, 9810551075, 9810551076, 9810551077, 9810551078, 9810551079, 9810551080, 9810551081, 9810551082, 9810551083, 9810551084, 9810551085, 9810551086, 9810551087, 9810551088, 9810551089, 9910551001, 9910551003, 9910551004, 9910551005, 9910551006, 9910551007, 9910551008, 9910551009, 9910551010, 9910551011, 9910551012, 9910551013, 9910551014, 9910551015, 9910551016, 9910551017, 9910551018, 9910551019, 9910551020, 9910551021, 9910551023, 9910551024, 9910551025, 9910551026, 9910551027, 9910551028, 9910551029, 9910551030, 9910551031, 9910551032, 9910551033, 9910551034, 9910551035, 9910551036, 9910551037, 9910551039, 9910551040, 9910551041, 9910551042, 9910551043, 9910551044, 9910551045, 9910551046, 9910551047, 9910551048, 1010551001, 1010551002,
1010551003, 1010551004, 1010551005


vo frekvenčnom pásme 900 MHz
9210531019, 9210531020, 9210531027, 9210531030, 9210531034, 9210531035, 9210531036, 9210531038, 9210531091, 9210531105, 9210531107, 9210531109, 9210531117, 9210531121, 9210531123, 9210531146, 9210531147, 9210531148, 9210531151, 9210531160, 9210531161, 9210531162, 9210531164, 9210531165, 9210531166, 9210531167, 9210531170, 9210531171, 9210531172, 9210531174, 9210531180, 9210531181, 9210531182, 9210531183, 9210531184, 9210531186, 9210531187, 9210531188, 9210531196, 9210531197, 9210531198, 9310531001, 9310531003, 9310531004, 9310531005, 9310531006, 9310531007, 9310531008, 9310531010, 9310531011, 9310531063, 9310531064, 9310531065, 9310531066, 9310531069, 9310531070, 9310531071, 9310531072, 9310531073, 9310531075, 9310531076, 9310531077, 9310531079, 9310531082, 9310531083, 9310531089, 9310531090, 9310531100, 9310531101, 9310531102, 9310531103, 9310531104, 9310531105, 9310531106, 9310531107, 9310531108, 9310531109, 9310531110, 9310531112, 9310531114, 9310531115, 9310531118, 9310531119, 9310531120, 9310531121, 9310531123, 9310531124, 9310531125, 9310531126, 9310531127, 9310531128, 9310531129, 9310531130, 9310531131, 9310531145, 9310531146, 9310531147, 9310531148, 9310531149, 9310531150, 9310531153, 9310531154, 9310531155, 9310531159, 9310531160, 9310531161, 9310531162, 9310531163, 9310531164, 9310531185, 9310531186, 9310531187, 9310531188, 9310531189, 9310531191, 9310531192, 9310531193, 9310531194, 9310531195, 9310531197, 9310531198, 9310531199, 9310531200, 9310531201, 9310531202, 9310531203, 9310531205, 9310531206, 9310531209, 9310531210, 9310531211, 9310531212, 9310531242, 9310531243, 9310531244, 9310531245, 9310531246, 9310531247, 9310531248, 9310531249, 9310531250, 9310531251, 9310531252, 9310531253, 9310531254, 9310531255, 9310531256, 9310531257, 9310531258, 9310531259, 9310531260, 9310531261, 9310531262, 9310531263, 9310531264, 9310531265, 9310531282, 9310531283, 9310531284, 9310531285, 9310531286, 9310531287, 9310531288, 9310531289, 9310531290, 9310531291, 9310531292, 9310531293, 9310531294, 9310531295, 9310531296, 9310531297, 9310531298, 9310531299, 9310531300, 9310531301, 