Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. mája 2009, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 (oznámenie č. 57/2004 Z. z.) v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam releva

Rozhodnutie
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. mája 2009, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 (oznámenie č. 57/2004 Z. z.) v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
 
 
   Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Článok I

   Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, sa mení takto:
   V článku 2 ods. 1 písm. a) bod 1 znie: „prístup k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre bytových a nebytových zákazníkov“. Bod „2“ v tom istom článku sa vypúšťa.

Článok II

   Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
 
 
 
         Ing. Ladislav Mikuš
    predseda