Rozhodnutie TÚ SR (rozhodnutie 1. stupňa)

Rozhodnutie o rozklade (rozhodnutie 2. stupňa)                                                       ROZHODNUTIE


Číslo: 608/14/2005 V Bratislave 09. augusta 2005.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 a § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ustanovení § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“)

rozhodol podľa ustanovenia § 17 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách takto:

spoločnosť Slovak Telecom, a.s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469 (ďalej len „spoločnosť ST“) ako významný podnik na veľkoobchodnom relevantnom trhu poskytovania služby ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, ktorou je prenos volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou (ďalej len „veľkoobchodný trh č. 2“) je podľa § 22 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách povinná stanoviť ceny za ukončovanie volaní vo svojej sieti tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prepojenia a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré s poskytovaním prepojenia nesúvisia, podľa rozhodnutia úradu zo dňa 15. júla 2005, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončovania volaní v sieti významného podniku, uverejneného vo vestníku úradu číslo 5 zo dňa 1. augusta 2005.


Odôvodnenie:

Európska Komisia (ďalej len „EK“) vo svojom liste úradu č.SG-Greffe(2004) D/205361 zo dňa 24.11.2004, ktorým vyjadrila svoje pripomienky podľa článku 7(3) smernice 2002/21/ES k implementácii navrhovanej povinnosti nákladovej orientácie na trhu ukončovania volaní uviedla: „Pokiaľ ide o navrhovanú povinnosť nákladovej orientácie, Komisia zaznamenala, že TÚ SR ani nešpecifikoval v rámci svojho opatrenia podrobnosti ohľadom navrhovaného modelu LRAIC ako ani podrobnosti ohľadom cieľových poplatkov za ukončovanie. Komisia má za to, že prístup TÚ SR k nápravným opatreniam zdá sa nevykazuje adekvátnu transparentnosti a právnu istotou pre účastníkov trhu a mohol by ďalej oddialiť znižovanie poplatkov za ukončovanie. Nešpecifikovaním LRAIC modelu a nákladov, ktoré môžu byť vopred vzaté do úvahy, navyše nevzniká nijaká záruka, že poplatky za ukončovanie budú založené iba na účelných nákladoch. Na tomto základe prístup TÚ SR k implementácii povinnosti nákladovej orientácie môže obmedziť efektivitu daného opatrenia.“ Zároveň EK vyzvala úrad, aby oznámil podľa Článku 7(3) Rámcovej smernice tieto návrhy implementačných opatrení vytyčujúce časový rámec a etapy znižovania poplatkov za ukončovanie.

V zmysle Článku 7(5) Rámcovej smernice musí úrad v čo najväčšej miere zohľadniť pripomienky ostatných národných regulačných orgánov a EK a môže prijať výsledný návrh opatrenia a ak tak urobí, informovať o tom EK.

Úrad v súlade s § 10 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách ako aj v súlade s článkom 7(5) Rámcovej smernice, zohľadniac pripomienky EK a v záujme zabezpečenia transparentnosti a právnej istoty pre účastníkov trhu, predložil EK v zmysle § 10 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách návrh opatrenia, ktorým špecifikoval model na výpočet poplatkov za ukončovanie volaní v sieti významného podniku podľa § 22 zákona o elektronických komunikáciách.

Podľa § 22 zákona o elektronických komunikáciách ak úrad na základe analýzy relevantného trhu zistí, že nedostatok efektívnej súťaže umožňuje významnému podniku požadovať neprimerané ceny, je oprávnený uložiť významnému podniku pri poskytovaní špecifických druhov prístupu alebo prepojenia na príslušných trhoch povinnosť stanoviť ceny tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prístupu alebo prepojenia a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré nesúvisia s ich poskytovaním, podľa úradom určenej metódy kalkulácie cien, ktorá bude obsahovať druhy nákladov a pravidlá ich priradenia. Úrad zohľadňuje mieru investovania významným podnikom s uznaním primeranej návratnosti vloženého kapitálu a s tým spojených rizík. Úrad je povinný zabezpečiť, aby predpísané mechanizmy návratnosti nákladov a tvorby cien významného podniku podporovali efektívnu súťaž a predstavovali prínos pre koncových užívateľov. Metódu kalkulácie cien a jej zmeny určuje úrad rozhodnutím, ktoré uverejňuje vo vestníku.

