Rozhodnutie o rozklade - Antik - Ukončovanie volanie v pevnom umiestnení

Rozhodnutie 1. stupňa

 TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24
 
 
 
 
R o z h o d n u t i e     o     r o z k l a d e
 
Číslo rozhodnutia: 17/01/2011                                                              V Bratislave: 04.04.2011
 
Účastník konania:
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36 191 400
 
 
Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda úradu“) ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 72 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) rozhodol o rozklade spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36 191 400 (ďalej len „účastník konania“ alebo „spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o.“) proti rozhodnutiu odboru ekonomickej regulácie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) č. 1403/14/2010 zo dňa 15. decembra 2010 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), vo veci určenia významného podniku podľa § 17 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách a uloženia povinností podľa § 18 až 22 zákona o elektronických komunikáciách na veľkoobchodnom trhu služby ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou (ďalej len „veľkoobchodný trh č. 2“), na základe návrhu osobitnej komisie takto: 
 
podľa § 59 ods. 2 v spojitosti s § 61 ods. 3 správneho poriadku sa napadnuté rozhodnutie mení v bode 2) písm. d) výroku a po vykonanej zmene znie takto:
 
d) reguláciu cien za ukončenie volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. podľa § 22 zákona o elektronických komunikáciách. Spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. je povinná neprekročiť cenu za poskytovanie služby ukončovania volania na pevnom mieste, ktorá bude spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. určená cenovým rozhodnutím úradu, pričom sa zohľadní efektívne poskytovanie tejto služby.
 
Ostatné časti výroku napadnutého rozhodnutia ostávajú nezmenené.
 
     
Odôvodnenie:
Dňa 15. decembra 2010 úrad vydal napadnuté rozhodnutie, ktorým spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. určil za významný podnik podľa § 17 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách na veľkoobchodnom trhu č. 2 a uložil jej ako významnému podniku povinnosti podľa § 18 až 19 a § 21 až 22 zákona o elektronických komunikáciách.
 
Účastník konania podal proti napadnutému rozhodnutiu v zákonnej lehote rozklad, ktorý bol doručený úradu dňa 28. decembra 2010. Spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. v rozklade namieta, že úrad v napadnutom rozhodnutí nesprávne posúdil a vyhodnotil situáciu na veľkoobchodnom relevantnom trhu č. 2, získané údaje a informácie vyhodnotil nedostatočne a posúdil bez hlbšieho skúmania súvislostí, a tým spoľahlivo nezistil stav veci. Na základe uvedeného spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. má za to, že v napadnutom rozhodnutí:
 
1.      úrad nesprávne vymedzil a definoval relevantný trh,
2.      úrad nesprávne posúdil a určil spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. za významný podnik a nesprávne vyhodnotil jednotlivé kritériá pre určenie významného podniku,
3.      úrad nesprávne aplikoval princíp primeranosti a odôvodnenosti pri uložení povinností podľa § 18 až 22 zákona o elektronických komunikáciách.
 
Účastník konania z týchto dôvodov navrhuje, aby predseda úradu napadnuté rozhodnutie v plnom rozsahu zrušil, keďže je podľa jeho názoru nezákonné a zastavil správne konanie podľa § 30 správneho poriadku.
 
Úrad o podanom rozklade nerozhodol v rámci autoremedúry podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku a dňa 1. februára 2011 postúpil rozklad spolu so spisovým materiálom predsedovi úradu v súlade s § 57 ods. 2 správneho poriadku. Vo svojom vyjadrení k rozkladu úrad navrhol, aby predseda úradu napadnuté rozhodnutie potvrdil v plnom rozsahu.
         Predseda úradu ako odvolací orgán podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku, ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak rozklad zamietne a rozhodnutie potvrdí.
 
         Predseda úradu preskúmal napadnuté rozhodnutie a s ním súvisiaci administratívny spis v celom rozsahu a k jednotlivým námietkam rozkladu zaujal nižšie uvedené stanovisko.
 
