Rozhodnutie o rozklade (veľkoobchodný trh č. 9 - Telefónica O2 Slovakia)

Rozhodnutie 1. stupňa


 
TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Továrenská 7, P.O. Box 18, 810 06 Bratislava
 
 
 
 
 
R o z h o d n u t i e     o     r o z k l a d e
 
 
Číslo rozhodnutia: 6/01/2010                                          V Bratislave 14 . januára 2010
 
 
 
Účastník konania: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863
 
Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda úradu“) ako príslušný  správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 72 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) rozhodol na základe návrhu osobitnej komisie o rozklade spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863 (ďalej len „účastník konania“ alebo „spoločnosť Telefónica O2 Slovakia“) proti rozhodnutiu Telekomunikačného úradu SR (ďalej len „úrad“), odboru ekonomickej regulácie, č. 1707/14/2009  z  31. augusta 2009 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktorým úrad  rozhodol, že účastník konania má podľa § 16 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách na veľkoobchodnom trhu č. 9 také postavenie, že nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov, a teda účastník konania je významným podnikom na veľkoobchodnom trhu č. 9, a úrad preto uložil účastníkovi konania povinnosti podľa § 18 až 22 zákona o elektronických komunikáciách takto:
 
 
podľa § 59 ods. 2 v spojitosti s § 61 ods. 3 správneho poriadku sa napadnuté rozhodnutie č. 1707/14/2009 mení a výrok rozhodnutia po vykonanej zmene znie:
 
1)   spoločnosť Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (ďalej len „spoločnosť Telefónica O2 Slovakia“) má podľa § 16 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách na veľkoobchodnom trhu č. 9 také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov, teda spoločnosť Telefónica O2 Slovakia je významným podnikom na veľkoobchodnom trhu č. 9;
 
2)   ukladá spoločnosti Telefónica O2 Slovakia ako významnému podniku na veľkoobchodnom trhu č. 9:
 
a)     povinnosť transparentnosti prístupu podľa § 18 zákona o elektronických komunikáciách. Spoločnosť Telefónica O2 Slovakia je povinná zverejniť najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na svojej verejne dostupnej internetovej stránke informácie z jednotlivých zmlúv o prepojení uzatvorených do dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia a pri zmluvách o prepojení uzatvorených po dni právoplatnosti tohto rozhodnutia do 45 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o prepojení, týkajúce sa:
 
I.       špecifikácie rozhraní, prostredníctvom ktorých je realizované prepojenie sietí,
II.     špecifikácie signalizácie použitej pre prepojenie,
III.    členenia prevádzky na silnú, slabú a víkendovú podľa časových intervalov,
IV.    popisu jednotlivých kategórií vnútroštátnych volaní ukončených v sieti spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, vrátane cien za tieto volania,
V.          rozsahu doplnkových služieb poskytovaných spoločnosťou Telefónica O2 Slovakia, vrátane cien za tieto služby,
 
b)     povinnosť nediskriminácie prístupu podľa § 19 ods. 1 a ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách. Na základe povinnosti nediskriminácie je spoločnosť Telefónica O2 Slovakia povinná uplatňovať pri poskytovaní služby ukončenia volania vo svojej verejnej mobilnej telefónnej sieti voči iným podnikom porovnateľné podmienky za porovnateľných okolností a poskytovať informácie a služby iným podnikom za rovnakých podmienok a s rovnakou kvalitou, ako keby ich využívala pre vlastnú potrebu alebo ich poskytovala podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má právo spolurozhodovať,
 
c)      povinnosť viesť vo svojom systéme účtovníctva oddelenú evidenciu podľa § 20 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách tak, aby poskytovala objektívne a prehľadné informácie o skutočnej štruktúre a výške nákladov, výnosov a vloženého kapitálu, ktoré súvisia s poskytovaním služby ukončenia volania v sieti spoločnosti Telefónica O2 Slovakia. Náklady, výnosy a objem vloženého kapitálu na službu ukončenia volania v sieti spoločnosti Telefónica O2 Slovakia musia vychádzať z účtovnej závierky spoločnosti Telefónica O2 Slovakia overenej audítorom. Pri alokácii nákladov na službu ukončenia volania sa vychádza z princípu nákladovej príčinnosti, to znamená, že do nákladov na službu ukončenia volania sa započítajú iba tie náklady, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním tejto služby. Náklady budú priradené metódou ABC (activity based costing),
 
     d)   povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie sietí podľa § 21 zákona o elektronických komunikáciách. Spoločnosť Telefónica O2 Slovakia je povinná:
 
