Rozhodnutie o rozklade (povinnosť nákladovej orientácie cien pre ST - v.t. č. 2)

Rozhodnutie TÚ SR (rozhodnutie 1. stupňa)


Rozhodnutie o rozkladeČíslo rozhodnutia: 113/01/2005 V Bratislave 20. decembra 2005

Účastník konania:

Slovak Telecom a. s.

Námestie slobody 6

817 62 Bratislava

IČO: 35763469


Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda úradu“) ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 72 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) v konaní o rozklade spoločnosti Slovak Telecom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, IČO:35763469 (ďalej len „spoločnosť ST, a. s.“), proti rozhodnutiu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“), č. rozhodnutia 608/14/2005 zo dňa 09. augusta 2005 rozhodol podľa § 59 ods. 1, 2 v spojení s § 61 správneho poriadku na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie, že výrok rozhodnutia úradu č. 608/14/2005 zo dňa 09. augusta 2005 sa mení a znie takto:

1. Spoločnosť ST, a. s., je povinná

a) podľa § 22 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách stanoviť ceny
za ukončovanie volaní vo svojej sieti tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prepojenia podľa úradom určenej metódy kalkulácie cien rozhodnutím zo dňa 15. júla 2005, uverejneného vo vestníku úradu č. 5 zo dňa 1. augusta 2005,

b) do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia predložiť úradu výpočet ceny podľa bodu 1 a) a vstupné informácie špecifikované modelom FL LRAIC bottom up, pričom všetky vstupné údaje musia vychádzať zo stavu, ktorý bol k 31. decembru 2004,

c) uplatniť ceny stanovené podľa bodu 1 a) štyridsiaty piaty deň odo dňa predloženia výpočtu ceny a vstupných informácií úradu podľa bodu 1 b).

2. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa zrušuje bod 2 a) výroku rozhodnutia predsedu úradu o rozklade č. 143/01/2004 zo dňa 28. septembra 2004 a bod 2 a) výroku rozhodnutia úradu č. 331/14/2004 zo dňa 18. júna 2004, ktorým bol určený spoločnosti ST, a. s. postup pri stanovení ceny za služby prepojených volaní v prílohe D 2 (ceny ST za služby prepojených volaní) časti 3 Cenník návrhu zmluvy.


Odôvodnenie:

Spoločnosť ST, a. s., bola rozhodnutím úradu č. 181/14/2005 zo dňa 24. februára 2005 určená podľa § 17 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách za významný podnik
na veľkoobchodnom relevantnom trhu poskytovania služby ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, ktorou je prenos volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou (ďalej len „veľkoobchodný trh č. 2“).

Úrad napadnutým rozhodnutím uložil spoločnosti ST, a. s., ako významnému podniku
na veľkoobchodnom trhu č. 2 povinnosť stanoviť ceny na tomto trhu podľa § 22 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu spoločnosť ST, a. s., podala rozklad, č. listu 14984-ORS/2005 zo dňa 26. augusta 2005, úradu doručený dňa 30. augusta 2005 pod č. 640/14/2005 v zákonnej lehote), v ktorom namieta:

1. Rozhodnutie neobsahuje predpísané náležitosti podľa § 46 správneho poriadku. Podľa § 47 ods. 2 správneho poriadku, ak sa účastníkovi ukladá povinnosť na plnenie, správny orgán má povinnosť určiť na jej splnenie lehotu.

2. Úrad je oprávnený uložiť úpravu ceny nie však cenu stanoviť. Vzhľadom na to ide o vážne pochybenie v rozhodovaní úradu a rozhodnutie nie je v súlade so zákonom podľa § 46 správneho poriadku.

3. Úrad sa nevysporiadal so vzťahom k tzv. „notifikačnej“ lehote pred zamýšľanou zmenou referenčnej ponuky prepojenia. Podľa spoločnosti ST, a. s., by uvedená lehota mala predstavovať priestor, počas ktorého by sa mal úrad vysporiadať s predloženými informáciami a kalkuláciou ceny a až následne by mala byť stanovená aplikačná lehota tak, ako je popísaná v bode č.1 rozkladu.

4. Nezohľadnenie faktora politického rizika vo vzorci na výpočet WACC zakladá vadu rozhodnutia z titulu nesprávne zisteného stavu veci.

5. Správny orgán sa nedostatočne vysporiadal s argumentmi odôvodňujúcimi požiadavku spoločnosti ST, a. s., aby povinnosť nákladovej orientácie zo strany spoločnosti ST,
a. s., bola voči mobilným operátorom uplatnená až momentom, kedy bude mobilným operátorom uložená obdobná povinnosť.

Ad 1:

Predseda úradu vyhovel námietke a výrok zmenil tak, že na plnenie určil lehoty, ktoré považuje za primerané na splnenie uložených povinností.

Ad 2:

Uvedená námietka nie je relevantná, pretože sa netýka napadnutého rozhodnutia a ani ním uložených povinností pre spoločnosť ST, a. s.

Ad 3:

Problematika „notifikačnej“ lehoty, teda lehoty ktorá musí uplynúť podľa rozhodnutia predsedu úradu č. 62/01/2005 zo dňa 14. júna 2005 medzi oznámením o zmene podmienok referenčnej ponuky a samotnou realizáciou zmeny, bola predsedom úradu vo výroku tohto rozhodnutia vyriešená a predseda úradu sa s ňou vysporiadal v odôvodnení k bodu 1 písm. a) rozkladu.

Ad 4 :

Námietka, podľa ktorej úrad nezohľadnil jej požiadavku zahrnúť do výpočtu váženého priemerného nákladu kapitálu faktor politického rizika, je nedôvodná.

Úrad v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia (str. 4) uviedol, že faktor politického rizika, ktorý navrhuje spoločnosť ST, a. s., pridať v súvislosti s výpočtom váženého priemeru nákladu kapitálu je zohľadnený vo faktore „výnosnosť bezrizikovej investície“, ktorý vyjadruje mieru rizika spojeného s investovaním v konkrétnom štáte a ako taký teda obsahuje aj politické riziko danej krajiny.

Tvrdenie spoločnosti ST, a. s., že úrad spoľahlivo nezistil skutkový stav následkom čoho došlo k porušeniu ustanovení správneho poriadku nie je ničím podložené. Spoločnosť ST, a. s., v tomto bode rozkladu popiera skutočnosti, ktoré sú v odôvodnení rozhodnutia jednoznačne uvedené.

Predseda úradu konštatuje, že úrad faktor politického rizika v kalkulácii váženého priemeru nákladu kapitálu (WACC) zohľadnil, preto je tento bod rozkladu spoločnosti ST, a. s., nedôvodný.

Predseda úradu zastáva názor, že pridaním ďalšieho faktora politického rizika do vzorca pre výpočet WACC, by došlo k dvojnásobnému započítaniu tohto faktora a následne k nadhodnoteniu WACC, čo by bolo v zásadnom rozpore s § 22 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách, podľa ktorého úrad zohľadňuje mieru investovania významným podnikom s uznaním primeranej návratnosti vloženého kapitálu a s tým spojených rizík.

Ad 5:

Námietku, že úrad sa v odôvodnení napadnutého rozhodnutia dostatočne nevysporiadal s argumentmi spoločnosti ST, a. s., odôvodňujúcimi jej požiadavku, aby povinnosť nákladovej orientácie uloženej spoločnosti ST, a. s., bola voči mobilným operátorom uplatnená až momentom, kedy im bude uložená obdobná povinnosť a zároveň požiadavku, aby sa vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia voči mobilným operátorom odložila až do momentu uloženia a vykonateľnosti obdobnej povinnosti voči týmto operátorom na ich relevantných trhoch, predseda úradu považuje za nedôvodnú. Úrad v napadnutom rozhodnutí názor, že takýto postup by bol v rozpore s princípmi regulácie odôvodnil ustanovením § 17 zákona o elektronických komunikáciách, podľa ktorého sa povinnosti ukladajú na základe analýzy konkrétneho relevantného trhu. Nesúhlas s tvrdením spoločnosti ST, a. s., podľa ktorého mobilní operátori disponujú dostatočnou trhovou silou, aby vedeli dohodnúť prijateľné cenové podmienky ukončovania hovorov v sieti spoločnosti ST. a. s., i bez uplatnenia povinnosti nákladovej orientácie podľa § 22 zákona o elektronických komunikáciách, úrad odôvodnil tým, že ak by takáto situácia v oblasti dohodovania cien za ukončovanie volaní skutočne bola, nebol by nutný zásah úradu v otázke podmienok zmluvy o prepojení medzi spoločnosťou ST, a. s. a alternatívnymi operátormi, ktorý úrad riešil vydaním rozhodnutia č. 331/14/2004 zo dňa 18. júna 2004 a rozhodnutia predsedu úradu č. 143/01/2004 zo dňa 28. septembra 2004, súčasťou ktorých bolo aj stanovenie metodiky výpočtu ceny za prepojenie. Predseda úradu na tomto mieste poukazuje na skutočnosť, že spoločnosť ST, a. s., predmetné rozhodnutia napadla žalobou na Najvyššom súde SR, ktorý rozsudkom zn. 3 Sž 169/2004 – 72 zo dňa 28. júla 2005 zrušil rozhodnutie predsedu úradu č. 143/01/2004 iba v bode 2 písm. m), ktorý sa na povinnosť nákladovej orientácie nevzťahuje a vo zvyšku žalobu zamietol, čím potvrdil dôvodnosť a zákonnosť vydaných rozhodnutí.

Podľa názoru predsedu úradu zákon nedáva úradu právomoc podmieňovať uloženie povinností na jednom trhu uložením povinnosti na trhu inom. Skutočnosť, že podnik má významný vplyv na niektorom z trhov, neznamená, že tomuto podniku majú byť uložené rovnaké povinnosti, ako podniku, ktorý má významný vplyv na inom trhu. Konkrétne povinnosti sa ukladajú na základe situácie na konkrétnom trhu. Ak by úrad zohľadnil argument spoločnosti ST, a. s., podľa ktorého sa majú podnikom v rovnakom postavení na rôznych trhoch ukladať rovnaké povinnosti, znamenalo by to automatické ukladanie povinností bez ohľadu na skutočný stav súťaže.

Obmedzením uloženej povinnosti spoločnosti ST, a. s., len voči poskytovateľom telefónnej služby prostredníctvom pevnej telefónnej siete by došlo k diskriminácii. Spoločnosť ST, a. s., ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu č. 2 je v rovnakom postavení voči pevným aj voči mobilným operátorom a ako taká má mať aj rovnaké povinnosti bez ohľadu na to, či sa jedná o ukončovanie volaní smerujúcich z pevných alebo mobilných sietí.

Spoločnosť ST, a. s., sa v tomto bode rozkladu zaoberá ukladaním povinností na odlišnom relevantnom trhu, ktorý s veľkoobchodným trhom č. 2 nesúvisí.

Listom zo dňa 21.11.2005 upovedomil predseda úradu spoločnosť ST, a. s., o možnosti uplatniť si svoje právo podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku.

Spoločnosť ST, a. s., toto svoje právo využila a listom č. 14984-ORS/2005 zo dňa 30.11.2005 predložila svoje vyjadrenie, v ktorom neuviedla žiadne nové skutočnosti resp. trvá na svojich pripomienkach uvedených v rozklade voči prvostupňovému rozhodnutiu.

Rozhodnutie úradu je v súlade s § 22 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách ako aj v súlade s účelom a princípmi regulácie.

Rozhodnutie bolo vydané s cieľom vytvoriť podmienky na vznik a udržanie konkurenčného prostredia pri poskytovaní pevnej verejnej telefónnej služby v záujme ochrany koncových užívateľov.

V súčasnosti uplatňované ceny za ukončovanie volaní, ktoré uplatňuje spoločnosť ST, a. s., voči alternatívnym operátorom, predstavujú zhruba dvojnásobok cien uplatňovaných v ostatných členských štátoch Európskej únie. Vysoké ceny za ukončovanie volaní sa premietajú do maloobchodných cien za jednotlivé volania a tým sa nepriaznivo odrážajú aj vo výške cien týchto volaní. Pokles cien za ukončovanie volaní vytvorí priestor pre pokles maloobchodných cien a bude tak pôsobiť v prospech koncových užívateľov.

Týmto rozhodnutím sa odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti zrušuje bod 2 a) rozhodnutia predsedu úradu o rozklade č. 143/01/2004 zo dňa 28. septembra 2004 a bod 2 a) výroku rozhodnutia úradu č. 331/14/2004 zo dňa 18. júna 2004, ktorým bol určený spoločnosti ST, a. s., postup pri stanovení ceny za služby prepojených volaní v prílohe D 2 (ceny spoločnosti ST, a. s., za služby prepojených volaní) časti 3 Cenník návrhu zmluvy z dôvodu, že uložením povinností podľa bodu 1. výroku sa mení spôsob stanovovania uvedenej ceny.

Poučenie:

Toto rozhodnutie je konečné. Na preskúmanie tohto rozhodnutia je vecne príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.


Ing. Milan Luknár

predseda Telekomunikačného úradu SR


Doručuje sa: Slovak Telecom, a. s.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 12. januára 2006.