Rozhodnutie o nepozastavení výkonu „Zmluvy o prepojení medzi Slovenskými telekomunikáciami, š.p. a Globtel GSM, a.s. z 28.1. 1998 v znení ďalších dodatkov"

ROZHODNUTIE


Číslo: 510/14/2005 Bratislava 6. júla 2005

Účastníci konania:

Slovak Telecom, a. s.

Námestie slobody 6

817 62 Bratislava

Orange Slovensko, a. s.

Prievozská 6/A

821 09 Bratislava

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy príslušný na konanie podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 5 a § 6 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok), v konaní začatom na podnet spoločnosti Slovak Telecom, a. s., so sídlom Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, vo veci pozastavenia výkonu „Zmluvy o prepojení medzi Slovenskými telekomunikáciami, š. p. a Globtel GSM, a. s. z 28. 1. 1998 v znení neskorších dodatkov“

rozhodol podľa ustanovenia § 75 ods. 3 zákona takto:

úrad nepozastavuje výkon „Zmluvy o prepojení medzi Slovenskými telekomunikáciami, š.p. a Globtel GSM, a.s. z 28.1.1998 v znení ďalších dodatkov“.


Odôvodnenie:

Dňa 8. apríla 2005 bol listom č.5768-ORS-2005, zo dňa 07.04.2005 úradu doručený návrh spoločnosti Slovak Telecom, a.s. (ďalej len „spoločnosť ST“) , Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 na začatie konania podľa § 75 ods. 3 zákona o pozastavení výkonu „Zmluvy o prepojení medzi Slovenskými telekomunikáciami, š.p. a Globtel GSM, a.s. z 28.1.1998 v znení ďalších dodatkov“ (ďalej len „zmluva o prepojení“). Zároveň spoločnosť ST žiada, aby úrad na základe § 43 správneho poriadku uložil spoločnosti Orange Slovensko, a.s. (ďalej len „spoločnosť Orange“) povinnosť zdržať sa poskytovania služby Domov 45 a Firma 55 s koncovým zariadením JABLOTRON a služieb s obdobnými charakteristikami.

Spoločnosť ST vo svojom podaní ďalej uviedla:

1. Spoločnosť Orange ponúka stolový telefón JABLOTRON nazvaný „Priama linka“, ktorý je dizajnovo rovnaký ako bežné telefóny pripojené prostredníctvom pevnej linky.

2. Napriek tomu, že „Priama linka“ využíva technológiu GSM, je vyrobená pre využívanie v pevnom umiestnení a pre posúdenie vnímania koncového zákazníka je určujúca skutočnosť, že na rozdiel od mobilného telefónu „Priama linka“ nedáva možnosť neobmedzenej mobility a je napr. závislá od prístupu k elektrickému vedeniu, nezmestí sa do vrecka alebo do kabelky a u zákazníka navodzuje dojem, že poskytuje prístup k pevnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. Orange zaviedol špeciálnu tarifu kopírujúcu tarifu ST, ktorá zodpovedá verejnej telefónnej službe poskytovanej v pevnom umiestnení.

Samotný Orange ponúka „Priamu linku“ ako substitút pevnej linky.

Charakteristiky koncového zariadenia JABLOTRON dokazujú, že ide o službu určenú na využívanie v pevnom umiestnení.

Využitá technológia nemá pri zhodnej cene a pri zhodnom účele použitia z pohľadu užívateľa žiadny význam. Substitúciu nemožno hodnotiť podľa technických charakteristík koncového komunikačného zariadenia, ktoré nie sú vnímateľné koncovým užívateľom, ale len z hľadiska vnímateľných technických a fyzikálnych charakteristík poskytovaných služieb. Použitá technológia nie je rozhodujúca, pretože koncový užívateľ sa nezaujíma o technológiu, ale o funkčnosť zariadenia a služby vôbec.

3. Služby „Domov 45“ a „Firma 55“ s koncovým zariadením JABLOTRON napĺňajú definíciu maloobchodných trhov č. 1 a 2.

Poskytovaním služieb „Domov 45“ a „Firma 55“ na základe existujúcej zmluvy o prepojení dochádza k takému výkonu zmluvy, ktorý poškodzuje telekomunikačný podnik – spoločnosť ST. Spoločnosť Orange ponúka služby poskytované v pevnom umiestnení, pričom na uvedené služby používa negeografické čísla. Vzhľadom na to, že „Priama linka“ je spravidla využívaná len v jednej lokalite, pri ukončovaní volania nevznikajú spoločnosti Orange náklady bežne spojené s volaním účastníkovi, ktorý sa nenachádza v pevnom umiestnení. Volania na „Priamu linku“ sú volania ukončené v pevnom umiestnení za nižšie náklady, ako sú náklady mobilného prepojenia. Platením terminačných poplatkov za volania na „Priamu linku“ podľa existujúcej zmluvy o prepojení dochádza k poškodzovaniu spoločnosti ST.

Zároveň dochádza k poškodovaniu koncového užívateľa – zákazníka ST, ktorý zaplatí za volanie zo siete ST do siete Orange koncovému užívateľovi služby „Domov 45“ alebo „Firma 55“ toľko, koľko za volanie ukončované na mobilnom koncovom zariadení. Koncový užívateľ vzhľadom na používanie negeografických čísel nedokáže rozlíšiť medzi volaniami na mobilný telefón a JABLOTRON, ako telefón určený na poskytovanie služby v pevnom umiestnení.

4. Vzhľadom na to, že na základe existujúcej zmluvy o prepojení sa poskytuje aj prepojenie za účelom ukončovania volaní v pevnom umiestnení v sieti Orange, podmienky zmluvy o prepojení sú v rozpore s § 28 ods. 5 písm. b) zákona.

Úrad listom č.307/14/2005, zo dňa 12.04.2005 upovedomil spoločnosť Orange (do 26.3.2002 spoločnosť Globtel GSM, a. s.) podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku o začatí správneho konania a zároveň zaslal podklady (návrh spoločnosti ST na začatie konania), ku ktorým žiadal o zaujatie stanoviska. Úrad stanovil lehotu 10 dní od doručenia oznámenia o začatí správneho konania na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia, prípadne na navrhnutie jeho doplnenia.

Vyjadrenie spoločnosti Orange bolo úradu doručené listom zo dňa 26.04.2005. Spoločnosť Orange vo svojom vyjadrení uviedla:

1. Spoločnosť Orange neposkytuje verejné telefónne služby v pevnej sieti a nemá ani ambíciu tento druh služieb poskytovať.

Koncové zariadenie s názvom „Priama linka“ je využívané vo verejnej mobilnej sieti spoločnosti Orange. Pre prístup do siete využíva SIM kartu ako každý iný mobilný telefón. Ani dizajn ani vnímanie zákazníka neurčujú, či koncové zariadenie je v skutočnosti využívané v pevnej alebo mobilnej sieti. Výlučne technické charakteristiky koncového zariadenia sú určujúce pre jeho použitie vo verejnej sieti. Koncové zariadenie s názvom „Priama linka“ bolo vyvinuté firmou JABLOTRON pre technológiu GSM.

2. Neobstojí tvrdenie ST, že telefón „Priama linka“ je vyrobený pre využívanie v pevnom umiestnení. Záleží len na užívateľovi, či ho bude využívať v byte, v kancelárii alebo sa s ním bude presúvať. Ide o mobilný telefón, ktorý využíva výhradne sieťové prvky GSM siete a pokrytie signálom GSM spoločnosti Orange na celom území Slovenska. Nie je pravdivé ani tvrdenie, že telefón je závislý od prístupu k elektrickému vedeniu. Prístup k elektrickému vedeniu je potrebný výlučne na dobitie batérie, čo sa nijako neodlišuje od akýchkoľvek iných mobilných telefónov. Elektrická zásuvka je pevným bodom elektricko-rozvodnej a nie elektronicko-komunikačnej siete. Všetky charakteristiky „Priamej linky“ a súvisiacich programov „Domov 45“ a „Firma 55“, ktoré spoločnosť ST uvádza, sú irelevantné pri posudzovaní veľkoobchodného vzťahu spoločnosti Orange a ST, pri ukončovaní volaní v sieti spoločnosti ST alebo v sieti spoločnosti Orange.

3. O tom, či ide o služby poskytované v pevnej alebo mobilnej verejnej telefónnej sieti, nerozhoduje vnímanie zákazníka, design koncového zariadenia ani samotný druh volaní alebo inej komunikácie obsiahnutej v tom ktorom ponúkanom programe telekomunikačného podniku. Program „Domov 45“ a „Firma 55“ sú verejnou telefónnou službou spoločnosti Orange poskytovanou na báze technológie GSM.

Programy „Domov 45“ a „Firma 55“ nie sú služby, ktoré napĺňajú definíciu maloobchodných trhov č. 1 a 2.

Poskytovaním programov „Domov 45“ a „Firma 55“ nedochádza k takému výkonu zmluvy o prepojení, ktorý poškodzuje spoločnosť ST.

Spoločnosť Orange účtuje rovnakú cenu koncovým užívateľom za poskytnuté služby bez ohľadu na ich momentálnu geografickú polohu a bez ohľadu na počet zapojených základňových staníc. Spoločnosť Orange účtuje náklady na uskutočnené spojenie nezávisle na geografickej polohe a pohybe koncových užívateľov resp. koncového zariadenia.

4. Koncové zariadenie JABLOTRON nie je koncovým zariadením pre použitie v pevnej telefónnej sieti. Poskytovaním programov „Domov 45“ a „Firma 55“ nie je porušený zákon v časti § 28 ods. 5 písm. b). Cena za prepojenie je obojstranne dohodnutá pre všetky druhy volaní.

Spoločnosť Orange vo svojom vyjadrení ďalej žiada, aby úrad v celom rozsahu zamietol návrh spoločnosti ST na vydanie predbežného opatrenia podľa § 43 správneho poriadku a zároveň žiada, aby úrad zamietol ako neopodstatnený aj návrh spoločnosti ST na pozastavenie výkonu zmluvy o prepojení.

Listami č.358/14/2005 a 395/14/2005 zo dňa 30.05.2005 úrad vyzval účastníkov konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie a určil lehotu na uplatnenie tohto práva do 5 dní odo dňa doručenia výzvy.

Dňa 03.06.2005 bola úradu doručená žiadosť spoločnosti ST o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa do 09.06.2005. Žiadosti úrad vyhovel.

Dňa 06.06.2005 požiadal úrad listom podpredsedu úradu o súhlas s predĺžením lehoty na vydanie rozhodnutia do 07.07.2005.

Dňa 07.06.2005 bol úradu doručený list spoločnosti Orange zo dňa 03.06.2005, ktorým sa vyjadrila k podkladu rozhodnutia. V liste spoločnosť Orange konštatuje, že nemá ďalšie návrhy oproti tým, ktoré už predložila úradu v liste zo dňa 26.04.2005, označenom ako „Vyjadrenie k návrhu spoločnosti Slovak Telecom, a.s., na začatie správneho konania“.

Dňa 08.06.2005 spoločnosť ST využila svoje právo nazerať do spisu podľa § 23 správneho poriadku.

Listom č.8799-ORS/2005, zo dňa 09.06.2005 bolo úradu doručené vyjadrenie spoločnosti ST k podkladu rozhodnutia, v ktorom trvá na tom že :

-spoločnosť Orange poskytuje služby „Domov 45“ a „Firma 55“ spolu s koncovým zariadením JABLOTRON za účelom poskytovania verejnej telefónnej služby v pevnom umiestení,

- poskytovanie služby „Priama linka“ na základe zmluvy o prepojení a takýto jej výkon je v rozpore s § 28 ods. 5 písm. b) zákona, pretože prepojenie je podmienené platbou za tie časti verejnej siete alebo tie zariadenia, ktoré nie sú na prepojenie nevyhnutne potrebné,

- účtovanie poplatkov za ukončenie volania, ako keby išlo o ukončovanie volaní na mobilnom zariadení dochádza k poškodzovaniu spol. ST, iných telekomunikačných podnikov a užívateľov.

Spoločnosť ST trvá na svojom pôvodnom návrhu a žiada úrad o pozastavenie výkonu zmluvy o prepojení podľa § 75 ods. 3 zákona, keďže dochádza k poškodzovaniu ST, iných telekomunikačných podnikov a koncového užívateľa a o uloženie povinnosti spoločnosti Orange prideľovať na služby „Domov 45“ a „Firma 55“ s koncovým zariadením JABLOTRON a na služby s obdobnými charakteristikami, t.j. poskytované s koncovým zariadením určeným na použitie v pevnom umiestnení a s tarifou zodpovedajúcou verejnej telefónnej službe poskytovanej na pevnom umiestnení geografické čísla, nakoľko ide o poskytovanie verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení.

Podľa § 75 ods. 3 zákona: “Úrad je oprávnený z vlastného podnetu alebo na návrh podniku pozastaviť výkon zmluvy o prístupe, prepojení sietí alebo spoločnom umiestnení a používaní zariadení, ak technické, prevádzkové alebo finančné podmienky zmluvy obmedzujú súťaž na rozhodujúcom trhu, poškodzujú iný podnik alebo užívateľa alebo obsah zmluvy je v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo s rozhodnutím, alebo s opatrením úradu vydaným na základe tohto zákona“.

K bodu č.1 podnetu: Úrad nespochybňuje tvrdenie spoločnosti ST, že stolový telefón JABLOTRON je dizajnovo rovnaký, alebo aspoň podobný ako bežné telefóny pripojené prostredníctvom pevnej linky. Táto skutočnosť je však z hľadiska posúdenia podmienok zmluvy o prepojení podľa § 75 ods. 3 zákona nepodstatná.

K bodu č.2 podnetu: Úrad nesúhlasí s tvrdením spoločnosti ST, podľa ktorého je „Priama linka“ vyrobená pre používanie v pevnom umiestnení. „Priama linka“ resp. prístroj JABLOTRON je síce dizajnovo podobný resp. zhodný s bežnými telefónmi pripojenými prostredníctvom pevnej linky, ide však o prístroj ktorý pracuje na báze technológie GSM a jeho pripojenie do siete nie je zabezpečené prostredníctvom metalického vedenia, ako je to pri prístrojoch využívaných v rámci pevnej telefónnej siete, ale prostredníctvom SIM karty. Táto technológia umožňuje mobilitu telefónneho prístroja bez ohľadu na jeho dizajn, potrebu prístupu k elektrickému vedeniu alebo rozmery.

V žiadnom prípade nie je možné posudzovať tento prístroj resp. programy poskytované spoločnosťou Orange v spojitosti s týmto prístrojom, ako verejnú telefónnu službu v pevnom umiestnení na základe použitej tarifikácie, ktorá kopíruje tarifikáciu spoločnosti ST. Spôsob tarifikácie je v kompetencii konkrétneho podniku poskytujúceho danú službu a nie je možné na jeho základe rozhodnúť o tom, či daná služba predstavuje službu pevnej alebo mobilnej telefónnej siete.

Skutočnosť, že kvalita programov „Domov 45“ a „Firma 55“ umožňuje uskutočňovanie a príjem národných a medzinárodných volaní a prístup k tiesňovým volaniam prostredníctvom jedného alebo viacerých čísel národného alebo medzinárodného číslovacieho plánu neznamená, že ide o verejnú telefónnu službu v pevnom umiestnení. Podľa § 5 ods. 2 je verejná telefónna služba definovaná ako verejne dostupná služba na uskutočňovanie a príjem národných a medzinárodných volaní a prístup k tiesňovým volaniam prostredníctvom jedného alebo viacerých čísel národného alebo medzinárodného číslovacieho plánu. Ide o zákonnú definíciu verejnej telefónnej služby všeobecne, teda bez ohľadu na to, či je poskytovaná prostredníctvom pevných alebo mobilných sietí. Túto definíciu spĺňajú všetky programy na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom mobilnej siete. Na základe tejto definície teda nie je možné posúdiť, či daná služba je poskytovaná v pevnom umiestnení, alebo ide o mobilnú službu.

Úrad nerozumie argumentu, ktorý použila vo svojom podaní spoločnosť ST, podľa ktorého sú programy „Domov 45“ a „Firma 55“ plne postačujúce pre poskytovanie verejnej telefónnej služby v pevnom mieste. Vychádzajúc z tejto logiky by sme dospeli k záveru, že akákoľvek služba vyhovujúca definícii podľa § 5 ods. 2 zákona (bez ohľadu na použitú technológiu) je postačujúca na poskytovanie verejnej telefónnej služby v pevnom mieste.

Ak by úrad aj akceptoval argumenty spoločnosti ST, ktorými sa snaží presvedčiť o obmedzenej mobilite telefónu JABLOTRON, tieto argumenty v žiadnom prípade nesvedčia o tom, že mobilita prístroja JABLOTRON je vylúčená. Žiadna služba nemôže byť posudzovaná resp. zaradená ako služba mobilnej resp. pevnej siete iba na základe vonkajších charakteristík resp. funkcií koncového zariadenia. Z pohľadu úradu je rozhodujúca technológia, ktorú koncové zariadenie využíva resp. spôsob pripojenia do verejnej telefónnej siete. Úrad v žiadnom prípade nesúhlasí s tým, že programy „Domov 45“ a „Firma 55“ spolu s prístrojom JABLOTRON predstavujú poskytovanie telefónnej služby v pevnom umiestnení.

