Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo dňa 26. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, v znení rozhodnutia zo dňa 21.Rozhodnutie

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

zo dňa 26. júla 2005,ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, v znení rozhodnutia zo dňa 21. júna 2005

Článok 1

Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, v znení rozhodnutia zo dňa 21. júna 2005 sa mení takto:

V článku 2, ods. 1, písm.a), bod 7 sa v prvej vete slovo „prenajímaných“ nahrádza slovom „prenajatých“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Milan Luknár, v.r.

predseda