Rozhodnutie o rozklade (maloobchodný trh č. 2)

O Z N Á M E N I E
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Oznámenie o výsledkoch II. kola analýzy maloobchodného trhu č. 2

    Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona vykonáva reguláciu elektronických komunikácií 

o z n a m u j e

podnikom oprávneným poskytovať sieť, službu alebo sieť a službu v oblasti elektronických komunikácií, že ukončil analýzu maloobchodného trhu č. 2 – pripojenie nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete, ktorou je služba nebytovým zákazníkom spočívajúca v možnosti zriadenia prístupu k pevnej verejnej telefónnej sieti a sprístupnení verejnej telefónnej služby podľa § 16 ods. 1 zákona a zároveň podľa § 10 ods. 4 zákona ukončil konzultácie so záverom

ponechať v platnosti povinnosti uložené spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ako významnému podniku na predmetnom maloobchodnom trhu, rozhodnutiami č. 527/14/2005 zo dňa 18.07.2005 a č. 93/01/2005 zo dňa 20.10.2005, ktoré nadobudli účinnosť 28.10.2005.

Na základe analýzy úrad zistil, že:
  • na maloobchodnom trhu č. 2 neexistuje efektívna súťaž a spoločnosť Slovak Telekom, a.s. má podľa § 16 ods. 3 zákona významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov,
  • na trhu okrem spoločnosti Slovak Telekom, a.s. pôsobia alternatívni operátori, ktorí podpísali zmluvu o prepojení sietí s významným podnikom,
  • opatrenia a povinnosti uložené podniku s významným vplyvom na trhu v rámci I. kola analýz sa pre krátkosť času ich pôsobenia v plnej miere neprejavili a zatiaľ nevytvorili podmienky pre rozvoj efektívnej súťaže a preto sa úrad rozhodol v súlade s § 17 ods. 1 zákona existujúce povinnosti uložené spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ponechať v platnosti.
V Bratislave 20.02.2008
                                                                                              Mgr. Branislav Máčaj

                                                                                                       predseda úradu


TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Továrenská 7, P.O. Box 18, 810 06  BratislavaR o z h o d n u t i e   o     r o z k l a d eČíslo rozhodnutia: 93/01/2005                                                     V Bratislave 20. októbra 2005   

Účastník konania
: Slovak Telecom a.s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava 15, IČO: 35763469

    Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda úradu“) ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 72 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) v konaní o rozklade účastníka konania doručenom Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) dňa 3. augusta 2005 proti prvostupňovému rozhodnutiu úradu č. rozhodnutia 527/14/2005 zo dňa 18. júla 2005, ktorým úrad rozhodol, že spoločnosť Slovak Telecom, a.s., Námestie slobody 6, Bratislava, (ďalej len „spoločnosť ST“) je významným podnikom na maloobchodnom relevantnom trhu č. 2 definovanom ako pripojenie nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete je služba nebytovým zákazníkom, ktorá spočíva v zriadení prístupu k pevnej verejnej telefónnej sieti a sprístupnení verejnej telefónnej služby a určil jej povinnosti podľa § 23 ods. 1 a § 27 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách, rozhodol podľa § 59 ods. 2 v spojení s § 61 ods. 3 správneho poriadku na základe návrhu ním zriadenej  osobitnej komisie nasledovne:

rozhodnutie úradu č. 527/14/2005 zo dňa 18. júla 2005 sa mení v bode 2. a v bode 3. výroku.

Bod 2. výroku po vykonanej zmene znie takto:

„2. spoločnosť ST ako významný podnik na maloobchodnom trhu č. 2 nesmie pri poskytovaní služby pripojenia nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete podľa § 23 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách:

a)  odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia nenáležito uprednostňovať určitú skupinu nebytových zákazníkov,

b   od 1.1.2006 bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie elektronických  komunikačných služieb nebytovým zákazníkom  na poskytovanie služby pripojenia do pevnej verejnej telefónnej siete ani bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služby pripojenia do pevnej verejnej telefónnej siete na poskytovanie  inej elektronickej komunikačnej služby,“

Bod 3. výroku po vykonanej zmene znie takto:

„3.  spoločnosť ST ako významný podnik na maloobchodnom trhu č. 2 je povinná najneskôr do 60 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia podľa § 27 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách umožniť svojim nebytovým zákazníkom uskutočňujúcim volania zo všetkých prístupových liniek podľa ich výberu prístup k službám ktoréhokoľvek prepojeného podniku poskytujúceho verejne dostupné telefónne služby, a to:

      a)   individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania a

b)      predvoľbou čísla vybraného podniku s  možnosťou zmeniť túto predvoľbu           individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania.“

Bod 1. výroku zostáva nezmenený.