Stav súťaže na veľkoobchodnom trhu č. 2 umožňuje spoločnosti ST, ako podniku s významným vplyvom na tomto trhu, požadovať neprimerane vysoké ceny. Úrad dospel k tomuto záveru na základe analýzy relevantného trhu, ktorá preukázala, že spoločnosť ST je jediným podnikom, ktorý je schopný poskytovať službu ukončovania volaní vo svojej sieti a má teda na tomto trhu 100% podiel. Vzhľadom na túto skutočnosť, ako aj vzhľadom na veľkosť spoločnosti ST z pohľadu počtu účastníkov verejnej telefónnej služby, dospel úrad k záveru, že spoločnosť ST je v takom postavení, ktoré jej umožňuje požadovať neprimerane vysoké ceny.

Úrad dňa 18.02.2005 zverejnil na svojej verejne dostupnej internetovej stránke http://www.teleoff.gov.sk/Sutaz/Analyza/2/konzultacia.html dokument „Konzultácia podľa §10 ods. 2 zákona k uloženiu povinnosti nákladovej orientácie podľa § 22 zákona významnému podniku na veľkoobchodnom trhu č. 2“, pričom stanovil tridsaťdňovú lehotu na predkladanie vyjadrení k tomuto dokumentu. Dokument bol zároveň priamo predložený spoločnosti ST.

V stanovenej lehote sa k dokumentu vyjadrila iba spoločnosť ST listom zo dňa 21.3.2005 č.3304-ORS-2005.

Predseda úradu rozhodnutím o rozklade č. 62/01/2005 zo dňa 14. júna 2005 určil, že spoločnosť ST je významným podnikom na veľkoobchodnom trhu č. 2 a spoločnosti ST uložil:
  • povinnosť nediskriminácie prístupu,
  • povinnosť transparentnosti prístupu,
  • povinnosť viesť oddelenú evidenciu,
  • povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie sietí podľa § 21 zákona.
Na základe vyššie uvedeného úrad ako vecne príslušný správny orgán oznámil spoločnosti ST, že podľa § 17 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách sa spoločnosť ST, ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu č. 2, stala účastníkom správneho konania vo veci uloženia povinnosti nákladovej orientácie podľa § 22 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách.

Oznámenie o začatí správneho konania bolo spoločnosti ST doručené dňa 21.6.2005 listom č. 471/14/2005. Zároveň úrad podľa ustanovenia § 33 ods. 1 v spojení s ustanovením § 32 ods. 2, § 34 a ďalších správneho poriadku požiadal spoločnosť ST, aby sa k predmetu konania vyjadrila, navrhla dôkazy, prípadne ich doplnila.

Spoločnosť ST toto svoje právo využila a dňa 23.06.2005 zástupca spoločnosti nahliadol do administratívneho spisu k správnemu konaniu.

Dňa 27.06.2005 sa na pôde úradu uskutočnilo stretnutie so zástupcami spoločnosti ST v rámci ktorého úrad predložil zástupcom ST výsledný materiál týkajúci sa špecifikácie nákladového modelu pre výpočet ceny za ukončovanie volaní v sieti spoločnosti ST, ktorý schválila EK.

Dňa 30.06.2005 bol úradu doručený list spoločnosti ST č. 11542-ORS/2005, zo dňa 30.06.2005, ktorým sa vyjadrila ku špecifikácii nákladového modelu. Spoločnosť ST vo svojom liste navrhla nasledujúce úpravy:

1. Zmeniť názov dokumentu „Špecifikácia modelu“ na „Spôsob výpočtu cien za ukončenie volaní na sieti spoločnosti ST, čím by sa podľa spoločnosti ST upresnil predmet dokumentu.