9310531302, 9310531303, 9310531305, 9310531326, 9310531327, 9310531328, 9310531329, 9310531330, 9310531331, 9310531332, 9310531333, 9310531334, 9310531335, 9310531336, 9310531337, 9310531339, 9310531340, 9310531341, 9310531342, 9310531343, 9310531344, 9310531382, 9310531396, 9310531399, 9310531400, 9310531402, 9310531403, 9310531405, 9310531406, 9310531407, 9310531408, 9310531409, 9310531410, 9310531411, 9310531412, 9310531413, 9310531415, 9310531416, 9310531417, 9310531418, 9310531419, 9310531420, 9310531421, 9310531423, 9310531424, 9310531425, 9310531426, 9310531427, 9310531428, 9310531429, 9310531430, 9310531431, 9310531433, 9310531434, 9310531435, 9310531436, 9310531437, 9310531438, 9310531439, 9310531440, 9310531441, 9310531442, 9310531443, 9310531444, 9410531001, 9410531002, 9410531004, 9410531005, 9410531034, 9410531035, 9410531036, 9410531037, 9410531038, 9410531039, 9410531040, 9410531041, 9410531042, 9410531043, 9410531044, 9410531046, 9410531047, 9410531048, 9410531049, 9410531050, 9410531051, 9410531052, 9410531053, 9410531054, 9410531055, 9410531056, 9410531057, 9410531058, 9410531059, 9410531060, 9410531062, 9410531063, 9410531064, 9410531065, 9410531066, 9410531067, 9410531068, 9410531069, 9410531070, 9410531072, 9410531073, 9410531074, 9410531075, 9410531076, 9410531077, 9410531078, 9410531079, 9410531085, 9410531086, 9410531087, 9410531088, 9410531089, 9410531089, 9410531090, 9410531093, 9410531094, 9410531095, 9410531096, 9410531097, 9410531098, 9410531099, 9410531100, 9410531115, 9410531116, 9410531119, 9410531120, 9410531121, 9410531123, 9410531124, 9410531125, 9410531126, 9410531127, 9410531128, 9410531129, 9410531130, 9410531131, 9410531132, 9410531133, 9410531134, 9410531135, 9410531137, 9410531138, 9410531154, 9410531155, 9410531156, 9410531157, 9410531158, 9410531159, 9410531160, 9410531162, 9410531163, 9410531164, 9410531165, 9410531166, 9410531167, 9410531168, 9410531189, 9410531190, 9410531191, 9410531192, 9410531193, 9410531194, 9410531195, 9410531196, 9410531197, 9410531199, 9410531200, 9410531201, 9410531203, 9410531207, 9410531208, 9410531209, 9410531214, 9410531235, 9410531236, 9410531237, 9410531238, 9410531239, 9410531240, 9410531241, 9410531242, 9410531262, 9410531263, 9410531264, 9410531265, 9410531266, 9410531267, 9410531267, 9410531272, 9410531273, 9410531274, 9410531277, 9410531278, 9410531279, 9410531280, 9410531281, 9410531282, 9410531283, 9410531284, 9410531286, 9410531289, 9410531290, 9410531299, 9410531300, 9410531301, 9410531302, 9410531303, 9410531304, 9410531305, 9410531306, 9410531307, 9410531308, 9410531309, 9410531310, 9410531311, 9410531312, 9410531313, 9410531314, 9410531315, 9410531316, 9410531317, 9410531319, 9410531320, 9410531322, 9410531323, 9410531324, 9410531325, 9410531326, 9410531327, 9410531329, 9410531330, 9410531331, 9410531332, 9410531333, 9410531334, 9410531335, 9410531336, 9410531337, 9410531338, 