Stanovisko predsedu úradu k bodu 1:
 
Zoznam relevantných trhov v Slovenskej republike úrad určil novým rozhodnutím zo dňa 20. januára 2011, pričom definícia veľkoobchodného trhu č. 2 má rovnaké znenie, aké mala v pôvodnom rozhodnutí zo dňa 28. januára 2004. Veľkoobchodný relevantný trh č. 2 je definovaný ako trh služby ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou.
 
Podľa definície veľkoobchodného trhu č. 2 je relevantný trh v reálnej projekcii viazaný na existenciu konkrétnej pevnej verejnej telefónnej siete (služba, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby z bodu prepojenia medzi pevnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu v pevnej verejnej telefónnej sieti určeného špecifickou sieťovou adresou), a teda plnenie na agregovanom trhu všetkých sietí nemožno považovať za homogénny produkt, keďže je vzájomne nezastupiteľné. Vzájomná zameniteľnosť produktov je základnou podmienkou tovarovo relevantného trhu podľa generálnej definície zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“). Podľa § 3 zákona o ochrane hospodárskej súťaže je relevantný trh priestorový a časový súbeh ponuky a dopytu takých tovarov, ktoré sú na uspokojenie určitých potrieb z hľadiska užívateľa zhodné alebo vzájomne zastupiteľné.
 
Ukončenie volania v jednej pevnej verejnej telefónnej sieti nie je zastupiteľné s ukončením volania v inej pevnej verejnej telefónnej sieti. Ide o rozdielne služby. Takéto dve služby spolu nesúťažia na jednom reálnom trhu. Pri poskytovaní predmetnej služby je vždy príslušné volanie ukončené v konkrétnom koncovom bode určenom špecifickou sieťovou adresou v konkrétnej verejnej telefónnej sieti a nie je ho možné z pohľadu zastupiteľnosti ukončiť v inom koncovom bode siete, v inej sieti, na inej špecifickej sieťovej adrese. Službu ukončovania volania v jednotlivej verejnej telefónnej sieti v pevnom mieste môže poskytovať výhradne ten podnik, v sieti ktorého je pripojený volaný účastník. Z toho dôvodu predseda úradu považuje tvrdenie účastníka konania, že „služba ukončovanie volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení je zastupiteľná“, za neopodstatnené. Úrad v napadnutom rozhodnutí správne skúmal a vyhodnotil hľadisko zastupiteľnosti služby ukončovania volania na veľkoobchodnom trhu č. 2 a jeho závery o nezastupiteľnosti predmetnej služby pokladá za správne.
 
Predseda úradu súhlasí s vecným vymedzením veľkoobchodného trhu č. 2 a potvrdzuje závery opakovanej analýzy, že vzhľadom na skutočnosť, že plnenia spočívajúce v ukončovaní volaní v jednotlivých pevných verejných telefónnych sieťach nie sú vzájomne zastupiteľné, na Slovensku v súčasnosti existuje desať samostatných trhov. Ide tu o vzťah legálnej definície a skutočnosti, na ktorú možno túto definíciu aplikovať. Definícia veľkoobchodného trhu č. 2 obsahuje pojmové znaky relevantného trhu vo všeobecnej rovine, a ak nejaká skutočnosť (napr. trh ukončenia volania v sieti spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o.) napĺňa tieto pojmové znaky (teda ide o službu, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby z bodu prepojenia medzi pevnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu v pevnej verejnej telefónnej sieti určeného špecifickou sieťovou adresou), môžeme takúto skutočnosť označiť za relevantný trh podľa danej definície. V praxi sa tak môže vyskytnúť aj viacero skutočností, ktoré napĺňajú pojmové znaky definície, a preto môže nastať situácia, že existuje viacero relevantných trhov, napriek tomu, že existuje len jediná legálna definíciaveľkoobchodného trhu č. 2. Na základe uvedeného vyplýva, že pod definíciu veľkoobchodného trhu č. 2 spadá toľko reálnych samostatných trhov, koľko podnikov, prevádzkujúcich pevnú verejnú telefónnu sieť, podpísalo s iným, resp. s inými podnikmi zmluvu o prepojení sietí. V Slovenskej republike pojmové znaky definície spĺňa okrem spoločnosti Slovak Telekom, a.s., aj deväť alternatívnych telekomunikačných podnikov, vrátane spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. Predseda úradu nesúhlasí s námietkou účastníka konania spochybňujúcou závery úradu ohľadom vecného vymedzenia veľkoobchodného trhu č. 2.  Úrad zvolil rovnaký postup definície trhov ako ostatné regulačné úrady krajín EÚ, ktorý je plne v súlade s usmernením Európskej komisie zverejneným v dokumentoch týkajúcich sa ukončovania volaní./ru/
 
