Rozhodnutie o cenách za prepojenie v pevnej sieti nie je právoplatné

24.11.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) oznamuje, že spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s., ANTIK Telecom s.r.o. a Slovanet, a.s. využili svoje právo a podali v zákonnej lehote opravný prostriedok – rozklad proti rozhodnutiu TÚ SR, ktoré z tohto dôvodu nenadobudlo právoplatnosť. Všetkých deväť spoločností až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia zatiaľ nemusí plniť povinnosť stanovenú rozhodnutím TÚ SR. O rozkladoch rozhodne predseda TÚ SR.
     TÚ SR rozhodnutím č. 628/14/2011 zo 7.11.2011 uložil spoločnostiam: 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. ANTIK Telecom s.r.o., 4. GTS Slovakia, a.s., 5. Slovanet, a.s., 6. SWAN, a.s., 7. TRNAVATEL, spol. s r.o., 8. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 9. Železnice Slovenskej republiky, Železničné telekomunikácie Bratislava, o.z. povinnosť účtovať odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, maximálnu cenu za službu ukončovania volania pre prepojenie na miestnej úrovni vo výške 0,0050 € za minútu a cez jeden tranzit vo výške 0,0072 € za minútu v ich verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení.