Rozhodnutie o predbežnom opatrení (zmeny tarify 019xy)

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 a § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ustanovení § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“), podľa § 43 ods. 1 písm. a) správneho poriadku

ukladá

spoločnosti Slovak Telecom, a.s., Nám. Slobody č. 6, Bratislava, IČO: 35 763 469 (ďalej len spol. „ST“), aby sa od doručenia rozhodnutia o predbežnom opatrení zdržala vykonania zmeny tarify sprostredkovania prístupu do siete internet a prístupu do verejných dátových sietí prostredníctvom čísel 019XY.

Rozhodnutie o predbežnom opatrení bolo doručené 30.7. 2004.