Predseda úradu konštatuje, že úrad správne zadefinoval veľkoobchodný relevantný trh č. 2 nielen z vecného, ale aj z geografického hľadiska. Nesúhlasí s názorom spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., že by bolo potrebné skúmaný trh definovať a situáciu posúdiť na celom agregovanom trhu ukončovania volania vo verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, a nielen na úrovni sietí jednotlivých poskytovateľov tejto služby. V rozhodnutí úradu, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov je uvedené, že relevantným trhom z geografického hľadiska je celé územie Slovenskej republiky. Úrad na základe pripomienky telekomunikačných podnikov zadefinoval veľkoobchodný trh č. 2 z geografického hľadiska ako „trh s geografickým rozsahom siete každého jednotlivého podniku poskytujúceho službu ukončovania volania v jednotlivej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení na území Slovenskej republiky“. Úrad sa stotožnil s požiadavkou, aby relevantný trh bol vymedzený geograficky užšie, ako je definovaný v rozhodnutí úradu, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, t.j., aby sa určenie povinností vzťahovalo len na existujúce pokrytie územia individuálnou sieťou, nakoľko práve pokrytie siete určuje geograficky oblasť, na ktorej podnik poskytuje svoje služby. Takéto geografické vymedzenie predmetného trhu je v súlade aj s dokumentom „European Commission guidelines on market analysis and the assessment of significant market power under the Community regulatory framework for electronic communications networks and services“/urad-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb/, podľa ktorého v sektore elektronických komunikácií geografický rozsah relevantného trhu je určený územím pokrytým sieťou a existenciou právnych alebo iných regulačných nástrojov.
 
Na základe vyššie uvedeného predseda úradu konštatuje, že sa úrad v napadnutom rozhodnutí dostatočne jasne vysporiadal s definíciou veľkoobchodného trhu č. 2 tak z vecného, ako aj z geografického hľadiska. Úrad pri vymedzení veľkoobchodného trhu č. 2 postupoval podľa § 15 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách a relevantné trhy v oblasti elektronických komunikácií určil na základe Európskou komisiou odporúčaného zoznamu relevantných trhov a postupov analýzy relevantných trhov v súlade s princípmi zabezpečenia konkurenčného prostredia. Úrad zadefinoval tento trh rovnako ako ostatné európske regulačné úrady.
 
Stanovisko predsedu úradu k bodu 2:
 
Posúdenie významného podniku
           
Úrad v rámci opakovanej analýzy identifikoval na predmetom trhu všetky podniky, ktoré v súlade s vecným vymedzením veľkoobchodného trhu č. 2 spĺňali podmienky pre zaradenie na veľkoobchodný trh č. 2. Službu ukončovania volania v jednotlivej verejnej telefónnej sieti v pevnom mieste môže poskytovať výhradne ten podnik, v sieti ktorého je pripojený volaný účastník. Každý podnik, ktorý je prevádzkovateľom verejnej telefónnej siete v pevnom umiestnení, má pripojených vlastných koncových účastníkov, ktorí sú identifikovaní geografickými číslami a pre zabezpečenie dovolateľnosti na čísla vlastných účastníkov siete poskytuje iným podnikom ukončovanie hlasového volania vo svojej vlastnej sieti. Úrad určil za významný podnik všetky podniky, ktoré poskytujú také hlasové služby v pevnom umiestnení, ktoré spĺňajú charakteristiky verejnej telefónnej služby.
 
Vyhodnotenie toho, ktoré podniky sú významnými podnikmi na veľkoobchodnom trhu č. 2, priamo súvisí s charakterom trhu ukončovania volania. Na predmetnom relevantnom trhu existuje toľko samostatných trhov, koľko je poskytovateľov služby ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, pretože službu ukončovania volania v jednotlivej (individuálnej) verejnej telefónnej sieti môže ponúkať len ten podnik, do siete ktorého je pripojený volaný účastník. Pri poskytovaní tejto veľkoobchodnej služby je na jednej strane vždy podnik ukončujúci volanie v prospech iného podniku. Podnik, v prospech ktorého sa volanie ukončuje (podnik na strane dopytu), možno teda potenciálne považovať za podnik, ktorého negociačná pozícia je slabšia vzhľadom na skutočnosť, že pri tomto plnení neovláda sieť, v ktorej potrebuje volanie ukončiť a jediným subjektom schopným a oprávneným (vzhľadom na možnosť jej ovládania) ukončiť volanie, je podnik, v ktorého sieti sa toto volanie má ukončiť.
 
Podľa § 16 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách významný vplyv na relevantnom trhu má podnik, ktorý sám alebo spoločne s inými podnikmi má na tomto trhu také postavenie, že nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov. Úrad pri posudzovaní, či na predmetnom trhu existuje významný podnik, vyhodnotil tie kritériá podľa § 16 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách, ktoré pokladal za relevantné.Nakoľko službu ukončovania volania v jednotlivej verejnej telefónnej sieti poskytuje len podnik, ktorý má jediný možnosť ovládať predmetnú sieť, nie je vystavený efektívnej hospodárskej súťaži a umožňuje mu to v podstatnom rozsahu správať sa nezávisle od ostatných poskytovateľov služby ukončovania volania a aj užívateľov. Výhradne účastník konania, v sieti ktorého je pripojený volaný účastník, môže ukončiť jeho volanie a toto právo mu zaručuje úplnú nezávislosť v rámci vlastnej pevnej verejnej telefónnej siete. Tým, že má monopolné postavenie vo vlastnej sieti, ostatné podniky pôsobiace na veľkoobchodnom trhu č. 2 nemôžu ukončovať volania v sieti spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., a z toho dôvodu nepredstavujú pre účastníka konania v rámci jeho siete konkurenciu.
 
Predseda úradu má za to, že úrad postupoval pri určení spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. za významný podnik na veľkoobchodnom trhu č. 2 v súlade s platnou legislatívou. Účastník konania kumulatívne spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách, nakoľko pozícia účastníka konania je natoľko významná v rámci jeho jednotlivej verejnej telefónnej siete, že jej ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.
 
Vyhodnotenie konkrétnych kritérií pre určenie významného podniku
 
Účastník konania v súvislosti s kritériami podľa § 16 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách namieta, že úrad pri celkovom zhodnotení jeho významného vplyvu na veľkoobchodnom trhu č. 2 ich posúdil nedostatočne, a z toho dôvodu jeho zistenia nie sú správne. Podľa názoru spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. má úrad pri posudzovaní, či ide o významný podnik, vyhodnocovať najmä, nie však výlučne, kritériá uvedené v § 16 ods. 4 zákona, a tieto má predovšetkým vyhodnocovať komplexne a vo vzájomnej súvislosti.
 
Predseda úradu súhlasí s tvrdením spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., že základným znakom významného vplyvu podniku je to, že jeho správanie nie je závislé od konkurencie. Splnenie tejto podmienky vyplynulo zo záverov opakovanej analýzy. Úrad pri posudzovaní významného podniku vyhodnotil tie kritériá, ktoré vecne súvisia s analyzovaným relevantným trhom.
 
