Rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR zo dňa 18. septembra 2008, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby zostavenia volaní vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení v sieti významného podniku

Rozhodnutie  
Telekomunikačného úradu SR zo dňa 18. septembra 2008,                ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby zostavenia volaní vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení v sieti významného podniku
 
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade s ustanovením § 72 ods. 2 písm. e) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto rozhodnutie, ktorým určuje metódu kalkulácie cien za služby zostavenia volaní v sieti podniku, ktorý bol rozhodnutím úradu podľa § 17 ods. 1 zákona určený za významný podnik na trhu poskytovania služby zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení (ďalej len „veľkoobchodný relevantný trh č. 1) a ktorému bola uložená povinnosť nákladovej orientácie podľa § 22 ods. 1 zákona.
Úrad bude pri stanovovaní ceny za zostavenie volania v sieti podniku, ktorý bol rozhodnutím úradu podľa § 17 ods. 1 zákona určený za významný podnik na veľkoobchodnom relevantnom trhu č. 1 a ktorému bola uložená povinnosť nákladovej orientácie podľa § 22 ods. 1 zákona (ďalej len „významný podnik“) vychádzať z porovnania nákladového modelu LRIC top-down predloženého významným podnikom a adaptabilného modelu nákladov FL LRAIC bottom-up. 
Úrad použije pri kalkulácii cien za poskytovanie služieb zostavenia volania v sieti významného podniku rovnaký model FL RAIC bottom-up (funkčnými vlastnosťami a vstupnými údajmi), ako pri kalkulácii cien za poskytovanie služieb ukončenia volania v sieti významného podniku. Ceny za zostavenie volania by mali dosahovať rovnakú úroveň, ako ceny za ukončenie volaní.
Model LRIC top-down predložený významným podnikom musí vychádzať z výkazov oddelenej evidencie nákladov, výnosov a vloženého kapitálu vzťahujúcich sa na prepojenie pre zostavenie volania, pričom musí byť zabezpečená väzba tejto oddelenej evidencie na účtovnú závierku významného podniku overenú audítorom (štatutárne výkazy) tak, aby bola dodržaná zásada transparentnosti pri alokovaní nákladov a vloženého kapitálu na službu zostavenia volania pre miestny prenos a prenos volania cez jeden tranzit v sieti významného podniku, ako aj pri „preceňovaní“ majetku na súčasnú hodnotu a jeho následnom premietnutí do nákladov a vloženého kapitálu.
Pri alokácii nákladov na služby zostavenia volania je významný podnik povinný vychádzať z princípu nákladovej príčinnosti, t.j. do nákladov na konkrétnu službu môže započítavať iba tie náklady, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním tejto služby. Metóda rešpektujúca tento princíp je metóda ABC (activity based costing), ale je možné použiť aj inú vhodnú metódu.
Významný podnik je povinný predložiť úradu podrobný popis alokácie nákladov na službu zostavenia volania vrátane použitých alokačných metód a postupov spolu s podrobnou špecifikáciou priamych nákladov (náklady, ktoré je možné priamo priradiť na službu zostavenia volania), nepriamych nákladov súvisiacich so službou zostavenia volania (náklady vzťahujúce sa na činnosti, ktoré súvisia so službou zostavenia volania) a ostatných spoločných resp. režijných nákladov, ktoré nie je možné alokovať na službu zostavenia volania, avšak sú z hľadiska fungovania spoločnosti nevyhnutné, rešpektujúc zásady proporcionality a transparentnosti.
Podľa metódy kalkulácie cien LRIC top-down je významný podnik povinný stanoviť ceny za služby zostavenia volania tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním služby zostavenia volania a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré nesúvisia s poskytovaním služby zostavenia volania.
Do výpočtu cien za službu zostavenia volania môžu byť započítané iba primerané a odôvodnené náklady na prenosovú sieť, primeraná a odôvodnená časť nesieťových nákladov súvisiacich so službami zostavenia volania a primeraná a odôvodnená časť spoločných resp. režijných nákladov. Do výpočtu cien za službu zostavenia volania nemôžu byť započítané náklady vzťahujúce sa na miestnu sieť (ako sú náklady na účastnícke vedenie od koncového bodu do miestnej ústredne alebo koncentrátora a zákaznícke karty), náklady súvisiace s marketingom a starostlivosťou o koncového zákazníka ani žiadne iné náklady, ktoré nesúvisia so službou zostavenia volania s výnimkou vyššie uvedenej primeranej a odôvodnenej časti spoločných resp. režijných nákladov.
Sieťové prvky alokované na službu zostavenia volania sa precenia metódou MEA (modern equivalent of assets) na súčasnú hodnotu tak, ako by sa jednalo o sieťové prvky používané efektívne fungujúcim podnikom pôsobiacim v konkurenčnom prostredí. V odôvodnených prípadoch je na precenenie sieťových prvkov alokovaných na služby zostavenia volaní možné použiť inú metódu precenenia.
 