9410531352, 9410531353, 9410531354, 9410531355, 9410531356, 9410531357, 9410531358, 9410531359, 9410531360, 9410531361, 9410531363, 9410531364, 9410531365, 9410531366, 9410531367, 9410531368, 9410531369, 9410531370, 9410531371, 9410531372, 9410531373, 9410531374, 9410531375, 9410531376, 9410531377, 9410531378, 9410531379, 9410531380, 9410531382, 9410531383, 9410531384, 9410531387, 9410531388, 9410531389, 9410531390, 9410531391, 9410531392, 9410531393, 9410531394, 9410531395, 9410531396, 9410531397, 9410531398, 9410531399, 9410531400, 9410531401, 9410531402, 9410531404, 9410531405, 9410531406, 9410531407, 9410531408, 9410531409, 9410531421, 9410531422, 9410531423, 9410531424, 9410531425, 9410531427, 9410531428, 9410531429, 9410531430, 9410531431, 9410531434, 9410531435, 9410531436, 9410531437, 9410531438, 9410531439, 9410531440, 9410531441, 9410531442, 9410531443, 9410531444, 9410531445, 9410531446, 9410531448, 9410531449, 9410531450, 9410531452, 9410531453, 9410531454, 9410531455, 9410531456, 9410531457, 9410531458, 9410531459, 9410531462, 9410531463, 9410531464, 9410531466, 9410531467, 9410531468, 9410531469, 9410531470, 9410531471, 9410531472, 9410531473, 9410531474, 9410531475, 9410531476, 9410531477, 9410531478, 9410531479, 9410531480, 9410531481, 9410531482, 9410531483, 9410531484, 9410531485, 9410531486, 9410531487, 9410531488, 9410531489, 9410531490, 9410531492, 9410531493, 9410541291, 9410541292, 9410541293, 9410541294, 9410541295, 9410541296, 9410541297, 9410541298, 9510531004, 9510531005, 9510531006, 9510531008, 9510531011, 9510531012, 9510531013, 9510531014, 9510531015, 9510531017, 9510531018, 9510531019, 9510531020, 9510531021, 9510531022, 9510531023, 9510531028, 9510531029, 9510531030, 9510531031, 9510531032, 9510531034, 9510531035, 9510531036, 9510531038, 9510531039, 9510531040, 9510531041, 9510531042, 9510531043, 9510531044, 9510531045, 9510531047, 9510531048, 9510531049, 9510531050, 9510531059, 9510531060, 9510531061, 9510531062, 9510531066, 9510531068, 9510531069, 9510531070, 9510531072, 9510531073, 9510531093, 9510531095, 9510531100, 9510531101, 9510531102, 9510531103, 9510531104, 9510531105, 9510531106, 9510531107, 9510531108, 9510531109, 9510531111, 9510531112, 9510531113, 9510531114, 9510531116, 9510531117, 9510531118, 9510531119, 9510531121, 9510531122, 9510531124, 9510531125, 9510531127, 9510531128, 9510531129, 9510531131, 9510531132, 9510531133, 9510531134, 9510531135, 9510531136, 9510531137, 9510531138, 9510531139, 9510531141, 9510531142, 9510531143, 9510531145, 9510531146, 9510531147, 9510531148, 9510531149, 9510531150, 9510531152, 9510531153, 9510531154, 9510531155, 9510531156, 9510531157, 9510531159, 9510531160, 9510531161, 9510531162, 9510531164, 9510531165, 9510531166, 9510531167, 9510531168, 9510531169, 9510531170, 9510531171, 9510531173, 9510531174, 9510531175, 9510531177, 9510531179, 9510531182, 9510531183, 9510531184, 9510531185, 9510531186, 