Rozhodnutie o rozklade (veľkoobchodný trh č. 2)

R o z h o d n u t i e  o  r o z k l a d e

Číslo rozhodnutia: 62/01/2005 V Bratislave 14. júna 2005

Účastník konania:

Slovak Telecom a. s.

Námestie slobody 6

817 62 Bratislava

IČO: 35763469


Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda úradu“) ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 72 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) v konaní o rozklade spoločnosti Slovak Telecom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, IČO:35763469, zo dňa 14. marca 2005 proti prvostupňovému rozhodnutiu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) č. rozhodnutia 181/14/2005 zo dňa 24. februára 2005 vo veci určenia významného vplyvu na veľkoobchodnom relevantnom trhu poskytovania služby ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, ktorou je prenos volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou (ďalej len „veľkoobchodný trh č. 2“), ktorým úrad určil spoločnosť Slovak Telecom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 podľa § 17 zákona o elektronických komunikáciách za podnik s významným vplyvom na relevantnom veľkoobchodnom trhu č. 2 a uložil jej povinnosti podľa § 18, § 19, § 20 a § 21 zákona o elektronických komunikáciách, rozhodol podľa § 61 v spojení s § 59 ods. 2 správneho poriadku na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie takto:

rozhodnutie úradu č. 181/14/2005 zo dňa 24. februára 2005

sa mení a po vykonaných zmenách znie takto:

1. spoločnosť Slovak Telecom, a. s., so sídlom Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava (ďalej len „spoločnosť ST, a. s.“) má podľa § 16 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách na veľkoobchodnom trhu č. 2 také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov, teda spoločnosť ST, a. s., je významným podnikom na veľkoobchodnom trhu č. 2,
2. ukladá spoločnosti ST, a. s., ako významnému podniku na veľkoobchodnom trhu č. 2:

a) povinnosť nediskriminácie prístupu podľa § 19 ods. 1 a ods. 2 zákona
o elektronických komunikáciách. Spoločnosť ST, a. s., je povinná vydať referenčnú ponuku na prepojenie podľa § 18 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách a predložiť túto referenčnú ponuku úradu v písomnej aj v elektronickej forme na zverejnenie najneskôr do 60 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia,

b) povinnosť transparentnosti prístupu podľa § 18 zákona o elektronických komunikáciách. Akýkoľvek návrh na zmenu zmluvných podmienok referenčnej ponuky na prepojenie, ktorý bude mať vplyv na podniky definované v § 4 ods. 8 zákona o elektronických komunikáciách, je spoločnosť ST, a. s., povinná zverejniť najneskôr 45 dní pred zamýšľanou zmenou na svojej verejne dostupnej internetovej stránke a predložiť úradu. Spoločnosť ST, a. s. je povinná zverejniť najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na svojej verejne dostupnej internetovej stránke informácie z jednotlivých zmlúv o prepojení, uzatvorených do dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia a pri zmluvách o prepojení uzatvorených po dni právoplatnosti tohto rozhodnutia do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o prepojení, týkajúce sa:

I) rozsahu jednotlivých služieb ukončených volaní vrátane cien za tieto volania a rozdelenia prevádzky na silnú, strednú a slabú,

II) výšky všetkých jednorazových neperiodických poplatkov a periodických cien za služby súvisiace s implementáciou siete na strane spoločnosti ST, a. s.,

III) výšky všetkých jednorazových (pripojenie, zmena resp. odpojenie) a ročných poplatkov za služby súvisiace s implementáciou siete pri službe spojovacích okruhov,

IV) výšky všetkých jednorazových (pripojenie, zmena resp. odpojenie) a ročných poplatkov za signalizačnú linku pri službách súvisiacich s implementáciou siete,

V) výšky poplatkov za zmenu parametrizácie „Intrabuilding link“ (IL) pri službách súvisiacich s implementáciou siete,

VI) výšky poplatkov za implementáciu smerovacieho mechanizmu pre prepojovacie volania pri službách súvisiacich s implementáciou siete,

VII) výšky poplatkov za poskytnutie detailnej správy o využití prepojenia pri službách súvisiacich s implementáciou siete,

VIII) výšky poplatkov za zriadenie služby „Smerovanie v prípade poruchy“ pri službách súvisiacich s implementáciou siete,

IX) termínov zriadenia služieb spoločnosti ST, a. s., súvisiacich s implementáciou siete,

X) termínov zriadenia služieb spojovacích okruhov,

c) povinnosť viesť oddelenú evidenciu podľa § 20 ods. 1 zákona
o elektronických komunikáciách, a to tak, aby táto poskytla úradu objektívne a prehľadné informácie o štruktúre nákladov, výnosoch a vloženom kapitále, ktoré súvisia s poskytovaním služby ukončovania volania v sieti spoločnosti ST, a. s., zvlášť pre ukončovanie volania na miestnej úrovni, zvlášť pre ukončovanie volania cez jeden tranzit a zvlášť pre ukončovanie volania cez dva tranzity. Náklady, výnosy a objem vloženého kapitálu na službu ukončovania volania v sieti spoločnosti ST, a. s., musia vychádzať z účtovnej závierky spoločnosti ST, a. s., overenej audítorom. Pri alokácii nákladov na službu ukončovania volania sa vychádza z princípu nákladovej príčinnosti, t. z., do nákladov na konkrétnu službu sa započítajú iba tie náklady, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním tejto služby. Náklady teda budú priradené metódou ABC (activity based costing). Náklady musia byť členené na odpisy, osobné náklady, spotrebu materiálu, spotrebu energie a ostatných neskladovateľných dodávok, služby, ostatné náklady. Informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále vo vyššie uvedenom členení týkajúce sa daného účtovného obdobia spolu s podrobným popisom alokácie nákladov vrátane použitých alokačných metód a postupov spolu s podrobnou špecifikáciou priamych nákladov (náklady, ktoré je možné priamo priradiť na služby ukončovania volaní), nepriamych nákladov súvisiacich so službami ukončovania volaní (náklady vzťahujúce sa na činnosti, ktoré súvisia so službami ukončovania volaní) a ostatných spoločných resp. režijných nákladov (náklady, ktoré nie je možné alokovať na služby ukončovania volaní, avšak sú z hľadiska fungovania spoločnosti nevyhnutné), rešpektujúc zásady proporcionality a transparentnosti, je spoločnosť ST, a.s., povinná podľa § 20 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách predložiť úradu vždy najneskôr do 30. 6. nasledujúceho roka. Informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále vo vyššie uvedenom členení za rok 2004 je spoločnosť ST, a. s., povinná predložiť úradu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia,

d) povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie sietí podľa § 21 zákona o elektronických komunikáciách. Spoločnosť ST, a. s., je povinná:

I. viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi o prepojenie sietí,

II. zabezpečiť otvorený prístup k rozhraniam, protokolom a kódovacím zariadeniam, ktoré sú potrebné na prevádzkyschopnosť služieb,

III. umožniť spoločné používanie infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení,

IV. poskytnúť špecifikované služby potrebné na prevádzkyschopnosť služieb medzi koncovými užívateľmi vrátane poskytnutia zariadení pre služby inteligentných sietí,

V. zabezpečiť prístup k systémom na podporu prevádzky alebo k podobným softvérovým systémom nevyhnutným na zabezpečenie efektívnej súťaže pri poskytovaní služieb,

VI. prepojiť siete alebo sieťové prostriedky.


Odôvodnenie:

Úrad je povinný podľa § 15 zákona o elektronických komunikáciách určiť relevantné trhy v oblasti elektronických komunikácií na základe Európskou komisiou (ďalej „EK“) odporúčaného zoznamu relevantných trhov v súlade s princípmi zabezpečenia konkurenčného prostredia a s prihliadnutím na špecifické národné podmienky, najmä geografické. Úrad vydal dňa 28.01.2004 rozhodnutie, ktorým určil zoznam relevantných trhov. Toto rozhodnutie bolo vyhlásené v Zbierke zákonov pod č. 57/2004 Z. z. V oblasti elektronických komunikácií je veľkoobchodným relevantným trhom č. 2 „ukončovanie volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, ktorou je prenos volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou.“

Úrad je podľa § 16 zákona o elektronických komunikáciách povinný zisťovať, či je na predmetnom relevantnom trhu efektívna súťaž. Efektívnou súťažou sa podľa § 16 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách rozumie taký stav, pri ktorom ani jeden podnik pôsobiaci na príslušnom relevantnom trhu nemá významný vplyv.

Úrad vydal dňa 24.02.2005 rozhodnutie č. 181/14/2005, ktorým podľa § 17 zákona o elektronických komunikáciách na základe analýzy a po skončených konzultáciách určil, že spoločnosť ST, a. s., má podľa § 16 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách na veľkoobchodnom trhu č. 2 také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov, čiže je významným podnikom na veľkoobchodnom trhu č. 2. Zároveň spoločnosti ST, a. s., uložil povinnosti podľa § 18, § 19, § 20 a § 21 zákona o elektronických komunikáciách.

Dňa 17.03 2005 bol úradu doručený rozklad spoločnosti ST, a. s., ktorý bol podaný v zákonnej lehote. V podanom rozklade spoločnosť ST, a. s., uviedla tieto námietky:

1. neurčitosť rozhodnutia

1.1. Bod 2 písm. b) – znenie povinnosti zverejniť na internetovej stránke „informácie týkajúce sa technickej špecifikácie, vlastnosti sietí ako aj všetky ostatné informácie súvisiace s poskytovaním služby...“ je neurčité a z časti aj nevykonateľné, a to z dôvodu, že rozhodnutie sa má týkať siete, nie však sietí, vzhľadom k tomu, že povinnosť zverejnenia sa má týkať vlastnosti siete spoločnosti ST a. s.

1.2. Bod 2 písm. c) – neexistuje dôvod na uvedené detailné členenie nákladov a termín na predloženie informácií k 31.3. je nereálny, reálny termín je do 30.6. nasledujúceho roka.

1.3. Bod 2 písm. d) IV. – povinnosť „...poskytnutia zariadení pre služby inteligentných sietí“ nie je relevantná pre trh č. 2. Okrem toho pojem „zariadenia pre služby inteligentných sietí“ nie je zákonom vymedzený, čo prehlbuje neurčitosť rozhodnutia.

1.4. Bod 2 písm. d) V. – povinnosť „zabezpečiť prístup k systémom na podporu prevádzky alebo k podobným softvérovým systémom na podporu prevádzky alebo k podobným softvérovým systémom nevyhnutným na zabezpečenie efektívnej súťaže pri poskytovaní služieb“ je príliš široká a všeobecná. Úrad by mal pojmy špecifikovať, aby mohla byť povinnosť vykonateľná.

1.5. Bod 2 písm. d) VI. – povinnosť „prepojiť siete alebo sieťové prostriedky“ nie je určito vymedzená, teda nie je vykonateľná.

2. porušenie procesnoprávnych ustanovení

2.1. Úrad pochybil pri aplikácii § 10 zákona o elektronických komunikáciách, tým neboli dané podmienky na začatie konania, a preto je potrebné správne konanie zastaviť.

2.2. V priebehu správneho konania úrad neoboznámil účastníka správneho konania so zisteniami a skutočnosťami, ktoré budú tvoriť podklady rozhodnutia. Takisto úrad neoboznámil účastníka konania ako sa vysporiadal s pripomienkami Európskej komisie a Protimonopolného úradu. Účastník konania nebol uzrozumený do akej miery bude výsledok analýzy tvoriť podklad meritórneho rozhodnutia.

2.3. Úrad porušil zásadu § 3 ods. 4 správneho poriadku a rozhodnutie vydal v rozpore s § 46 a § 47 správneho poriadku tým, že neskúmal dostatočne situáciu na trhu elektronických komunikácií.

2.4. Účastník konania považuje za závažný nedostatok rozhodnutia č. 181/14/2005 to, že jednotlivé povinnosti podľa zákona o elektronických komunikáciách, uložené v rozhodnutí, sú nedostatočne odôvodnené.

3. Ostatné pochybenia

3.1. Úrad nezohľadnil skutočnosť, že medzičasom došlo k podpísaniu prepojovacích dohôd, čo znamená, že nesprávne konštatoval, že spoločnosť ST, a. s., má 100 % podiel na relevantnom trhu. ST, a. s., má 100% podiel na trhu ukončovania volania v sieti ST, a. s., avšak taký istý trhový podiel má vo svojej sieti aj Amtel, s.r.o., alebo eTel, s.r.o.

