Rozhodnutie o rozklade (veľkoobchodný trh č. 11)

Rozhodnutie 1. stupňa


Rozhodnutie o rozklade


Číslo rozhodnutia: 17/01/2007 V Bratislave 08. februára 2007

Účastník konania: Slovak Telekom, a.s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava


Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda úradu“) ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 72 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) rozhodol na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie o rozklade spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Námestie slobody 6, Bratislava, IČO: 35 763 469, (ďalej len „spoločnosť Slovak Telekom“) proti rozhodnutiu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, odboru ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) č. 610/14/2006 zo dňa 29. septembra 2006 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) vo veci určenia významného podniku na veľkoobchodnom relevantnom trhu poskytovania služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom, ktorou je poskytovanie služby prenosu analógového alebo digitálneho televízneho a rozhlasového vysielania prostredníctvom elektronických komunikačných sietí ku koncovým užívateľom (ďalej len „veľkoobchodný trh č. 11“) a uloženia povinností podľa § 18, § 19 ods. 1, 2, § 20 ods. 1, § 21 a § 22 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách takto:

podľa § 59 ods. 1, 2 v spojení s § 61 ods. 3 správneho poriadku sa napadnuté

rozhodnutie mení v časti 2, v časti 2 písm. a), v časti 2 písm. e) výroku a po vykonanej zmene znie:


„2. pri poskytovaní služby prenosu analógového televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom, ukladá spoločnosti Slovak Telekom ako významnému podniku na veľkoobchodnom trhu č. 11:

a) Povinnosť transparentnosti prístupu podľa § 18 zákona o elektronických komunikáciách – spoločnosť Slovak Telekom je povinná zverejniť formou referenčnej ponuky na svojej verejne prístupnej internetovej stránke a predložiť úradu zmluvné podmienky dodávania služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania prostredníctvom siete svojich vysielačov vrátane technických špecifikácií a cien najneskôr do 60 dní od právoplatnosti tohoto rozhodnutia. Spoločnosť Slovak Telekom je povinná predložiť úradu do 45 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude označená za významný podnik na veľkoobchodnom trhu č. 11, všetky doteraz uzatvorené a platné zmluvy o poskytovaní svojich služieb na veľkoobchodnom trhu č. 11, ako aj všetky zmluvy, ktoré uzatvorí v budúcnosti, a to do 15 dní odo dňa ich uzatvorenia.

e) Povinnosť nákladovej organizácie podľa § 22 zákona o elektronických komunikáciách. Spoločnosť Slovak Telekom je povinná do 30.06.2007 stanoviť ceny za prístup k službám prenosu televízneho resp. rozhlasového vysielania tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním týchto služieb a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré s ich poskytovaním nesúvisia. Ceny budú stanovené metódou plne alokovaných historických nákladov a budú vychádzať zo stavu, ktorý bol platný k 31.12.2006. Ceny budú stanovené podľa výkonu vysielačov. Spoločnosť Slovak Telekom je povinná uplatniť ceny stanovené na základe vyššie uvedeného modelu štyridsiaty piaty deň odo dňa ich predloženia úradu. Do času, kedy spoločnosť Slovak Telekom začne uplatňovať ceny podľa vyššie uvedeného modelu budú ceny stanovené podľa nasledujúceho postupu:

Ceny za službu prenosu bez DPH:

ANALÓGOVÉ ROZHLASOVÉ VYSIELAČE

Výkon vysielača do

antény v kW (x, y)

Ročný prenájom (Sr) v Sk

Cena za 1 hod. vysielania (Sh) v Sk

Rozhlasové vysielače pracujúce v pásme SV, KV – Kategória R1:

(0<x, y<5)

Sr = (124 194 x + 1 531 735)

 

Sh = (22,64 y + 11,32)

Rozhlasové vysielače pracujúce v pásme SV, KV – Kategória R2:

(5≤x, y < 70)

Sr = (81 554,53 x + 1 774 935,5)

 

Sh = (1,16 y + 118,87)

Rozhlasové vysielače pracujúce v pásme SV, KV – Kategória R3:

(70≤x, y≤700)

Sr = (34 161,8 x + 5 062 175,5)

 

Sh = (1,8415 y + 71,32)

Rozhlasové vysielače pracujúce v pásme SV, KV – Kategória R4:

(700<x, y)

Sr = (12 419, 434 x + 20 285 133)

 

Sh = (1,7991 y + 100,717)

Rozhlasové stereofónne vysielače a prevádzače pracujúce v pásme  VKV II – Kategória R5:

(0<x, y<1)

Sr = (1 561 541,3 x + 313 799)

 

Sh = (12,4717 y + 0,0679)

Rozhlasové stereofónne vysielače a prevádzače pracujúce v pásme VKV II – Kategória R6:

(1≤x, y)

Sr = (178 012 x + 1 697 327)

 

Sh = (2,1311 y + 10,2604)

V prípade, že sa vysielanie zabezpečuje združením dvoch alebo viacerých vysielačov, účtuje sa ročný prenájom za 1 vysielač, ktorého výkon je daný súčtom menovitých výkonov vysielačov pracujúcich v združenej prevádzke, a to v prípade, že ročný plánovaný objem združenej prevádzky presiahne 50%. V opačnom prípade sa ročný prenájom účtuje príslušnou cenou za každý vysielač osobitne. Cena za jednu hodinu vysielania sa účtuje za každý združený vysielač podľa jeho menovitého výkonu.

 

ANALÓGOVÉ TELEVÍZNE VYSIELAČE V PÁSME VHF A UHF

Výkon obrazového signálu

vysielača do antény v kW (x, y)

Sr = ročný prenájom v Sk

Sh = cena za 1 hod. vysielania v Sk

 

Televízne vysielače I. a III. pásma – Kategória T1:

(0<x, y< 0,2)

Sr = (3 495 667 x + 370 746)

 

Sh = (0,9462 y + 2,108)

Televízne vysielače I. a III. pásma – Kategória T2:

(0,2≤x, y≤20)

Sr = (451 241 x + 2 656 110)

 

Sh = (5,4212 y + 34,062)

Televízne vysielače I. a III. pásma – Kategória T3:

(20<x, y)

Sr = (49 678 x + 10 684 883)

 

Sh = (5,4212 y + 34,062)

Televízne vysielače IV. a V. pásma – Kategória T4:

(0<x,y<0.2)

Sr = (4 679 656 x + 1 060 623)

 

Sh = (0,9459 y + 2,1075)

Televízne vysielače IV. a V. pásma – Kategória T5:

(0.2≤x, y≤20)

Sr = (327 046 x + 3 204 223)

 

Sh = (5,2545 y + 120,4374)

Televízne vysielače IV. a V. pásma – Kategória T6:

(20<x, y)

Sr = (47 605,5 x + 8 792 984)

 

Sh = (5,2545 y + 120,4374)pričom
x je výstupný menovitý výkon vysielača v kW a
y je nastavený výkon vysielača v kW.

Výsledná cena stanovená podľa vzorca Sc= [Sr / 365 x počet dní + Sh x počet odvysielaných hodín] sa zaokrúhľuje na celé Sk do 0,50 Sk,- nadol a nad 0,50 Sk,- vrátane nahor.

Ostatné časti výroku napadnutého rozhodnutia zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie:


Spoločnosť Slovak Telekom podala v zákonnej lehote proti napadnutému rozhodnutiu rozklad, obsahom ktorého je návrh na zmenu napadnutého rozhodnutia podľa jednotlivých bodov rozkladu:

1.

