Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Rozhodnutie
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 12. 1.  2010, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 (oznámenie č. 57/2004 Z. z.) v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
 
 
 
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
 
 
Článok 1
 
 
Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, sa mení takto:
 
            V článku 2 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa bod 3.
 
 
 
 
Článok 2
 
 
Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Ing. Ladislav Mikuš
                                                                                                          predseda