Rozhodnutie predsedu TÚ SR o rozklade (vo veci úpravy cien za zostavenie a ukončovanie volaní v sieti spoločnosti Slovak Telekom a následnej zmeny referenčnej ponuky)Rozhodnutie o rozklade


Číslo rozhodnutia: 78/01/2007                                              V Bratislave 9. augusta 2007

Účastník konania: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda úradu“) ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 72 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) rozhodol na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie o rozklade spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35 763 469, (ďalej len „spoločnosť Slovak Telekom“) proti rozhodnutiu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, odboru ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) č. 105/14/2007 zo dňa 26. februára 2007 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) vo veci úpravy cien za zostavenie a ukončovanie volaní v sieti spoločnosti Slovak Telekom a následnej zmeny referenčnej ponuky takto:

podľa § 59 ods. 1, 2 v spojení s § 61 ods. 3 správneho poriadku a § 18 ods. 2 a § 22 zákona o elektronických komunikáciách sa napadnuté rozhodnutie mení a po vykonanej zmene znie:

1) Spoločnosť Slovak Telekom je povinná pri poskytovaní prepojenia upraviť ceny za služby ukončovania volaní vo svojej sieti tak, aby

i) priemerná minútová cena za službu ukončovania volania na miestnej úrovni v silnej prevádzke nebola vyššia ako 0,2622 Sk za minútu,

ii) priemerná minútová cena za službu ukončovania volania na miestnej úrovni v slabej prevádzke nebola vyššia ako 0,0923 Sk za minútu,

iii) priemerná minútová cena za službu ukončovania volania na miestnej úrovni v strednej prevádzke nebola vyššia ako 0,1028 Sk za minútu,

iv) priemerná minútová cena za službu ukončovania volania cez jeden tranzit v silnej prevádzke nebola vyššia ako 0,3998 Sk za minútu,

v) priemerná minútová cena za službu ukončovania volania cez jeden tranzit v slabej prevádzke nebola vyššia ako 0,1407 Sk za minútu,

vi) priemerná minútová cena za službu ukončovania volania cez jeden tranzit v strednej prevádzke nebola vyššia ako 0,1567 Sk za minútu,

vii) priemerná minútová cena za službu ukončovania volania cez dva tranzity v silnej prevádzke nebola vyššia ako 0,5928 Sk za minútu,

viii) priemerná minútová cena za službu ukončovania volania cez dva tranzity v slabej prevádzke nebola vyššia ako 0,2087 Sk za minútu,

ix) priemerná minútová cena za službu ukončovania volania cez dva tranzity v strednej prevádzke nebola vyššia ako 0,2324 Sk za minútu.

Priemerná minútová cena za službu ukončovania volania sa stanoví ako aritmetický priemer ceny trojminútového volania.

Uvedené ceny sú bez DPH.

2) Spoločnosť Slovak Telekom je povinná upraviť referenčnú ponuku na prepojenie tak, aby bola v súlade s bodom 1 tohoto rozhodnutia a predložiť úradu na zverejnenie upravenú referenčnú ponuku do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohoto rozhodnutia.
...
Poučenie: Toto rozhodnutie je konečné. Na jeho preskúmanie je príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Mgr. Branislav Máčaj

predseda Telekomunikačného úradu SR

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 14.8. 2007.