Rozhodnutie o rozklade (veľkoobchodný trh č. 9 - Orange Slovensko)

Rozhodnutie 1. stupňa

 
TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Továrenská 7, P.O. Box 18, 810 06 Bratislava
 
 
 
 
R o z h o d n u t i e     o     r o z k l a d e
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Číslo rozhodnutia: 08/01/2010                                                     V Bratislave 15. januára 2010 
 
 
Účastník konania:
Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda úradu“) ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 72 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) rozhodol na základe návrhu osobitnej komisie o rozklade spoločnostiOrange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava (ďalej len „účastník konania alebo „spoločnosť Orange Slovensko“) proti rozhodnutiu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) číslo 2111/14/2009 zo dňa 29. septembra 2009 o určení významného podniku podľa § 17 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách a uložení povinností podľa § 18 až 22 zákona na veľkoobchodnom trhu služby ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi mobilnej telefónnej služby z bodu prepojenia medzi mobilnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu v mobilnej telefónnej sieti určeného špecifickou sieťovou adresou takto:
podľa § 59 ods. 2 v spojení s § 61 ods. 3 správneho poriadku sa napadnuté rozhodnutie č. 2111/14/2009 mení a po vykonanej zmene znie:
 
1)   spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava (ďalej len „spoločnosť Orange Slovensko“) má podľa § 16 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách na veľkoobchodnom trhu č. 9 také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov, teda spoločnosť Orange Slovensko je významným podnikom na veľkoobchodnom trhu č. 9;
 
2)   ukladá spoločnosti Orange Slovensko ako významnému podniku na veľkoobchodnom trhu č. 9:
 
a)     povinnosť transparentnosti prístupu podľa § 18 zákona o elektronických komunikáciách. Spoločnosť Orange Slovensko je povinná ponechať na svojej verejne dostupnej internetovej stránke zverejnené aktuálne informácie z jednotlivých zmlúv o prepojení sietí. Pri zmluvách o prepojení sietí uzatvorených po dni právoplatnosti tohto rozhodnutia je spoločnosť Orange Slovensko povinná do 45 dní odo dňa uzatvorenia týchto zmlúv zverejniť na svojej verejne dostupnej internetovej stránke informácie z jednotlivých uzavretých zmlúv týkajúce sa:
 
I.       špecifikácie rozhraní, prostredníctvom ktorých je realizované prepojenie sietí,
II.     špecifikácie signalizácie použitej pre prepojenie,
III.    členenia prevádzky na silnú, slabú a víkendovú podľa časových intervalov,
IV.    popisu jednotlivých kategórií vnútroštátnych volaní ukončených v sieti spoločnosti Orange Slovensko, vrátane cien za tieto volania,
V.          rozsahu doplnkových služieb poskytovaných spoločnosťou Orange Slovensko, vrátane cien za tieto služby,
 
b)   povinnosť nediskriminácie prístupu podľa § 19 ods. 1 a ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách. Na základe povinnosti nediskriminácie je spoločnosť Orange Slovensko povinná uplatňovať pri poskytovaní služby ukončenia volania vo svojej verejnej mobilnej telefónnej sieti voči iným podnikom porovnateľné podmienky za porovnateľných okolností a poskytovať informácie a služby iným podnikom za rovnakých podmienok a s rovnakou kvalitou, ako keby ich využívala pre vlastnú potrebu alebo ich poskytovala podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má právo spolurozhodovať,
 
      c)   povinnosť viesť vo svojom systéme účtovníctva oddelenú evidenciu podľa § 20 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách tak, aby poskytovala objektívne a prehľadné informácie o skutočnej štruktúre a výške nákladov, výnosov a vloženého kapitálu, ktoré súvisia s poskytovaním služby ukončenia volania v sieti spoločnosti Orange Slovensko. Náklady, výnosy a objem vloženého kapitálu na službu ukončenia volania v sieti spoločnosti Orange Slovensko musia vychádzať z účtovnej závierky spoločnosti Orange Slovensko overenej audítorom. Pri alokácii nákladov na službu ukončenia volania sa vychádza z princípu nákladovej príčinnosti, to znamená, že do nákladov na službu ukončenia volania sa započítajú iba tie náklady, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním tejto služby. Náklady budú priradené metódou ABC (activity based costing),
 
d)   povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie sietí podľa § 21 zákona o elektronických komunikáciách. Spoločnosť Orange Slovensko je povinná:
 