9510531187, 9510531189, 9510531190, 9510531191, 9510531192, 9510531194, 9510531195, 9510531196, 9510531198, 9510531199, 9510531200, 9510531201, 9510531202, 9510531203, 9510531204, 9510531205, 9510531206, 9510531207, 9510531208, 9510531209, 9510531211, 9510531212, 9510531215, 9510531216, 9510531218, 9510531219, 9510531220, 9510531221, 9510531223, 9510531224, 9510531225, 9510531226, 9510531228, 9510531229, 9510531231, 9510531232, 9510531233, 9510531235, 9510531238, 9510531239, 9510531240, 9510531241, 9510531242, 9510531243, 9510531244, 9510531245, 9510531246, 9510531247, 9510531249, 9510531250, 9510531251, 9510531252, 9510531253, 9510531254, 9510531255, 9510531256, 9510531257, 9510531260, 9510531261, 9510531263, 9510531264, 9510531265, 9510531266, 9510531267, 9510531268, 9510531269, 9510531270, 9510531271, 9510531272, 9510531274, 9510531275, 9510531276, 9510531277, 9510531278, 9510531281, 9510531282, 9510531289, 9510531293, 9510531294, 9610531004, 9610531006, 9610531009, 9610531011, 9610531015, 9610531016, 9610531018, 9610531021, 9610531062, 9610531063, 9610531068, 9610531069, 9610531070, 9610531071, 9610531080, 9610531081, 9610531082, 9610531083, 9610531084, 9710531001, 9710531050, 9710531055, 9710531060, 9710531075, 9710531082, 9710531083, 9710531089, 9710531092, 9710531118, 9710531119, 9710531120, 9710531121, 9710531123, 9710531128, 9710531129, 9710531133, 9710531134, 9710531141, 9710531156, 9710531157, 9810531003, 9810531010, 9810531011, 9810531018, 9810531019, 9810531021, 9810531034, 9810531035, 9810531051, 9810531052, 9810531053, 9810531054, 9810531056, 9810531058, 9810531059, 9810531060, 9810531063, 9810531085, 9810531086, 9910531004, 9910531005, 9910531008, 9910531009, 9910531010, 9910531011, 9910531013, 9910531014, 9910531015, 9910531019, 9910531020, 9910531021, 9910531025, 9910531026, 9910531027, 9910531034, 9910531035, 9910531036, 9910531037, 9910531038, 9910531039, 9910531040, 9910531041, 9910531046, 9910531049, 9910531051, 9910531052, 9910531053, 9910531054, 9910531063, 9910531064, 9910531066, 9910531067, 9910531068, 9910531069, 9910531070, 1010531001, 1010531002, 1010531008, 1010531009, 1010531013, 1010531014, 1010531015, 1010531016, 1010531017, 1010531018, 1010531019, 1010531022, 1010531023, 1010531025, 1010531026, 1010531027, 1010531028, 1010531029, 1010531030, 1010531031, 1010531032, 1010531035, 1010531036, 1010531037, 1010531038, 1010531039, 1010531040, 1010531041, 1010531042, 1010531047, 1010531050, 1010531052, 1010531053, 1010531054, 1010531055, 1010531056, 1010531060, 1010531061, 1010531062, 1010531070, 1010531071, 1010531072, 1010531073, 1010531074, 1010531075, 1010531076, 1110531002, 1110531003, 1110531004, 1110531005, 1110531006, 1110531007, 1110531008, 1110531009, 1110531010, 1110531014, 1110531015, 1110531016, 1110531017, 1110531018, 1110531019, 1110531020, 1110531021, 1110531022, 1110531023, 1110531024, 1110531025, 1110531026, 1110531027,

