Rozhodnutie o rozklade – VOICE PLUS

Č.r.: 54/01/2005                                                                Bratislava 25.mája 2005

R O Z H O D N U T I E  O  R O Z K L A D E

Účastníci konania:

1. GlobalTel Slovakia s.r.o., Prokopova 24, 851 01 BRATISLAVA
2. Nextra s.r.o., Plynárenská 1, 824 71 BRATISLAVA
3. eTel Slovensko s.r.o, Leškova 9/A, 811 04 BRATISLAVA
4. Slovak Telecom, a.s., Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA


Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda úradu“) ako príslušný orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa ustanovenia § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ustanovení § 72 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) na základe rozkladov podaných podnikateľmi Slovak Telecom, a. s. a Nextra s.r.o.

                                                              m e n í

podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR, odboru technickej regulácie (ďalej len „úrad“) č. r. 619/12/2004/1 zo dňa 30. júla 2004
v časti bod 2. b. takto:

Cena služby Voice Traffic sa stanoví takto:

Pri stanovení ceny sa vychádza:

I) z poplatku za zostavenie volania a z poplatku za dĺžku volania v silnej prevádzke pre miestnu cenu pri službe ST-A1 – ST základné odchádzajúce volanie podľa „Prílohy D2“ časť 3 „Cenník“ „Zmluvy o prepojení verejných telefónnych sietí“ uzatvorenej medzi spoločnosťou Slovak Telecom, a.s. a spoločnosťou Amtel Slovensko, s.r.o. (ďalej len „Príloha D2 zmluvy“),

II) z poplatku za zostavenie volania a z poplatku za dĺžku volania v silnej prevádzke pre cenu za jeden tranzit pri službe ST-A1 – ST základné odchádzajúce volanie podľa Prílohy D2 zmluvy,

III) z poplatku za zostavenie volania a z poplatku za dĺžku volania v silnej prevádzke pre miestnu cenu pri službe ST-B1 – ST základné ukončenie volania podľa Prílohy D2 zmluvy,

IV) z poplatku za zostavenie volania a z poplatku za dĺžku volania v silnej prevádzke pre cenu za jeden tranzit pri službe ST-B1 – ST základné ukončenie volania podľa Prílohy D2 zmluvy,

V) z poplatku za zostavenie volania a z poplatku za dĺžku volania v silnej prevádzke pre cenu za dvojitý tranzit pri službe ST-B1 – ST základné ukončenie volania podľa Prílohy D2 zmluvy,

VI) z priemernej dĺžky volania 3 minúty.

Priemerná minútová cena lokálneho volania v silnej prevádzke v rámci služby Voice Traffic vrátane poplatku za zostavenie volania sa stanoví takto:

Clsi vzorec

Clsi -priemerná minútová cena lokálneho volania v rámci služby Voice Traffic v silnej prevádzke,

al -poplatok za zostavenie volania v silnej prevádzke pre miestnu cenu pri službe ST-A1 - ST základné odchádzajúce volanie podľa Prílohy D2 zmluvy,

bl -poplatok za dĺžku volania v silnej prevádzke pre miestnu cenu pri službe ST-A1 - ST základné odchádzajúce volanie podľa Prílohy D2 zmluvy,

cl -poplatok za zostavenie volania v silnej prevádzke pre miestnu cenu pri službe ST-B1 - ST základné ukončenie volania podľa Prílohy D2 zmluvy,

dl -poplatok za dĺžku volania v silnej prevádzke pre miestnu cenu pri službe ST-B1 - ST základné ukončenie volania podľa Prílohy D2 zmluvy,

Priemerná minútová cena lokálneho volania v silnej prevádzke v rámci služby Voice Traffic vrátane poplatku za zostavenie volania musí byť v rovnakom pomere k priemernej minútovej cene za prenos lokálneho volania v slabej prevádzke v rámci služby Voice Traffic vrátane poplatku za zostavenie volania, ako je cena za lokálne volanie v silnej prevádzke (položka W02111 cenníka spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby Voice Plus účinného od 1.8.2004) k cene za lokálne volanie v slabej prevádzke (položka W02112 cenníka spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby Voice Plus účinného od 1.8.2004).

