Rozhodnutie predsedu TÚ SR o rozklade (viazanie ADSL a verejnej telefónnej služby)

č. r.: 365/12/2004                                                                     V Bratislave 18. júna 2004

                                             ROZHODNUTIE O ROZKLADE


Účastník konania:

Slovak Telecom, a. s.

Námestie Slobody 6

817 62 Bratislava 15


Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda úradu“) ako príslušný správny orgán podľa § 72 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) v konaní podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) o rozklade účastníka konania podanom dňa 5. marca 2004 proti rozhodnutiu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) č. rozhodnutia 9167/12/2003 zo dňa 16. februára 2004, ktorým nariadil podľa § 50 ods. 1 písm. c) zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon o telekomunikáciách“) v súvislosti s § 76 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách odstrániť nútené spájanie poskytovania verejnej telekomunikačnej služby ST DSL (prístup k širokopásmovým službám pomocou technológie ADSL pri použití metalického prístupového média) s poskytovaním verejnej telefónnej služby alebo verejnej telekomunikačnej služby ISDN v lehote do 4 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia, rozhodol podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku napadnuté rozhodnutie zmeniť takto:

podľa § 50 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciách úrad nariaďuje odstrániť zistené nedostatky a upustiť od činnosti, ktorá je v rozpore s bodom 9.1. e) licencie
č. 7961/2000 vydanej dňa 19. júla 2000 (ďalej len „licencia“), t. j. odstránenie núteného spájania poskytovania verejnej telekomunikačnej služby ST DSL (prístup k širokopásmovým službám pomocou technológie ADSL pri použití metalického prístupového média) s poskytovaním verejnej telefónnej služby alebo verejnej telekomunikačnej služby ISDN v lehote do 4 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.


Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21. júna 2004.