vo frekvenčnom pásme 1800 MHz
9010541002, 9010541003, 9010541006, 9010541023, 9010541024, 9010541025, 9010541026, 9110541097, 9110541100, 9110541101, 9110541102, 9110541132, 9110541150, 9110541151, 9110541152, 9110541153, 9110541154, 9110541156, 9110541158, 9110541190, 9110541191, 9210531007, 9210531091, 9210531107, 9210541001, 9210541003, 9210541004, 9210541005, 9210541006, 9210541008, 9210541024, 9210541025, 9210541027, 9210541028, 9210541029, 9210541030, 9210541032, 9210541041, 9210541042, 9210541043, 9210541044, 9210541046, 9210541086, 9210541116, 9210541120, 9210541121, 9210541122, 9210541123, 9210541124, 9210541125, 9210541126, 9210541127, 9210541128, 9210541129, 9210541131, 9210541132, 9210541133, 9210541134, 9210541135, 9210541136, 9210541137, 9210541138, 9210541139, 9210541140, 9210541142, 9210541143, 9210541146, 9210541148, 9210541149, 9210541150, 9210541151, 9210541152, 9210541153, 9310531147, 9310531201, 9310531203, 9310531207, 9310531208, 9310531335, 9310531401, 9310531435, 9310541010, 9310541011, 9310541012, 9310541014, 9310541021, 9310541025, 9310541038, 9310541043, 9310541044, 9310541054, 9310541056, 9310541057, 9310541058, 9310541059, 9310541061, 9310541063, 9310541064, 9310541065, 9310541066, 9310541067, 9310541068, 9310541070, 9310541080, 9310541081, 9310541082, 9310541083, 9310541084, 9310541085, 9310541086, 9310541087, 9310541088, 9310541090, 9310541090, 9310541091, 9310541144, 9310541145, 9310541146, 9310541148, 9410531035, 9410531076, 9410531077, 9410531088, 9410531116, 9410531130, 9410531132, 9410531134, 9410531154, 9410531163, 9410531164, 9410531168, 9410531200, 9410531209, 9410531214, 9410531235, 9410531262, 9410531280, 9410531286, 9410531290, 9410531291, 9410531292, 9410531293, 9410531294, 9410531295, 9410531296, 9410531297, 9410531298, 9410531303, 9410531304, 9410531308, 9410531337, 9410531338, 9410531360, 9410531363, 9410531367, 9410531377, 9410531378, 9410531379, 9410531381, 9410531382, 9410531383, 9410531384, 9410531392, 9410531393, 9410531396, 9410531404, 9410531405, 9410531406, 9410531407, 9410531408, 9410531409, 9410531422, 9410531434, 9410531440, 9410531474, 9410541001, 9410541002, 9410541005, 9410541006, 9410541007, 9410541008, 9410541009, 9410541010, 9410541012, 9410541013, 9410541014, 9410541015, 9410541016, 9410541017, 9410541018, 9410541020, 9410541021, 9410541022, 9410541023, 9410541024, 9410541025, 9410541026, 9410541027, 9410541028, 9410541029, 9410541030, 9410541031, 9510531034, 9510531049, 9510541005, 9510541006, 9510541008, 9510541009, 9510541010, 9510541011, 9510541012, 9510541013, 9510541018, 9510541024, 9510541025, 9510541033, 9510541034, 9510541036, 9610541001, 9610541002, 9610541003, 9610541004, 9610541007, 9610541013, 9610541028, 9610541033, 9610541034, 9610541035, 9710541004, 9710541005, 9710541009, 9710541013, 9710541014, 9710541015, 9710541018, 9710541021, 9710541024, 9710541025, 9710541026, 9710541027, 9710541029, 9710541033, 9710541034, 9710541035, 9710541036, 9710541040, 9810541001, 9810541003, 9810541004, 9810541005, 9810541006, 9810541008, 9810541009, 9810541010, 9810541012, 9810541013, 9810541014, 9810541016, 9810541017, 9810541018, 9810541019, 9810541020, 9810541025, 9810541026, 9910541001, 9910541002, 9910541004, 9910541005, 9910541006, 9910541007, 9910541008, 9910541010, 9910541011, 9910541012, 9910541014, 9910541016, 9910541017, 9910541018, 9910541022, 9910541023, 9910541024, 1010541001, 1010541002, 1010541004, 1010541005, 1010541006, 1010541009, 1010541010, 1010541011, 1010541012, 1010541014, 1010541016, 1010541017, 1010541018, 1010541020, 1010541024, 1010541025, 1010541026, 1010541027, 1110541002,
1110541003, 1110541004, 1110541005, 1110541006, 1110541008