V celom rozhodnutí (alebo jednoznačne v úvode) uvádzať, že ide o analógové rozhlasové a televízne vysielanie, pretože pri „určení významného podniku na veľkoobchodnom relevantnom trhu poskytovania služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom“ bolo posudzované analógové vysielanie, uvádzané ceny sú pre analógové vysielače a digitálne vysielanie je len v štádiu pilotnej prevádzky.
2.

Na str. 1 text „prenosu analógového alebo digitálneho televízneho a rozhlasového vysielania“ zmeniť na text „prenosu analógového televízneho a rozhlasového vysielania“. Dôvodom vypustenia textu „digitálne vysielanie“ je, že digitálne vysielanie je ešte len v štádiu pilotnej prevádzky, nie sú známe zásadné veci ktoré zadefinuje ešte neschválený digitálny zákon, nie sú známe podmienky pre výberové konania na siete zo strany úradu a pre túto činnosť nebola spoločnosťou Slovak Telekom stanovená ani cenová kalkulácia.
3.

V navrhovanej povinnosti transparentnosti prístupu určiť primeranú lehotu na zverejnenie referenčnej ponuky a predloženie zmluvných podmienok dodávania služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania do 60 dní od právoplatnosti rozhodnutia.
4.

Na str. 2 text „nezrušiť už poskytnutý prístup k službám prenosu televízneho resp. rozhlasového vysielania“ nahradiť textom a doplniť zákonné znenie „nezrušiť už poskytnutý prístup k službám prenosu televízneho resp. rozhlasového vysielania za podmienok dodržania zmluvy a príslušných všeobecných podmienok poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby“.
5.

Na str. 3 text „Ceny za službu vnútroštátneho prenosu:“ zmeniť na „Ceny za službu prenosu:“.
6.

Na str. 3 text nad tabuľkami nahradiť text „RÁDIOVÉ VYSIELAČE“ textom „ANALÓGOVÉ ROZHLASOVÉ VYSIELAČE“.
7.

Na str. 3 text v tabuľkách „Rádiové vysielače“ (6x) nahradiť textom „Rozhlasové vysielače“.
8.

Na str. 3 v tabuľkách vypustiť označenie DV (4x), pretože pre SR ani frekvencia pre DV nikdy nebola určená ani nikdy na Slovensku nebolo také vysielacie stredisko vybudované (bolo v ČR).
9.

Na str. 3 v tabuľkách vypustiť text VKV I (2x), pretože uvedená norma v zmysle NFT sa nepoužíva (ani nedá použiť).
10.

Na str. 3 pod tabuľkou vypustiť text „Pre monofónne vysielače tohto typu sa ročný prenájom znižuje o 10 %“, pretože VKV monofónne vysielanie sa nepoužívajú.
11.

Na str. 3 a str. 4 pod tabuľkou doplniť definíciu pre x a y nasledovne „x ... výstupný menovitý výkon vysielača v kW“ a „y ... nastavený výkon vysielača v kW“.
12.

Na str. 3 pod tabuľkou doplniť text pre paralelnú prevádzku analógových rozhlasových vysielačov pracujúcich v pásme SV a KV nasledovne „Ak sa vysielanie zabezpečuje združením dvoch alebo viacerých vysielačov, účtuje sa ročný prenájom za 1 vysielač, ktorého výkon je daný súčtom menovitých výkonov vysielačov pracujúcich v združenej prevádzke, a to v prípade, že ročný plánovaný objem združenej prevádzky presiahne 50 %. V opačnom prípade sa ročný prenájom účtuje príslušnou cenou za každý vysielač osobitne. Cena za 1 hodinu vysielania sa účtuje za každý združený vysielač podľa jeho menovitého výkonu.“
13.

Na str. 4 nad tabuľkami nahradiť text „TELEVÍZNE VYSIELAČE I. – V. PÁSMA“ textom „ANALÓGOVÉ TELEVÍZNE VYSIELAČE V PÁSME VHF A UHF“.
14.