Priemerná minútová cena lokálneho volania v silnej prevádzke v rámci služby Voice Traffic vrátane poplatku za zostavenie volania musí byť v rovnakom pomere k priemernej minútovej cene za prenos lokálneho volania vo víkendovej prevádzke v rámci služby Voice Traffic vrátane poplatku za zostavenie volania, ako je cena za lokálne volanie v silnej prevádzke (položka W02111 cenníka spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby Voice Plus účinného od 1.8.2004) k cene za lokálne volanie vo víkendovej prevádzke (položka W02113 cenníka spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby Voice Plus účinného od 1.8.2004).

Priemerná sekundová cena za prenos lokálneho volania v silnej, slabej resp. víkendovej prevádzke v rámci služby Voice Traffic vrátane poplatku za zostavenie volania sa stanoví ako jedna šesťdesiatina priemernej minútovej ceny lokálneho volania v silnej, slabej resp. víkendovej prevádzke v rámci služby Voice Traffic vrátane poplatku za zostavenie volania.

Priemerná minútová cena regionálneho volania v silnej prevádzke v rámci služby Voice Traffic vrátane poplatku za zostavenie volania sa stanoví takto:

Crsi vzorec

Crsi - priemerná minútová cena regionálneho volania v rámci služby Voice Traffic v silnej prevádzke,

ar -poplatok za zostavenie volania v silnej prevádzke pre cenu za jeden tranzit pri službe ST-A1 - ST základné odchádzajúce volanie podľa Prílohy D2 zmluvy,

br -poplatok za dĺžku volania v silnej prevádzke pre cenu za jeden tranzit pri službe ST-A1 - ST základné odchádzajúce volanie podľa Prílohy D2 zmluvy,

Cr -poplatok za zostavenie volania v silnej prevádzke pre cenu za jeden tranzit pri službe ST-B1 - ST základné ukončenie volania podľa Prílohy D2 zmluvy,

dr -poplatok za dĺžku volania v silnej prevádzke pre cenu za jeden tranzit pri službe ST-B1 - ST základné ukončenie volania podľa Prílohy D2 zmluvy,

Priemerná minútová cena regionálneho volania v silnej prevádzke v rámci služby Voice Traffic vrátane poplatku za zostavenie volania musí byť v rovnakom pomere k priemernej minútovej cene za prenos regionálneho volania v slabej prevádzke v rámci služby Voice Traffic vrátane poplatku za zostavenie volania, ako je cena za regionálne volanie v silnej prevádzke (položka W02121 cenníka spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby Voice Plus účinného od 1.8.2004) k cene za regionálne volanie v slabej prevádzke (položka W02122 cenníka spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby Voice Plus účinného od 1.8.2004).

Priemerná minútová cena regionálneho volania v silnej prevádzke v rámci služby Voice Traffic vrátane poplatku za zostavenie volania musí byť v rovnakom pomere k priemernej minútovej cene za prenos regionálneho volania vo víkendovej prevádzke v rámci služby Voice Traffic vrátane poplatku za zostavenie volania, ako je cena za regionálne volanie v silnej prevádzke (položka W02121 cenníka spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby Voice Plus účinného od 1.8.2004) k cene za regionálne volanie vo víkendovej prevádzke (položka W02123 cenníka spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby Voice Plus účinného od 1.8.2004).

Priemerná sekundová cena za prenos regionálneho volania v silnej, slabej resp. víkendovej prevádzke v rámci služby Voice Traffic vrátane poplatku za zostavenie volania sa stanoví ako jedna šesťdesiatina priemernej minútovej ceny regionálneho volania v silnej, slabej resp. víkendovej prevádzke v rámci služby Voice Traffic vrátane poplatku za zostavenie volania.