3.2. Spoločnosti eTel, s.r.o., a Globaltel, s.r.o., uviedli počet svojich účastníckych prípojok, takže nie je možné hovoriť o 100% podiele na trhu č. 4 a je potrebné sa s touto skutočnosťou vysporiadať.

3.3. Úrad sa nevyporiadal s existenciou zmlúv o prepojení niekoľkých podnikov s mobilnými operátormi umožňujúcimi smerovanie volaní z pevných sietí do mobilných a naopak.

3.4. Úrad konštatuje, že žiaden iný podnik v sledovanom období nepridelil čísla svojim užívateľom, čo je nepravdivé, pretože spoločnosť Dial Telecom, a. s., pridelila minimálne číslo 02/20602060, ktoré je dovolateľné z mobilných sietí.

3.5. Úrad chybne konštatoval, že na uvedenom trhu neexistuje konkurencia, a preto je nutné preformulovať časť rozhodnutia, ktorá sa venuje konkurencii na danom trhu.

3.6. Úrad vyzdvihol skutočnosť, že spoločnosť ST, a. s., vlastní unikátnu celoplošnú verejnú telefónnu sieť bez zváženia, že rádiové prístupové systémy ostatných operátorov v plnom rozsahu nahradzujú metalické účastnícke vedenia a sú investične menej náročné. Rozhodnutie je v rozpore so skutočnosťou, nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci, je nezákonné, pretože je v rozpore s § 46 správneho poriadku.

K bodu č. 1 rozkladu:

Predseda úradu akceptoval pripomienku spoločnosti ST, a. s., podľa ktorej má úrad ukladať povinnosti nie všeobecne, ale povinnosti konkrétne individualizované. Vzhľadom na to, že povinnosť transparentnosti tak, ako bola formulovaná vo výroku prvostupňového rozhodnutia ukladala spoločnosti ST, a. s., povinnosť zverejniť formou referenčnej ponuky na prepojenie podľa § 18 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách na svojej verejne dostupnej internetovej stránke všetky informácie týkajúce sa technickej špecifikácie, vlastností sietí ako aj všetky ostatné informácie súvisiace s poskytovaním služby ukončovania volania vo verejnej telefónnej sieti spoločnosti ST, a. s., vrátane ceny za túto službu, považuje predseda túto povinnosť vo vyššie uvedenej forme za nadbytočnú. Povinnosť predloženia referenčnej ponuky na prepojenie podľa § 18 ods. 2 uložil úrad spoločnosti ST, a. s., v bode 2 a) výroku prvostupňového rozhodnutia a potvrdil to aj predseda úradu. Podľa zákona
o elektronických komunikáciách takto predloženú ponuku zverejňuje úrad. Nie je preto dôvod ukladať spoločnosti ST, a. s., duplicitne povinnosť zverejňovať informácie z tejto referenčnej ponuky. Predseda úradu dospel k záveru, že z hľadiska zabezpečenia transparentnosti je účelnejšie uložiť spoločnosti ST, a. s., podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách povinnosť zverejňovať informácie špecifikované v bode 2 b) výroku tohto rozhodnutia, teda informácie týkajúce sa podmienok už uzatvorených zmlúv o prepojení medzi spoločnosťou ST, a. s., a inými podnikmi.

Takto zverejnené informácie prispejú k vzájomnej informovanosti jednotlivých podnikov, jednak tých, ktoré už sú v zmluvnom vzťahu, ako aj tých, ktoré ešte len rokujú o uzatvorení zmluvy o prepojení so spoločnosťou ST, a. s., o existujúcich podmienkach prepojenia sietí. Cieľom uloženia povinnosti zverejniť zmeny zmluvných podmienok referenčnej ponuky na prepojenie, je zabezpečiť, aby podniky, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o prepojení
so spoločnosťou ST, a. s., mohli v dostatočnom predstihu reagovať na zmeny zmluvných podmienok referenčnej ponuky na prepojenie zmenou vlastných všeobecných podmienok tak, aby boli schopné v zákonom stanovenej lehote zverejniť zmeny týchto všeobecných podmienok.

Predseda úradu považuje za dostatočnú 45 dňovú lehotu na zverejnenie návrhu zmien zmluvných podmienok referenčnej ponuky na prepojenie, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku v bode 2 b) tohto rozhodnutia.

Predseda úradu zásadne nesúhlasí s tvrdením spoločnosti ST, a. s., podľa ktorého neexistuje objektívny dôvod na tak detailné členenie nákladov. Naopak, považuje zdôvodnenie tejto povinnosti za dostatočné, pričom je potrebné zdôrazniť, že podľa § 20 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách je úrad oprávnený špecifikovať štruktúru výkazov a metodiku oddelenej evidencie v systéme účtovníctva. Úrad pri ukladaní tejto povinnosti postupoval v súlade s § 20 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách. V záujme zabezpečenia väčšej transparentnosti oddelenej evidencie predseda úradu podrobnejšie špecifikoval informácie resp. podklady, ktoré je spoločnosť ST, a. s., v rámci plnenia tejto povinnosti povinná úradu predkladať, ako aj zásady, ktoré musí spoločnosť ST, a. s., pri plnení tejto povinnosti rešpektovať.

Predseda úradu akceptoval pripomienku spoločnosti ST, a. s., a zmenil lehoty na predkladanie informácií oddelenej evidencie tak, aby spoločnosť ST, a. s., predložila informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále týkajúce sa daného účtovného obdobia vždy najneskôr do 30. 6. nasledujúceho roka a informácie za rok 2004 do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o rozklade.

