Rozhodnutie TÚ SR, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie TÚ SR z 28.1. 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

Rozhodnutie

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky


zo dňa 21. júna 2005

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

Článok 1

Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, ktoré bolo vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 57/2004 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

V článku 2, ods. 1, písm.a), bod 7 za slovo „do“ sa vkladajú slová „a vrátane“ a na konci sa pripája táto veta : „Minimálny súbor prenajatých okruhov je uvedený v Prílohe č. 1 k všeobecnému povoleniu č. 1/2004, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku TÚ SR zo dňa 6. apríla 2004.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Milan Luknár v.r.