Odôvodnenie:


    Úrad je povinný podľa § 15 zákona o elektronických komunikáciách určiť relevantné trhy v oblasti elektronických komunikácií na základe Európskou komisiou (ďalej len „EK“) odporúčaného zoznamu relevantných trhov v súlade s princípmi zabezpečenia konkurenčného prostredia a s prihliadnutím na špecifické národné podmienky, najmä geografické. Úrad vydal dňa 28.01.2004 rozhodnutie, ktorým určil zoznam relevantných trhov. Toto rozhodnutie bolo vyhlásené v Zbierke zákonov pod č. 57/2004 Z. z. V oblasti elektronických komunikácií je maloobchodný relevantný trh č. 2 definovaný takto: „pripojenie nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete je služba nebytovým zákazníkom, ktorá spočíva v zriadení prístupu k pevnej verejnej telefónnej sieti a sprístupnení verejnej telefónnej služby“.               

     Úrad je podľa § 16 zákona o elektronických komunikáciách povinný zisťovať, či je na predmetnom relevantnom trhu efektívna súťaž. Efektívnou súťažou sa podľa § 16 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách rozumie taký stav, pri ktorom ani jeden podnik pôsobiaci na príslušnom relevantnom trhu nemá významný vplyv. Počnúc dňom 21. 5. 2004 začal úrad analýzy maloobchodných relevantných trhov vyžiadaním si informácií od spoločnosti ST. Ďalej si vyžiadal údaje aj od podnikov eTel Slovensko s.r.o., GlobalTel Slovakia s.r.o., GTS Slovakia s.r.o., Aliatel Slovakia, s.r.o., Dial Telecom, a.s., Nextra s.r.o., GlobalTel, a.s. a Option One s.r.o. V rámci vykonávania analýzy úrad viackrát konzultoval priebežné výsledky so spoločnosťou ST, podľa § 10 zákona o elektronických komunikáciách.  Závery analýzy maloobchodného relevantného trhu č. 2 úrad zverejnil na svojej internetovej stránke a predložil EK. EK v liste zo dňa 4.5.2005 zaslala úradu svoje pripomienky, ktoré úrad zohľadnil v ďalšom konaní. Dňom 23.5.2005, kedy bol doručený list spoločnosti ST, sa začalo správne konanie o určení významného podniku na maloobchodnom trhu č. 2 a uloženia povinností podľa zákona o elektronických komunikáciách.

     Úrad vydal dňa 18. júla 2005 rozhodnutie č. 527/14/2005, ktorým podľa § 17 zákona o elektronických komunikáciách na základe analýzy a po skončených konzultáciách rozhodol, že spoločnosť ST má podľa § 16 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách na maloobchodnom trhu č. 2 také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov, a teda je významným podnikom na maloobchodnom trhu č. 2. Zároveň spoločnosti ST určil povinnosti podľa § 23 ods. 1 a § 27 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách.

Dňa 2. 8. 2005, teda v zákonom určenej lehote, podala spoločnosť ST rozklad. V podanom rozklade spoločnosť ST uviedla tieto námietky:

   1. Protiprávnosť výroku rozhodnutia:

Nie je naplnená podmienka podľa § 23 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách, podľa ktorej musí ísť o trhy verejnej telefónnej služby pre koncových užívateľov. Maloobchodný trh č. 2 nie je  trhom verejnej telefónnej služby, pretože neumožňuje uskutočňovanie a príjem volaní.

   2. Neurčitosť výroku rozhodnutia:

2.1.   V bode 2 a) výroku úrad odcitoval ustanovenie § 23 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o elektronických komunikáciách bez toho, aby vysvetlil, v čom spočíva zákaz nenáležito uprednostňovať určitú skupinu zákazníkov a ani z odôvodnenia to nie je zrejmé. Zákaz by sa mal formulovať v súlade s vymedzením zákazu diskriminácie podľa § 6 zákona č. 634/1992 Z .z. o ochrane spotrebiteľa a mohol by sa spojiť so zákazom viazania služieb podľa bodu 2 písm. b) výroku rozhodnutia.

2.2.   Bod 2 b) výroku rozhodnutia je naformulovaný nezrozumiteľne a v rozpore
so zákonom. Uvedenie jedného z príkladov, pri ktorých je viazanie dôvodné a oprávnené, je prejudikovanie, že viazanie všetkých ostatných služieb je bezdôvodné a neoprávnené. Odporúča, aby úrad vymedzil túto povinnosť v súlade so zákonom č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

   3. Nesplnenie zákonných náležitostí rozhodnutia:

3.1.   V bode 2 výroku rozhodnutia chýba stanovenie lehoty na plnenie tejto povinnosti tak, ako to ukladá § 47 správneho poriadku. Lehotu by mal úrad po zvážení reálnych možností určiť tak, aby mohla spoločnosť ST uloženú povinnosť v tejto lehote splniť.

3.2.   Úrad neodôvodnil uloženie povinnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách tým, že povinnosti uložené podľa § 18 až 22 a § 27 nezabezpečujú účel podľa § 1 ods. 2.

3.3.   Už v inom správnom konaní úrad vyňal volania na negeografické čísla s výnimkou verejných mobilných telefónnych sietí, spod povinnosti výberu podniku, preto by mal postupovať v súlade s predchádzajúcim rozhodnutím. Umožnenie výberu podniku individuálnou voľbou a predvoľbou na negeografické čísla by neúmerne a celkom zbytočne zvyšovalo náklady na uskutočnenie týchto volaní a dosiahol by sa opačný efekt, než aký sleduje uloženie uvedenej povinnosti.

   4. Odstránenie pochybností o splnení zákonnej podmienky pre vydanie rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách.

Predmetné rozhodnutie mal úrad vydať po ukončení konzultácií podľa § 10. Podľa
§ 10 ods. 7 mal úrad zverejniť výsledky konzultácií. Až zverejnenie je ukončenie konzultačného procesu. Vyjadrenie úradu o tom, že vykonal všetky potrebné kroky, ktoré mu zákon v súvislosti s konzultáciami podľa § 10 zákona o elektronických komunikáciách ukladá, neznamenajú, že bol splnený predpoklad stanovený § 10 ods. 7.

     V závere rozkladu spoločnosť ST žiada, aby predseda úradu rozhodnutie zrušil, pretože nebolo preukázané splnenie zákonných dôvodov na jeho vydanie.

     Pred vydaním rozhodnutia o rozklade si na základe výzvy predsedu úradu spoločnosť ST uplatnila svoje právo podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku. Dňa 22. septembra 2005 sa dostavil na správny orgán zástupca spoločnosti ST, ktorý nahliadol do spisu a prevzal kópiu vyjadrenia správneho orgánu I. stupňa k rozkladu. Dňa 28. septembra 2005 spoločnosť ST doručila na správny orgán písomné vyjadrenie, v ktorom uviedla, že pri uložení povinnosti zákazu bezdôvodného a neoprávneného viazania služieb považuje za nevyhnutné, aby bol podniku poskytnutý primeraný čas na vykonanie nevyhnutnej prípravy nových samostatne ponúkaných služieb, výpočet ich cien, úpravu zmluvných vzťahov so zákazníkmi, nastavenie procesov súvisiacich s poskytovaním služieb, účtovných systémov a ďalších nevyhnutne súvisiacich činností, pričom za primeraný čas považuje lehotu 3 mesiace. Pokiaľ ide o povinnosť uloženú v bode 3 výroku rozhodnutia, podnik musí dodržať 45 dňovú lehotu na zverejnenie návrhu na zmenu zmluvných podmienok referenčnej ponuky uloženú v rozhodnutiach o určení významného podniku na veľkoobchodných trhoch č. 1 a 2. Aby bolo možné uvedenú lehotu dodržať, je potrebné primerane predĺžiť lehotu na plnenie povinnosti uloženej v bode 3 rozhodnutia na 60 dní.

     K námietkam a tvrdeniam spoločnosti ST uvedeným v rozklade a vo vyjadrení podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je potrebné uviesť:

K bodu č. 1 rozkladu:

     Podľa § 5 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách verejná telefónna služba je verejne dostupná služba na uskutočnenie a príjem národných a medzinárodných volaní a na prístup k tiesňovým volaniam prostredníctvom jedného alebo viacerých čísel národného alebo medzinárodného číslovacieho plánu. Definícia maloobchodného trhu č. 2 uvedená v zozname relevantných trhov ako služba, ktorá spočíva v zriadení prístupu k verejnej telefónnej sieti a sprístupnení verejnej telefónnej služby, splňuje podmienky definície verejnej telefónnej služby, pretože je verejne dostupnou a slúži na uskutočnenie a príjem volaní a na prístup k tiesňovým volaniam. Pri zriadení prístupu k verejnej telefónnej sieti a sprístupnení verejnej telefónnej služby sa pridelí jedno alebo viaceré čísla z číslovacieho plánu. Námietka spoločnosti ST, že maloobchodný trh č. 2 nie je trhom verejnej telefónnej služby je neopodstatnená.

K bodu č. 2 rozkladu:

     K 2.1. Povinnosť „nenáležito uprednostňovať určitú skupinu nebytových zákazníkov“ je uložená podľa § 23 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona o elektronických komunikáciách a úrad nie je povinný uvádzaním príkladov vysvetľovať spoločnosti ST v čom tento zákaz spočíva. Skutočnosť, že spoločnosť ST poukazuje na podobné ustanovenia zákona č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa nasvedčuje tomu, že vysvetlenie ustanovení nepotrebuje. Úrad vydal napadnuté rozhodnutie podľa zákona o elektronických komunikáciách, preto nemôže rozhodovať podľa iného zákona.

     K 2.2. Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže síce v § 8 ods. 2 písm. d) explicitne  vysvetľuje, že zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu je  najmä viazanie súhlasu s uzavretím zmluvy na podmienku, že druhá zmluvná strana prijme aj ďalšie záväzky, ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom tejto zmluvy, ale zneužitie dominantného postavenia je jednou z foriem nedovoleného obmedzovania súťaže a predmetný zákon v § 2 ods. 6 uvádza, že tento zákon sa nevzťahuje na prípady obmedzovania súťaže, ktorých posudzovanie patrí do pôsobnosti iného orgánu, ktorý zabezpečuje ochranu súťaže podľa osobitného predpisu. V odkaze 1a) pod čiarou uvádza napríklad § 11 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách. Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu je potrebné na dosiahnutie efektívnej súťaže zakázať aj viazanie, pri ktorom síce ide o viazanie služieb súvisiacich podľa povahy alebo obchodných zvyklostí, avšak technicky je možné ich poskytovať aj samostatne. Povinnosť je určená podľa § 23
ods. 1 písm. a) bod 4. zákona o elektronických komunikáciách.

     V bode 2 b) výroku rozhodnutia predseda úradu uznal námietku spoločnosti ST a vynechal uvedenie jedného z príkladov, pri ktorom je viazanie dôvodné a oprávnené, aby neprejudikoval, že viazanie všetkých ostatných služieb je nedôvodné a neoprávnené.

K bodu č. 3 rozkladu:

     K 3.1. Predseda úradu pri určení povinnosti v bode 2 b) výroku uznal námietku spoločnosti ST a ustanovil lehotu na jej plnenie konkrétnym termínom vzhľadom na skutočnosť, aby napríklad pri viazaní služieb hlasovej a prístupu do siete internetu mohla uvedenú lehotu reálne splniť. V prípade povinnosti podľa bodu 2 a) je lehota určená dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, pretože nie je dôvod na odďaľovanie uloženej povinnosti.

     K 3.2. Podľa § 23 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách na uloženie povinností podľa písmena a) a b) musia byť kumulatívne splnené dve podmienky: na trhoch verejnej telefónnej služby nie je efektívna súťaž a povinnosti uložené podľa § 18 až 22 a § 27 nezabezpečujú účel podľa § 1 ods. 2. Úrad analýzou zistil, že na predmetnom trhu  nie je efektívna súťaž a významným podnikom je spoločnosť ST. Podľa § 17 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách je úrad povinný významnému podniku uložiť aspoň jednu povinnosť podľa § 18 až 24 a § 27. Úrad teda v prípade určenia významného podniku nemôže neuložiť žiadnu z povinnosti. Uloženie konkrétnych povinností podľa § 23 a § 27 práve v tomto rozhodnutí je odôvodnené potrebou dosiahnutia cieľov podľa § 1 ods. 2, pretože podporujú záujmy užívateľov elektronických komunikácií. Úrad doteraz uložil povinnosti, ktoré by mohli na maloobchodnom relevantnom trhu č. 2 zabezpečovať účel podľa § 1 ods. 2 iba v rozhodnutí o určení významného vplyvu na veľkoobchodnom relevantnom trhu č. 4 – rozhodnutie predsedu úradu č. 63/01/2005 zo dňa 14. júna 2005, ktorým sa zmenilo rozhodnutie úradu č. 205/14/2005 zo dňa 8. marca 2005. Podľa uvedeného rozhodnutia je spoločnosť ST povinná okrem iného poskytovať na základe žiadosti tretím osobám uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu. Uvoľnený prístup však doteraz nevyužívajú žiadne podniky. Možno teda konštatovať, že povinnosť uložená podľa § 21 zákona o elektronických komunikáciách doteraz nezabezpečuje účel podľa § 1 ods. 2.

     K 3.3 Spoločnosť ST namieta, že úrad už v inom správnom konaní vyňal volania na negeografické čísla s výnimkou verejných mobilných telefónnych sietí, spod povinnosti výberu podniku. Predseda úradu považuje za potrebné upozorniť, že spoločnosť ST sa vo svojom stanovisku odvoláva na bod 2, písm. m) výroku rozhodnutia č. 143/01/2004 zo dňa 28. septembra 2004, ktorý bol rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zrušený a v tejto časti vrátený na ďalšie konanie.

     Existencia výberu operátora je jedným zo základných predpokladov úspešného rozvoja konkurenčného prostredia v oblasti hlasových služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete. Vzhľadom na to, že v čase vydania rozhodnutia nedošlo k faktickej liberalizácii hlasovej služby poskytovanej prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete, uloženie povinnosti umožniť výber operátora je nevyhnutným predpokladom pre vznik konkurenčného prostredia pri poskytovaní hlasovej služby prostredníctvom pevnej telefónnej siete. V prvostupňovom rozhodnutí úrad určil spoločnosti ST, ako významnému podniku na maloobchodnom trhu č. 2 povinnosť, aby do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia umožnila podľa § 27 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách svojim nebytovým zákazníkom uskutočňujúcim volania zo všetkých prístupových liniek podľa ich výberu prístup k službám ktoréhokoľvek prepojeného podniku poskytujúceho verejne dostupné telefónne služby, a to individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania a predvoľbou čísla vybraného podniku s možnosťou zmeniť túto predvoľbu individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania. Vyňatie volaní na akékoľvek čísla z povinnosti výberu operátora by bolo nad rámec zákona.
 
K bodu č. 4 rozkladu:

     Zverejnenie alebo nezverejnenie výsledkov konzultácií podľa § 10 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách nie je zákonnou podmienkou na vydanie tohto rozhodnutia. Z ustanovenia „úrad zverejní výsledky konzultácií“ vyplýva, že k zverejneniu príde až po ukončení konzultácií, teda zverejnenie nie sú konzultácie. Okrem toho toto rozhodnutie sa vydáva v rámci správneho konania, v ktorom úrad dodržal všetky procesné podmienky
a  spoločnosť ST si mala možnosť uplatniť svoje zákonné práva.

     Po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a zvážení námietok a dôvodov spoločnosti ST predseda úradu zmenil rozhodnutie v bode 2 tak, že určil lehoty na plnenie povinností podľa § 47 ods. 2 správneho poriadku, v bode 2 b) povinnosť uložil v súlade s § 23 ods. 21 písm. a)  bod 4. zákona o elektronických komunikáciách a v bode 3 zmenil lehotu z 30 na 60 dní.

Poučenie:

Toto rozhodnutie je konečné. Toto rozhodnutie možno preskúmať Najvyšším súdom Slovenskej republiky.

                                                                                                      Ing. Milan Luknár

                                                                                predseda Telekomunikačného úradu SR

 

Doručuje sa: Slovak Telecom, a. s.