I.      viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi o prepojenie,
II.     zabezpečiť otvorený prístup k rozhraniam, protokolom a kódovacím zariadeniam, ktoré sú potrebné na prevádzkyschopnosť služieb alebo služieb virtuálnych sietí,
III.    umožniť spoločné používanie infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení,
IV.    poskytnúť špecifikované služby potrebné na prevádzkyschopnosť služieb medzi koncovými užívateľmi, vrátane poskytnutia zariadení pre služby inteligentných sietí,
V.     zabezpečiť prístup k systémom na podporu prevádzky alebo k podobným softvérovým systémom nevyhnutným na zabezpečenie efektívnej súťaže pri poskytovaní služieb,
VI.    prepojiť siete alebo sieťové prostriedky,
 
e)  povinnosť podľa § 22 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách účtovať v období od 01. februára 2010 do 31. januára 2011 maximálnu cenu za ukončenie volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti spoločnosti Telefónica O2 Slovakia vo výške 0,0768 € za minútu. Táto cena je určená na základe aritmetického priemeru ceny služby ukončenia volania v štátoch Európskej únie, ktoré uplatňujú metodiky kalkulácie cien založené na nákladoch, v ktorých je zohľadnená otázka efektívnosti (LRIC), umožňujúce vypočítať efektívne ceny podľa dokumentu Skupiny európskych regulátorov (ERG) „MTR Benchmark Snapshot“ k 01. júlu 2009 a zohľadňuje ustanovenie ods. 10 Odporúčania Európskej komisie zo dňa 07. mája 2009 o regulačnom režime pevných a mobilných terminačných poplatkov v EÚ.“
 
 
 
 Odôvodnenie:
 
Dňa 31. augusta 2009 vydal úrad napadnuté rozhodnutie, ktorým rozhodol, že účastník konania má podľa § 16 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách na veľkoobchodnom trhu č. 9 také postavenie, že nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov, a teda účastník konania je významným podnikom na veľkoobchodnom trhu č. 9, a úrad preto uložil účastníkovi konania povinnosti podľa § 18 až 22 zákona o elektronických komunikáciách. Proti tomuto rozhodnutiu úradu podal účastník konania v zákonnej lehote dňa 14. septembra 2009 rozklad, o ktorom úrad nerozhodol v rámci autoremedúry podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku a dňa 19. októbra 2009 ho predložil spolu s predkladacou správou a spisovým materiálom predsedovi úradu v súlade s § 57 ods. 2 správneho poriadku.
 
Účastník konania vo svojom rozklade žiada o predĺženie lehoty na predloženie oddelenej evidencie za rok 2008 z 30-dňovej lehoty na lehotu  180 dní odo dňa právoplatnosti samostatného rozhodnutia, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončenia volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti významného podniku. Predmetnú požiadavku účastník konania odôvodnil nasledovne:
 
1.      účastník konania je regulovaný prvý krát a splnenie predmetnej povinnosti bude náročnejšie, ako u jeho už regulovaných konkurentov, čo si vyžiada dlhší časový úsek,
2.      účastník konania musí použiť komplexný výpočet, ktorý nie je objektívne možné spracovať v lehote 30 dní,
3.       podľa názoru účastníka konania úrad sám stanovil lehotu pri ďalších   rokoch počnúc rokom 2009 vždy do 30. júna nasledujúceho roka (t.j. 180 dní), a preto účastník konania nevidí dôvod na tak výrazne kratšiu časovú lehotu pre rok 2008.
 
