Rozhodnutie TÚ SR (rozhodnutie 1. stupňa č. 527/14/2005)TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD Slovenskej republiky

ODBOR EKONOMICKEJ REGULÁCIE

Továrenská 7, 810 06 Bratislava


ROZHODNUTIE

Číslo: 527/14/2005 Bratislava 18. júla 2005

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy príslušný na konanie podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 5 a § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v konaní začatom na podnet správneho orgánu voči spoločnosti Slovak Telecom, a.s., so sídlom Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, vo veci určenia významného podniku na maloobchodnom relevantnom trhu pripojenia nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete, ktorý je definovaný ako poskytovanie služby nebytovým zákazníkom spočívajúce v zriadení prístupu k pevnej verejnej telefónnej sieti a sprístupnení verejnej telefónnej služby (ďalej len „maloobchodný trh č.2“)

rozhodol podľa § 17 ods. 1 zákona takto:

1. spoločnosť Slovak Telecom, a.s., so sídlom Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava (ďalej len „spoločnosť ST“) má podľa § 16 ods. 3 zákona na maloobchodnom trhu č.2 také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov, a teda spoločnosť ST je významným podnikom na maloobchodnom trhu č.2,

2. spoločnosť ST ako významný podnik na maloobchodnom trhu č. 2 nesmie pri poskytovaní služby pripojenia nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete podľa § 23 ods.1 zákona:

a) nenáležito uprednostňovať určitú skupinu nebytových zákazníkov,

b) bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb nebytovým zákazníkom na poskytovanie služby pripojenia do pevnej verejnej telefónnej siete s výnimkou služby sprostredkovania prístupu do siete internet a prístupu do verejných dátových sietí prostredníctvom čísel 019XY, ani bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služby pripojenia do pevnej verejnej telefónnej siete na poskytovanie inej služby,

3. spoločnosť ST ako významný podnik na maloobchodnom trhu č.2 je povinná najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia podľa § 27 ods.1 zákona umožniť svojim nebytovým zákazníkom uskutočňujúcim volania zo všetkých prístupových liniek podľa ich výberu prístup k službám ktoréhokoľvek prepojeného podniku poskytujúceho verejne dostupné telefónne služby, a to:

a) individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania a

b) predvoľbou čísla vybraného podniku s možnosťou zmeniť túto predvoľbu individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania.
...
Poučenie:


Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie, Továrenská 7, PO BOX 18, 810 06 Bratislava 16. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.

Ing. Pavol Gerhat

riaditeľ odboru ekonomickej regulácie