Rozhodnutia TÚ SR, ktoré posilnili konkurenciu na telekomunikačnom trhu

06.03.2003, Tlačová správa
V roku 2002 a začiatkom roku 2003 Telekomunikačný úrad SR vydal v rámci utvárania podmienok na vznik a udržanie konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu viacero významných rozhodnutí. Výsledkom činnosti úradu je najmä posilnenie konkurencie v oblasti sprostredkovania prístupu do siete internet a v oblasti služieb retransmiesie rozhlasových a televíznych programov.

Vo februári 2003 Telekomunikačný úrad SR vydal regionálnu licenciu na sprostredkovanie prístupu k sieti internet (ISP) a verejnej dátovej telekomunikačnej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete internet prostredníctvom káblového distribučného systému. Úrad v rovnakom čase vydal rozhodnutie o predbežných podmienkach, na základe ktorých bude ich držiteľ poskytovať pre ISP pripojenie do siete zahraničného operátora. V roku 2002 TÚ SR vydal 20 licencií na sprostredkovanie prístupu do siete internet a vybavil 53 žiadostí o registráciu v zmysle podmienok všeobecného povolenia na poskytovanie telekomunikačnej služby sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete internet (VoIP) bez využívania obmedzených zdrojov.

V roku 2002 úrad úspešne zrealizoval výberového konania na druhého poskytovateľa služieb retransmisie rozhlasových a televíznych programov prostredníctvom MMDS ("káblová TV bez kábla") v Košiciach a v Bratislave. Držitelia licencie sa stali konkurentom pre doteraz jediného poskytovateľa týchto služieb prostredníctvom MMDS v Košiciach a v Bratislave a zároveň aj nepriamym konkurentom pre poskytovateľov služieb "káblovej televízie". Okrem spomenutých licencií TÚ SR vydal ešte ďalšie 3 licencie na poskytovanie týchto služieb prostredníctvom MMDS v iných lokalitách Slovenska. Úrad ďalej vydal 124 potvrdení o registrácii zriadenia a prevádzkovania káblového distribučného systému (KDS) a poskytovania služby retransmisie rozhlasových a televíznych programov prostredníctvom KDS ("káblová TV") podľa podmienok všeobecného povolenia.

TÚ SR k 31. decembru 2002 celkovo evidoval 537 káblových distribučných systémov v prevádzke a ďalších 12 právoplatných licencií na poskytovanie služieb retransmisie rozhlasových a televíznych programov prostredníctvom MMDS a jedna prostredníctvom MVDS.

Telekomunikačný úrad SR ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností. Štátna regulácia telekomunikačných činností je utváranie podmienok na vznik a udržiavanie konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu a zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na vykonávanie telekomunikačných činností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z technických predpisov, z technických noriem, z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a z odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti telekomunikácií.

V Bratislave 6. marca 2003.