Povinnosti uložené v bode 2 písm. d) výroku rozhodnutia majú za cieľ vytvoriť na jednej strane podmienky nato, aby spoločnosť ST, a. s., bola povinná viesť rokovania s podnikmi žiadajúcimi o prepojenie, ktoré v konečnom dôsledku vyústia do podpísania zmluvy o prepojení sietí, a následne ich fyzického prepojenia a na strane druhej také podmienky, ktoré umožnia podnikom žiadajúcim o prepojenie so spoločnosťou ST, a. s., požiadať túto spoločnosť o sprístupnenie zariadení, priestorov, infraštruktúry a poskytnutie služieb, pokiaľ sa tým dosiahne vyššia efektívnosť pri poskytovaní služieb koncovým užívateľom a takáto požiadavka je odôvodnená a opodstatnená. Úrad pri ukladaní týchto povinností vychádzal zo skutočnosti, že využívanie zariadení, priestorov resp. infraštruktúry ako aj poskytovanie služieb vo väčšom rozsahu má v oblasti elektronických komunikácií často priaznivé účinky, ktoré sa v konečnom dôsledku prejavia poklesom jednotkových nákladov, čo sa pozitívne odráža aj v poklese cien pre koncových užívateľov.

Predseda úradu považuje uloženie povinnosti poskytnutia zariadení pre služby inteligentných sietí v súvislosti s veľkoobchodným trhom č. 2 za odôvodnené. Samotná spoločnosť ST, a. s., v bode 1.3 rozkladu nijako nevyvrátila potrebu sprístupnenia zariadení pre služby inteligentných sietí prepojeným podnikom. Tvrdenie spoločnosti ST, a. s., podľa ktorého tieto zariadenia nie sú unikátne zariadenia a ich implementácia nie je časovo ani investične náročná, je podľa názoru predsedu úradu z hľadiska uloženia tejto povinnosti nepodstatné. Úrad neukladá povinnosti na základe toho, či sa jedná o unikátne zariadenie, alebo či implementácia zariadenia je časovo alebo investične náročná. Regulácia elektronických komunikácií je podľa § 11 ods. 1 písm. a) utváranie podmienok na vznik a udržanie konkurenčného prostredia na trhu. Uložením tejto povinnosti úrad sleduje vytvorenie priestoru nato, aby podniky žiadajúce o prepojenie, v prípade, že je pre ne výhodnejšie využiť prístup k službám inteligentných sietí poskytovaný spoločnosťou ST, a. s., mohli tento prístup využiť za vopred stanovených podmienok. Spoločnosť ST, a. s., v bode 1.3 svojho rozkladu uviedla, že prípustné je poskytovanie služieb inteligentných sietí za presne stanovených podmienok (technických, administratívnych a finančných
= zmluvných). Úrad v prvostupňovom rozhodnutí neuložil spoločnosti ST, a. s., povinnosť poskytovať prístup k zariadeniam inteligentných sietí bez toho, aby bol tento prístup založený na zmluvnom základe, a teda neobmedzil spoločnosť ST, a. s., v tom, aby poskytovala prístup k zariadeniam inteligentných sietí na základe zmluvných podmienok. Skutočnosť, že pojem „zariadenia pre služby inteligentných sietí“ nie je zákonom nijako vymedzený, nie je podľa názoru predsedu úradu dôvodom na to, aby táto povinnosť nebola rozhodnutím uložená. Pojem inteligentných sietí alebo zariadení pre služby inteligentných sietí je v oblasti elektronických komunikácií všeobecne známy a jeho výklad v aplikačnej praxi nespôsobuje žiadne problémy. Tento pojem používa aj zákon o elektronických komunikáciách v § 21 ods. 1 písm. g) práve v súvislosti s uložením povinnosti prístupu.

Zákon nedáva úradu právomoc upresniť pojmy uvedené v § 21 zákona o elektronických komunikáciách. Je preto v právomoci spoločnosti ST, a. s., upraviť zmluvné podmienky v rámci zmluvných vzťahov. Úrad v záujme podpory súťaže uložil spoločnosti ST, a. s., povinnosť umožniť prístup k „systémom na podporu prevádzky alebo podobným softvérovým systémom nevyhnutným na zabezpečenie efektívnej súťaže pri poskytovaní služieb“ ako aj povinnosť „prepojiť siete a sieťové prostriedky“ napriek tomu, že tieto pojmy nie sú v zákone špecifikované. Cieľom úradu bolo umožniť prístup k takýmto prostriedkom resp. zabezpečiť takúto povinnosť pre prípad, že niektorý z podnikov žiadajúcich o prepojenie prejaví o takýto prístup záujem, pričom jeho žiadosť o takýto prístup bude odôvodnená a opodstatnená podľa § 21 ods.1 zákona o elektronických komunikáciách.

Predseda úradu rozhodol o zmene výroku v bode 2 písm. d) III tak, že z povinnosti uloženej prvostupňovým rozhodnutím vypustil podmienku technickej uskutočniteľnosti v súvislosti so spoločným používaním infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení. Podmienka technickej uskutočniteľnosti je v rozpore s § 21 zákona o elektronických komunikáciách a uloženie tejto povinnosti v prvostupňovom rozhodnutí je nad rámec zákona o elektronických komunikáciách a bolo by zdrojom právnej neistoty pre subjekty pôsobiace
na trhu.

K bodu č. 2 rozkladu:

Podaný rozklad je zmätočný, pretože z neho nie je celkom jasné, čo chce spoločnosť ST, a. s., svojím podaním dosiahnuť. V jednej časti rozkladu navrhuje konanie zastaviť s poukazom na to, že neboli splnené podmienky na začatie správneho konania vo veci určenia podniku s významným vplyvom na veľkoobchodnom trhu č. 2. Takýto postup zo strany úradu však neprichádza do úvahy z viacerých dôvodov. Okrem iných, tu na takýto postup nie je ani dôvod podľa správneho poriadku. Zastavením konania podľa návrhu spoločnosti ST, a. s., by správny orgán konal v rozpore s platnými právnymi predpismi. Úrad začatím správneho konania vo veci určenia podniku s významným vplyvom na veľkoobchodnom trhu č. 2 v súlade s ustanovením § 17 zákona o elektronických komunikáciách, ktorému predchádzala analýza tohto trhu a konzultácie, reagoval na potrebu regulácie trhu elektronických komunikácií, rozvoja konkurencie, pričom tieto povinnosti úradu sú obsahom zákona o elektronických komunikáciách. Na inom mieste spoločnosť ST, a. s., žiada, aby sa úrad vysporiadal s ustanoveniami prvostupňového rozhodnutia napadnutými rozkladom a dal uvedené rozhodnutie do súladu s právnymi predpismi Slovenskej republiky, čím v skutočnosti uznáva potrebu regulácie a odôvodnenosť vydania prvostupňového rozhodnutia.

Podľa § 76 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách úrad vykoná analýzu relevantných maloobchodných a veľkoobchodných trhov podľa odporúčaného zoznamu relevantných trhov. Proces, v ktorom sa určí podnik s významným vplyvom na relevantnom či už maloobchodnom alebo veľkoobchodnom trhu, je možné na základe zákona o elektronických komunikáciách rozdeliť do dvoch úzko previazaných štádií. Prvým je vypracovanie analýzy relevantného trhu v spojení s konzultáciami podľa § 10 zákona o elektronických komunikáciách a druhým je správne konanie o určení podniku s významným vplyvom na konkrétnom relevantnom trhu, v ktorom majú účastníci konania svoje procesné práva a povinnosti podľa správneho poriadku.

Úrad začal podľa § 16 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách dňa 6. 2. 2004 analýzu relevantného veľkoobchodného trhu č. 2, a to listom, ktorým si vyžiadal potrebné informácie podľa § 38 zákona o elektronických komunikáciách od spoločnosti ST, a. s. Tieto a ďalšie požadované informácie a údaje sa stali podkladom na vykonanie analýzy relevantného veľkoobchodného trhu č. 2. Zároveň si úrad vyžiadal informácie a stanoviská všetkých podnikov, ktorým bola vydaná licencia na prevádzkovanie telefónnej služby a teda prichádzajú do úvahy ako potenciálni konkurenti na predmetnom relevantnom trhu. Taktiež im oznámil, že podľa § 76 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách vykoná analýzu relevantného trhu podľa § 16 zákona o elektronických komunikáciách a požiadal ich o zaujatie stanoviska. Títo eventuálni trhoví konkurenti spoločnosti ST, a. s., predložili úradu počas analýzy svoje stanoviská, pričom spoločnosť ST, a. s., využila možnosť sa s nimi v plnej miere oboznámiť. Spoločnosť ST, a. s., počas procesu vykonávania analýzy predložila úradu v podobe piatich listov požadované informácie a údaje, ktoré boli podkladom pre výslednú podobu analýzy a návrhov opatrení v danej veci podľa zákona o elektronických komunikáciách. Takisto sa počas vykonávania analýzy a určenia opatrení uskutočnilo dňa 22. 3. 2004 osobné rokovanie so zástupcami spoločnosti ST, a. s., a úradu, kde zástupcovia spoločnosti ST, a.s., mali možnosť vyjadriť sa k procesu vykonávania analýzy a vzniesť prípadné námietky. Úrad vykonáva analýzy relevantných trhov z úradnej povinnosti, napĺňajúc ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách, v snahe podporiť priaznivý rozvoj konkurenčného prostredia na trhu elektronických komunikácií a záujmy koncových užívateľov.

Úrad predložil spoločnosti ST, a. s., listom č. 354/14/2004 zo dňa 30. 6. 2004 analýzu veľkoobchodného relevantného trhu č. 2 a dňa 6. 7. 2004 upravenú analýzu veľkoobchodného relevantného trhu č. 2, obsahom ktorej bola definícia relevantného trhu, zistenia týkajúce sa významného vplyvu na relevantnom trhu spolu s označením podniku s významným vplyvom na predmetnom relevantnom trhu a tiež návrhy na uloženie povinností podľa § 18, § 19, § 20 a § 21 zákona o elektronických komunikáciách.

Doručením predmetného listu a analýzy spoločnosti ST, a. s., sa zároveň začali konzultácie podľa § 10 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách, pretože úrad vymedzil spoločnosti ST, a. s., zákonnú 30 dňovú lehotu na vyjadrenie sa k analýze a k návrhu opatrení.

Listom č. 12380-ORZ-2004/I zo dňa 5. 8. 2004 sa spoločnosť ST a. s., vyjadrila k analýze relevantného trhu č. 2 a k návrhu povinností podľa § 18, § 19, § 20 a § 21 zákona o elektronických komunikáciách, využijúc ustanovenie § 10 ods. 2 a uviedla svoje výhrady a pripomienky k výsledkom analýzy a návrhom povinností podľa § 18 až 24 a § 27 zákona o elektronických komunikáciách. Úrad má povinnosť podľa § 10 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách zohľadniť v čo najväčšej možnej miere stanovisko dotknutého podniku, v tomto prípade spoločnosti ST, a. s. Úrad po predložení stanoviska spoločnosti ST, a. s., do záverečného znenia analýzy v adekvátnom rozsahu pripomienky zapracoval. Stanovisko úradu, ktoré obsahovalo vyjadrenia k jednotlivým pripomienkam spoločnosti ST, a. s., k analýze veľkoobchodného trhu č. 2 úrad zverejnil spolu s výslednou analýzou a ďalšími podkladmi na verejne dostupnej stránke EK. Úrad sa vo svojom stanovisku podrobne zaoberal jednotlivými pripomienkami spoločnosti ST, a. s., pričom podrobne zdôvodnil, prečo tú ktorú pripomienku neakceptoval. Z predložených pripomienok úrad akceptoval pripomienku týkajúcu sa rozsahu a štruktúry vedenia oddelenej evidencie podľa § 20 zákona o elektronických komunikáciách. Úrad má síce povinnosť v priebehu konzultácií zohľadniť v čo najväčšej miere stanovisko dotknutého podniku, ktorému sa majú uložiť povinnosti, avšak predseda úradu má za to, že toto právo dotknutého podniku na akceptovanie jeho pripomienok a stanovísk má byť v korelácii s činnosťou úradu ako regulátora trhu elektronických komunikácií. Predseda úradu na tomto mieste iba pripomína, že úradu ako regulačnému orgánu v oblasti elektronických komunikácií zo zákona o elektronických komunikáciách vyplýva povinnosť vo verejnom záujme vytvárať podmienky na rozvoj konkurencie v oblasti elektronických komunikácií, napomáhať pri dosahovaní efektívnej hospodárskej súťaže pri poskytovaní elektronických komunikačných sietí a služieb a podporovať záujmy koncových užívateľov. To znamená, že je náročné naplniť zákonné úlohy úradu ako trhového regulátora, pritom zohľadniť stanoviská dotknutých podnikov a zároveň podporovať priaznivé konkurenčné prostredie. Predseda úradu má za to, že stanoviská a návrhy dotknutého podniku môžu byť vo finálnom rozhodnutí, ktorým sa ukladajú podniku povinnosti podľa § 18, § 19, § 20 a § 21 zákona o elektronických komunikáciách akceptované len do tej miery, aby nepretrvával, prípadne sa neprehlboval doterajší nepriaznivý konkurenčný stav na trhu elektronických komunikácií, ale naopak, aby sa rozhodnutím vytvorili vhodné a účelné podmienky na jeho budúci vývoj. Preto aj zohľadňovanie pripomienok podľa § 10 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách má primárne smerovať k vytváraniu podmienok na rozvoj konkurencie v oblasti elektronických komunikácií. Spoločnosť ST, a. s., namieta, že pri ukladaní povinnosti je potrebné zohľadniť článok 19 preambuly prístupovej smernice, kedy musí národný regulačný orgán zosúladiť práva vlastníka infraštruktúry, aby sa jeho infraštruktúra využívala v jeho prospech a tak isto práva ostatných poskytovateľov služieb. Úrad pri ukladaní povinností vychádzal z platného znenia zákona o elektronických komunikáciách.

Podľa § 8 ods.1 písm.) b zákona o elektronických komunikáciách úrad spolupracuje s Protimonopolným úradom SR (ďalej len „PMÚ SR“) v otázkach určenia relevantných trhov, analýzy relevantných trhov a určenia podniku s významným vplyvom na relevantnom trhu elektronických komunikácií. Úrad listom č. 84/01/2004 požiadal PMÚ SR o stanovisko k analýze veľkoobchodného relevantného trhu č. 2. Dňa 26.8. 2004 predložil PMÚ SR svoje stanovisko k analýze relevantných trhov a návrhom povinností. PMÚ SR v žiadnom prípade nespochybnil závery analýzy relevantného veľkoobchodného trhu č. 2 a zároveň uznáva, že analyzovaný veľkoobchodný trh č. 2 je z hľadiska hospodárskej súťaže na nadväzujúcich maloobchodných trhoch prenosu hlasu a dát, ako aj z hľadiska koncových užívateľov, kľúčový, a preto je potrebné tento trh regulovať. Do výslednej analýzy úrad zapracoval aj návrh a pripomienku PMÚ SR, ktorá sa týkala vyhodnotenia kritéria „ovládanie unikátneho zariadenia“, aj keď mu z dikcie § 8 zákona o elektronických komunikáciách táto povinnosť nevyplýva, a teda vôbec nemusí brať do úvahy pripomienky zo strany PMÚ SR.

K výsledku analýz a návrhu opatrení vo veci veľkoobchodných trhov č. 1 a č. 2, sa EK vyjadrila listom zo dňa 24.11.2004. EK nezaznamenala žiadne procesné pochybenia pri vypracúvaní analýzy veľkoobchodného trhu č. 2. Výhrady EK sa týkali návrhu uloženia povinnosti nákladovej orientácie založenej na metodike princípu dlhodobých priemerných prírastkových nákladov Long Run Average Incremental Costs (ďalej len „LRAIC“). Túto pripomienku EK vzal úrad do úvahy pri vydávaní rozhodnutia o určení podniku s významným vplyvom na veľkoobchodnom trhu č. 2 a povinnosť nákladovej orientácie založenej na LRAIC neuložil. Podľa článku 7(5) rámcovej smernice musí úrad v čo najväčšej miere zohľadniť pripomienky ostatných regulačných orgánov a EK a môže prijať výsledný návrh opatrenia. Ak tak úrad urobí, je povinný o tom informovať EK. Podľa názoru predsedu úradu, ak EK nevyjadrila ďalšie pochybnosti ohľadom navrhovaných opatrení, s týmto návrhom opatrení súhlasí. Ostatné národné regulačné orgány sa k analýze a návrhom opatrení nevyjadrili. To znamená, že úrad po zohľadnení a zapracovaní stanovísk EK podľa § 10 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách do návrhu opatrení, mohol začať správne konanie o určení podniku s významným vplyvom na veľkoobchodnom trhu.

Nie je pravdivé tvrdenie spoločnosti ST, a. s., že sa nemala možnosť vyjadriť k finálnemu návrhu opatrení, vzhľadom na skutočnosť, že sa údajne nemohla oboznámiť so záverečným znením analýzy veľkoobchodného trhu č. 2. Svedčí o tom list úradu č. 615/14/2004 zo dňa 12.11.2004, v ktorom úrad informoval spoločnosť ST, a. s., že definitívne znenie výsledkov analýz veľkoobchodných trhov je možné nájsť na webstránke EK. Niet teda dôvodov pochybovať, že sa spoločnosť ST, a. s., nemala možnosť oboznámiť s analýzou a návrhom opatrení. Nakoniec, oproti pôvodnému zneniu sa jej obsah zmenil len v prospech spoločnosti ST, a. s.

Oboznámením EK s výsledkom analýzy a návrhom opatrení úrad splnil zákonnú povinnosť, čím sa ukončili konzultácie podľa § 10 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách a v súlade s § 17 zákona o elektronických komunikáciách úrad začal správne konanie vo veci určenia podniku s významným vplyvom na veľkoobchodnom trhu č. 2. Nie je dôvodné tvrdenie spoločnosti ST, a. s., že sa nemohla oboznámiť s konečnou verziou analýzy a návrhmi opatrení, keďže táto upravená analýza bola zverejnená na internetovej stránke EK a takisto spoločnosť ST, a. s., mohla kedykoľvek nahliadnuť do spisu, ktorého súčasťou bola aj predmetná analýza a doložiť svoje námietky alebo pripomienky k navrhovaným povinnostiam. Predseda úradu takisto pripomína, že úrad nemá povinnosť o upravenom návrhu opatrení informovať dotknutý podnik, berúc do úvahy, že na konzultácie sa podľa § 72 ods. 2, písm. a) nevzťahuje správny poriadok. Úrad nemal povinnosť o každom novom návrhu povinností informovať podnik, pretože takýmto konaním by sa samotný proces konzultácií nikdy neukončil. Dotknutý podnik by mohol donekonečna vznášať svoje pripomienky, čím by sa konzultácie neúmerne predlžovali a nebolo by možné dospieť k relevantnému výsledku a naplniť povinnosť úradu ako regulátora trhu elektronických komunikácií.

Správne konanie vo veci určenia významného podniku na veľkoobchodnom trhu č. 2 začal úrad podľa § 17 zákona o elektronických komunikáciách z vlastného podnetu dňa 10. 12. 2004, kedy listom oznámil spoločnosti ST, a. s., začatie správneho konania. Úrad v priebehu správneho konania opakovane vyzval spoločnosť ST, a. s., na uplatnenie si jej zákonných práv podľa § 33 správneho poriadku - vyjadriť sa k veci, navrhovať dôkazy a ich prípadné doplnenie, nahliadnuť do spisu a vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia, spôsobu jeho zistenia alebo navrhnúť jeho doplnenie. Dôkazom toho sú listy úradu z 10. 12. 2004 a 25. 1. 2005 (doklad č. 3 a č. 5 spisu). Taktiež sa uskutočnilo osobné stretnutie zástupcov spoločnosti ST, a. s., a úradu. Spoločnosť ST, a. s., teda mala možnosť využiť širokú škálu práv, ktoré účastníkovi konania poskytuje správny poriadok v priebehu správneho konania, a to konkrétne § 33 správneho poriadku.

Spoločnosť ST, a. s., v podanom rozklade tvrdí, že ju úrad počas správneho konania formálne neoboznámil zo závažnými skutočnosťami tvoriacimi podklad rozhodnutia. Ďalej tvrdí, že úrad porušil základné zásady správneho konania obsiahnuté v § 3 správneho poriadku, avšak bližšie nešpecifikuje ktoré. Namieta hlavne, že úrad neinformoval spoločnosť ST, a. s., ako sa vysporiadal s ich pripomienkami, pripomienkami PMÚ SR a taktiež pripomienkami EK. Spoločnosť ST, a. s., ďalej tvrdí, že ju úrad neoboznámil s tým, do akej miery bude výsledok analýzy tvoriť podklad rozhodnutia. Úrad v priebehu správneho konania nie je povinný podľa správneho poriadku oboznamovať účastníka konania s každým obstaraným dôkazom alebo podkladom, ktoré tvoria základ pre budúce rozhodnutie. Účastník konania má však možnosť využiť svoje procesné práva podľa § 23 v spojení s § 33 správneho poriadku a v priebehu konania ich aktívne uplatňovať. Úrad poskytol spoločnosti ST, a. s., možnosť uplatniť práva účastníka konania podľa § 33 správneho poriadku, a to dokonca opakovane.

Z podaného rozkladu nie je jasné, čo chce účastník konania dosiahnuť, keďže na jednom mieste uvádza, konkrétne v bode 2. 2, že konanie je potrebné zastaviť a na konci rozkladu uvádza, že prvostupňové rozhodnutie je potrebné uviesť do súladu s právnymi predpismi. Úrad však začaté konanie nemôže zastaviť, pretože by konal protiprávne. Nie je možné zastaviť správne konanie, pretože na to nevznikli zákonné podmienky podľa § 30 správneho poriadku.

Spoločnosť ST, a. s., sa mala v rámci konania o rozklade možnosť podľa § 33 správneho poriadku pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, nahliadnuť do spisu, navrhnúť ďalšie dôkazy, prípadne ich doplnenie. Dňa 9.5.2005 zástupcovia účastníka nahliadli do príslušného spisu a listom č. 8621-ORZ-2005 sa vyjadrili k stanovisku úradu k podanému rozkladu. Spoločnosť ST, a. s., vo svojom vyjadrení zopakovala už známe skutočnosti a obsahom tohto vyjadrenia boli námietky a návrhy už predložené a totožné s podaným rozkladom, takže predseda nepovažuje za potrebné osobitne sa nimi zaoberať.

Nie je pravdou tvrdenie účastníka konania, že úrad pochybil pri aplikácii § 10 zákona o elektronických komunikáciách, že neboli splnené podmienky na začatie správneho konania, a že je ho potrebné zastaviť. Predseda úradu zastáva názor, že boli splnené všetky zákonné povinnosti, ktoré určuje úradu § 10 a § 17 zákona o elektronických komunikáciách.

Úrad sa teda v priebehu vykonávania svojich právomocí, vyplývajúcich zo zákona o elektronických komunikáciách a zo správneho poriadku, nedopustil žiadnych pochybení.

S námietkou spoločnosti ST, a. s., že jednotlivé povinnosti neboli dostatočne zdôvodnené, sa predseda úradu vysporiadal v tomto rozhodnutí o rozklade.

K bodu č. 3 rozkladu:

Úrad pri vydávaní rozhodnutia vychádzal z analýzy veľkoobchodného trhu č. 2, ktorá sa zaoberala stavom tohto trhu k 31.12.2003, kedy okrem zmluvy o prepojení sietí uzatvorenej medzi spoločnosťou ST, a. s., a spoločnosťou ConnSpec Telekom, s.r.o., nebola podpísaná žiadna iná zmluva o prepojení medzi spoločnosťou ST, a. s., a iným prevádzkovateľom pevnej telefónnej siete, pričom na základe zmluvy o prepojení medzi spoločnosťou ST, a. s., a spoločnosťou ConnSpec Telekom, s.r.o., nikdy nedošlo k reálnemu prepojeniu sietí týchto dvoch spoločností. K uzatvoreniu zmlúv o prepojení medzi spoločnosťou ST, a. s., a spoločnosťami eTel Slovensko, s.r.o., a Amtel Slovensko, s.r.o., došlo až 1.3.2005, teda cca 5 dní po vydaní prvostupňového rozhodnutia. Samotná skutočnosť, že došlo k podpisu zmluvy o prepojení neznamená, že spoločnosť začne pôsobiť na veľkoobchodnom trhu č. 2 k dátumu podpisu zmluvy. Nato, aby mohla spoločnosť, ktorá uzavrela so spoločnosťou ST, a. s., zmluvu o prepojení začať pôsobiť na základe tejto zmluvy na veľkoobchodnom trhu č. 2, je potrebný dlhší časový úsek. Podporným argumentom je skutočnosť, že napriek tomu, že spoločnosti eTel Slovensko, s.r.o., a Amtel Slovensko, s.r.o., podpísali zmluvu o prepojení so spoločnosťou ST, a. s., dňa 1.3.2005, žiadna z týchto spoločností ešte neposkytuje službu ukončovania volaní vo svojej sieti na základe tejto zmluvy.

