Rozhodnutie o rozklade 64/01/2005

Rozhodnutie o rozklade (veľkoobchodný trh č. 1)

                                       R o z h o d n u t i e   o   r  o  z k l a d e


Číslo rozhodnutia: 64/01/2005 V Bratislave 16. júna 2005.

Účastník konania:

Slovak Telecom, a.s.

Námestie slobody 6

817 62 Bratislava

IČO: 35763469


Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda úradu“) ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 72 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) rozhodol o rozklade spoločnosti Slovak Telecom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, IČO: 357 63 469 proti rozhodnutiu odboru ekonomickej regulácie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) číslo 196/14/2005 zo dňa 3. marca 2005 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) vo veci určenia významného podniku na veľkoobchodnom relevantnom trhu poskytovania služby zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktorou je prenos volania alebo volania do siete internet z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou (ďalej len „veľkoobchodný trh č. 1“) a uloženia povinností podľa § 17 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách takto:

podľa § 59 ods. 1, 2 v spojení s § 61 ods. 3 správneho poriadku sa napadnuté rozhodnutie mení a po vykonaných zmenách znie:

1. spoločnosť Slovak Telecom, a. s., so sídlom Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava (ďalej len „spoločnosť ST, a. s.“) má podľa § 16 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách na veľkoobchodnom trhu č. 1 také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov, a teda spoločnosť ST, a. s., je významným podnikom na veľkoobchodnom trhu č. 1,
2. ukladá spoločnosti ST, a. s., ako významnému podniku na veľkoobchodnom trhu č. 1:

a) povinnosť nediskriminácie prístupu podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona o elektronických komunikáciách. Spoločnosť ST, a. s., je povinná vydať ako súčasť referenčnej ponuky na prepojenie podľa § 18 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách zmluvné podmienky poskytovania služby zostavenia volania vo svojej verejnej telefónnej sieti,

b) povinnosť transparentnosti prístupu podľa § 18 zákona o elektronických komunikáciách. Akýkoľvek návrh na zmenu zmluvných podmienok poskytovania služby zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti spoločnosti ST, a. s., ktorý bude mať vplyv na podniky definované v § 4 ods. 8 zákona o elektronických komunikáciách, je spoločnosť ST, a. s., povinná zverejniť najneskôr 45 dní pred zamýšľanou zmenou na svojej verejne dostupnej internetovej stránke a predložiť úradu. Spoločnosť ST, a.s., je povinná zverejniť najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na svojej verejne dostupnej internetovej stránke informácie z jednotlivých zmlúv o prepojení, uzatvorených do dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia a pri zmluvách o prepojení uzatvorených po dni právoplatnosti tohto rozhodnutia do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o prepojení, týkajúce sa:

I) rozsahu jednotlivých služieb odchádzajúcich volaní vrátane cien za tieto volania a rozdelenia prevádzky na silnú, strednú a slabú,

II) výšky všetkých jednorazových a pravidelných poplatkov ako aj poplatkov za prognózy pre služby súvisiace s implementáciou siete týkajúcich sa služby výberu podniku predvoľbou čísla vybraného podniku,

c) povinnosť viesť oddelenú evidenciu podľa § 20 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách, a to tak, aby táto poskytla úradu objektívne a prehľadné informácie o štruktúre nákladov, výnosoch a vloženom kapitále, ktoré súvisia s poskytovaním služby zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti spoločnosti ST, a. s., zvlášť pre zostavenie volania na miestnej úrovni a zvlášť pre zostavenie volania cez jeden tranzit. Náklady, výnosy a objem vloženého kapitálu na službu zostavenia volania v sieti spoločnosti ST, a.s., musia vychádzať z účtovnej závierky spoločnosti ST, a.s., overenej audítorom. Pri alokácii nákladov na službu zostavenia volania sa vychádza z princípu nákladovej príčinnosti, t. z., do nákladov na konkrétnu službu sa započítajú iba tie náklady, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním tejto služby. Náklady teda budú priradené metódou ABC (activity based costing). Náklady musia byť členené na odpisy, osobné náklady, spotrebu materiálu, spotrebu energie a ostatných neskladovateľných dodávok, služby, ostatné náklady. Informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále vo vyššie uvedenom členení týkajúce sa daného účtovného obdobia spolu s podrobným popisom alokácie nákladov vrátane použitých alokačných metód a postupov spolu s podrobnou špecifikáciou priamych nákladov (náklady, ktoré je možné priamo priradiť na služby zostavenia volania), nepriamych nákladov súvisiacich so službou zostavenia volania (náklady vzťahujúce sa na činnosti, ktoré súvisia so službou zostavenia volania) a ostatných spoločných resp. režijných nákladov (náklady, ktoré nie je možné alokovať na službu zostavenia volania, avšak sú z hľadiska fungovania spoločnosti nevyhnutné) rešpektujúc zásady proporcionality a transparentnosti je spoločnosť ST, a. s., povinná podľa § 20 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách predložiť úradu vždy najneskôr do 30.6. nasledujúceho roka. Informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále vo vyššie uvedenom členení za rok 2004 je spoločnosť ST, a.s. povinná predložiť úradu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia,

d) povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie sietí podľa § 21 zákona o elektronických komunikáciách. Spoločnosť ST, a.s., je povinná:

I. zabezpečiť otvorený prístup k rozhraniam, protokolom a kódovacím zariadeniam, ktoré sú potrebné na prevádzkyschopnosť služieb,

II. umožniť spoločné používanie infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení,

III. poskytnúť špecifikované služby potrebné na prevádzkyschopnosť služieb medzi koncovými užívateľmi vrátane poskytnutia zariadení pre služby inteligentných sietí,

IV. zabezpečiť prístup k systémom na podporu prevádzky alebo k podobným softvérovým systémom nevyhnutným na zabezpečenie efektívnej súťaže pri poskytovaní služieb.

Odôvodnenie:


Spoločnosť ST, a.s., (ďalej len „účastník konania“) podala v zákonnej lehote rozklad (číslo listu 4231-ORZ-2005 zo dňa 22.03.2005) proti napadnutému rozhodnutiu, ktorým úrad podľa § 17 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách určil účastníka konania za významný podnik na veľkoobchodnom trhu č. 1 a zároveň mu uložil povinnosti podľa § 18 ods. 2, § 19 ods. 1 a 2, § 20 ods. 1, § 21 písm. d), e), f), g),h) a i) zákona o elektronických komunikáciách.

V rozklade účastník konania namieta neurčitosť napadnutého rozhodnutia, porušenie procesnoprávnych ustanovení a ostatné pochybenia úradu.

1. Neurčitosť rozhodnutia

1.1. Bod 2 písm. b) – znenie povinnosti zverejniť na internetovej stránke „informácie týkajúce sa technickej špecifikácie, vlastnosti sietí ako aj všetky ostatné informácie súvisiace s poskytovaním služby...“ je neurčité a z časti aj nevykonateľné, a to z dôvodu, že rozhodnutie sa má týkať siete, nie však sietí, vzhľadom k tomu, že povinnosť zverejnenia sa má týkať vlastnosti siete spoločnosti ST, a. s.

1.2. Bod 2 písm. c) – neexistuje dôvod na uvedené detailné členenie nákladov a termín
na predloženie informácií k 31.3. je nereálny, reálny termín je do 30.6. nasledujúceho roka.

1.3. Bod 2 písm. d) III – použitie „častí vedení“ v súvislosti s týmto trhom nedáva zmysel. Túto povinnosť je potrebné bližšie špecifikovať doplnením o slovné spojenie „za účelom prepojenia“.

1.4. Bod 2 písm. d) IV. – povinnosť „...poskytnutia zariadení pre služby inteligentných sietí“ nie je relevantná pre trh č. 1. Okrem toho pojem „zariadenia pre služby inteligentných sietí“ nie je zákonom vymedzený, čo prehlbuje neurčitosť rozhodnutia.

1.5. Bod 2 písm. d) V. – povinnosť „zabezpečiť prístup k systémom na podporu prevádzky alebo k podobným softvérovým systémom na podporu prevádzky alebo k podobným softvérovým systémom nevyhnutným na zabezpečenie efektívnej súťaže pri poskytovaní služieb“ je príliš široká a všeobecná. Úrad by mal pojmy špecifikovať, aby mohla byť povinnosť vykonateľná.

1.6. Bod 2 písm. d) VI. – povinnosť „prepojiť siete alebo sieťové prostriedky“ nie je určito vymedzená, teda nie je vykonateľná.

Predseda úradu považuje za nevyhnutné uložiť účastníkovi konania povinnosť zverejniť zmluvné podmienky poskytovania služby zostavenia volania ako súčasť referenčnej ponuky na prepojenie. Preto zmenil bod 2 a) výroku napadnutého rozhodnutia tak, že týmto rozhodnutím doplnil uloženie tejto povinnosti v súlade s § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách. Zmluvné podmienky poskytovania služby zostavenia volania sú stanovené v doteraz uzatvorených zmluvách o prepojení sietí medzi účastníkom konania a inými podnikmi.

Predseda úradu akceptoval pripomienku účastníka konania, podľa ktorej má úrad ukladať povinnosti nie všeobecne, ale povinnosti konkrétne individualizované. Vzhľadom na to, že povinnosť transparentnosti tak, ako bola formulovaná vo výroku napadnutého rozhodnutia, ukladala spoločnosti ST, a.s., povinnosť zverejniť ako súčasť referenčnej ponuky na prepojenie podľa § 18 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách na svojej verejne dostupnej internetovej stránke všetky informácie týkajúce sa technickej špecifikácie, vlastností sietí ako aj všetky ostatné informácie súvisiace s poskytovaním služby zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti účastníka konania vrátane ceny za túto službu, považuje predseda úradu túto povinnosť vo vyššie uvedenej forme, vzhľadom na povinnosť uloženú v bode 2 a) výroku tohto rozhodnutia, za nadbytočnú. Podľa zákona o elektronických komunikáciách predloženú referenčnú ponuku zverejňuje úrad. Nie je preto dôvod ukladať účastníkovi konania duplicitne povinnosť zverejňovať informácie z tejto referenčnej ponuky. Predseda úradu dospel k záveru, že z hľadiska zabezpečenia transparentnosti je účelnejšie uložiť účastníkovi konania podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách povinnosť zverejňovať informácie špecifikované v bode 2 b) výroku tohto rozhodnutia, teda informácie týkajúce sa podmienok poskytovania služby zostavenia volania stanovené v uzatvorených zmluvách o prepojení medzi účastníkom konania a inými podnikmi.

Takto zverejnené informácie prispejú k vzájomnej informovanosti jednotlivých podnikov, jednak tých, ktoré už sú v zmluvnom vzťahu, ako aj tých, ktoré ešte len rokujú o uzatvorení zmluvy o prepojení s účastníkom konania o existujúcich podmienkach prepojenia sietí. Cieľom uloženia povinnosti zverejniť zmeny zmluvných podmienok poskytovania služby zostavenia volania je zabezpečiť, aby podniky, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o prepojení s účastníkom konania mohli v dostatočnom predstihu reagovať na zmeny zmluvných podmienok poskytovania služby zostavenia volania v sieti účastníka konania podľa referenčnej ponuky na prepojenie, zmenou vlastných všeobecných podmienok tak, aby boli schopné v zákonom stanovenej lehote zverejniť zmeny týchto všeobecných podmienok.

Predseda úradu považuje za dostatočnú 45 dňovú lehotu na zverejnenie návrhu zmien zmluvných podmienok referenčnej ponuky na prepojenie, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku v bode 2 b) tohto rozhodnutia.

Predseda úradu zásadne nesúhlasí s tvrdením účastníka konania, podľa ktorého neexistuje objektívny dôvod na tak detailné členenie nákladov. Naopak, považuje zdôvodnenie tejto povinnosti za dostatočné, pričom je potrebné zdôrazniť, že podľa § 20 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách je úrad oprávnený špecifikovať štruktúru výkazov a metodiku oddelenej evidencie v systéme účtovníctva. Úrad pri ukladaní tejto povinnosti postupoval v súlade s § 20 ods.1 zákona o elektronických komunikáciách. Na základe tejto povinnosti úrad získa prehľadnú a spoľahlivú informáciu o tom, či nedochádza k zvýhodňovaniu alebo znevýhodňovaniu niektorých služieb prerozdeľovaním nákladov a výnosov z iných služieb a medzi službami navzájom podľa § 20 zákona o elektronických komunikáciách. Povinnosť oddelenej evidencie predstavuje nástroj na zabezpečenie požiadavky nediskriminácie podľa § 19 zákona. Zárukou čo najväčšej transparentnosti oddelenej evidencie je predloženie čo najdetailnejšieho členenia nákladov na konkrétnu službu ako aj transparentný mechanizmus priraďovania týchto nákladov na danú službu. Úrad v bode 2 c) výroku špecifikoval štruktúru výkazov a metodiku oddelenej evidencie, čo je plne v súlade s § 20 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách. V záujme zabezpečenia väčšej transparentnosti oddelenej evidencie predseda úradu podrobnejšie špecifikoval informácie resp. podklady, ktoré je účastník konania v rámci plnenia tejto povinnosti povinný úradu predkladať ako aj zásady, ktoré musí účastník konania pri plnení tejto povinnosti rešpektovať.