predlžuje do 31. 08. 2021.


Odôvodnenie:

     Dňa 29. 06. 2011 bola úradu doručená žiadosť účastníka konania o predĺženie individuálneho povolenia na používanie frekvencií a individuálnych povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení (ďalej len „žiadosť“). Z obsahu žiadosti vyplýva, že účastník konania žiada o predĺženie individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 8396/2000 zo dňa 28. 07. 2000 (ďalej len „povolenie“) a všetkých individuálnych povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení ako aj prevádzkových osvedčení, ktorých bude účastník konania držiteľom v deň rozhodnutia úradu o predĺženie povolenia a ktoré oprávňujú žiadateľa používať na prevádzkovanie rádiových zariadení frekvencie individuálne pridelené účastníkovi konania povolením (ďalej len „prevádzkové povolenia“), okrem individuálnych povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení s platnosťou ktorá presahuje 30. 08. 2021. Všetky uvedené individuálne povolenia žiada predĺžiť o dobu 10 rokov. Z ďalšieho obsahu žiadosti (bod 5.) vyplýva, že účastník konania prevádzkové povolenia delí na prevádzkové povolenia pre rádiové zariadenia a prevádzkové povolenia pre rádiové zariadenia pre mikrovlnové spoje.
     Podaním žiadosti podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku začalo spolu 3233 konaní (1 konanie o predĺženie povolenia, 1406 konaní o predĺženie prevádzkových povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení a 1826 konaní o predĺženie prevádzkových povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení pre mikrovlnové spoje).
     Úrad podľa zásady hospodárnosti vyjadrenej v § 3 ods. 3 správneho poriadku konal o žiadosti v troch samostatných konaniach, a to v konaní o predĺženie povolenia, konaní o predĺženie prevádzkových povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení a predĺžení prevádzkových povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení pre mikrovlnové spoje. Hospodárnosť konania sa dosiahla spojením konaní, ktoré sú z hľadiska obsahu rozhodnutí, o predĺženie platností ktorých požiadal účastník konania, podobné a líšia sa len definovaním konkrétneho individuálneho povolenia, t.j. č. rozhodnutia. Okrem iného, takéto delenie vyplýva aj z obsahu žiadosti účastníka konania. Hospodárnosť a nezaťažovanie účastníka konania spojením konaní vyplýva aj z obmedzenia počtu vykonávania procesných úkonov (nazeranie do spisu, výzva pred vydaním rozhodnutia, ...).


     Úrad listom č. 3569/10/11-PPS-1 zo dňa 26. 07. 2011 vyzval účastníka konania na uplatnenie práv podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku.

     Účastník konania túto možnosť využil. Dňa 03. 08. 2011 bol úradu doručený list účastníka konania ohľadom nazretia do spisu, v ktorom sa uvádza, že účastníkovi konania nebol sprístupnený celý spis a súčasťou spisu neboli podklady týkajúce sa kalkulácie výšky úhrady za predĺženie individuálneho povolenia na požívanie frekvencií. S kompletným spisom, ktorý obsahuje aj podklady týkajúce sa kalkulácie výšky úhrady za predĺženie individuálneho povolenia na požívanie frekvencií sa účastník konania oboznámil pri nazretí do spisu dňa 03. 08. 2011.

     Dňa 09. 08. 2011 bol úradu doručený list, ktorý sa týka správneho konania č. 4118/10/11 zo dňa 08. 08. 2011. Účastník konania v ňom vyjadril názor, že v správnom konaní začatom úradom na základe žiadosti by mal úrad rozhodovať jediným meritórnym rozhodnutím. Dôvody, prečo úrad konal o žiadosti v troch samostatných konaniach, sú uvedené vyššie v odôvodnení.