Pri výpočte nákladov na poskytovanie služby zostavenia volania sa zohľadňujú náklady vyplývajúce z precenenej hodnoty sieťových prvkov ako aj zodpovedajúce úpravy prevádzkových nákladov.
Výška ekonomických odpisov sa stanoví z precenenej hodnoty sieťových aktív zohľadniac primeranú dobu životnosti a metódu odpisovania, ktorá najvernejšie zohľadňuje opotrebenie majetku.
Do celkových nákladov na poskytovanie služieb zostavenia volaní je významný podnik oprávnený započítať primeranú mieru návratnosti vloženého kapitálu alokovaného na služby zostavenia volaní.
Primeraná miera návratnosti vloženého kapitálu sa stanoví metódou váženého priemeru nákladu kapitálu (WACC - weighted average cost of capital) v rovnakej výške ako pri kalkulácii nákladov za ukončenie volaní v sieti významného podniku podľa nasledujúceho vzorca:
Wacc
 
 
kde
 reje náklad vlastného kapitálu
 rdje náklad cudzieho kapitálu (dlh)
 Eje objem vlastného kapitálu
 Dobjem cudzieho kapitálu
 Tsadzba dane z príjmu
 
pričom
re rovna sa
 
kde
  rrfvýnosnosť bezrizikovej investície
  betabeta koeficient telekomunikačného trhu
  rmvýnosnosť trhu
 
Významný podnik je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým úrad uloží významnému podniku povinnosť nákladovej orientácie zostavenia volania podľa § 22 ods. 1 zákona, predložiť úradu výpočet ceny na základe modelu LRIC top-down rešpektujúci vyššie uvedené princípy, pričom všetky vstupné údaje musia vychádzať zo stavu, ktorý bol k 31.12.2007.
Úrad je podľa § 22 ods. 1 zákona povinný tiež zabezpečovať, aby predpísané mechanizmy návratnosti nákladov a tvorby cien významného podniku podporovali efektívnu súťaž a predstavovali prínos pre koncových užívateľov. Tieto zásady sú premietnuté do adaptabilného nákladového modelu FL LRAIC bottom-up, ktorý predstavuje takú metódu kalkulácie nákladov, na základe ktorej sa stanovujú ceny za službu zostavenia volania tak, ako by tieto služby poskytoval efektívne „fungujúci“ podnik prevádzkujúci modernú infraštruktúru.
Adaptabilný model nákladov na prepojenie FL LRAIC bottom-up slúži na nezávislé stanovenie nákladov na zostavenie volania a tiež na overenie nákladového modelu LRIC top-down. Model FL LRAIC bottom-up modeluje náklady na minútu telefónnej prevádzky na jednotlivých úrovniach prepojenia sietí na základe vstupných údajov, ktoré vychádzajú zo vstupných údajov použitých pre účely výkazov oddelenej evidencie výnosov, nákladov a vloženého kapitálu. Významný podnik vedie oddelenú evidenciu výnosov, nákladov a vloženého kapitálu v historických (obstarávacích) cenách. Pre účely modelu FL LRAIC bottom-up je významný podnik povinný viesť evidenciu nákladov, výnosov a vloženého kapitálu v rozsahu a štruktúre vyžadovanej modelom FL LRAIC bottom-up (Príloha č. 1) popri historických cenách súčasne aj v bežných cenách, pričom použije metódu CCA (Current Cost Accounting).Celková výška nákladov a výnosov z oddelenej evidencie musí zodpovedať, po zvýšení o ostatné (nezahrnuté) náklady a výnosy, nákladom a výnosom vykazovaným vo výkazoch zostavovaných v rámci ročnej účtovnej závierky významného podniku overenej audítorom.
Adaptabilný model nákladov FL LRAIC bottom-up slúži na kalkuláciu nákladov, ktoré sú príčinne spojené s prírastkom prevádzky v sieti významného podniku vyvolaným službami poskytovanými koncovým užívateľom inými alternatívnymi operátormi a to konkrétne službou ukončenia (terminácie) volania v sieti iného alternatívneho operátora a službou CS/CPS – zostaveného volania (originácie).
Pre účely nákladového modelu FL LRAIC bottom-up predloží významný podnik náklady podľa Prílohy č. 1 tohto rozhodnutia tak, aby jednotlivé nákladové položky v časti:
1.   „ekonomické predpoklady“ obsahovali všetky priame sieťové a nesieťové náklady ako aj spoločné a zdieľané sieťové a nesieťové náklady. Spoločné a zdieľané náklady sa na prepojovanú prevádzku priraďujú metódou ABC;
2.   „prevádzkové predpoklady“ zahŕňali zostavenie volaní v sieti významného podniku na miestnej, medzimestskej a medzinárodnej úrovni a súčasne aj príslušnú prevádzku z prípojok ISDN a VTA;
3.   „technické predpoklady“ zahŕňali faktory použitia pre komutáciu volania, pre prenos volania a sieťovú infraštruktúru a faktory použitia pre prepojenie sietí (prepojovacie služby).
Súčasne významný podnik zabezpečí vo svojej prevádzkovej a technickej evidenci sledovanie údajov, ktoré sú potrebné pre priraďovanie nákladov do modelu FL LRAIC bottom-up.
 