2. Zmeniť formuláciu „ako aj pri „preceňovaní“ nákladov a vloženého kapitálu na súčasnú hodnotu“ na „ako aj pri „preceňovaní“ majetku“. Spoločnosť ST namieta, že proces preceňovania sa týka len majetku.

3. Doplniť metódu alokácie nákladov o metódu EBC (element based costing). Zdôvodňuje to tým, že náklady na procesy sa alokujú na základe aktivít ľudí zapojených do daných procesov a náklady na sieť sa alokujú na základe jednotlivých prvkov siete a ich aktivít.

4. Doplniť metódu preceňovania sieťových prvkov alokovaných na služby ukončovania volaní o indexovú metódu resp. o historickú hodnotu (pri nových technológiách alebo pri majetku s nízkou obstarávacou hodnotou“). Spoločnosť ST uvádza, že nie pre každú technológiu existuje moderný ekvivalent a v niektorých prípadoch je vhodné použiť indexovú metódu alebo historickú hodnotu.

5. Upraviť vzorec pre výpočet nákladov na vlastný kapitál a pridať faktor zohľadňujúci politické riziko.

6. Použiť na overenie výsledkov top -down modelu len priemerný náklad (bez členenia na jednotlivé typy prevádzky).

7. Upresniť formuláciu prístupovej siete doplnením formulácie.

8. Použiť namiesto pojmu „inflácia“ pojem „cenové trendy“.

9. V prípade, že spoločnosť ST nie je schopná predložiť všetky požadované údaje, nahradiť chýbajúce údaje benchmarkovými údajmi.

10. Použiť pre priraďovanie nákladov na prepojenú prevádzku okrem metódy ABC aj metódu EBC.

11. Predĺžiť lehotu na predloženie kalkulácie cien a vstupných údajov do modelu do 30.6. príslušného roka.

12. Doplniť povinnosť o predkladanie výpočtu ceny metódou top –down.

Vyššie uvedené návrhy spoločnosti ST, úrad vo výslednom znení špecifikácie nákladového modelu primerane zohľadnil.

Úrad nepovažuje za potrebné dopĺňať ďalšie metódy alokácie nákladov. Metóda ABC (activity based costing) predstavuje základnú metódu alokácie nákladov, ktorá rešpektuje princíp nákladovej príčinnosti a od ktorej sa odvíjajú ďalšie metódy využívajúce tento princíp. Použitie ďalších metód alokácie nákladov rešpektujúcich princíp nákladovej príčinnosti teda nie je vylúčený. Úrad však nepovažuje za účelné konkrétne vymenúvať všetky metódy, ktoré v súvislosti s alokáciou nákladov prichádzajú do úvahy. Metóda EBC, ktorú navrhuje spoločnosť ST doplniť je v podstate tiež istou formou metódy ABC.

Faktor politického rizika, ktorý navrhuje spoločnosť ST pridať v súvislosti s výpočtom váženého priemeru nákladu kapitálu je zohľadnený vo faktore „výnosnosť bezrizikovej investície“, ktorý vyjadruje mieru rizika spojeného s investovaním v konkrétnom štáte a ako taký teda obsahuje aj politické riziko danej krajiny.

Úrad trvá na tom, aby predmetom porovnávania výstupov jednotlivých modelov (top – down a bottom up) boli výstupy pre jednotlivé typy prevádzky. Zabezpečí sa tak overenie, či rozdiely v cenách resp. nákladoch na ukončovanie volaní podľa jednotlivých typov prevádzky sú proporcionálne voči skutočnému využitiu siete v príslušných časových pásmach.

Listom č. 13178-ORS/2005 zo dňa 05.08.2005 bolo úradu doručené vyjadrenie spoločnosti ST, v ktorom uviedla:

1. Na základe nahliadnutia do spisu dňa 20.07.2005 spoločnosť ST zistila, že v spise nepribudli žiadne ďalšie nové podklady. Z toho dôvodu trvá na svojich doterajších pripomienkach nakoľko z uvedeného spisu nevie určiť rozsah resp. znenie uloženia uvedenej povinnosti. Nevie sa ku konkrétnemu uloženiu povinnosti vyjadriť a očakáva vydanie rozhodnutia.
2. Navrhuje pri ukladaní povinnosti nákladovej orientácie zvažovať túto v jej rozlíšení voči jednotlivým subjektom, voči ktorým sa uplatňuje a odložiť výkon tejto povinnosti voči mobilným operátorom do času, kým bude rovnaká povinnosť uložená / vykonaná na strane podniku s významným vplyvom na trhu mobilných služieb.

Úrad považuje za potrebné uviesť, že dňa 28.07.2005 vydal úrad tlačovú správu, ktorou informoval, že na svojej internetovej stránke zverejnil rozhodnutie zo dňa 15. júla 2005, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončovania volaní v sieti významného podniku. Spoločnosť ST tak mala možnosť oboznámiť sa s výsledným znením uloženej povinnosti ešte pred vydaním samotného prvostupňového rozhodnutia a mala teda možnosť predložiť úradu vyjadrenie k uloženej povinnosti tak, aby sa úrad s prípadnými pripomienkami mohol zaoberať ešte v rámci prvostupňového konania.

Úrad považuje za neodôvodnenú požiadavku spoločnosti ST, podľa ktorej by mal uložiť povinnosť nákladovej orientácie na trhu ukončovania volaní v pevnej sieti súčasne s uložením povinnosti nákladovej orientácie na trhu ukončovania volaní v mobilnej sieti. Podľa názoru úradu by bol takýto postup v rozpore s princípmi regulácie ako aj so samotným zákonom o elektronických komunikáciách, konkrétne § 17, podľa ktorého sa povinnosti ukladajú na základe analýzy konkrétneho relevantného trhu.

Úrad zásadne nesúhlasí s tvrdením spoločnosti ST, podľa ktorého mobilní operátori disponujú dostatočnou trhovou silou, aby vedeli dohodnúť prijateľné cenové podmienky ukončovania hovorov v sieti spoločnosti ST i bez uplatnenia nákladovej povinnosti podľa § 22 zákona o elektronických komunikáciách. Úrad v žiadnom prípade nepovažuje tento argument spoločnosti ST za odôvodnený. Ak by takáto situácia v oblasti dohodovania cien za ukončovanie volaní skutočne bola, nebol by nutný zásah úradu v otázke podmienok zmluvy o prepojení medzi spoločnosťou ST a alternatívnymi operátormi, ktorý úrad riešil vydaním rozhodnutia č. 331/14/2004 zo dňa 18. júna 2004 resp. rozhodnutia predsedu úradu č. 143/01/2004 zo dňa 28. septembra 2004. Úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že súčasťou predmetných rozhodnutí bolo aj stanovenie metodiky výpočtu ceny za prepojenie.

V súlade s § 22 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách bolo vo vestníku úradu č. 5 zo dňa 01.08.2005 uverejnené rozhodnutie úradu z 15. júla 2005, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončovania volaní v sieti významného podniku (ďalej len „metóda kalkulácie cien“).

Metóda kalkulácie cien obsahuje všetky náležitosti stanovené v § 22 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách.

Podľa metódy kalkulácie cien je významný podnik povinný stanoviť ceny za služby ukončovania volaní tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prepojenia a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré nesúvisia s ich poskytovaním.

Do výpočtu cien za služby ukončovania volaní môžu byť započítané iba primerané a odôvodnené náklady na prenosovú sieť, primeraná a odôvodnená časť nesieťových nákladov súvisiacich so službami ukončovania volaní a primeraná a odôvodnená časť spoločných, resp. režijných nákladov.

Do výpočtu cien za služby ukončovania volaní nemôžu byť započítané náklady vzťahujúce sa na prístupovú sieť, náklady súvisiace s marketingom a starostlivosťou o koncového zákazníka, ani žiadne iné náklady, ktoré nesúvisia so službami ukončovania volaní, s výnimkou vyššie uvedenej primeranej a odôvodnenej časti spoločných resp. režijných nákladov.