     Podľa § 32 ods. 21 zákona o elektronických komunikáciách úrad udelí individuálne povolenie najviac na desať rokov. Úrad je oprávnený individuálne povolenie opakovane predĺžiť najviac na obdobie desiatich rokov. Ak je to odôvodnené dobou návratnosti investície, úrad je oprávnený udeliť individuálne povolenie aj na dlhšie obdobie alebo individuálne povolenie o dlhšiu dobu predĺžiť. Ak ide o individuálne povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia na rozhlasové analógové a televízne analógové pozemské vysielanie vydané na základe licencie na analógové pozemské vysielanie, možno toto individuálne povolenie udeliť na dobu uvedenú v žiadosti o povolenie, najviac na dobu, na ktorú bola udelená licencia na analógové pozemské vysielanie.

     Podľa § 32 ods. 25 zákona o elektronických komunikáciách úrad neudelí alebo nepredĺži individuálne povolenie, ak
a) to vyžaduje dodržanie záväzkov z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva
Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii,
b) to ustanovuje osobitný predpis,
c) pridelenie frekvencie neumožňuje plán využitia frekvenčného spektra,
d) požadovaná frekvencia nie je k dispozícii alebo
e) ak o povolenie požiadala osoba, ktorej úrad povolenie na rovnaký druh zariadenia v
posledných troch rokoch zrušil podľa § 34 ods. 1 písm. c).

     Úrad komplexne preskúmal skutkový stav a podmienky predĺženia individuálnych povolení uvedených vo výroku rozhodnutia a konštatuje, že niet zákonného dôvodu na ich nepredĺženie podľa § 32 ods. 25 zákona o elektronických komunikáciách.
Úrad preto vyhovel žiadosti účastníka konania a rozhodol o predĺžení individuálnych povolení na prevádzku na prevádzkovanie rádiových zariadení podľa § 32 ods. 21 zákona o elektronických komunikáciách tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie:

1. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24.
2. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.


Ing. Milan Mizera
riaditeľ odboru 

Rozhodnutie je právoplatné.

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Odbor správy frekvenčného spektra
Továrenská 7, P.O.Box 40,82855 BRATISLAVA 24
 Rozhodnutie č. : 1310531003                                   V Bratislave, 16. októbra 2013Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") ako príslušný orgán štátnej správy podl'a § 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisova § 6 ods. 1 písm. b), § 6 ods. 6 písm. i) a § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o elektronických komunikáciách") v spojení s § 78 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

rozhodol

o žiadosti spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763 469 (ďalej len "účastník konania") o predlžení! individuálneho povolenia na používanie frekvencií č. 8396/2000 zo dňa 28. júla 2000 takto:

1. podl'a § 32 ods. 21 zákona o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov sa platnosť individuálneho povolenia na používanie frekvencií rozhodnutie č. 8396/2000 zo dňa 28. júla 2000 v znení rozhodnutia úradu č. 1110531029 zo dňa 09. augusta 2011 a rozhodnutia č. 1310531002 zo dňa 30. septembra 2013 predlžuje do 31. 12. 2025,

2. podl'a § 33 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách sa určuje jednorazová úhrada za predlženie pridelenia frekvencií vo výške 2 541 127,- eura a podl'a § 33 ods. 19 písm. h) zákona o elektronických komunikáciách sa určuje, že

3. jednorazová úhrada vo výške 2 541 127,- eura sa považuje účastníkom konania za uhradenú vo výške 1 571 317,40 eura nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia. Účastník konania je povinný uhradiť úhradu vo výške 969 809,60 eura.

• Úhrada vo výške 969 809,60,- eura je splatná do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
• Úhradu vo výške 969 809,60,- eura je potrebné poukázať na účet úradu:

Telekomunikačný úrad SR, IČO 308 44355, DIČ 2020872689
Účet v Štátnej pokladnici: 7000136022/8180
Adresa Štátnej pokladnice: Štátna pokladnica, Radlinského 32
810 05 Bratislava 15
Variabilný symbol je číslo tohto rozhodnutia.
Úrad nie je platcom DPH.

Odôvodnenie:

...

Poučenie:

1. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7,82855 Bratislava 24.

2. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.

Rozhodnutie je právoplatné.