Rozhodnutie TÚ SR o zmene

Číslo: 958/12/2004                                                           V Bratislave 28. septembra 2004


                                                         ROZHODNUTIE


Účastník konania: EuroTel Bratislava, a. s.


Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad”) ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ustanovení § 6 ods.1 písm. a), ods. 3 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“)

                                                             rozhodol

podľa ustanovenia § 76 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách:

práva a povinnosti vyplývajúce z licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom tejto siete č. 4639/2002, ktorú úrad vydal dňa 28.6.2002 spoločnosti

                                                   EuroTel Bratislava, a. s.

so sídlom Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019 (ďalej len „podnik”)

                                                 sa menia a dopĺňajú takto:

1. Časť A sa vypúšťa.

2. Časť D, bod 1. sa mení takto:


V bode 1. sa dopĺňa číslovanie. Existujúci text sa označuje ako odsek 1. Dopĺňa sa odsek 2. s týmto znením:

2. Frekvencie podľa odseku 1. tohto bodu sa prideľujú na dobu
do 19.7.2022.

Časť D, bod 2. sa mení takto:

V bode 2. sa dopĺňa číslovanie. Existujúci text sa označuje ako odsek 1. Dopĺňa sa odsek 2. s týmto znením:

2. Frekvencie podľa odseku 1. tohto bodu sa prideľujú na dobu
do 19.7.2022.

Časť D, bod 3. sa mení takto:

V bode 3. sa dopĺňa odsek 5. s týmto znením:

5. Čísla podľa odsekov 1. až 4. tohto bodu sa prideľujú na dobu do 19.7.2022.

3. Časť D, bod 3., odsek 1. písm. a) sa mení takto:

a) číslo (cieľový kód) pre mobilnú verejnú telekomunikačnú sieť: 0914

Časť D, bod 3., odsek 2. písm. b) sa mení takto:

b) národné SPC (Signalling Point Codes) kódov podľa ITU-T Q.704:

30-0-13 - SMC1 Bratislava a

30-0-14 - SMC2 Banská Bystrica.

4. Časť E sa vypúšťa.

5. Časť F sa mení takto:

Vypúšťajú sa body 1., 2. a 6. až 24.

Bod 4 sa mení takto:

4. „Držiteľ licencie bude čísla z číselných blokov, ktoré mu boli pridelené podľa článku D. 3 prideľovať individuálnym užívateľom. Prideľovanie čísel užívateľom musí byť vykonávané včas, spravodlivo, objektívne, prehľadne a nediskriminačne. Držiteľ licencie môže spoplatňovať pridelenie čísla, osobitne v prípadoch, kedy užívateľ žiada o pridelenie konkrétneho čísla (napríklad ”zlatých” a ”strieborných” čísel). Ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách nie sú týmto odsekom dotknuté. “

Bod 25. sa mení takto:

25. Držiteľ licencie má právo pre budovanie infraštruktúry telekomunikačnej siete zriaďovať spoje typu bod – bod aj v iných frekvenčných pásmach, ktoré sú pre takýto účel stanovené v Národnej tabuľke frekvenčného spektra. V tom prípade frekvencia bude pridelená na základe individuálnej žiadosti v povolení na prevádzku rádiového zariadenia podľa príslušných ustanovení zákona o elektronických komunikáciách.

Bod 27. sa mení takto:

27. Pre pevnú infraštruktúru UMTS sú určené frekvenčné úseky 2x56 MHz podľa bodu D.2 tejto licencie so separačnými kanálmi o šírke 28 MHz medzi držiteľmi licencie susedných frekvenčných úsekov. Pridelené frekvencie je možné využívať pre technológiu bod - multibod alebo bod - bod na základe individuálneho povolenia podľa zákona o elektronických komunikáciách. Separačné kanály je možné používať iba po vzájomnej dohode medzi zainteresovanými držiteľmi licencie.

Bod 28. sa mení takto:

28. Keď budú v Slovenskej republike prideľované frekvencie na základe individuálneho povolenia na poskytovanie akýchkoľvek ďalších elektronických komunikačných sietí a služieb, podnik má právo podať ponuku na získanie takéhoto povolenia za podmienok nie menej priaznivých, ako ostatní žiadatelia o povolenie.

6. Časti G až M sa vypúšťajú.

7. Časť N sa mení takto:


Body 3. až 6. sa vypúšťajú.

Dopĺňajú sa body 7. až 9. takto:

7. Podnik je povinný platiť administratívne úhrady podľa článku 2 bod 5 a, b, c, d, Všeobecného povolenia č. 1/2004 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, ktoré vydal úrad dňa 26.3.2004, a ktoré nadobudlo účinnosť dňom jeho vyhlásenia vo vestníku úradu dňa 6.4.2004 (ďalej len „všeobecné povolenie“). Úhrady sú splatné do 31. januára nasledujúceho roka na účet úradu číslo 7000136022/8180 vedený v Štátnej pokladnici; variabilný symbol je IČO podniku.

8. Podnik je povinný platiť ročné úhrady za používané čísla a číselné bloky podľa opatrenia úradu č. O-3/2004 zo dňa 19. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za používanie čísel (ďalej len „sadzobník úhrad za čísla“) odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

9. Podnik je povinný platiť opakované úhrady za frekvencie, ktoré sa predpisujú v rozhodnutí o povolení na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa platného sadzobníka úhrad v súlade s § 33 zákona o elektronických komunikáciách.

8. Dopĺňa sa časť O takto:

1. Na práva a povinnosti z tejto licencie sa v plnom rozsahu vzťahuje ustanovenie § 32 ods. 20 zákona o elektronických komunikáciách.

2. Ostatné práva a povinnosti v tejto licencii neupravené, sa nahrádzajú právami a podmienkami všeobecného povolenia.

9. Ak sa v licencii používa termín „telekomunikačná sieť“ a „telekomunikačná služba“, rozumie sa tým „elektronická komunikačná sieť“ a „elektronická komunikačná služba“. Ak sa v licencii používa termín „držiteľ licencie“ rozumie sa tým „podnik“.

Odôvodnenie:

Podľa § 76 ods.4 zákona o elektronických komunikáciách úrad práva a povinnosti vyplývajúce z licencie zmení a doplní najneskôr do deviatich mesiacov odo dňa účinnosti zákona o elektronických komunikáciách, ak nie sú v súlade s § 6, §12 až 14, § 31 až 34 a § 50 ods. 4. Úrad začal dňa 22.6.2004 z vlastného podnetu správne konanie vo veci zmeny a doplnenia práv a povinností vyplývajúcich z licencie č. 4639/2002 a vyzval účastníka konania, aby sa k veci vyjadril.

Účastník konania požiadal listom zo dňa 9.7.2004 o predĺženie lehoty na vyjadrenie z dôvodu náročnosti a dôležitosti problematiky správneho konania. Žiadosti účastníka konania bolo po posúdení dôvodov žiadosti vyhovené a stanovená lehota bola predĺžená o 10 pracovných dní.

Účastník konania vo svojom liste zo dňa 23.7.2004 uviedol, že článok E, bod 1, 2, článok H, bod 1, a článok N bod 3 a 4 sú v rozpore s § 76 ods. 4. zákona o elektronických komunikáciách. Podľa účastníka konania článok A, článok F, bod 3, 28 a 29 sú v súlade s § 76 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách.

Na ústnom pojednávaní dňa 8.9.2004 dal účastník konania návrh na ponechanie časti B a bodov 28. a 29. časti F. Vzhľadom na reálnu situáciu v oblasti poskytovania služby bol návrh účastníka konania na ponechanie bodu B akceptovaný. Bod 28. a 29. bol ponechaný, keď si úrad osvojil stanovisko účastníka konania, že nemožnosť odňať právoplatne nadobudnuté práva účastníkovi konania je v úplnom súlade s ústavným princípom právnej istoty, ako jedného zo základných princípov právneho štátu.

Pred vydaním rozhodnutia dal úrad v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku možnosť účastníkovi konania vyjadriť sa. Účastník konania navrhol z hľadiska legislatívno-technického doprecizovať znenie ustanovení časti D bodu 1. až 3. podľa jeho návrhu. Návrh účastníka konania bol akceptovaný, pretože sa jedná len o legislatívno-technickú úpravu, ktorá nemení ani nezasahuje do podstaty ustanovení tejto časti. Ďalej účastník konania navrhol zmenu časti D, bod 3. odsek 1. písm. a) v súlade s rozhodnutím úradu č. 988/12/2004 zo dňa 3.9.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.9.2004, v zmysle ktorého došlo k zmene čísla (cieľového kódu) pre mobilnú sieť z 0911 na 0914. Návrh účastníka bol akceptovaný ako relevantný a podložený právoplatným rozhodnutím. Rovnako bol akceptovaný návrh účastníka konania na úpravu časti D, bod 3. odsek 2. písm b), keď na základe listu úradu č. 4639/2002 (oprava rozhodnutia - upovedomenie) zo dňa 27.3.2003 boli zmenené SMC1 Bratislava na 30-0-13 a SMC2 Banská Bystrica na 30-0-14. V časti F boli vypustené body 1., 2., 6. až 24. a upravené znenie bodov 4, 25. a 27. Ustanovenia vypustených bodov sú duplicitné s ustanoveniami zákona o elektronických komunikáciách a s ustanoveniami Všeobecného povolenia vydaného úradom. Body 4, 25. a 27. časti F boli zosúladené so zákonom o elektronických komunikáciách. Návrhom účastníka konania bolo vyhovené. Návrh účastníka konania na ponechanie bodu 29. bol akceptovaný. Účastník konania navrhol vypustenie bodov 7. až 9. v časti N z dôvodu existencie všeobecnej právnej úpravy vo Všeobecnom povolení alebo v zákone o elektronických komunikáciách a následne v opatreniach vydaných úradom. Z dôvodu exaktnejšieho vymedzenia povinností podniku návrh účastníka konania nebol akceptovaný.

Účastník konania znovu požiadal o uskutočnenie ústneho pojednávania.

Žiadosti účastníka konania na ústne pojednávanie bolo vyhovené. Na ústnom pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.9.2004 a na ktorom bol celý návrh rozhodnutia prekonzultovaný, účastník konania nemal už následne k návrhu rozhodnutia pripomienky.

Úrad po preskúmaní súladu práv a povinností vyplývajúcich z predmetnej licencie podľa § 76 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách uskutočnil zmeny, tak ako sú uvedené vo výroku.

K bodu 1.: Časť A sa vypúšťa, pretože podľa § 76 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách sa licencia považuje za všeobecné povolenie podľa § 13 a za splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 14. Podľa § 13 zákona o elektronických komunikáciách všeobecné povolenie nie je možné časovo obmedziť.

Návrh účastníka konania na ponechanie časti A z uvedeného dôvodu nebol akceptovaný.

K bodu 2.: Podľa § 76 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách sa považujú frekvencie pridelené v licencii do doby uplynutia platnosti ich pridelenia za individuálne povolenie podľa § 32 zákona o elektronických komunikáciách. Podľa § 31 ods. 4 písm. e) povolenie na používanie frekvencií obsahuje lehotu, na ktorú sa frekvencie prideľujú. Ponecháva sa pôvodná lehota z licencie.

Podľa § 76 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách sa považujú pridelené čísla do doby uplynutia platnosti ich pridelenia za individuálne povolenia podľa § 31 zákona o elektronických komunikáciách. Podľa § 31 ods. 4 písm. e) rozhodnutie o pridelení čísel obsahuje lehotu, na ktorú sa čísla prideľujú. Ponecháva sa pôvodná lehota z licencie.

K bodu 3.: Časť D, bod 3. odsek 1. písm. a) bola zmenená na základe rozhodnutia úradu č. 988/12/2004 zo dňa 3.9.2004, ktoré je právoplatné odo dňa 7.9.2004 a v zmysle ktorého došlo k zmene cieľového kódu mobilnej siete z 0911 na 0914.

Časť D, bod 3. odsek 2. písm. b) bolo zmenené, čím sa zosúladilo pôvodné znenie textu UMTS licencie s faktickým platným právnym stavom.

Návrhy účastníka konania tým boli akceptované.

K bodu 4.: Práva a povinnosti podniku, ktoré sú vymenované v jednotlivých bodoch časti E, upravujú exaktne ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách. Z tohto dôvodu sa časť E vypúšťa, čím sa zároveň vyhovuje návrhu účastníka konania.

K bodu 5.: Práva a povinnosti podniku, ktoré sú vymenované v bodoch 6. až 24. časti F, upravujú exaktne ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách. Z tohto dôvodu sa body 6. až 24. vypúšťajú, čím sa zároveň vyhovuje návrhu účastníka konania. Vyhovelo sa žiadosti účastníka konania ponechať bod 3., 28. a 29. Bod 28. bol upravený z dôvodu upresnenia terminológie.

K bodu 6.: Jednotlivé ustanovenia častí G. až M. nie sú v súlade s § 12 až 14, § 31 až 34 a § 38 zákona o elektronických komunikáciách.

K bodu 7.: Body 8. až 10. upravujú pre podnik úhrady v súlade s článkom 2 bod 5 a, b, c, d, všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, §33 zákona o elektronických komunikáciách, sadzobníka úhrad za frekvencie a sadzobníka úhrad za čísla.

K bodu 8.: Dopĺňa sa z dôvodu objasnenia práv a povinností podniku podľa zákona o elektronických komunikáciách. Týmto bolo vyhovené účastníkovi konania.

K bodu 9.: Licencia bola vydaná podľa zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách. Zákon o elektronických komunikáciách používa inú terminológiu.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor technickej regulácie, do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.

Ing. Jozef Suchán

poverený zastupovaním

riaditeľa odboru technickej regulácie