Priemerná minútová cena národného volania v silnej prevádzke v rámci služby Voice Traffic vrátane poplatku za zostavenie volania sa stanoví takto:

Cnsi vzorec

Cnsi - priemerná minútová cena národného volania v rámci služby Voice Traffic v silnej prevádzke,

ar -poplatok za zostavenie volania v silnej prevádzke pre cenu za jeden tranzit pri službe ST-A1 - ST základné odchádzajúce volanie podľa Prílohy D2 zmluvy,

br -poplatok za dĺžku volania v silnej prevádzke pre cenu za jeden tranzit pri službe ST-A1 - ST základné odchádzajúce volanie podľa Prílohy D2 zmluvy,

azt - poplatok za zostavenie volania v silnej prevádzke pre cenu za dva tranzity pri službe ST-B1 - ST základné ukončenie volania podľa Prílohy D2 zmluvy,

bzt - poplatok za dĺžku volania v silnej prevádzke pre cenu za dva tranzity pri službe ST-B1 - ST základné ukončenie volania podľa Prílohy D2 zmluvy,

Priemerná minútová cena národného volania v silnej prevádzke v rámci služby Voice Traffic vrátane poplatku za zostavenie volania musí byť v rovnakom pomere k priemernej minútovej cene za prenos národného volania v slabej prevádzke v rámci služby Voice Traffic vrátane poplatku za zostavenie volania, ako je cena za národné volanie v silnej prevádzke (položka W02131 cenníka spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby Voice Plus účinného od 1.8.2004) k cene za národné volanie v slabej prevádzke (položka W02132 cenníka spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby Voice Plus účinného od 1.8.2004).

Priemerná minútová cena národného volania v silnej prevádzke v rámci služby Voice Traffic vrátane poplatku za zostavenie volania musí byť v rovnakom pomere k priemernej minútovej cene za prenos národného volania vo víkendovej prevádzke v rámci služby Voice traffic vrátane poplatku za zostavenie volania, ako je cena za národné volanie v silnej prevádzke (položka W02131 cenníka spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby Voice Plus účinného od 1.8.2004) k cene za národné volanie vo víkendovej prevádzke (položka W02133 cenníka spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby Voice Plus účinného od 1.8.2004).

Priemerná sekundová cena za prenos národného volania v silnej, slabej resp. víkendovej prevádzke v rámci služby Voice Traffic vrátane poplatku za zostavenie volania sa stanoví ako jedna šesťdesiatina priemernej minútovej ceny národného volania v silnej, slabej resp. víkendovej prevádzke v rámci služby Voice Traffic vrátane poplatku za zostavenie volania.

Spoločnosť Slovak Telecom, a. s. je povinná upraviť zmluvné podmienky podľa tohto výroku najneskôr do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V ostatných bodoch toto rozhodnutie zostáva nezmenené.

Platnosť tohto rozhodnutia zaniká dňom, ktorým spoločnosť Slovak Telecom, a.s. začne poskytovať službu výberu podniku individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania.

Odôvodnenie:

Úrad vydal dňa 30. júla 2004 rozhodnutie, ktorým rozhodol tak, že

1. v návrhu zmluvy o ISP DialUp Access, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú „Obchodné podmienky spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby ISP DialUp Access“„ a „Cenník spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby ISP DialUp Access“ zosúladiť v časti „Obchodné podmienky spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby ISP DialUp Access“„ Časť III Zmluvný vzťah s poskytovateľom, Článok III Práva a povinnosti poskytovateľa, ods. 2, písm. c), Článok IV Práva a povinnosti ST, ods. 2, písm. f) a Článok VI Zánik zmluvy, ods. 6, písm. c) s § 35 zákona,

2. v návrhu zmluvy o poskytovaní Voice Plus, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú „Obchodné podmienky spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Voice Plus„ a „Cenník spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby Voice Plus“:

a. zosúladiť „Obchodné podmienky spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Voice Plus„, Časť III ZMLUVNÝ VZŤAH S POSKYTOVATEĽOM, Článok III. Práva a povinnosti poskytovateľa, ods. 2., písm. e), Článok IV Práva a povinnosti ST, ods. 2, písm. e) a Článok VI. Zánik zmluvy, ods. 7, písm. b) s § 35 zákona,

b. upraviť ceny za jedno volanie v „Cenniku spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby Voice Plus“ v časti IV „Voice Traffic“ podľa nasledovnej metodiky výpočtu ceny takto:

Cena služby Voice Traffic sa stanoví takto:

Pri stanovení ceny sa vychádza z minútovej ceny služby ISP Dial Up Plus, z poplatku za zostavenie volania pri službe ST-A1 (ST základné odchádzajúce volanie) za miestnu cenu a cenu za jednoduchý tranzit podľa návrhu zmluvy o prepojení, ktorý spol. ST predložila úradu dňa 2.1.2003 a z priemernej dĺžky volania 2,5 minúty a z priemernej dĺžky internetového pripojenia, ktorá bude určená takto:

T vzorec

t – priemerná doba trvania internetového pripojenia

Ti – Celková doba volaní na internetové prístupové číslo 019XY poskytovateľa i za mesiac

Pi – celkový počet volaní na prístupové číslo 019XY poskytovateľa i za mesiac

Pričom spoločnosť ST, a.s. bude brať do úvahy troch poskytovateľov prístupu do siete internet prostredníctvom DialUp prístupu cez prístupové čísla z množiny 019XY s najväčšou mesačnou prevádzkou.

Cp vzorec

Cp -minútová cena za prenos volania do siete Internet pri službe ISP Dial Up Plus

C min -poplatok za trvanie volania pri službe ISP Dial Up Plus platná k 30.7.2004

C1 -poplatok za zostavenie volania pri službe ST-A1 (ST základné odchádzajúce volanie) za miestnu cenu resp. cenu za jednoduchý tranzit podľa návrhu zmluvy o prepojení, ktorý spol. ST predložila úradu dňa 2.1.2003

t - priemerná dĺžka volania do siete Internet v minútach

Cvp vzorec

Priemerná sekundová cena za prenos volania pri službe Voice Plus vrátane poplatku za zostavenie volania sa stanoví ako jedna šesťdesiatina priemernej minútovej ceny za prenos volania pri službe Voice Plus vrátane poplatku za zostavenie volania.

Cvp -priemerná minútová cena za prenos volania pri službe Voice Plus vrátane poplatku za zostavenie volania

Cp -priemerná minútová cena za prenos volania do siete Internet pri službe ISP Dial Up Plus

C1 -poplatok za zostavenie volania pri službe ST-A1 (ST základné odchádzajúce volanie) za miestnu cenu resp. cenu za jednoduchý tranzit podľa návrhu zmluvy o prepojení, ktorý spol. ST predložila úradu dňa 2.1.2003

V prípade, že sa spoločnosť Slovak Telecom, a.s. rozhodne účtovať samostatný poplatok za zostavenie volania, stanoví sa minútová cena za prenos volania pri službe Voice Plus takto:

Cvp min vzorec

Sekundová cena za prenos volania pri službe Voice Plus sa stanoví ako jedna šesťdesiatina minútovej ceny za prenos volania pri službe Voice Plus.

Cvp -priemerná minútová cena za prenos volania pri službe Voice Plus vrátane poplatku za zostavenie volania

Pri stanovení priemernej minútovej ceny za prenos lokálneho volania v silnej prevádzke pri službe Voice Plus vrátane poplatku za zostavenie volania sa ako hodnota:

C min použije cena za trvanie volania pri službe ISP Dial Up Plus platná k 30.7.2004 pre miestne volanie v silnej prevádzke,

C1 použije poplatok za zostavenie volania pri službe ST-A1 (ST základné odchádzajúce volanie) za miestnu cenu resp. cenu za jednoduchý tranzit v silnej prevádzke podľa návrhu zmluvy o prepojení, ktorý spol. ST predložila úradu dňa 2.1.2003.

Priemerná minútová cena za prenos lokálneho volania v silnej prevádzke pri službe Voice Plus vrátane poplatku za zostavenie volania musí byť v rovnakom pomere k priemernej minútovej cene za prenos lokálneho volania v slabej prevádzke pri službe Voice Plus vrátane poplatku za zostavenie volania, ako je cena za lokálne volanie v silnej prevádzke k cene za lokálne volanie v slabej prevádzke podľa „Cenníka spoločnosti Slovak
Telecom, a.s. na poskytovanie služby Voice Plus“ účinného od 2.8.2004.

Priemerná minútová cena za prenos lokálneho volania v silnej prevádzke pri službe Voice Plus vrátane poplatku za zostavenie volania musí byť v rovnakom pomere k priemernej minútovej cene za prenos lokálneho volania vo víkendovej prevádzke pri službe Voice Plus vrátane poplatku za zostavenie volania, ako je cena za lokálne volanie v silnej prevádzke k cene za lokálne volanie vo víkendovej prevádzke podľa „Cenníka spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby Voice Plus“ účinného od 2.8.2004.

Pri stanovení priemernej minútovej ceny za prenos regionálneho volania v silnej prevádzke pri službe Voice Plus vrátane poplatku za zostavenie volania sa ako hodnota:

C min použije cena za trvanie volania pri službe ISP Dial Up Plus platná k 30.7.2004 pre regionálne volanie v silnej prevádzke,

C1 použije poplatok za zostavenie volania pri službe ST-A1 (ST základné odchádzajúce volanie) za cenu za jednoduchý tranzit v silnej prevádzke podľa návrhu zmluvy o prepojení, ktorý spol. ST predložila úradu dňa 2.1.2003.

Priemerná minútová cena za prenos regionálneho volania v silnej prevádzke pri službe Voice Plus vrátane poplatku za zostavenie volania musí byť v rovnakom pomere k priemernej minútovej cene za prenos regionálneho volania v slabej prevádzke pri službe Voice Plus vrátane poplatku za zostavenie volania, ako je cena za regionálne volanie v silnej prevádzke k cene za regionálne volanie v slabej prevádzke podľa „Cenníka spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby Voice Plus“ účinného od 2.8.2004.

Priemerná minútová cena za prenos regionálneho volania v silnej prevádzke pri službe Voice Plus vrátane poplatku za zostavenie volania musí byť v rovnakom pomere k priemernej minútovej cene za prenos regionálneho volania vo víkendovej prevádzke pri službe Voice Plus vrátane poplatku za zostavenie volania, ako je cena za regionálne volanie v silnej prevádzke k cene za regionálne volanie vo víkendovej prevádzke podľa „Cenníka spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby Voice Plus“ účinného od 2.8.2004.

Pri stanovení priemernej minútovej ceny za prenos národného volania v silnej prevádzke pri službe Voice Plus vrátane poplatku za zostavenie volania sa ako hodnota:

C min použije cena za trvanie volania pri službe ISP Dial Up Plus platná k 30.7.2004 pre národné volanie v silnej prevádzke,

C1 použije poplatok za zostavenie volania pri službe ST-A1 (ST základné odchádzajúce volanie) za cenu za jednoduchý tranzit v silnej prevádzke podľa návrhu zmluvy o prepojení, ktorý spol. ST predložila úradu dňa 2.1.2003.

Priemerná minútová cena za prenos národného volania v silnej prevádzke pri službe Voice Plus vrátane poplatku za zostavenie volania musí byť v rovnakom pomere k priemernej minútovej cene za prenos národného volania v slabej prevádzke pri službe Voice Plus vrátane poplatku za zostavenie volania, ako je cena za národné volanie v silnej prevádzke k cene za národné volanie v slabej prevádzke podľa „Cenníka spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby Voice Plus“ účinného od 2.8.2004.

Priemerná minútová cena za prenos národného volania v silnej prevádzke pri službe Voice Plus vrátane poplatku za zostavenie volania musí byť v rovnakom pomere k priemernej minútovej cene za prenos národného volania vo víkendovej prevádzke pri službe Voice Plus vrátane poplatku za zostavenie volania, ako je cena za národné volanie v silnej prevádzke k cene za národné volanie vo víkendovej prevádzke podľa „Cenníka spoločnosti Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie služby Voice Plus“ účinného od 2.8.2004.

Dňa 17. augusta 2004 bol úradu doručený rozklad účastníka konania Nextra s. r. o. a dňa 18 augusta 2004 rozklad účastníka konania Slovak Telecom, a. s., oba v zákonnej lehote.

.... Plné znenie rozhodnutia bolo publikované vo Vestníku TÚ SR č. 4 z 1. júla 2005.

Poučenie:

Toto rozhodnutie je konečné a je ho možno preskúmať súdom.

                                                                                                                Ing. Milan Luknár

                                                                                                                 predseda úradu

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 25.5. 2005.