Dňa 23. novembra 2009 bola účastníkovi konania v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku zaslaná výzva na vyjadrenie pred vydaním rozhodnutia, na ktorú účastník konania, reagoval v liste č. 495/05/2009 doručenom úradu dňa 11. decembra 2009. V tomto vyjadrení účastník konania uviedol nasledovné:
Nevyjasnenou otázkou naďalej zostáva, aká lehota platí pre plnenie uloženej povinnosti nákladovej orientácie. V súčasnom znení rozhodnutia nie je uložená žiadna osobitná lehota, na rozdiel od mnohých iných, menej závažných povinností. Nie je teda vylúčený taký výklad uloženej povinnosti nákladovej orientácie, že účastník konania bude povinný okamihom právoplatnosti rozhodnutia o rozklade okamžite účtovať ceny vypočítané spôsobom uloženým v rozhodnutí. Účastník konania preto považuje za vhodné, aby úrad vhodným spôsobom stanovil dostatočnú lehotu pre realizáciu povinnosti nákladovej orientácie, a to rovnakú alebo dlhšiu, ako stanoví pre realizáciu povinnosti oddelenej evidencie, ideálne 180 dní od právoplatnosti rozhodnutia.
 
 
Úrad pri vydávaní napadnutého rozhodnutia vychádzal z nasledovných skutočností:
 
Úrad v napadnutom rozhodnutí skonštatoval, že na základe vykonaného šetrenia a výsledkov opakovanej analýzy veľkoobchodného trhu č. 9 zistil, že podľa § 16 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách všetci traja mobilní operátori majú na veľkoobchodnom trhu č. 9 taký vplyv a také postavenie, že nie sú vystavení efektívnej súťaži a ekonomický vplyv im v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.
 
Z uvedeného vyplýva, že každý z troch mobilných operátorov je významným podnikom na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach, takže každý z troch mobilných operátorov je významným podnikom na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania vo svojej vlastnej verejnej mobilnej telefónnej sieti, a teda aj účastník konania je významným podnikom na trhu ukončenia volania vo svojej verejnej mobilnej telefónnej sieti.
 
Na základe týchto záverov úrad v napadnutom rozhodnutí pristúpil k uloženiu povinností podľa §§ 18 až 22 zákona o elektronických komunikáciách.
 
Jednou z povinností uložených v napadnutom rozhodnutí je povinnosť viesť oddelenú evidenciu podľa § 20 zákona o elektronických komunikáciách (bod 2 písm. c) napadnutého rozhodnutia). Bez uloženia tejto povinnosti by úrad nemohol uložiť a následne skontrolovať plnenie povinnosti nákladovej orientácie vzhľadom k tomu, že by nemal potrebné informácie o jednotlivých nákladových položkách.
 
Na povinnosť viesť oddelenú evidenciu nadväzuje povinnosť nákladovej orientácie podľa § 22 zákona o elektronických komunikáciách (bod 2 písm. e) napadnutého rozhodnutia) za ukončenie volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti účastníka konania vzhľadom k tomu, že úrad na základe opakovanej analýzy identifikoval nasledujúce súťažné problémy na predmetnom relevantnom trhu:
- doposiaľ nedošlo k podpísaniu dodatku k zmluve o prepojení sietí medzi účastníkom konania a ďalšími dvomi mobilnými operátormi na rok 2009, pričom jediným sporným bodom je cena za ukončenie volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti,
- cena od 01. januára 2009, na ktorej sa dohodol účastník konania s fixnými operátormi, spoločnosťami Slovak Telekom, a.s., a GTS Slovakia, a.s., za ukončenie volania v sieti účastníka konania, je na úrovni 0,1029 EUR/min (3,10 Sk/min), čiže je podstatne vyššia, ako priemerné ceny za ukončenie volania v mobilnej sieti v členských štátoch EÚ,
- účastník konania v čase prebiehajúcich národných konzultácií navrhoval zvýšenie miery asymetrie oproti roku 2008 z 0,0033 EUR/min (0,10 Sk/min) na úroveň 0,025 EUR/min (0,75 Sk/min), čo je 750 %-né zvýšenie asymetrie, čo nie sú ochotné akceptovať spoločnosti Orange Slovensko, a.s., a T - Mobile Slovensko , a.s.
 