Predseda úradu akceptoval pripomienku účastníka konania a zmenil lehoty na predkladanie informácií oddelenej evidencie tak, aby účastník konania predložil informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále týkajúce sa daného účtovného obdobia vždy najneskôr do 30.6. nasledujúceho roka a informácie za rok 2004 do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o rozklade.
Povinnosti uložené v bode 2 písm. d) výroku rozhodnutia majú za cieľ vytvoriť na jednej strane podmienky nato, aby účastník konania bol povinný viesť rokovania s podnikmi žiadajúcimi o prepojenie, ktoré v konečnom dôsledku vyústia do podpísania zmluvy o prepojení sietí a následne ich fyzického prepojenia a na strane druhej také podmienky, ktoré umožnia podnikom žiadajúcim o prepojenie s účastníkom konania požiadať ho o sprístupnenie zariadení, priestorov, infraštruktúry a poskytnutie služieb, pokiaľ sa tým dosiahne vyššia efektívnosť pri poskytovaní služieb koncovým užívateľom a takáto požiadavka je odôvodnená a opodstatnená. Úrad pri ukladaní týchto povinností vychádzal zo skutočnosti, že využívanie zariadení, priestorov resp. infraštruktúry ako aj poskytovanie služieb vo väčšom rozsahu má v oblasti elektronických komunikácií často priaznivé účinky, ktoré sa v konečnom dôsledku prejavia poklesom jednotkových nákladov, čo sa pozitívne odráža aj v poklese cien pre koncových užívateľov.

Predseda úradu považuje uloženie povinností umožniť spoločné používanie častí vedení a poskytnutia zariadení pre služby inteligentných sietí v súvislosti s veľkoobchodným trhom č. 1 za odôvodnené. Účastník konania v bode 1.3. rozkladu, v ktorom namieta proti uloženiu povinnosti umožniť spoločné používanie častí vedení, uvádza, že časťou vedenia chápe vedenie z bránovej ústredne po bod prepojenia. Práve toto vedenie je z hľadiska prepojenia účelné zdieľať oboma účastníkmi zmluvy o prepojení, nakoľko práve spoločné využívanie tohto vedenia resp. časti vedenia má dopad na zníženie priemerných jednotkových nákladov. Samotný účastník konania v bode 1.3 rozkladu, v ktorom namieta proti uloženiu povinnosti poskytnutia zariadení pre služby inteligentných sietí, nijako nevyvrátila potrebu sprístupnenia týchto zariadení prepojeným podnikom. Tvrdenie účastníka konania, podľa ktorého tieto zariadenia nie sú unikátne zariadenia a ich implementácia nie je časovo ani investične náročná, je podľa názoru predsedu úradu z hľadiska uloženia tejto povinnosti nepodstatné. Úrad neukladá povinnosti na základe toho, či sa jedná o unikátne zariadenie, alebo či implementácia zariadenia je časovo alebo investične náročná. Regulácia elektronických komunikácií je podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách utváranie podmienok na vznik a udržanie konkurenčného prostredia na trhu. Uložením tejto povinnosti úrad sleduje vytvorenie priestoru nato, aby podniky žiadajúce o prepojenie v prípade, že je pre ne výhodnejšie využiť prístup k službám inteligentných sietí poskytovaný účastníkom konania, mohli tento prístup využiť za vopred stanovených podmienok. Účastník konania v bode 1.3 svojho rozkladu uviedol, že prípustné je poskytovanie služieb inteligentných sietí za presne stanovených podmienok (technických, administratívnych a finančných = zmluvných). Úrad v prvostupňovom rozhodnutí neuložil účastníkovi konania povinnosť poskytovať prístup k zariadeniam inteligentných sietí bez toho, aby bol tento prístup založený na zmluvnom základe, a teda neobmedzil účastníka konania v tom, aby poskytoval prístup k zariadeniam inteligentných sietí na základe zmluvných podmienok. Skutočnosť, že pojem „zariadenia pre služby inteligentných sietí“ nie je zákonom nijako vymedzený, nie je podľa názoru predsedu úradu dôvodom na to, aby táto povinnosť nebola rozhodnutím uložená. Pojem inteligentných sietí alebo zariadení pre služby inteligentných sietí je v oblasti elektronických komunikácií všeobecne známy a jeho výklad v aplikačnej praxi nespôsobuje žiadne problémy, a preto ich zákon o elektronických komunikáciách ani predseda úradu bližšie nešpecifikuje a nedefinuje, i keď tento termín zákon používa v § 21 ods. 1 písm. g) práve v súvislosti s oprávnením úradu uložiť povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom.

Zákon nedáva úradu právomoc upresniť pojmy uvedené v § 21. Je preto v právomoci účastníka konania upraviť zmluvné podmienky v rámci zmluvných vzťahov. Úrad v záujme podpory súťaže uložil účastníkovi konania povinnosť umožniť prístup k „systémom na podporu prevádzky alebo podobným softvérovým systémom nevyhnutným na zabezpečenie efektívnej súťaže pri poskytovaní služieb“ ako aj povinnosť „prepojiť siete a sieťové prostriedky“ napriek tomu, že tieto pojmy nie sú v zákone špecifikované. Cieľom úradu bolo umožniť prístup k takýmto prostriedkom resp. zabezpečiť takúto povinnosť pre prípad, že niektorý z podnikov žiadajúcich o prepojenie prejaví o takýto prístup záujem, pričom jeho žiadosť o takýto prístup bude odôvodnená a opodstatnená podľa § 21 ods.1 zákona o elektronických komunikáciách.

Predseda úradu rozhodol o zmene výroku v bode 2 písm. d) III tak, že z povinnosti uloženej prvostupňovým rozhodnutím vypustil podmienku technickej uskutočniteľnosti v súvislosti so spoločným používaním infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení. Podmienka technickej uskutočniteľnosti je v rozpore s § 21 zákona o elektronických komunikáciách a uloženie tejto povinnosti v prvostupňovom rozhodnutí je nad rámec zákona o elektronických komunikáciách a bolo by zdrojom právnej neistoty pre subjekty pôsobiace
na trhu.

1. Porušenie procesnoprávnych ustanovení

1.1 Porušenie ustanovenia § 10 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách.

1.2 Porušenie ustanovenia § 3 správneho poriadku, rozpor napadnutého rozhodnutia s § 46 a § 47 správneho poriadku, čo vedie k neplatnosti tohto rozhodnutia.

1.3 Nedostatočné odôvodnenie uložených povinností.

Správnemu konaniu o určení významného podniku na relevantnom trhu podľa § 17 ods. 1 predchádza analýza relevantného trhu podľa § 16 a konzultácie podľa § 10 zákona o elektronických komunikáciách.

Úrad vykonal analýzu, ktorá obsahovala definíciu trhu, zistenia týkajúce sa významného vplyvu na relevantnom trhu spolu s označením podniku s významným vplyvom na tomto trhu, uloženie povinností podľa § 18 až 24 a § 27 zákona o elektronických komunikáciách a odôvodnením týchto skutočností.

K analýze sa účastník konania vyjadril listom zn. 12380-ORZ-2004/I, zo dňa 30.7.2004. Úrad v primeranej miere zohľadnil pripomienky účastníka konania a po ich zapracovaní analýzu predložil Európskej komisii (ďalej len „EK“) na vyjadrenie. V takomto znení bola analýza uverejnená na internetovej stránke EK.

Neobstoja tvrdenia účastníka konania, že nebol oboznámený s upravenou analýzou a s finálnym návrhom opatrení. Úrad teda neporušil ustanovenie § 10 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách, pretože účastníkovi konania poskytol priestor na vyjadrenie sa k zamýšľanému opatreniu a tento ho aj využil.

Podľa § 72 ods. 2 písm. a) a písm. d) zákona o elektronických komunikáciách sa na analýzu relevantných trhov (§ 16) a na konzultácie (§10) správny poriadok nevzťahuje.

To znamená, že zákon o elektronických komunikáciách nedáva možnosť dotknutému podniku v procese konzultácií opakovane zaujímať stanovisko či sa vyjadrovať k zamýšľanému opatreniu úradu a úrad ani nemá povinnosť po zapracovaní pripomienok opakovane predložiť zamýšľané opatrenie na vyjadrenie sa dotknutému podniku. Toto svoje právo má dotknutý podnik možnosť využiť už ako účastník konania o určení významného podniku (§ 17 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách) podľa príslušných ustanovení správneho poriadku (napr. § 4 ods. 1,§ 23, § 32 ods. 1, 2 a § 33 ods. 1,2).

Po obdržaní vyjadrenia EK (list č. 638/14/2004 zo dňa 04.11.2004) úrad oznámil účastníkovi konania začatie konania vo veci určenia spoločnosti Slovak Telecom, a.s., za významný podnik podľa § 17 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách (list č. 7/14/2005 zo dňa 5.1.2005) a zároveň ho oboznámil s jeho právami podľa § 33 ods. 1, § 32 ods. 2, § 34 a ďalších správneho poriadku.

Listom č. 89/14/2005, zo dňa 01.02.2005 úrad vyzval účastníka konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhol jeho doplnenie. Napriek tomu, že dňa 03.02.2005 sa na úrade konalo pracovné stretnutie zástupcov úradu a účastníka konania, v rámci prebiehajúceho správneho konania, neboli z jeho strany vznesené žiadne námietky, že nemal možnosť oboznámiť sa s pripomienkami EK a Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Účastník konania nevyužil túto možnosť napriek tomu, že ho úrad dvakrát vyzval na uplatnenie tohto práva a zároveň ho ako účastníka konania oboznámil s jeho právami podľa § 33 ods. 1, § 32 ods. 2, § 34 a ďalších správneho poriadku (oznámenie o začatí správneho konania zn. 7/14/2005 zo dňa 05.01.2005).

Na základe uvedených dôkazov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu, predseda úradu namieta tvrdenie účastníka konania o tom, že úrad porušil § 3 správneho poriadku a napadnuté rozhodnutie bolo vydané v konaní, ktoré je v rozpore so základnými zásadami správneho konania, čiže bolo vydané v rozpore s § 46 a § 47, čo vedie k jeho neplatnosti.

Úrad postupoval v konaní v súčinnosti s účastníkom konania, svoju povinnosť podľa príslušných ustanovení správneho poriadku si splnil pri začatí správneho konania poučením účastníka konania o jeho procesných právach a výzvou na ich uplatnenie v určenej lehote
a pred vydaním rozhodnutia výzvou podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku. V celom priebehu správneho konania, o začatí ktorého bol účastník konania nespochybniteľne upovedomený, mohol aktívne uplatňovať svoje procesné práva, dávať správnemu orgánu návrhy, vyjadrenia, nazerať do spisov, robiť z nich výpisy, odpisy, žiadať kópie a informácie zo spisov, čím by si sám a vo vlastnom záujme zabezpečil informovanosť i o tom, ako sa úrad vysporiadal s jeho pripomienkami k analýze trhu, s pripomienkami EK, Protimonopolného úradu Slovenskej republiky atď.

Aktívna súčinnosť účastníka konania vo svojej zásade vychádza z chápania účastníka konania ako aktívneho činiteľa konania a nie iba pasívneho objektu činnosti správneho orgánu odkázaného iba na informácie, ktoré mu správny orgán poskytne.

Na základe uvedeného predseda úradu trvá na názore, že účastník konania v prvostupňovom konaní neutrpel ujmu na svojich právach a právom chránených záujmoch, naopak, bol o nich dostatočne poučený, úrad mu v ich uplatnení žiadnym spôsobom nebránil a úrad mal pred vydaním napadnutého rozhodnutia dostatočné podklady k tomu, aby účastníka konania na veľkoobchodnom trhu č.1 určil za významný podnik, čiže podľa § 46 správneho poriadku napadnuté rozhodnutie korešponduje s príslušnými zákonnými ustanoveniami a vychádza zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci a má predpísané náležitosti podľa § 47 správneho poriadku.

1. Ostatné pochybenia

1.1 Úrad nezohľadnil skutočnosť, že medzičasom došlo k podpísaniu prepojovacích dohôd, čo znamená, že nesprávne konštatoval, že spoločnosť ST, a. s., má 100 % podiel na relevantnom trhu. ST, a. s., má 100% podiel na trhu ukončovania volania v sieti ST, a. s., avšak taký istý trhový podiel má vo svojej sieti aj Amtel, s.r.o., alebo eTel, s.r.o.

1.2 Spoločnosti eTel, s.r.o., a Globaltel, s.r.o., uviedli počet svojich účastníckych prípojok, takže nie je možné hovoriť o 100% podiele na tomto trhu a je potrebné sa s touto skutočnosťou vysporiadať.

1.3 Úrad sa nevysporiadal s existenciou zmlúv o prepojení niekoľkých podnikov s mobilnými operátormi umožňujúcimi smerovanie volaní z pevných sietí
do mobilných a naopak.

1.4 Úrad konštatuje, že žiaden iný podnik v sledovanom období nepridelil čísla svojim užívateľom, čo je nepravdivé, pretože spoločnosť Dial Telecom, a. s., pridelila minimálne číslo 02/20602060, ktoré je dovolateľné z mobilných sietí.

1.5 Úrad vyzdvihol skutočnosť, že spoločnosť ST, a. s., vlastní unikátnu celoplošnú verejnú telefónnu sieť bez zváženia, že rádiové prístupové systémy ostatných operátorov v plnom rozsahu nahradzujú metalické účastnícke vedenia a sú investične menej náročné. Rozhodnutie je v rozpore so skutočnosťou, nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci, je nezákonné, pretože je v rozpore s § 46 správneho poriadku.

V súvislosti s vyjadrením účastníka konania v bode 3.1 rozkladu predseda úradu zdôrazňuje, že úrad v napadnutom rozhodnutí , proti ktorému účastník konania podal listom č.4231-ORZ-2005 zo dňa 22.3.2005 rozklad, nekonštatuje, že účastník konania má 100% podiel na trhu ukončovania volania v pevnej verejnej telefónnej sieti. Rozhodnutie úradu č.196/14/2005 zo dňa 03.marca 2005 sa týka veľkoobchodného trhu č.1 nie veľkoobchodného trhu č. 2.

Úrad pri vydávaní rozhodnutia vychádzal z analýzy veľkoobchodného trhu č.1, ktorá sa zaoberala stavom tohto trhu k 31.12.2003, kedy okrem zmluvy o prepojení sietí uzatvorenej medzi účastníkom konania a spoločnosťou ConnSpec Telekom, s.r.o., nebola podpísaná žiadna iná zmluva o prepojení medzi účastníkom konania a iným prevádzkovateľom pevnej telefónnej siete, pričom na základe zmluvy o prepojení medzi účastníkom konania a spoločnosťou ConnSpec Telekom, s.r.o., nikdy nedošlo k reálnemu prepojeniu sietí týchto dvoch spoločností. K uzatvoreniu zmlúv o prepojení medzi účastníkom konania a spoločnosťami eTel Slovensko, s.r.o., a Amtel Slovensko, s.r.o., došlo až 1.3.2005, teda cca 3 dni pred vydaním prvostupňového rozhodnutia. Samotné uzatvorenie zmluvy o prepojení vytvorí len predpoklad pre následné a postupné vytváranie konkurenčného prostredia na tomto trhu, teda podpísaním zmluvy nedochádza okamžite aj k plnohodnotnej reálnej konkurencii, ktorá by okamžite zmenila súťažné podmienky na analyzovanom trhu.

Úrad počas analýzy veľkoobchodného trhu č. 1 oslovil dotknuté podniky s cieľom získať úplné a komplexné informácie o stave súťaže na tomto trhu. Rozhodujúcou skutočnosťou pri určovaní významného podniku bolo, že žiaden z oslovených podnikov podľa vlastného vyjadrenia nepridelil v sledovanom období svojim účastníkom geografické telefónne čísla. Existencia prepojenia sietí a pridelenie geografického čísla sú základným predpokladom nato, aby bolo možné zabezpečiť dovolateľnosť účastníka vlastnej pevnej telefónnej siete, inými slovami je rozhodujúcou skutočnosťou nato, aby podnik mohol ukončovať resp. zostavovať volania vo svojej sieti a pôsobiť na veľkoobchodnom trhu č. 1. Z tohto pohľadu existencia prepojenia podnikov s mobilnými operátormi nie je rozhodujúca. Rozhodujúce je pridelenie geografických čísel, prostredníctvom ktorých je možné zabezpečiť dovolateľnosť vlastných účastníkov zo siete prepojeného podniku. Žiaden z oslovených podnikov nepotvrdil pridelenie geografického čísla svojim účastníkom súčasne s uzavretím zmluvy o prepojení.

Podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže je unikátne zariadenie definované ako zariadenie, infraštruktúra alebo jej časť, miesto alebo právo, ktorých vybudovanie alebo nadobudnutie iným podnikateľom nie je objektívne možné a bez prístupu ku ktorému, alebo bez uplatnenia ktorého, by došlo alebo mohlo dôjsť k obmedzeniu súťaže na príslušnom relevantnom trhu. Účastník konania v jednom zo svojich vyjadrení priznáva vlastníctvo unikátneho zariadenia, no v bode 3.5 rozkladu považuje „chápanie účastníckeho vedenia ako technologicky podmienenej výhody zo strany úradu za krátkozraké“. Tvrdenie účastníka konania, podľa ktorého sú technológie, ktorými disponujú alternatívni operátori, plne zastupiteľné s existujúcimi účastníckymi vedeniami vo vlastníctve účastníka konania, je zavádzajúce. V prípade, že by tieto technológie boli skutočne plne zastupiteľné a rozvoj prístupovej siete alternatívnych operátorov by nebol závislý od prístupu k prístupovej sieti účastníka konania, existovala by v podmienkach Slovenskej republiky rozvinutá konkurencia v oblasti prístupových sietí a nebolo by možné považovať účastnícke vedenie za unikátne zariadenie.

Predseda úradu vyzval účastníka konania (list č. 56/01/2005 zo dňa 7.6.2005, toho istého dňa účastníkovi konania aj doručený) na uplatnenie práva podľa § 33 správneho poriadku. Účastník konania svoje právo uplatnil tým, že dňa 9.6.2005 nahliadol do administratívneho spisu a svoje vyjadrenie pred vydaním tohto rozhodnutia predložil predsedovi úradu listom č.10501-ORZ-2005 zo dňa 13.6.2005. Predseda úradu konštatuje, že námietky vznesené v tomto vyjadrení sú totožné s tými, ktoré účastník konania uplatnil v rozklade, preto nepovažuje za potrebné opakovane a osobitne sa nimi zaoberať.

Predseda úradu výrok zmenil tak, že čiastočne vyhovel odôvodneným námietkam účastníka konania a spresnil znenie uložených povinností.

Bod 2 a) výroku napadnutého rozhodnutia bol doplnený o povinnosť vydať zmluvné podmienky poskytovania služby zostavenia volania ako súčasť referenčnej ponuky na prepojenie.

Bod 2 b) výroku napadnutého rozhodnutia bol zmenený tak, že posledná veta pôvodného výroku bola zosúladená s § 18 ods. 1 zákona, pričom lehota na zverejnenie bola skrátená z pôvodných 60 dní na 45 dní.

V záujme transparentnosti a právnej istoty predseda úradu zmenil pôvodný bod 2 b) rozhodnutia tak, že v rozhodnutí o rozklade podrobne špecifikoval informácie týkajúce sa služby zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti, ktoré je účastník konania povinný zverejňovať, pričom pri špecifikácii jednotlivých položiek predseda úradu vychádzal z už uzatvorených zmlúv o prepojení medzi účastníkom konania a inými podnikmi.

V bode 2 c) výroku predseda úradu podrobnejšie určil podklady, ktoré je účastník konania povinný predkladať úradu, špecifikoval zásady, ktoré musí účastník konania pri plnení povinnosti oddelenej evidencie rešpektovať a upravil lehoty na predkladanie informácií z oddelenej evidencie úradu, pričom akceptoval pripomienky účastníka konania uvedené v rozklade týkajúce sa lehôt na predkladanie týchto informácií.

Predseda úradu zmenil povinnosť uvedenú v bode 2 d) napadnutého rozhodnutia v časti III. tak, aby bola v súlade s § 21 zákona o elektronických komunikáciách.

Poučenie:

Toto rozhodnutie je konečné. Na preskúmanie tohto rozhodnutia je vecne príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Ing. Milan Luknár

predseda Telekomunikačného úradu SR


Doručuje sa: Slovak Telecom, a. s.


Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21. júna 2005.