Na str. 4 nad tabuľkami nahradiť text „Televízne vysielače I. – III. pásma“ (3x) textom „Televízne vysielače I. a III. pásma“.
15.

Na str. 4 nad tabuľkami nahradiť text „Televízne vysielače IV. – V. pásma (3x) textom „Televízne vysielače IV. a V. pásma“.
16.

Na str. 4 v kategórii T2 zmeniť pri x, y log. funkcie z ≥ na ≤ (v prílohe je to už opravené).
17.

Na str. 4 pod tabuľkami nahradiť text „Pokiaľ TV vysielač daného menovitého výkonu (bez ohľadu na použité TV pásmo) umožňuje vysielanie dvoch zvukov, zvyšuje sa cena za ročný prenájom o 2 % a maximálna hodinová cena o 5 %. Výsledná cena stanovená podľa vzorca Sc= [Sr / 365 x počet dní + Sh x počet odvysielaných hodín] sa zaokrúhľuje na celé Sk do 0,50 Sk,- nadol a nad 0,50 Sk,- vrátane nahor.“ textom „Výsledná cena stanovená podľa vzorca Sc= [Sr / 365 x počet dní + Sh x počet odvysielaných hodín] sa zaokrúhľuje na celé Sk do 0,50 Sk,- nadol a nad 0,50 Sk,- vrátane nahor.“ z dôvodu, že analógové televízne vysielače sú už len stereo vysielanie. Preto všetky konštanty pre analógové televízne vysielanie boli navýšené o 2 % pre Sr a 5 % u Sh (vid príloha č. 1).
18.

Na str. 3 a na str. 4 pod tabuľkami uviesť, že ceny sú počítané bez DPH.
19.

Na str. 9 nahradiť text „VKV“ (2x) textom VKV II.
20.

Na str. 9 nahradiť text „realizuje dokrývanie územia SR programami televíznych staníc STV, Markíza a JOJ“ textom podľa rozhodnutia Rady „realizuje dokrývanie územia SR pre televízne spoločnosti STV (Jednotka a Dvojka), MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (TV MARKÍZA) a MAC TV s.r.o. (JOJ)“.
21.

Na str. 9 nahradiť text „Ponúka možnosť prenájmu priestorov vo viac ako 700 rádiokomunikačných objektoch s výhodnou geografickou polohou“ textom „Ponúka možnosť prenájmu priestorov na cca 700 rádiokomunikačných objektoch s výhodnou geografickou polohou“.
22.

Na str. 12 nahradiť text „Službu prenosu televízneho a rádiového vysielania“ textom „Službu prenosu televízneho a rozhlasového vysielania“.
23.

Na str. 13 nahradiť text „V SR momentálne prebieha pilotný projekt digitálneho vysielania“ textom „V SR momentálne prebieha pilotný projekt digitálneho vysielania a zákonom je zastavená výstavba televíznych analógových vysielačov na nových frekvenciách“.
24.

Na str. 13 nahradiť text „Digitálne vysielanie, aj keď v skúšobnej prevádzke, zabezpečuje do budúcnosti spoločnosti Slovak Telekom ...“ textom „Digitálne vysielanie, aj keď v skúšobnej prevádzke, zabezpečuje do budúcnosti spoločnosti aj Slovak Telekom ...“

Predseda úradu preskúmal napadnuté rozhodnutie a s ním súvisiaci administratívny spis v celom rozsahu a k jednotlivým námietkam rozkladu zaujal toto stanovisko:

ad 1, 2) Námietke a zároveň i návrhu spoločnosti Slovak Telekom obsiahnutej v týchto bodoch rozkladu predseda úradu nevyhovel. Podľa § 15 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách – na základe odporúčania Európskej komisie o relevantných trhoch č. 2003/311/ES úrad rozhodnutím určil zoznam relevantných trhov, ktorý podľa ods. 2 tohoto ustanovenia uverejnil vo vestníku úradu č. 1
z 5. februára 2004 a dňa 12. februára 2004 vyhlásil v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 57/2004. Týmto dňom rozhodnutie nadobudlo záväznosť. Akceptovaním námietky rozkladu by sa zmenil trh definovaný v záväznom rozhodnutí.