Vyhodnotením kritéria „veľkosť podniku vo vzťahu k relevantnému trhu“ úrad dospel k záveru, že na predmetnom trhu existuje toľko samostatných podtrhov, koľko je poskytovateľov služby ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, pretože službu ukončovania volania v jednotlivej (individuálnej) verejnej telefónnej sieti môže ponúkať len ten podnik, do siete ktorého je pripojený volaný účastník. Každý podnik poskytujúci predmetnú službu má 100 % trhový podiel vo svojej vlastnej (jednotlivej) verejnej telefónnej sieti. Úrad nevyhodnocoval kritérium „veľkosť podniku vo vzťahu k relevantnému trhu“ trhovým podielom na agregovanom trhu, lebo plnenia, spočívajúce v ukončovaní volaní v jednotlivých sieťach nie sú vzájomne zastupiteľné.
 
V súvislosti s vyhodnotením kritéria podľa § 16 ods. 4 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách, predseda úradu má za to, že každú konkrétnu verejnú telefónnu sieť v pevnom umiestnení je možné chápať ako unikátnu sieť vo vzťahu k danému trhu. Unikátne zariadenie definuje zákon o ochrane hospodárskej súťaže v § 8 ods. 3 ako zariadenie, infraštruktúra alebo jej časť, miesto alebo právo, ktorých vybudovanie alebo nadobudnutie iným podnikateľom nie je objektívne možné a bez prístupu ku ktorému, alebo bez uplatnenia ktorého by došlo, alebo mohlo dôjsť k obmedzeniu súťaže na príslušnom relevantnom trhu. Úrad v rámci opakovanej analýzy posudzoval unikátne zariadenie ako infraštruktúru, ktorej vybudovanie nie je objektívne možné, resp. táto infraštruktúra nie je jednoducho duplikovateľná a bez prepojenia s ňou by došlo alebo mohlo dôjsť k obmedzovaniu súťaže. Pevná verejná telefónna sieť spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., prostredníctvom ktorej len účastník konania poskytuje službu ukončenia volania svojím koncovým užívateľom, spĺňa podmienky definície a je unikátnym zariadením. Len spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. výlučne ovláda svoju sieť a od jej vôle závisí, či podpíše zmluvu o prepojení s iným podnikom a v konečnom dôsledku rozhoduje aj o tom, či sprístupní svoju sieť na ukončenie volaní zákazníkom iných podnikov.
 
Kritériá podľa § 16 ods. 4 písm. k) a d) zákona o elektronických komunikáciách úrad vyhodnotil vo vzťahu k maloobchodnej úrovni. Analýzou kritéria „existencia potenciálnej konkurencie“ úrad dospel k záveru, že za reálnych konkurentov na súvisiacom maloobchodnom trhu poskytovania verejnej telefónnej služby pripojenia možno pokladať všetky spoločnosti, ktoré prevádzkujú verejné telefónne siete a poskytujú verejnú telefónnu službu v rámci týchto sietí na pevnom mieste, tzn. disponujú svojimi vlastnými účastníkmi, ktorým boli pridelené geografické čísla. Na základe uvedeného všetky spoločnosti, ktoré majú monopolné postavenie v rámci vlastnej siete na veľkoobchodnom trhu č. 2, možno považovať za reálnych súťažiteľov spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. na súvisiacom maloobchodnom trhu poskytovania verejnej telefónnej služby pripojenia, pretože každá z nich má vo svojej sieti vlastných zákazníkov a pre nich zabezpečuje aj dovolateľnosť z iných sietí.
 
Pri hodnotení kritéria „zodpovedajúca vyjednávacia sila na strane dopytu“ podnikov na veľkoobchodnom trhu č. 2 úrad tiež vychádzal z pozície jednotlivých podnikov, ktorá sa prejavuje na maloobchodnej úrovni. Úmyslom úradu bolo určiť veľkosť jednotlivých reálnych relevantných trhov, v rámci ktorých má daný podnik monopolné postavenie, a teda významný vplyv. V záujme tohto porovnania úrad vykonal analýzu ukazovateľov – počet pripojených zákazníkov, celkový objem ukončených volaní a celkové výnosy z ukončených volaní. Posúdením pozície jednotlivých podnikov na súvisiacom maloobchodnom trhu úrad zistil, že najväčšou vyjednávacou silou disponuje spoločnosť Slovak Telekom, a.s., a vyjednávacia sila ostatných podnikov poskytujúcich službu ukončovania volania, z hľadiska pozície na maloobchodnom trhu, je voči spoločnosti Slovak Telekom, a.s., neporovnateľne menšia. To, že má spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. na maloobchodnom trhu slabšiu vyjednávaciu silu ako spoločnosť Slovak Telekom, a.s., (tzn. veľkosť jeho reálneho trhu je podstatne menšia) nemení nič na skutočnosti, že účastník konania má významný vplyv vo vlastnej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, čo vyplýva priamo z definície veľkoobchodného trhu č. 2.
 