Predseda úradu považuje za potrebné zdôrazniť, že rozhodnutie úradu č.181/14/2005 sa týka určenia spoločnosti ST, a. s., ako významného podniku, ktorá má, ako vyplýva aj z bodu 3.1 rozkladu, 100% podiel na trhu ukončovania volaní vo svojej sieti. Predseda úradu preto nevidí dôvod na to, aby sa úrad v tomto rozhodnutí zaoberal postavením iných podnikov.

Úrad počas analýzy veľkoobchodného trhu č. 2 oslovil podniky s cieľom získať úplné a komplexné informácie o stave súťaže na tomto trhu. Rozhodujúcou skutočnosťou pri určovaní významného podniku bolo, že žiaden z oslovených podnikov podľa vlastného vyjadrenia nepridelil v sledovanom období svojim účastníkom geografické telefónne čísla. Existencia prepojenia sietí a pridelenie geografického čísla sú základným predpokladom, aby bolo možné zabezpečiť dovolateľnosť účastníka vlastnej pevnej telefónnej siete, inými slovami je rozhodujúcou skutočnosťou, aby podnik mohol ukončovať volania vo svojej sieti a teda pôsobiť na veľkoobchodnom trhu č. 2. Z tohto pohľadu existencia prepojenia podnikov s mobilnými operátormi nie je rozhodujúca. Rozhodujúce je pridelenie geografických čísel, prostredníctvom ktorých je možné zabezpečiť dovolateľnosť vlastných účastníkov zo siete prepojeného podniku. Žiaden z oslovených podnikov nepotvrdil pridelenie geografického čísla svojim účastníkom súčasne s uzavretím zmluvy o prepojení.

Predseda úradu upozorňuje na protirečivé vyjadrenia spoločnosti ST, a. s., ktorá v bode 3.5 rozkladu ne jednej strane uvádza, že úrad sa dopúšťa chyby pri konštatovaní, že na uvedenom trhu neexistuje konkurencia, pričom v ďalšej vete konštatuje, že spoločnosti ST, a. s., nemôže pri ukončovaní volaní vo vlastnej sieti konkurovať žiaden z operátorov. Ak má spoločnosť ST, a. s., 100% podiel na trhu ukončovania volaní vo svojej sieti, je nespochybniteľné, že na tomto trhu neexistuje efektívna súťaž.

Pretože sa rozhodnutie týka výlučne spoločnosti ST, a. s., predseda úradu nepovažuje za opodstatnenú požiadavku spoločnosti ST, a. s., preformulovať rozhodnutie podľa bodu 3.5 rozkladu.

Podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže je unikátne zariadenie definované ako zariadenie, infraštruktúra alebo jej časť, miesto alebo právo, ktorých vybudovanie alebo nadobudnutie iným podnikateľom nie je objektívne možné a bez prístupu ku ktorému alebo bez uplatnenia ktorého, by došlo alebo mohlo dôjsť k obmedzeniu súťaže na príslušnom relevantnom trhu. Spoločnosť ST, a. s., v jednom zo svojich vyjadrení priznáva vlastníctvo unikátneho zariadenia, ale v bode 3.6 rozkladu považuje „chápanie účastníckeho vedenia ako technologicky podmienenej výhody zo strany úradu za krátkozraké“. Tvrdenie spoločnosti ST, a. s., podľa ktorého sú technológie, ktorými disponujú alternatívni operátori, plne zastupiteľné s existujúcimi účastníckymi vedeniami vo vlastníctve spoločnosti ST, a. s., je zavádzajúce. V prípade, že by tieto technológie boli skutočne plne zastupiteľné a rozvoj prístupovej siete alternatívnych operátorov by nebol závislý od prístupu k prístupovej sieti spoločnosti ST, a. s., existovala by v podmienkach Slovenskej republiky rozvinutá konkurencia v oblasti prístupových sietí a nebolo by možné považovať účastnícke vedenie za unikátne zariadenie.

Predseda úradu výrok zmenil tak, že čiastočne vyhovel odôvodneným námietkam spoločnosti ST, a. s., a spresnil znenie uložených povinností.

Bod 2 a) výroku prvostupňového rozhodnutia bol doplnený o spresnenie, v akej forme má byť referenčná ponuka predložená úradu. Cieľom je zabezpečiť jej operatívne zverejnenie podľa § 6 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách.

Bod 2 b) výroku prvostupňového rozhodnutia bol zmenený tak, že posledná veta pôvodného výroku bola zosúladená s § 18 ods. 1 zákona, pričom lehota na zverejnenie návrhu na zmenu zmluvných podmienok referenčnej ponuky na prepojenie bola skrátená z pôvodných 60 dní na 45 dní.

V záujme transparentnosti a právnej istoty predseda úradu ďalej zmenil pôvodný bod 2 b) rozhodnutia tak, že v rozhodnutí o rozklade podrobne špecifikoval informácie týkajúce sa jednotlivých zmlúv o prepojení, ktoré je spoločnosť ST, a. s., povinná zverejňovať, pričom pri špecifikácii jednotlivých položiek predseda úradu vychádzal z už uzatvorených zmlúv o prepojení medzi spoločnosťou ST, a. s., a inými podnikmi.

V bode 2 c) výroku predseda úradu podrobnejšie určil podklady, ktoré je spoločnosť ST, a. s., povinná predkladať úradu, špecifikoval zásady, ktoré musí spoločnosť ST, a. s., pri plnení povinnosti oddelenej evidencie rešpektovať a upravil lehoty na predkladanie informácií z oddelenej evidencie úradu, pričom akceptoval pripomienky spoločnosti ST, a. s., uvedené v rozklade voči prvostupňovému rozhodnutiu týkajúce sa lehôt na predkladanie týchto informácií.

Predseda úradu zmenil povinnosť uvedenú v bode 2 d) prvostupňového rozhodnutia v časti III. tak, aby bola v súlade s § 21 zákona o elektronických komunikáciách.

Poučenie:

Toto rozhodnutie je konečné. Na preskúmanie tohto rozhodnutia je vecne príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.


Ing. Milan Luknár

predseda Telekomunikačného úradu SR

Doručuje sa: Slovak Telecom, a. s.


Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 14.6. 2005.