I.      viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi o prepojenie,
II.     zabezpečiť otvorený prístup k rozhraniam, protokolom a kódovacím zariadeniam, ktoré sú potrebné na prevádzkyschopnosť služieb alebo služieb virtuálnych sietí,
III.    umožniť spoločné používanie infraštruktúry, vrátane stavieb, priestorov a častí vedení,
IV.    poskytnúť špecifikované služby potrebné na prevádzkyschopnosť služieb medzi koncovými užívateľmi, vrátane poskytnutia zariadení pre služby inteligentných sietí,
V.     zabezpečiť prístup k systémom na podporu prevádzky alebo k podobným softvérovým systémom nevyhnutným na zabezpečenie efektívnej súťaže pri poskytovaní služieb,
VI.    prepojiť siete alebo sieťové prostriedky,
 
e) povinnosť podľa § 22 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách účtovať v období od 01. februára 2010 do 31. januára 2011 maximálnu cenu za ukončenie volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti spoločnosti Orange Slovensko vo výške 0,0635 € za minútu. Táto cena je určená na základe jednoduchého aritmetického priemeru z priemerných cien za službu ukončenia volania v štátoch Európskej únie, ktoré uplatňujú metodiky kalkulácie cien založené na nákladoch, v ktorých je zohľadnená otázka efektívnosti (LRIC), umožňujúce vypočítať efektívne ceny podľa dokumentu Skupiny európskych regulátorov (ERG) „MTR Benchmark Snapshot“ k 01. júlu 2009.
 
 
Rozhodnutie úradu č. 515/14/2005 zo dňa 07.07.2005 a rozhodnutie o rozklade č. 59/01/2006 zo dňa 10.07.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.07.2006, sa ruší v celom rozsahu ku dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 
 
Odôvodnenie:
 
Dňa 29.09.2009 úrad rozhodol, že spoločnosť Orange Slovensko má podľa § 16 ods. 3 zákon o elektronických komunikáciách na veľkoobchodnom trhu č. 9 také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov, a teda spoločnosť Orange Slovensko je významným podnikom na veľkoobchodnom trhu č. 9. Na základe toho prvostupňový správny orgán uložil spoločnosti Orange Slovensko povinnosti podľa § 18 až 22 zákona o elektronických komunikáciách.
 
Účastník konania podal proti napadnutému rozhodnutiu v zákonnej lehote rozklad a taktiež doplnenie rozkladu zo dňa 11.11 2009, v ktorých namieta uvedené dôvody:
a)      Úrad nesprávne definoval pojem relevantný trh.
b)      Úrad nesprávne vyhodnotil kritériá týkajúce sa hodnoteného relevantného trhu.
c)      Neodôvodnené uloženie nákladovej orientácie a nesprávnosť metódy kalkulácie cien.
d)      Rozhodnutie vo veci prepojenia sietí musí predchádzať rozhodnutiu vo veci určenia významného podniku.
 
 
 
Dňa 07.01.2010 sa na pôde úradu konalo ústne pojednávanie za účasti zástupcov úradu a účastníka konania. Na tomto pojednávaní bol účastník konania oboznámený s podkladmi rozhodnutia a jeho doplnenia boli zapracované do tohto rozhodnutia.
 
 
K jednotlivým námietkam účastníka konania predseda úradu uvádza:
 
Ad a)
 
Podľa definície veľkoobchodného trhu č. 9 je relevantný trh v reálnej projekcii viazaný na existenciu konkrétnej mobilnej telefónnej siete (služba, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi mobilnej telefónnej služby z bodu prepojenia medzi mobilnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu v mobilnej telefónnej sieti určeného špecifickou sieťovou adresou), a teda plnenie na agregovanom trhu všetkých sietí nemožno považovať za homogénny produkt, keďže je vzájomne nezastupiteľné. Vzájomná zameniteľnosť produktov je základnou podmienkou tovarovo relevantného trhu podľa generálnej definície zákona o ochrane hospodárskej súťaže („Relevantný trh je priestorový a časový súbeh ponuky a dopytu takých tovarov, ktoré sú na uspokojenie určitých potrieb z hľadiska užívateľa zhodné alebo vzájomne zastupiteľné“). Ukončenie volania v jednej sieti nie je zastupiteľné s ukončením volania v inej sieti. Ide o rozdielne služby. Takéto dve služby spolu nesúťažia na jednom reálnom trhu. Vzhľadom na fakt, že plnenia spočívajúce v ukončovaní volaní v jednotlivých sieťach nie sú vzájomne zastupiteľné, je potrebné v reálnej projekcii veľkoobchodného trhu č. 9 na Slovensku v súčasnosti vidieť tri samostatné trhy, resp. tri podtrhy. Ide tu o vzťah legálnej definície a skutočnosti, na ktorú možno túto definíciu aplikovať. Definícia veľkoobchodného trhu č. 9 obsahuje pojmové znaky relevantného trhu vo všeobecnej, a teda abstraktnej rovine a ak nejaká skutočnosť (napr. trh ukončenia volania v sieti spoločnosti Orange Slovensko) napĺňa tieto pojmové znaky (teda ide o službu, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi mobilnej telefónnej služby z bodu prepojenia medzi mobilnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu v mobilnej telefónnej sieti určeného špecifickou sieťovou adresou), môžeme takúto skutočnosť označiť za relevantný trh podľa danej definície. V praxi sa tak môže vyskytnúť aj viacero skutočností, ktoré napĺňajú pojmové znaky definície, a preto môže nastať situácia, že existuje viacero relevantných trhov, resp. podtrhov (trh ukončenia volania v sieti spoločnosti Orange Slovensko, trh ukončenia volania v sieti spoločnosti         T-Mobile Slovensko a trh ukončenia volania v sieti spoločnosti Telefónica O2 Slovakia) napriek tomu, že existuje len jediná legálna definícia veľkoobchodného trhu č. 9.
Európska komisia vo svojom stanovisku v časti II. „Vymedzenie trhu“ uviedla, že úrad v notifikovanej analýze vymedzil tri oddelené veľkoobchodné trhy služieb ukončenia volania, pričom každý z nich zodpovedá príslušnej sieti troch mobilných operátorov: spoločnosti Orange Slovensko, spoločnosti T-Mobile Slovensko a spoločnosti Telefónica O2 Slovakia. Ak by takéto zadefinovanie trhu bolo nesprávne, Európska komisia by k tejto definícii vyjadrila svoje pripomienky.
Úrad pri vymedzení veľkoobchodného trhu č. 9 postupoval podľa § 15 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách a relevantné trhy v oblasti elektronických komunikácií určil na základe Európskou komisiou odporúčaného zoznamu relevantných trhov a postupov analýzy relevantných trhov v súlade s princípmi zabezpečenia konkurenčného prostredia. Úrad zadefinoval tento trh rovnako, ako ostatné európske regulačné úrady.
 
            Ad b) Podľa § 16 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách úrad pri posudzovaní, či ide o významný podnik, vyhodnocuje kritériá týkajúce sa príslušného analyzovaného relevantného trhu: a) veľkosť podniku vo vzťahu k relevantnému trhu, ako aj zmeny jeho relatívnej podielovej pozície v časovom priebehu, b) ovládanie unikátneho zariadenia, rozsah obmedzení vstupu na relevantný trh a z toho vyplývajúca miera efektívnej súťaže, c) existencia technologicky podmienených výhod, d) zodpovedajúca vyjednávacia sila na strane dopytu, e) prístup ku zdrojom financovania, f) miera diverzifikácie služieb, g) úspory z rozsahu, h) úspory zo sortimentu, i) miera vertikálnej integrácie, j) vysokorozvinutá distribučná a predajná sieť, k) existencia potenciálnej konkurencie, l) prekážky vstupu na trh, m) súčasný stav súťaže na relevantnom trhu alebo n) iné kritériá týkajúce sa príslušného analyzovaného relevantného trhu. Úrad vyhodnotil uvedené kritériá pričom, vyhodnotenie kritérií podľa písmen e),f ), i) a j) nebolo potrebné vyhodnotiť, pretože sa netýkali daného relevantného trhu. Úrad je povinný hodnotiť iba tie kritériá, ktoré sa týkajú daného relevantného trhu. Je teda potrebné brať do úvahy špecifiká daného relevantného trhu a tomu prispôsobiť aj výber zodpovedajúcich hodnotených kritérií.
            Účastník konania dôvodí nesprávne vyhodnotenie kritérií podľa § 16 ods. 4 tým, že úrad nejasne zadefinoval relevantný trh a nesprávne posúdil postavenie účastníka na predmetnom trhu. S námietkou zadefinovania relevantného trhu sa predseda vysporiadal v predchádzajúcom odseku.
Pri vyhodnotení kritéria „zodpovedajúca vyjednávacia sila na strane dopytu“ prvostupňový správny orgán vyhodnotil trhové podiely jednotlivých mobilných operátorov vo všetkých verejných mobilných telefónnych sieťach na základe počtu aktívnych zákazníkov, počtu terminovaných minút a výšky výnosov z terminácie, čím vyhodnotilveľkosť reálneho trhu podniku poskytujúceho ukončenie volaní, čiže napr. aký veľký je trh spoločnosti Orange Slovensko z pohľadu koncových užívateľov, akému podielu zo všetkých koncových užívateľov mobilných sietí môže spoločnosť Orange Slovensko ukončiť volanie vo svojej sieti. Pri poskytovaní tejto veľkoobchodnej služby je na jednej strane vždy podnik ukončujúci volanie v prospech iného podniku. Podnik, v prospech ktorého sa volanie ukončuje (podnik na strane dopytu) možno teda potenciálne (bez iného) považovať za podnik, ktorého negociačná pozícia je slabšia vzhľadom na fakt, že pri tomto plnení neovláda sieť, v ktorej potrebuje volanie ukončiť a jediným subjektom schopným a oprávneným (vzhľadom na výlučné vlastníctvo infraštruktúry a možnosť jej ovládania) ukončiť volanie, je podnik, v ktorého sieti sa toto volanie má ukončiť. Keďže však pri ukončovaní volaní ide zväčša o vzájomné plnenie a podniky sú vo vzťahu k sebe navzájom súčasne aj v nadradenom postavení (strana ponuky) aj v podradenom postavení (podniku, v prospech ktorého sa ukončuje), tak potom veľkosť reálneho trhu, na ktorom majú jednotlivé podniky výlučné postavenie vplýva aj na ich pozíciu a na ich správanie sa pri vyjednávaní. Veľkosť reálneho trhu podniku poskytujúceho ukončenie volaní totiž priamo vplýva na potrebu podniku prijímať plnenie spočívajúce v ukončovaní volaní v jeho prospech, a teda aj na jeho reálny dopyt po tejto službe. Táto skutočnosť poskytuje podnikom, ktoré majú viac koncových užívateľov (a ovládajú teda potenciálne väčší trh) väčšiu vyjednávaciu silu.
Z vyššie uvedeného vyplýva aj možnosť nezávislého správania podniku na relevantnom trhu. Na relevantnom trhu ukončovania volaní sa stretáva dopyt a ponuka po službe ukončenia volania. Ponuku vytvára podnik oprávnený ukončovať volania vo vlastnej sieti a dopyt vytvárajú podniky, v prospech ktorých sa má volanie ukončiť. Kľúčovým pojmom nie je len samotná možnosť nezávislého správania, ale skôr miera tejto nezávislosti (podnik nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov). Pri skúmaní miery nezávislosti správania podniku sa teda vychádza najmä z hodnotenia kritéria „zodpovedajúca vyjednávacia sila na strane dopytu“. Správanie podniku nezávisle na konkurencii je pritom základným znakom jeho významného vplyvu. Miera významného vplyvu podniku na jednotlivom reálnom trhu je teda priamo úmerná miere nezávislosti jeho správania, ktorá priamo vyplýva nielen z postavenia podniku na trhu vlastnej siete (existencia výlučného vlastníckeho práva a s ním spojených dispozičných práv), ale taktiež z počtu jeho koncových užívateľov.
            Na základe uvedeného predseda úradu konštatuje, že úrad dostatočne a v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách vyhodnotil kritériá podľa § 16 ods. 4.
 
Ad c)
 
Podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku, ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. Dňa 23. decembra 2009 došlo k dohode o cenách za prepojenie medzi spoločnosťouOrange Slovensko a spoločnosťou Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. ( ďalej len spoločnosť „Telefónica O2“) Na základe uvedenej zmeny skutkového stavu predseda úradu ako druhostupňový orgán rozhodol o zmene rozhodnutia v bode 2 písm. c) a písm. e).
Predseda úradu na základe návrhu rozkladovej komisie zmenil výrokovú časť napadnutého rozhodnutia tak, že z  bodu 2 písm. c) vynechal povinnosť účastníka konania predkladať úradu informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále za predchádzajúce účtovné obdobie spolu s podrobným popisom alokácie nákladov, vrátane použitých alokačných postupov spolu s podrobnou špecifikáciou priamych nákladov (náklady, ktoré je možné priamo priradiť na služby ukončenia volaní), nepriamych nákladov súvisiacich so službami ukončenia volaní (náklady vzťahujúce sa na činnosti, ktoré súvisia so službami ukončenia volaní) a ostatných spoločných, resp. režijných nákladov (náklady, ktoré nie je možné alokovať na služby ukončenia volaní, avšak sú z hľadiska fungovania spoločnosti nevyhnutné) v súlade s metódou kalkulácie cien rešpektujúc zásady proporcionality, transparentnosti a regulačných cieľov, a to najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka spolu s účtovnou závierkou účastníka konania overenou audítorom. To platí aj pre informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále vo vyššie uvedenom členení spolu s účtovnou závierkou účastníka konania overenou audítorom za rok 2008, ktorú bol účastník konania podľa výroku napadnutého rozhodnutia povinný predložiť úradu najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti samostatného rozhodnutia, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončenia volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti významného podniku.  
K tomuto kroku predseda úradu pristúpil z dôvodu novozavedenej cenovej regulácie prostredníctvom metodiky referenčných údajov, pri ktorej predloženie informácií o jednotlivých nákladových položkách úradu nie je nevyhnutné, keďže tie úzko súviseli s možnosťou účinnej kontroly plnenia povinnosti nákladovej orientácie účastníkom konania, od ktorej úrad na základe zmeneného skutkového stavu upustil.
S uložením povinnosti cenovej regulácie súvisí aj uloženie povinnosti viesť oddelenú evidenciu podľa § 20 zákona o elektronických komunikáciách za účelom získania prehľadných informácií o štruktúre nákladov, výnosoch a vloženom kapitále, ktoré súvisia s poskytovaním služby ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach. Uvedené údaje musia vychádzať z účtovných závierok významných podnikov overených audítorom. Aj napriek novozavedenej regulácii prostredníctvom metodiky referenčných údajov (benchmarking) je nevyhnutné kontinuálne zachovať oddelenú evidenciu údajov na službu ukončenia volania v účtovných systémoch všetkých mobilných operátorov. Údaje z oddelenej evidencie bude možné využiť pri aplikácii povinnosti nákladovej orientácie založenej na metodike LRIC v budúcnosti.
Predseda úradu na základe zmeny skutkového stavu taktiež zmenil povinnosť uloženú bodom 2 písm. e). Úrad na základe ustanovenia § 22 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách a v súlade s návrhom Európskej komisie uvedeným v liste K(2009) 6860 k prípadu SK/2009/0955 určil maximálnu cenu za ukončenie volaní v mobilnej verejnej telefónnej sieti účastníka konania na základe priemernej ceny za ukončenie volaní vo verejných mobilných telefónnych sieťach na porovnateľných konkurenčných trhoch, v tomto prípade jednoduchého aritmetického priemeru cien za ukončenie volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach na trhoch štátov Európskej únie. Zámerom úradu je ako cieľový stav regulácie na tomto relevantnom trhu uložiť povinnosť nákladovej orientácie a aplikovať metódu kalkulácie cien založenú na metodológii LRIC (Long Run Incremental Costs, dlhodobých prírastkových nákladov).
Ako dočasné riešenie do doby, kedy bude mať úrad k dispozícii metodiku LRIC, zvolil úrad princíp referenčných údajov ako prechodný nástroj pri stanovovaní maximálnych sadzieb za služby ukončenia volania. Úrad bude stanovenú maximálnu cenu za ukončenie minúty volania prehodnocovať každých 12 mesiacov na základe aktuálnych referenčných údajov. Na obdobie po 31.januári 2011 vydá teda úrad samostatné rozhodnutia o cene s platnosťou na ročné obdobie. Každé takéto rozhodnutie bude určené na základe jednoduchého aritmetického priemeru z priemerných cien za službu ukončenia volania v štátoch Európskej únie, ktoré uplatňujú metodiky kalkulácie cien založené na nákladoch, v ktorých je zohľadnená otázka efektívnosti (LRIC) podľa, v tom čase najaktuálnejšieho dokumentu Skupiny európskych regulátorov (ERG), „MTR Benchmark Snapshot“ alebo dokumentu, ktorý takýto dokument v budúcnosti prípadne nahradí.
Ad d)
Úrad ako orgán štátnej správy príslušný na konanie podľa § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách a § 5 a § 6 správneho poriadku, podľa § 43 a § 47 správneho poriadku v správnom konaní podľa § 75 zákona o elektronických komunikáciách, začatom dňa 13.7.2009, č.k. 1162/14/2009, rozhodol vo veci uzatvárania zmluvy o prepojení medzi spoločnosťami Orange Slovensko a spoločnosťou Telefónica O2 rozhodnutím o predbežnom opatrení č. 1324/14/2009uložil spoločnosti Orange Slovensko od 1.8.2009 účtovať spoločnosti Telefónica O2 za prepojenie – ukončenie volania v sieti spoločnosti Orange Slovensko cenu 0,0792 EUR/min a spoločnosti Telefónica O2 od 1.8.2009 účtovať spoločnosti Orange Slovensko za prepojenie – ukončenie volania v sieti spoločnosti Telefónica O2 cenu 0,0925 EUR/min, a to až do právoplatného ukončenia konania vo veci samej alebo až do uzavretia zmluvy o prepojení podľa § 28 zákona o elektronických komunikáciách na rok 2009 medzi spoločnosťou Orange Slovensko a spoločnosťou Telefónica O2. Ak bolo uvedené skôr nastala zmena skutkového stavu a dňa 23. decembra 2009 došlo k dohode o cenách za prepojenie medzi spoločnosťouOrange Slovensko a spoločnosťou Telefónica O2. Z uvedeného dôvodu bolo zastavené správne konanie č.k. 1162/14/2009 a rozhodnutie o predbežnom opatrení prestalo platiť.
 
 
 
Na základe zmeneného skutkového stavu a po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, administratívneho spisu a námietok účastníka konania predseda úradu konštatuje, že existuje dôvod na zmenu napadnutého rozhodnutia, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
 
 
 
 
 
 
 
Poučenie:
Toto rozhodnutie je konečné. Na jeho preskúmanie je príslušný Najvyšší súd Sloveskej republiky.
                                  
 
 
                                                                                  Ing. Ladislav Mikuš
                                                                       predseda Telekomunikačného úradu SR