K bodu 3 podnetu: Úrad nesúhlasí s názorom spoločnosti ST, podľa ktorého služby „Domov 45“ a „Firma 55“ s koncovým zariadením JABLOTRON spĺňajú definíciu maloobchodných trhov č. 1 a 2 podľa rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov. Podľa rozhodnutia úradu z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov sú maloobchodné trhy č. 1 resp. č.2 definované ako zriadenie prístupu k pevnej verejnej telefónnej sieti a sprístupnenie verejnej telefónnej služby. Ide teda výhradne o zriadenie prístupu k pevnej verejnej telefónnej sieti. Vzhľadom na to, že služby „Domov 45“ a „Firma 55“ spolu s prístrojom JABLOTRON nepredstavujú poskytovanie telefónnej služby v pevnom umiestnení, nakoľko ide o zariadenie resp. technológiu, ktorej použitie neobmedzuje uskutočňovanie volaní len na jediné presne určené miesto identifikované geografickým číslom, ale toto zariadenie umožňuje pohyb koncového užívateľa v rámci geografického priestoru vymedzeného pokrytím siete GSM a uskutočňovanie resp. príjem volaní v ktoromkoľvek mieste pokrytia tejto siete, čo je zvýraznené aj prideleným negeografickým číslom z číselnej množiny určenej pre mobilné telefónne siete, nie je možné tieto služby považovať za službu prístupu k pevnej verejnej telefónnej sieti.

Tieto služby v žiadnom prípade nespĺňajú definíciu maloobchodných trhov č. 1 a 2.

Vzhľadom na to, že služby „Domov 45“ a „Firma 55“ spolu s prístrojom JABLOTRON nie je možné z dôvodov uvedených vyššie považovať za služby poskytované v pevnom umiestnení, nie je odôvodnená požiadavka spoločnosti ST, aby spoločnosť Orange v súvislosti s týmito službami používala geografické čísla.

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o mobilnú telefónnu služby dospel úrad k záveru, že platenie terminačných poplatkov zo strany spoločnosti ST za volania na „Priamu linku“ v rovnakej výške ako pri volaniach na ostatné účastnícke čísla spoločnosti Orange je odôvodnené a teda nedochádza k poškodzovaniu spoločnosti ST ani zákazníka ST resp. iného podniku.

K bodu 4 podania: Vzhľadom na to, že služby „Domov 45“ a „Firma 55“ spolu s prístrojom JABLOTRON predstavujú mobilnú telefónnu službu, je logické, že pri volaniach na tieto účastnícke linky sú využívané rovnaké sieťové prostriedky ako pri volaniach na všetky ostatné účastnícke čísla mobilnej siete Orange. Úrad preto nesúhlasí s názorom spoločnosti ST, podľa ktorého je prepojenie pri volaniach na účastnícke čísla služieb „Domov 45“ a „Firma 55“ podmienené platbou za tie časti verejnej siete alebo tie zariadenia, ktoré nie sú na prepojenie nevyhnutne potrebné. Zmluva o prepojení teda nie je v rozpore s § 28 ods. 5 písm. b) zákona.

K bodu 5 podania: Vzhľadom na skutočnosti a argumenty uvedené k predchádzajúcim bodom podania spoločnosti ST, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že existujúca zmluva o prepojení rieši podmienky prepojenia medzi pevnou telefónnou sieťou spoločnosti ST a mobilnou telefónnou sieťou spoločnosti Orange, úrad dospel k záveru, že využívanie prepojenia podľa existujúcej zmluvy o prepojení na poskytovanie služieb „Domov 45“ a „Firma 55“ spolu s prístrojom JABLOTRON, teda služieb poskytovaných prostredníctvom mobilnej telefónnej siete, nepredstavuje taký výkon zmluvy o prepojení, ktorý poškodzuje zákazníka i telekomunikačný podnik a teda nespôsobuje, že existujúca zmluva o prepojení je v rozpore so zákonom. Spoločnosť ST nepodložila relevantnými dôkazmi a ani úrad v konaní nezistil, že je splnená niektorá z podmienok podľa § 75 ods. 3 zákona, na základe ktorej by bol úrad oprávnený pozastaviť výkon zmluvy o prepojení medzi spoločnosťou ST a spoločnosťou Orange. Preto úrad výkon zmluvy nepozastavil. Z rovnakých dôvodov úrad nevydal v priebehu konania predbežné opatrenie podľa § 43 správneho poriadku, ktorým by uložil spoločnosti Orange aby sa zdržala poskytovania služieb „Domov 45“ a „Firma 55“ s koncovým zariadením JABLOTRON a služieb s obdobnými charakteristikami.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie, Továrenská 7, 810 06 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.

Ing. Pavol Gerhat

riaditeľ odboru ekonomickej regulácie