Pre účely nákladového modelu FL LRAIC bottom-up sa nákladové účtovníctvo a oddelená evidencia priamych, nepriamych a spoločných nákladov vedie v bežných cenách metódou CCA. Odpisy zahrnuté do prevádzkových nákladov sú vypočítané na základe bežných nadobúdacích cien dlhodobého hmotného a nehmotného majetku významného podniku. V prípade, že určitý prvok siete je zastaralý, určí sa nadobúdacia cena metódou MEA (Modern Equivalent Assets). V prípade, ak nie je možné uplatniť metódu MEA (napr. z dôvodu zložitosti a komplikovanosti) použije sa iná vhodná metóda preceňovania.
Významný podnik je povinný predložiť úradu všetky „Prevádzkové predpoklady“, „Technické predpoklady“ a „Ekonomické predpoklady“, inými slovami vstupné informácie špecifikované modelom FL LRAIC bottom-up a požadované úradom najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým úrad uloží významnému podniku povinnosť nákladovej orientácie za zostavenie volania podľa § 22 ods. 1 zákona, pričom všetky vstupné údaje musia vychádzať zo stavu, ktorý bol k 31.12.2007.
Údaje, ktoré významný podnik úradu v stanovenej lehote nepredloží, budú v modeli nahradené údajmi, ktoré sú v modeli prednastavené, resp. údajmi získanými na základe porovnávania s inými podnikmi.
Výstup adaptabilného nákladového modelu tvorí náklad na prepojenie jednej priemernej minúty volania zostavovaného v sieti významného podniku, a to zvlášť pre zostavenie volania na miestnej úrovni a pre zostavenie volania v rámci jedného tranzitu, pre jednotlivé typy prevádzky (silná, slabá, víkendová).
Model prepočíta náklady na zostavenie volania vrátane primeraného zisku, ktorý je stanovený na úrovni váženého priemerného nákladu kapitálu - WACC.
Náklady na službu zostavenia volania v sieti významného podniku sú postupom zdola nahor (bottom-up) vychádzajúc z prístupu „spáleného uzla“ (scorched node) modelované na tzv. prírastok po celú dobu životnosti príslušného aktíva.
Model je postavený na zásade, že prepojovaná prevádzka z inej siete, ktorá jezostavovaná v sieti významného podniku ovplyvňuje nákladovo len tie prvky siete, ktoré sú citlivé na prevádzku a dimenzujú sa podľa prevádzky. Prístupová (miestna) sieť je v zásade na prevádzku necitlivá a model s ňou nepracuje.
Prenosová sieť je dimenzovaná na predpokladanú prevádzku. Objem prevádzky v hlavnej prevádzkovej hodine (HPH) priamo ovplyvňuje náklady siete. Prenosová sieť je teda citlivá na prevádzku. Náklady na prenosovú sieť sú preto hradené výnosmi za prevádzku a prevádzka predstavuje základný nákladový činiteľ.
Prírastok je vztiahnutý k celej prenosovej sieti, ktorá zabezpečuje služby PSTN a služby prenájmu okruhov. Jednotkové dlhodobé prírastkové priemerné náklady v sebe zahrňujú náklady na infraštruktúru a časť nákladov elektronických zariadení. Tieto náklady sú potom alokované na jednotlivé služby, ktoré formujú prírastok vrátane služieb prenájmu okruhov.