Úrad v metóde kalkulácie cien ďalej stanovil, že údaje predložené významným podnikom musia vychádzať z výkazov oddelenej evidencie výnosov, nákladov a vloženého kapitálu vzťahujúcich sa na ukončovanie volaní v sieti významného podniku, pričom musí byť zabezpečená väzba tejto oddelenej evidencie na účtovnú závierku významného podniku overenú audítorom (štatutárne výkazy) tak, aby bola dodržaná zásada transparentnosti pri alokovaní nákladov a vloženého kapitálu na službu ukončovania volaní pre miestny prenos, prenos volania cez jeden tranzit a prenos volania cez dva tranzity v sieti významného podniku (ďalej len „služby ukončovania volaní“) ako aj pri „preceňovaní“ majetku na súčasnú hodnotu a jeho následnom premietnutí do nákladov a vloženého kapitálu.

Pri alokácii nákladov na služby ukončovania volaní je významný podnik povinný vychádzať z princípu nákladovej príčinnosti t.j. do nákladov na konkrétnu službu smie započítať iba tie náklady, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním tejto služby, pričom za najvhodnejšiu metódu rešpektujúcu tento princíp považuje úrad metódu ABC.

Významný podnik je podľa metódy kalkulácie cien povinný predložiť úradu podrobný popis alokácie nákladov na služby ukončovania volaní vrátane použitých alokačných metód a postupov spolu s podrobnou špecifikáciou priamych nákladov (náklady, ktoré je možné priamo priradiť na služby ukončovania volaní), nepriamych nákladov súvisiacich so službami ukončovania volaní (náklady vzťahujúce sa na činnosti, ktoré súvisia so službami ukončovania volaní) a ostatných spoločných resp. režijných nákladov, ktoré nie je možné alokovať na služby ukončovania volaní avšak sú z hľadiska fungovania spoločnosti nevyhnutné, rešpektujúc zásady proporcionality a transparentnosti.

Metóda kalkulácie cien teda v súlade s § 22 ods. 1 obsahuje aj druhy nákladov a pravidlá ich priradenia.

Úrad v súlade s § 22 ods. 1 zohľadnil mieru investovania významným podnikom s uznaním primeranej návratnosti vloženého kapitálu a s tým spojených rizík tým, že stanovil vzorec resp. metódu na výpočet primeranej návratnosti vloženého kapitálu. Primeraná návratnosť vloženého kapitálu sa podľa metódy kalkulácie cien stanoví metódou váženého priemeru nákladu kapitálu, ktorá zohľadňuje mieru investovania (objem vloženého kapitálu), ako aj riziká spojené s investovaním v príslušnom štáte a príslušnej oblasti investovania.

Podľa § 22 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách je úrad povinný tiež zabezpečovať, aby predpísané mechanizmy návratnosti nákladov a tvorby cien významného podniku podporovali efektívnu súťaž a predstavovali prínos pre koncových užívateľov.

Všetky tieto zásady sú v metóde kalkulácie cien premietnuté. Samotná metóda LRIC predstavuje takú metódu kalkulácie nákladov, na základe ktorej sa stanovujú ceny za služby ukončovania volaní tak, ako by tieto služby poskytoval efektívne „fungujúci“ podnik prevádzkujúci modernú infraštruktúru. Metóda kalkulácie cien tým, že je založená na zásadách transparentnosti, proporcionality, primeranosti, odôvodnenosti a nákladovej príčinnosti rešpektuje zásady uvedené v § 22 ods. 1.

Úrad uložil spoločnosti ST ako významnému podniku na veľkoobchodnom trhu č. 2, ktorý je na tomto trhu v takom postavení, ktoré mu umožňuje požadovať neprimerane vysoké ceny, povinnosť stanoviť ceny pri poskytovaní prepojenia, tak aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prepojenia a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré s poskytovaním prepojenia nesúvisia, podľa úradom určenej metódy kalkulácie cien, ktorá je plne v súlade s § 22 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie, Továrenská 7, PO BOX 18, 810 06 Bratislava 16. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.                                                                                                          Ing. Pavol Gerhat

                                                                            riaditeľ odboru ekonomickej regulácie