Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 15. júla 2005, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončovania volaní v sieti významného podniku

                                                         Rozhodnutie

                              Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

                                                     z 15. júla 2005,

      ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončovania volaní v sieti                                                            významného podnikuTelekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 22 ods.1 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydáva toto rozhodnutie, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončovania volaní v sieti podniku, ktorý bol rozhodnutím úradu podľa § 17 ods. 2 zákona určený ako významný podnik na veľkoobchodnom relevantnom trhu č. 2 (trh poskytovania služby ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení), a ktorému bola uložená povinnosť nákladovej orientácie podľa § 22 ods. 1 zákona.

Úrad bude pri stanovovaní ceny za ukončovanie volaní v sieti podniku, ktorý bol rozhodnutím úradu podľa § 17 ods. 2 zákona určený ako významný podnik na veľkoobchodnom relevantnom trhu č. 2 (trh poskytovania služby ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení), a ktorému bola uložená povinnosť nákladovej orientácie podľa § 22 zákona (ďalej len „významný podnik“) vychádzať z porovnania nákladového modelu LRIC top-down predloženého významným podnikom a adaptabilného modelu nákladov FL LRAIC bottom-up.

Model LRIC top-down predložený významným podnikom musí vychádzať z výkazov oddelenej evidencie výnosov, nákladov a vloženého kapitálu vzťahujúcich sa na ukončovanie volaní v sieti významného podniku, pričom musí byť zabezpečená väzba tejto oddelenej evidencie na účtovnú závierku významného podniku overenú audítorom (štatutárne výkazy) tak, aby bola dodržaná zásada transparentnosti pri alokovaní nákladov a vloženého kapitálu na službu ukončovania volaní pre miestny prenos, prenos volania cez jeden tranzit a prenos volania cez dva tranzity v sieti významného podniku (ďalej len „služby ukončovania volaní“) ako aj pri „preceňovaní“ majetku na súčasnú hodnotu a jeho následnom premietnutí do nákladov a vloženého kapitálu.

Pri alokácii nákladov na služby ukončovania volaní sa vychádza z princípu nákladovej príčinnosti t.j. do nákladov na konkrétnu službu sa započítavajú iba tie náklady, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním tejto služby. Najvhodnejšou metódou rešpektujúcou tento princíp je metóda ABC (activity based costing).

Významný podnik je povinný predložiť úradu podrobný popis alokácie nákladov na služby ukončovania volaní vrátane použitých alokačných metód a postupov spolu s podrobnou špecifikáciou priamych nákladov (náklady, ktoré je možné priamo priradiť na služby ukončovania volaní), nepriamych nákladov súvisiacich so službami ukončovania volaní (náklady vzťahujúce sa na činnosti, ktoré súvisia so službami ukončovania volaní) a ostatných spoločných resp. režijných nákladov, ktoré nie je možné alokovať na služby ukončovania volaní avšak sú z hľadiska fungovania spoločnosti nevyhnutné, rešpektujúc zásady proporcionality a transparentnosti.

Do výpočtu cien za služby ukončovania volaní môžu byť započítané iba primerané a odôvodnené náklady na prenosovú sieť, primeraná a odôvodnená časť nesieťových nákladov súvisiacich so službami ukončovania volaní a primeraná a odôvodnená časť spoločných resp. režijných nákladov.

Do výpočtu cien za služby ukončovania volaní nemôžu byť započítané náklady vzťahujúce sa na prístupovú sieť, náklady súvisiace s marketingom a starostlivosťou o koncového zákazníka ani žiadne iné náklady, ktoré nesúvisia so službami ukončovania volaní s výnimkou vyššie uvedenej primeranej a odôvodnenej časti spoločných resp. režijných nákladov.

Významný podnik je povinný predložiť úradu podrobný popis alokácie vloženého kapitálu na služby ukončovania volaní vrátane použitých alokačných metód a postupov spolu s podrobnou špecifikáciou jednotlivých položiek vloženého kapitálu.

Sieťové prvky alokované na služby ukončovania volaní sa precenia metódou MEA (modern equivalent of assets) na súčasnú hodnotu tak, ako by sa jednalo o sieťové prvky používané efektívne fungujúcim podnikom pôsobiacim v konkurenčnom prostredí. V odôvodnených prípadoch je na precenenie sieťových prvkov alokovaných na služby ukončovania volaní možné použiť inú metódu precenenia.

Pri výpočte nákladov na poskytovanie služieb ukončovania volaní sa zohľadňujú náklady vyplývajúce z precenenej hodnoty sieťových prvkov ako aj zodpovedajúce úpravy prevádzkových nákladov.

Výška odpisov sa stanoví z precenenej hodnoty sieťových aktív zohľadniac primeranú dobu životnosti a odpisovú metódu, ktorá najvernejšie zohľadňuje opotrebenie majetku.

Do celkových nákladov na poskytovanie služieb ukončovania volaní je významný podnik oprávnený započítať primeranú mieru návratnosti vloženého kapitálu alokovaného na služby ukončovania volaní.

Pri výpočte objemu vloženého kapitálu sa vychádza z precenenej hodnoty sieťových prvkov.

Primeraná miera návratnosti vloženého kapitálu sa stanoví metódou váženého priemeru nákladu kapitálu (WACC) podľa nasledujúceho vzorca:

Wacc


kde

re je náklad vlastného kapitálu

rd je náklad cudzieho kapitálu (dlh)

E je objem vlastného kapitálu

D objem cudzieho kapitálu

T sadzba dane z príjmu

pričom
re rovna sa

kde

rrf výnosnosť bezrizikovej investície

beta beta koeficient telekomunikačného trhu

rm výnosnosť trhu

Významný podnik je povinný najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým úrad uloží významnému podniku povinnosť nákladovej orientácie prepojenia podľa § 22 zákona, predložiť úradu výpočet ceny na základe modelu rešpektujúceho vyššie uvedené princípy, pričom všetky vstupné údaje musia vychádzať zo stavu, ktorý bol k 31.12.2004.

Adaptabilný model nákladov na prepojenie FL LRAIC bottom up slúži na overenie nákladového modelu LRIC top-down, a teda nákladov, ktoré sú spojené so službami ukončovania volaní v sieti významného podniku.

Výstup modelu tvorí náklad na prepojenie jednej priemernej minúty volania ukončovaného v sieti významného podniku, a to zvlášť pre ukončovanie volaní na miestnej úrovni, pre ukončovanie volaní v rámci jedného tranzitu a pre ukončovanie volaní v rámci dvoch tranzitov, pre jednotlivé typy prevádzky (silná, slabá, víkendová).

Model prepočíta náklady na ukončovanie volania vrátane primeraného zisku, ktorý je stanovený na úrovni váženého priemerného nákladu kapitálu - WACC ( weighted average cost of capital ).

Náklady na služby ukončovania volaní v sieti významného podniku sú postupom zdola nahor (bottom-up) vycházajúc z prístupu „spáleného uzla“ (scorched node) modelované na tzv. prírastok po celú dobu životnosti príslušného aktíva.

Model je postavený na zásade, že prepojovaná prevádzka z inej siete, ktorá je ukončovaná v sieti významného podniku ovplyvňuje nákladovo len tie prvky siete, ktoré sú citlivé na prevádzku a dimenzujú sa podľa prevádzky.

Prístupová (miestna) sieť je v zásade na prevádzku necitlivá a model s ňou teda nepracuje.

Prenosová sieť je dimenzovaná na predpokladanú prevádzku. Objem prevádzky v hlavnej prevádzkovej hodine (HPH) priamo ovplyvňuje náklady siete. Prenosová sieť je teda citlivá na prevádzku. Náklady na prenosovú sieť sú preto hradené výnosmi za prevádzku a prevádzka predstavuje základný nákladový činiteľ.

Prírastok je vztiahnutý k celej prenosovej sieti, ktorá zaisťuje služby PSTN a služby prenájmu okruhov. Jednotkové dlhodobé prírastkové priemerné náklady v sebe zahrňujú náklady na infraštruktúru a časť nákladov elektronických zariadení. Tieto náklady sú potom alokované na jednotlivé služby, ktoré formujú prírastok vrátane služieb prenájmu okruhov.

Problematika úzkopásmového Internetu je vyriešená tým, že táto prevádzka je jedným zo vstupných údajov v modeli. Adaptabilný model nekalkuluje so širokopásmovým prenosom dát a s ATM sieťami, nedá sa teda použiť na prepočet nákladov na prepojenie širokopásmových služieb.

Základom pre stanovenie podielov nákladov jednotlivých komutačných, prenosových a infraštruktúrnych prvkov pre určitú službu je ich správne priradenie k tejto službe. Na tento účel slúžia tzv. faktory použitia ( routing factors ). Tie určujú, akou časťou sa podieľajú na danej službe ( napr. miestne hovory ) koncentrátory, miestne ústredne či tranzitné ústredne, prenosové úseky medzi koncentrátormi a miestnymi ústredňami či tranzitnými ústredňami a príslušné úseky infraštruktúry.

Pri službe prenájmu okruhov majú faktory použitia len zástupnú funkciu. Napr. pre prenajaté okruhy v akčnom rádiu miestnej ústredne sa použije faktor použitia ako pre službu miestne hovory. Pre prenajaté okruhy dlhších úsekov sa použije faktor použitia ako pre službu medzimestské hovory. Faktory použitia v prípade služby prenájmu okruhov plnia teda úlohu distribútora celkovej kapacity prenájmu okruhov podľa dĺžky okruhov.

Dlhodobým obdobím v poňatí modelu je také obdobie, v ktorom budú všetky náklady na vybudovanie ( rozšírenie, zoštíhlenie ) kapacity siete umorené. Každá čiastková investícia vyvolaná ktorýmkoľvek bodom prepojenia, akákoľvek dielčia investícia do siete a zariadenia, ktorá je potrebná k zaisteniu prepojovanej prevádzky, je zachytená a pridaná ku krátkodobým nákladom ( ročným, prevádzkovým ) a pomeraná pomocou anuizačných metód. Model meria budúce náklady ( forward looking ), pričom sa predpokladá, že sa jedná o náklady využité efektívne pri optimálne navrhnutej technológii. Z toho vyplýva, že pri ocenení nákladov jednotlivých prvkov siete je nutné vychádzať zo súčasnej cenovej úrovne a nie z historických cien.

Nákladový model na výpočet nákladov na služby ukončovania volaní v sieti významného podniku vrátane podrobnej špecifikácie vstupných údajov a prepočtových postupov a manuálu k modelu je uverejnený na internetovej stránke úradu.

Významný podnik je povinný predložiť úradu všetky „Prevádzkové predpoklady“, „Technické predpoklady“ a „Ekonomické predpoklady“, inými slovami, vstupné informácie špecifikované modelom a požadované úradom najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým úrad uloží významnému podniku povinnosť nákladovej orientácie prepojenia podľa § 22 zákona, pričom všetky vstupné údaje musia vychádzať zo stavu, ktorý bol k 31.12.2004.

Údaje, ktoré významný podnik úradu v stanovenej lehote nepredloží budú v modeli nahradené údajmi, ktoré sú v modeli prednastavené resp. údajmi, získanými na základe porovnávania s inými podnikmi.

Nákladové položky špecifikované v rámci „Ekonomických predpokladov“ vstupujúcich do nákladového modelu obsahujú všetky priame sieťové a nesieťové náklady ako aj spoločné a zdieľané sieťové a nesieťové náklady. Spoločné a zdieľané náklady sa na prepojovanú prevádzku priraďujú metódou ABC (activity based costing).

Prepočet na EUR sa realizuje prostredníctvom aritmetického priemeru denných kurzov SKK/EUR za obdobie od 1.1. do 31.12. príslušného kalendárneho roka.

Významný podnik je povinný každoročne najneskôr do 30.júna príslušného roka predkladať úradu vstupné údaje do nákladového modelu aktualizované k 31.12. predchádzajúceho roka.

Úrad na základe predložených a preverených údajov upraví cenu za ukončovanie volaní v sieti významného podniku.

Ing. Milan Luknár, v.r.