Základom pre stanovenie podielov nákladov jednotlivých komutačných, prenosových a infraštruktúrnych prvkov pre určitú službu je ich správne priradenie k tejto službe. Na tento účel slúžia tzv. faktory použitia (routing factors).Tie určujú, akou časťou sa podieľajú na danej službe (napr. miestne hovory) koncentrátory, miestne ústredne či tranzitné ústredne, prenosové úseky medzi koncentrátormi a miestnymi ústredňami či tranzitnými ústredňami a príslušné úseky infraštruktúry.
Pri službe prenájmu okruhov majú faktory použitia len zástupnú funkciu. Napr. pre prenajaté okruhy v akčnom rádiu miestnej ústredne sa použije faktor použitia ako pre službu miestne hovory. Pre prenajaté okruhy dlhších úsekov sa použije faktor použitia ako pre službu medzimestské hovory. Faktory použitia v prípade služby prenájmu okruhov plnia teda úlohu distribútora celkovej kapacity prenájmu okruhov podľa dĺžky okruhov.
Dlhodobým obdobím v poňatí modelu je také obdobie, v ktorom budú všetky náklady na vybudovanie (rozšírenie, zoštíhlenie) kapacity siete umorené. Každá čiastková investícia vyvolaná ktorýmkoľvek bodom prepojenia, akákoľvek čiastková investícia do siete a zariadenia, ktorá je potrebná k zaisteniu prepojovanej prevádzky, je modelom zachytená a pridaná ku krátkodobým nákladom (ročným, prevádzkovým) a pomeraná pomocou anuizačných metód. Model meria budúce náklady (forward looking), pričom sa predpokladá, že sa jedná o náklady využité efektívne pri optimálne navrhnutej technológii. Z toho vyplýva, že pri ocenení nákladov jednotlivých prvkov siete je nutné vychádzať zo súčasnej cenovej úrovne a nie z historických cien.
Nákladový model na výpočet nákladov na službu zostavenia volania v sieti významného podniku vrátane podrobnej špecifikácie vstupných údajov a prepočtových postupov je identický s modelom na výpočet nákladov na službu ukončenia volania, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke úradu spolu s manuálom pred vydaním Rozhodnutia TÚ SR zo dňa 15. júla 2005, ktorým bola určená metóda kalkulácie cien za služby ukončovania volaní v sieti významného podniku.
Prepočet na EUR sa pri predkladaní vstupných údajov za rok 2007 realizuje prostredníctvom aritmetického priemeru denných kurzov SKK/EUR za obdobie od 1.1. do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
Významný podnik je povinný každoročne najneskôr do 30. júna príslušného roka predkladať úradu vstupné údaje do modelu LRIC top-down, výsledky výpočtov z LRIC top-down modelu a vstupné údaje do nákladového modelu FL RAIC bottom-up aktualizované k 31.12. predchádzajúceho roka.
Úrad na základe predložených a preverených údajov môže upraviť cenu za zostavenie volaní v sieti významného podniku.
 
 
 
 
 
                        Mgr. Branislav Máčaj
predseda úradu