Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov vyhlásené 5.2. 2004 vo Vestníku TÚ SR

Rozhodnutie

                                Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

    z 28. januára 2004, v znení rozhodnutia z 21. júna 2005 a rozhodnutia z 26. júla   2005

ktorým sa určuje zoznam relevantných trhovTelekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách vydáva toto rozhodnutie, ktorým určuje zoznam relevantných trhov:

                                                             Článok 1

(1) Maloobchodným trhom sa na účely tohto rozhodnutia rozumie trh takých elektronických komunikačných služieb (ďalej len „služby“), ktoré poskytuje podnik koncovým užívateľom.

(2) Veľkoobchodným trhom sa na účely tohto rozhodnutia rozumie trh takých služieb, ktoré poskytuje podnik inému podniku.

(3) Bytovým zákazníkom sa na účely tohto rozhodnutia rozumie účastník, ktorý je fyzická osoba a nevyužíva službu v súvislosti s podnikaním podľa osobitného predpisu1).

(4) Nebytovým zákazníkom sa na účely tohto rozhodnutia rozumie každá osoba, ktorá využíva službu v súvislosti s podnikaním podľa osobitného predpisu/ru/) a vedie podvojné, alebo jednoduché účtovníctvo podľa osobitného predpisu/urad-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb/).

(5) Volaním do siete Internet sa na účely tohto rozhodnutia rozumie volanie do siete Internet prostredníctvom vytáčaného (dial-up) prístupu.

                                                               Článok 2

(1) Úrad určuje v oblasti elektronických komunikácií tieto relevantné trhy:

a) maloobchodné trhy

1. pripojenie bytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete je služba bytovým zákazníkom, ktorá spočíva v zriadení prístupu k pevnej verejnej telefónnej sieti a sprístupnení verejnej telefónnej služby,

2. pripojenie nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete je služba nebytovým zákazníkom, ktorá spočíva v zriadení prístupu k pevnej verejnej telefónnej sieti a sprístupnení verejnej telefónnej služby,

3. miestne, medzimestské alebo miestne a medzimestské odchádzajúce volania uskutočnené bytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete je verejná telefónna službu na pevnom mieste pripojenia poskytovaná bytovým zákazníkom, ktorá spočíva v uskutočňovaní miestnych, medzimestských alebo miestnych a medzimestských volaní z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou,

4. medzinárodné odchádzajúce volania uskutočnené bytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete je verejná telefónna služba na pevnom mieste pripojenia poskytovaná bytovým zákazníkom, ktorá spočíva v uskutočňovaní medzinárodných volaní z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou,

5. miestne, medzimestské alebo miestne a medzimestské odchádzajúce volania uskutočnené nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete je verejná telefónna služba na pevnom mieste pripojenia poskytovaná nebytovým zákazníkom, ktorá spočíva v uskutočňovaní miestnych, medzimestských alebo miestnych a medzimestských volaní z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou,

6. medzinárodné odchádzajúce volania uskutočnené nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete je verejná telefónna služba na pevnom mieste pripojenia poskytovaná nebytovým zákazníkom, ktorá spočíva v uskutočňovaní medzinárodných volaní z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou,

7. minimálny súbor prenajímaných okruhov s kapacitou do 2 Mb/s. je služba, ktorá spočíva v poskytnutí prenosovej kapacity medzi rôznymi bodmi tej istej siete alebo rôznych sietí, pričom nezahŕňa prepájacie funkcie ovládateľné jej užívateľom.

b) veľkoobchodné trhy

1. zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení je prenos volania alebo volania do siete Internet z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou,

2. ukončovanie volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení je prenos volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou,

3. služba prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti je prenos volania alebo volania do siete Internet medzi dvoma bodmi prepojenia toho istého prevádzkovateľa pevnej verejnej telefónnej siete,

4. veľkoobchodný uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu za účelom poskytovania širokopásmových a hlasových služieb je úplný uvoľnený prístup a spoločný prístup k metalickému skrúcanému páru účastníckeho vedenia alebo jeho úseku spájajúcemu koncový bod siete v priestoroch účastníka so špecifikovaným prístupovým bodom účastníckeho vedenia, ktorý umožňuje využiť celé frekvenčné spektrum metalického skrúcaného páru alebo iba časť tohto frekvenčného spektra na poskytovanie širokopásmových dátových služieb a hlasovej komunikácie,

5. veľkoobchodný širokopásmový prístup je sprístupnenie elektronických komunikačných sietí umožňujúcich prenos signálu rýchlosťou vyššou ako 256 kbit/s,

6. veľkoobchodné ukončovacie časti prenajatých okruhov sú časti prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia,

7. veľkoobchodné prenosové časti prenajatých okruhov sú časti prenajatých okruhov, ktoré spájajú dva body prepojenia,

8. prístup a zostavenie volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti je služba, ktorá spočíva v sprístupnení verejnej mobilnej telefónnej siete podniku poskytujúcemu služby prostredníctvom verejných mobilných telefónnych sietí, tak aby tento mohol poskytovať svoje služby vrátane prenosu volania uskutočneného z koncového bodu mobilnej siete do bodu prepojenia medzi dvoma mobilnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou alebo do iného koncového bodu tej istej mobilnej siete, napriek tomu, že nie je poskytovateľom vlastnej mobilnej siete,
9. ukončenie volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach je služba, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi mobilnej telefónnej služby z bodu prepojenia medzi mobilnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu v mobilnej telefónnej sieti určeného špecifickou sieťovou adresou,

10. veľkoobchodný národný trh medzinárodného roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach je služba, ktorá spočíva v poskytovaní prístupu a prenosovej kapacity zahraničným poskytovateľom verejnej mobilnej telefónnej siete, s cieľom umožniť ich koncovým užívateľom, aby mohli uskutočňovať a prijímať volania zo siete zahraničného prevádzkovateľa bez nutnosti uzavrieť zmluvu o pripojení so zahraničným prevádzkovateľom,

11. prenos televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom je služba prenosu analógového alebo digitálneho televízneho a rozhlasového vysielania prostredníctvom elektronických komunikačných sietí ku koncovým užívateľom

(2) Z geografického hľadiska je relevantným trhom celé územie Slovenskej republiky.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.

Milan Luknár v.r./ru/ § 2 Obchodného zákonníka
/urad-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb/ Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z.z.