Potrebné je zdôrazniť, že rozhodnutie úradu vychádzalo z analýzy reálneho stavu na veľkoobchodnom trhu č. 11. Digitálne vysielanie nebolo predmetom uložených povinností práve vzhľadom na skutočnosť, že na území Slovenskej republiky prebiehala v analyzovanom období len jeho skúšobná prevádzka.

I keď predseda úradu nevyhovel námietke, podstatou ktorej je zmena definície trhu určeného v záväznom rozhodnutí úradu, zohľadnil ju zmenou bodu 2 napadnutého rozhodnutia tak, že povinnosti uložené napadnutým rozhodnutím je spoločnosť Slovak Telekom povinná dodržiavať pri poskytovaní služby prenosu analógového televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom.

ad 3) Predseda úradu vyhovel námietke v bode 3 rozkladu. Jej dôvodnosť spočíva v požiadavke presnej a úplnej formulácie uloženej povinnosti tak, aby pri jej plnení nevznikli pochybnosti o jej rozsahu. Pretože súčasťou výroku musia byť aj ustanovenia právneho predpisu, o ktoré sa rozhodnutie opiera a taktiež lehota na splnenie povinnosti uloženej rozhodnutím, predseda úradu zmenil znenie povinnosti uloženej v bode 2 písm. a) tak, ako je uvedené vo výroku tohoto rozhodnutia.

ad 4) Predseda úradu nevyhovel námietke a návrhu spoločnosti Slovak Telekom na zmenu znenia časti 2 písm. d) bod iii rozhodnutia. Podľa napadnutého rozhodnutia je spoločnosť Slovak Telekom povinná včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov podľa § 21 zákona o elektronických komunikáciách. Toto ustanovenie zahŕňa aj možnosť zrušenia prístupu, a to za predpokladu nedodržania zmluvy, pokiaľ je táto v súlade so zákonom resp. rozhodnutím úradu. Pokiaľ podnik, ktorý využíva službu prístupu od spoločnosti Slovak Telekom, porušuje podmienky zmluvy o prístupe, je spoločnosť Slovak Telekom oprávnená takýto prístup zrušiť. Okrem toho ide o službu prístupu, ktorej poskytovanie nie je zabezpečované na základe všeobecných podmienok, ale na základe zmluvy o prístupe.

ad 5-19) Predseda úradu návrhy spoločnosti Slovak Telekom obsiahnuté v týchto bodoch rozkladu zohľadnil v celom rozsahu, pretože prispeli k jednoznačnosti, určitosti a zrozumiteľnosti výroku rozhodnutia.

ad 20, 21, 22, 24) Predseda úradu zohľadnil návrhy, ktoré sú uvedené v týchto bodoch rozkladu, napriek tomu, že spoločnosť Slovak Telekom nutnosť zmeny v týchto častiach odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nijako neodôvodnila. Zohľadnenie týchto návrhov však nemení zásadným spôsobom odôvodnenie napadnutého rozhodnutia a nezakladá zmenu žiadnej z častí výroku napadnutého rozhodnutia.

ad 23) Návrhu tohoto bodu rozkladu predseda úradu nevyhovel, pretože zákon o elektronických komunikáciách neobsahuje žiadne ustanovenie o výstavbe televíznych analógových ani žiadnych iných vysielačov.

Tento návrh, jeho zohľadnenie či nezohľadnenie nezakladá zmenu výroku napadnutého rozhodnutia.

Poučenie: Toto rozhodnutie je konečné. Na jeho preskúmanie je príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.

                                                                                            Mgr. Branislav Máčaj

                                                                    predseda Telekomunikačného úradu SR