 Predseda úradu konštatuje, že cieľom analýzy podľa § 16 zákona o elektronických komunikáciách je zistiť, či na relevantnom trhu je efektívna súťaž na základe kritérií týkajúcich sa príslušného analyzovaného relevantného trhu, pričom efektívnou súťažou sa rozumie taký stav, pri ktorom ani jeden podnik pôsobiaci na príslušnom relevantnom trhu nemá významný vplyv. Úrad na základe opakovanej analýzy zistil, že na veľkoobchodnom trhu č. 2 nie je efektívna súťaž, a že na ňom pôsobí 10 podnikov s významným vplyvom. Jedným z nich je účastník konania, ktorý je významným podnikom na trhu ukončovania volania vo svojej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení a je jedinou spoločnosťou ukončujúcou volania v sieti spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. K tomuto záveru úrad dospel na základe zhodnotenia kritérií podľa § 16 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách, nie však výlučne, kritéria „veľkosť podniku vo vzťahu k relevantnému trhu“ a zistil, že jej ekonomický vplyv jej dovoľuje správať sa v podstatnom rozsahu nezávisle od konkurentov a užívateľov.
 
Stanovisko predsedu úradu k bodu 3:
 
Účastník konania v súvislosti s navrhnutými povinnosťami namieta ich neprimeranosť a spochybňuje ich nevyhnutnosť pre dosiahnutie sledovaného cieľa. Okrem toho tvrdí, že úrad nijak našpecifikoval, nedefinoval a nedoložil existenciu žiadneho súťažného problému na skúmanom trhu, ktoré by bolo potrebné uložením navrhovaných povinností riešiť a neoznačil žiadne konkrétne problémy existujúce na trhu, ktoré by odôvodňovali prijatie takýchto opatrení a neprihliadol ani na súčasný stav súťaže na tomto trhu. Účastník konania najostrejšie namietal proti uloženiu povinnosti prístupu k určitým sieťovým prostriedkom a povinnosti cenovej regulácie.
 
Predseda úradu sa nestotožňuje s námietkou účastníka konania, že by mali byť závery úradu ohľadne uloženia povinností spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. podmienené existenciou jednoznačne určeného súťažného problému na trhu. Účelom ex ante regulácie nie je zaoberať sa prípadným budúcim zneužitím nezávislého postavenia zo strany významného podniku a posudzovať dopady ex post opatrení na nezávislosť jeho postavenia. V podmienkach Slovenskej republiky sa uplatňuje model komplementárneho pôsobenia sektorovej regulácie a súťažného práva v oblasti elektronických komunikácií, ku ktorému sa priklonil Najvyšší súd SR v odôvodnení rozsudku č. k. 1 Sž-o-NS 142/2005/komponenty/. V prípade existencie dominantného postavenia je daná kompetencia regulačného orgánu (Telekomunikačný úrad SR), no v prípade zneužitia dominantnej pozície je oprávneným orgán na ochranu hospodárskej súťaže (Protimonopolný úrad SR). Predseda úradu má za to, že uloženie povinností spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. na veľkoobchodnom trhu č. 2 napĺňa, v súlade s regulačným rámcom, účel ex ante regulácie. Z toho dôvodu nesúhlasí s námietkou účastníka konania, že by uloženie povinností významnému podniku malo súvisieť s potrebou riešenia konkrétneho problému na danom trhu. Úrad ako ex ante regulátor v rámci opakovanej analýzy dospel k záveru, že spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. má významný vplyv na príslušnom relevantnom trhu, a že na tomto trhu nie je efektívna hospodárska súťaž. Na zabezpečenie efektívnej hospodárskej súťaže na tomto trhu nie je dostatočná ex post regulácia zo strany Protimonopolného úradu SR.
 