Tieto úradom navrhnuté povinnosti v prvostupňovom rozhodnutí vychádzali zo stavu zisteného na veľkoobchodnom trhu č. 9 v čase vykonania opakovanej analýzy predmetného trhu a podľa názoru predsedu úradu boli efektívne, primerané účelu a princípom regulácie.
 
 
Predseda úradu na návrh rozkladovej komisie pristúpil k zmene výrokovej časti  napadnutého rozhodnutia v  časti týkajúcej sa cenovej regulácie a povinnosti oddelenejevidencie, a to najmä z dôvodu zmeny skutkového stavu na trhu ukončovacích poplatkov, z ktorého sa vychádzalo pri vydávaní napadnutého rozhodnutia.
Dňa 22. decembra 2009 totiž prišlo k uzavretiu zmluvy o prepojení medzi spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s., a účastníkom konania a dňa 23. decembra 2009 bola uzavretá zmluva o prepojení medzi spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., a účastníkom konania, pričom tieto zmluvy obsahujú, o. i., dojednanie zmluvných strán o cenách za prepojenie na rok 2009.
 
K jednotlivým častiam zmeneného výroku napadnutého rozhodnutia predseda úradu uvádza nasledovné:
.
Ad bod 2 písm. c)
 
S uložením povinnosti cenovej regulácie súvisí aj uloženie povinnosti viesť oddelenú evidenciu podľa § 20 zákona o elektronických komunikáciách za účelom získania prehľadných informácií o štruktúre nákladov, výnosoch a vloženom kapitále, ktoré súvisia s poskytovaním služby ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach. Uvedené údaje musia vychádzať z účtovných závierok významných podnikov overených audítorom. Aj napriek novozavedenej regulácii prostredníctvom metodiky referenčných údajov (benchmarking) je nevyhnutné kontinuálne zachovať oddelenú evidenciu údajov na službu ukončenia volania v účtovných systémoch všetkých mobilných operátorov. Údaje z oddelenej evidencie bude možné využiť pri aplikácii povinnosti nákladovej orientácie založenej na metodike LRIC v budúcnosti.
 Predseda úradu na základe návrhu rozkladovej komisie zmenil výrokovú časť napadnutého rozhodnutia tak, že z  bodu 2 písm. c) vypustil povinnosť účastníka konania predkladať úradu informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále za predchádzajúce účtovné obdobie spolu s podrobným popisom alokácie nákladov, vrátane použitých alokačných postupov spolu s podrobnou špecifikáciou priamych nákladov (náklady, ktoré je možné priamo priradiť na služby ukončenia volaní), nepriamych nákladov súvisiacich so službami ukončenia volaní (náklady vzťahujúce sa na činnosti, ktoré súvisia so službami ukončenia volaní) a ostatných spoločných, resp. režijných nákladov (náklady, ktoré nie je možné alokovať na služby ukončenia volaní, avšak sú z hľadiska fungovania spoločnosti nevyhnutné) v súlade s metódou kalkulácie cien rešpektujúc zásady proporcionality, transparentnosti a regulačných cieľov, a to najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka spolu s účtovnou závierkou účastníka konania overenou audítorom. To platí aj pre informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále vo vyššie uvedenom členení spolu s účtovnou závierkou účastníka konania overenou audítorom za rok 2008, ktorú bol účastník konania podľa výroku napadnutého rozhodnutia povinný predložiť úradu najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti samostatného rozhodnutia, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončenia volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti významného podniku.  
K tomuto kroku predseda úradu pristúpil z dôvodu novozavedenej cenovej regulácie prostredníctvom metodiky referenčných údajov, pri ktorej predloženie informácií o jednotlivých nákladových položkách úradu nie je nevyhnutné, keďže tie úzko súviseli s možnosťou účinnej kontroly plnenia povinnosti nákladovej orientácie účastníkom konania, od ktorej úrad na základe zmeneného skutkového stavu upustil.
Predseda úradu teda vykonanou zmenou bodu 2 písm. c) vyhovel podanému rozkladu účastníka konania.
 
