Rozhodnutie TÚ SR č. C-01/2006 zo 14.11. 2006, ktorým sa významnému podniku určuje metóda kalkulácie cien za službu poskytovania minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s


                                                         Rozhodnutie
                 Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. C-01/2006
                                               zo 14. novembra 2006,
         ktorým sa významnému podniku určuje metóda kalkulácie cien za službu poskytovania minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2                                                                    Mb/s.Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 24 ods.4 zákona č.610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydáva toto rozhodnutie, ktorým sa významnému podniku na maloobchodnom trhu č. 7 (trh minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s), ktorému bola uložená povinnosť použiť metódu kalkulácie cien, v ktorej budú uvedené druhy nákladov a pravidlá ich priradenia podľa § 24 ods. 4 zákona, určuje metóda kalkulácie cien za službu poskytovania minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s

Významný podnik je povinný stanoviť maximálne ceny za službu prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov metódou plne alokovaných historických nákladov tak, aby do týchto cien boli započítané iba primerané a odôvodnené náklady súvisiace so službou prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov a primeraná miera návratnosti vloženého kapitálu.

Pri alokácii nákladov na službu prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov musí významný podnik uplatňovať princíp nákladovej príčinnosti t.j. do nákladov na službu prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov môže započítať iba tie náklady, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním tejto služby. Najvhodnejšou metódou rešpektujúcou tento princíp je metóda ABC (activity based costing).

Významný podnik je povinný predložiť úradu podrobný popis alokácie nákladov na službu prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov vrátane použitých alokačných metód a postupov spolu s podrobnou špecifikáciou priamych nákladov (náklady, ktoré je možné priamo priradiť na službu prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov), nepriamych nákladov súvisiacich so službou prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov (náklady vzťahujúce sa na činnosti, ktoré súvisia so službou prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov) a ostatných spoločných resp. režijných nákladov, ktoré nie je možné alokovať na službu prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov avšak sú z hľadiska fungovania spoločnosti nevyhnutné, rešpektujúc zásady proporcionality a transparentnosti.

Významný podnik je povinný predložiť úradu podrobný popis alokácie vloženého kapitálu na službu prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov vrátane použitých alokačných metód a postupov spolu s podrobnou špecifikáciou jednotlivých položiek vloženého kapitálu.

Do celkových nákladov na poskytovanie služby prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov je významný podnik oprávnený započítať primeranú mieru návratnosti vloženého kapitálu alokovaného na službu prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov.

Primeraná miera návratnosti vloženého kapitálu sa stanoví metódou váženého priemeru nákladu kapitálu (WACC) podľa nasledujúceho vzorca:

Wacc

kde

re je náklad vlastného kapitálu

rd je náklad cudzieho kapitálu (dlh)

E je objem vlastného kapitálu

D objem cudzieho kapitálu

T sadzba dane z príjmu


pričom
re rovna sa

kde

rrf výnosnosť bezrizikovej investície

beta beta koeficient telekomunikačného trhu

rm výnosnosť trhu

Významný podnik je povinný predložiť úradu výpočet cien na základe modelu rešpektujúceho vyššie uvedené princípy vždy najneskôr do 30. 6. nasledujúceho roka. Výpočet cien na základe modelu rešpektujúceho vyššie uvedené princípy za rok 2005 je významný podnik povinný predložiť úradu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení významného podniku a uložení povinnosti podľa § 24 ods. 4 zákona.

Ing. Milan Luknár

v.r.