 Všetky úradom navrhnuté povinnosti v napadnutom rozhodnutí vychádzali zo stavu zisteného na veľkoobchodnom trhu č. 2 v čase vykonania opakovanej analýzy predmetného trhu a podľa názoru predsedu úradu boli efektívne, primerané účelu a princípom regulácie. Tieto povinnosti úrad uložil podľa zákona o elektronických komunikáciách z toho dôvodu, aby na veľkoobchodnom trhu č. 2 a s ním súvisiacom maloobchodnom trhu poskytovania verejnej telefónnej služby pripojenia boli vytvorené podmienky pre vznik konkurenčného prostredia a na skutočnú podporu hospodárskej súťaže. Pri každej navrhnutej povinnosti úrad uviedol v odôvodnení rozhodnutia cieľ, ktorý by sa jej uložením mal zabezpečiť. Tieto ciele nie je možné dosiahnuť iným spôsobom, napr. uložením inej povinnosti. Z toho dôvodu nemožno súhlasiť s tvrdením účastníka konania, že úrad uložil povinnosti, ktoré by presahovali rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné pre dosiahnutie sledovaného cieľa. Predseda úradu je toho názoru, že pre uloženie povinností podľa § 18 až 22 zákona o elektronických komunikáciách boli splnené všetky zákonné predpoklady.
 
Pri uložení povinnosti prístupu k určitým sieťovým prvkom je potrebné vychádzať nielen z úpravy tejto povinnosti v zákone o elektronických komunikáciách, ale aj z jej úpravy v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení (ďalej len „prístupová smernica“). Článok 12 prístupovej smernice, ktorý bol transponovaný v § 21 zákona o elektronických komunikáciách, umožňuje národnému regulačnému orgánu uložiť podnikom povinnosti týkajúce sa splnenia primeraných žiadostí o prístup a používanie špecifických prvkov siete a príslušných zariadení, medzi iným v situáciách, keď národný regulačný orgán usúdi, že odmietnutie prístupu alebo neprimerané okolnosti a podmienky s podobným vplyvom, by brzdili nástup udržateľného, konkurenčne orientovaného trhu na maloobchodnej úrovni, alebo by neboli v záujme koncových užívateľov. Podľa recitálu prístupovej smernice môžeme všetky povinnosti ukladané významnému podniku považovať za povinnosti ukladané „ex ante“, teda ešte pred tým, ako dôjde k narušeniu hospodárskej súťaže, čo vyplýva aj z cieľa prístupovej smernice, ktorým je vytvorenie regulačného rámca, v súlade s vnútornými trhovými princípmi, medzi poskytovateľmi sietí a služieb, ktorých výsledkom bude udržateľná hospodárska súťaž, interoperabilita elektronických komunikačných služieb a prospech zákazníka.
 
Úrad je podľa § 21 zákona o elektronických komunikáciách oprávnený uložiť túto povinnosť najmä v prípadoch, ak zistí, že odmietnutie prístupu alebo neprimerané okolnosti a podmienky by neumožnili efektívnu súťaž na trhu pre koncových užívateľov alebo neboli v ich záujme. To znamená, že zákon o elektronických komunikáciách nevylučuje uloženie tejto povinnosti aj v iných prípadoch. Účastníkovi konania bola táto povinnosť určená na základe vymedzenia príslušného relevantného trhu, keďže v jeho vlastnej sieti a na veľkoobchodnom trhu č. 2 je služba ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení nezastupiteľná, čo neumožňuje efektívnu súťaž a mohlo by to mať vplyv na rokovanie o prepojení sietí s inými podnikmi.
 
Spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. bola uložená povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 21 ods. 1, písm. d), f) a i) zákona o elektronických komunikáciách. Podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona o elektronických komunikáciách je účastník konania povinný viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi o prístup alebo prepojenie sietí, napr. určiť podmienky poskytovania služieb, ktoré sa pri prepojení podnikov poskytujú za príplatok, akou môže byť aj platba za jednosmerné napájanie s istiacim prvkom, spôsobom neodradzujúcim podnik žiadajúci o prístup, používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie od jeho realizácie. Účastníkovi konania boli uložené povinnosti podľa § 21 ods. 1, písm. f) a i), ktorými účastníkovi konania uložil povinnosť umožniť spoločné používanie infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a časti vedení, čo zahŕňa napr.  povinnosť prepojiť siete alebo sieťové prostriedky, ktoré predstavujú najmä podmienky poskytovania kolokácie a súvisiacich zariadení, ktoré by mali byť určené tak, aby neodrádzali iné podniky od požiadania o prístup, používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie sietí. Predseda úradu na základe vyššie uvedeného konštatuje, že uloženie povinnosti prístupu k určitým sieťovým prostriedkom spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. je opodstatnené a primerané. Zároveň akceptoval námietku účastníka konania a túto povinnosť bližšie konkretizoval.
   
V súvislosti s povinnosťou cenovej regulácie podľa § 22 zákona o elektronických komunikáciách predseda úradu konštatuje, že na jej vypustenie nie je dôvod. Predseda úradu pripustil, že povinnosť v napadnutom rozhodnutí bolo potrebné precizovať, aby nebola uložená nevykonateľne a zmätočne, avšak nesúhlasí s jej úplným vypustením. Úrad ako ex ante regulátor ma za cieľ odstrániť uzatváranie komerčných dohôd a tiež zabezpečiť, aby výška poplatkov účtovaná vzájomne medzi podnikmi neprekročila výšku poplatku, ktorú úrad určí cenovým rozhodnutím, pričom sa zohľadní efektívne poskytovanie tejto služby. Zabezpečenie transparentných a nediskriminačných podmienok pre poskytovanie služby, ako aj cenovej úrovne poplatkov za službu ukončenia volania v pevnom mieste pripojenia, môže pozitívne ovplyvniť ďalších potenciálnych konkurentov a toto sa v konečnom dôsledku pozitívne prejaví v prospech koncových zákazníkov vytvorením priestoru pre znižovanie maloobchodných cien, čo je podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o elektronických komunikáciách jednou z hlavných úloh úradu. Pokiaľ ide o cenovú reguláciu, podľa odporúčania Európskej komisie o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami v pevných a mobilných telefónnych sieťach v EÚ zo 7. mája 2009 je v záujme dosiahnutia cieľov a jednotného uplatňovania vo všetkých členských štátoch, aby regulované poplatky za ukončovanie volania boli čo najskôr znížené na cenu nákladov efektívneho podniku. Súčasne všetky národné regulačné orgány by mali zabezpečiť, aby ceny za ukončovanie volania dosiahli efektívnu, symetrickú úroveň. Uloženie povinnosti cenovej regulácie spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., má za cieľ podporiť efektívnu súťaž na súvisiacom maloobchodnom trhu, čo bude mať prínos pre koncových užívateľov.
 
            Dňa 18. februára 2011 bola účastníkovi konania doručená výzva na uplatnenie práva podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku. Účastník konania predmetné právo nevyužil a úradu nedoručil svoje vyjadrenie k podkladom rozhodnutia.
 
Na základe uvedeného predseda úradu dospel k záveru, že je dôvod na zmenu napadnutého rozhodnutia, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
 
Poučenie:
Toto rozhodnutie je konečné. Na jeho preskúmanie je príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.
 
                                                          
                                                                                             
Ing. Ladislav Mikuš
                                                                                                             predseda TÚ SR


/ru/ pozri: http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/&vm=detailed&sb=Title
/urad-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb/ pozri: http://www.ictregulationtoolkit.org/en/Publication.2589.html
/komponenty/pozri: http://www.antimon.gov.sk/files/22/2008/najvyssi%20sud/1S%C5%BE-o-NS%20142%20z%202005,%202S%C5%BE%2014%20z%202004.pdf