Ad bod 2 písm. e)
 
Úrad na základe ustanovenia § 22 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách a v súlade s návrhom Európskej komisie uvedeným v liste K(2009)6860 k prípadu SK/2009/0955 určil maximálnu cenu za ukončenie volaní v mobilnej verejnej telefónnej sieti účastníka konania na základe priemernej ceny za ukončenie volaní vo verejných mobilných telefónnych sieťach na porovnateľných konkurenčných trhoch, v tomto prípade jednoduchého aritmetického priemeru cien za ukončenie volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach na trhoch štátov Európskej únie. Zámerom úradu je, ako cieľový stav regulácie na tomto relevantnom trhu, uložiť povinnosť nákladovej orientácie a aplikovať metódu kalkulácie cien založenú na metodológii LRIC (Long Run Incremental Costs, dlhodobých prírastkových nákladov).
Ako dočasné riešenie do doby, kedy bude mať úrad k dispozícii metodiku LRIC, zvolil úrad princíp referenčných údajov ako prechodný nástroj pri stanovovaní maximálnych sadzieb za služby ukončenia volania. Úrad bude stanovenú maximálnu cenu za ukončenie minúty volania prehodnocovať každých 12 mesiacov na základe aktuálnych referenčných údajov. Na obdobie po 31.januári 2011 vydá teda úrad samostatné rozhodnutia o cene s platnosťou na ročné obdobie. Každé takéto rozhodnutie bude určené na základe jednoduchého aritmetického priemeru z priemerných cien za službu ukončenia volania v štátoch Európskej únie, ktoré uplatňujú metodiky kalkulácie cien založené na nákladoch, v ktorých je zohľadnená otázka efektívnosti (LRIC) podľa, v tom čase najaktuálnejšieho dokumentu Skupiny európskych regulátorov (ERG), „MTR Benchmark Snapshot“ alebo dokumentu, ktorý takýto dokument v budúcnosti prípadne nahradí.
S ohľadom na skutočnosť, že vo viacerých krajinách Európskej únie sa aplikuje tzv. asymetria cien za ukončenie volaní a na skutočnosť, že účastník konania s ohľadom na čas svojho pôsobenia na trhu a na vyššie jednotkové náklady na ukončenie volaní vo svojej verejnej mobilnej telefónnej sieti spĺňa predpoklady na priznanie primeranej asymetrie, je maximálna cena za ukončenie volaní v mobilnej verejnej telefónnej sieti účastníka konania mierne asymetrická voči maximálnym cenám stanoveným pre ostatných operátorov na tomto relevantnom trhu. Táto asymetria reflektuje znenie odporúčania Európskej komisie o regulácii terminačných poplatkov v pevných a mobilných sieťach zo dňa 07. mája 2009 a znenie návrhu Európskej komisie, ktoré je uvedené v liste K (2009)6860 k prípadu SK/2009/0955, keďže vychádza z objektívnych rozdielov v nákladoch účastníka konania v porovnaní s ostatnými operátormi pôsobiacimi na tomto relevantnom trhu, v dôsledku podstatne neskoršieho vstupu účastníka konania na trh.
 
Na základe zmeneného skutkového stavu, a po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, administratívneho spisu a námietok účastníka konania predseda úradu konštatuje, že existuje  dôvod na zmenu napadnutého rozhodnutia, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
 
Poučenie:
Toto rozhodnutie je konečné. Na jeho preskúmanie je príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.
                                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Ing. Ladislav Mikuš
                                                                       predseda Telekomunikačného úradu SR
 
 
 
 
Doručuje sa : Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.,  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava