Rozhodnutie (veľkoobchodný trh č. 1)

                                      

 

Predchádzajúce rozhodnutie

 Rozhodnutie

 

Číslo: 592/14/2008                                                 Bratislava 10. novembra 2008
 
                                                                                                                       
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“), ako orgán štátnej správy príslušný na konanie podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) a podľa § 5 a § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol vo veci doplnenia povinností uložených podľa § 17 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách rozhodnutím č. 64/01/2005 zo dňa 16. júna 2005, ktorým bola spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35 763 469, určená za významný podnik na veľkoobchodnom relevantnom trhu poskytovania služby zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktorou je prenos volania alebo volania do siete Internet z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou (ďalej len „veľkoobchodný trh č. 1“) takto:
 
1.                      podľa § 17 ods. 1 v spojení s § 22 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách ukladá spoločnosti Slovak Telekom, a.s., (ďalej len „spoločnosť ST, a.s.“)  povinnosť nákladovej orientácie, t.j. spoločnosť ST, a.s. je povinná stanoviť ceny na veľkoobchodnom trhu č. 1 tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním služby zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré nesúvisia s poskytovaním služby zostavenia volania, podľa metódy kalkulácie cien určenej úradom rozhodnutím zo dňa 18. septembra 2008 uverejnenom vo Vestníku úradu č. 5 dňa 06.10.2008 a to najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia,
 
2.                      podľa § 17 ods. 1 v spojení s § 18 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách ukladá spoločnosti ST, a.s. zmeniť referenčnú ponuku na prepojenie podľa bodu 1 tohto rozhodnutia a takto upravenú ju predložiť úradu do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia,
 
 
 
 
Odôvodnenie:
 
Úrad v priebehu roka 2004 vykonal analýzu veľkoobchodného trhu č. 1. Zo záverov tohto prvého kola analýzy vyplynulo, že na predmetnom trhu nie je podľa § 16 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách efektívna súťaž a spoločnosť ST, a.s. má na tomto trhu významný vplyv. Na základe výsledkov analýzy bola spoločnosť ST, a.s. rozhodnutím úradu č. 64/01/2005 zo dňa 16.06.2005 určená podľa  § 16 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách za významný podnik na veľkoobchodnom trhu č. 1 a zároveň jej boli uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona o elektronických komunikáciách - povinnosť nediskriminácie prístupu, podľa § 18 zákona o elektronických komunikáciách - povinnosť transparentnosti prístupu, podľa § 20 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách - povinnosť viesť oddelenú evidenciu a podľa § 21 zákona o elektronických komunikáciách - povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie sietí.
 
Začiatkom roku 2007 úrad písomne oznámil podnikom poskytujúcim služby v pevnej verejnej telefónnej sieti, že začne analyzovať veľkoobchodný trh č. 1. Cieľom opakovanej analýzy bolo zistiť, či na predmetnom trhu je efektívna súťaž, či povinnosti uložené úradom po ukončení prvého kola analýzy vykonanej v priebehu roka 2004 boli účinné a či uložením povinností boli vytvorené podmienky pre fungovanie efektívnej súťaže tak, aby žiadny z podnikov pôsobiacich na tomto trhu nemal významný vplyv.
    
Podľa § 16 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách úrad najmenej raz za dva roky analyzuje relevantné trhy. Ak úrad určil významný podnik na trhu podľa § 17, lehota na analýzu relevantných trhov plynie odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o určení významného podniku. Ak úrad neurčil významný podnik na trhu podľa § 17, lehota plynie odo dňa ukončenia analýzy trhu. Cieľom analýzy je zistiť, či na relevantnom trhu je efektívna súťaž a či nápravné opatrenia podľa osobitných predpisov alebo právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie v oblasti súťažného práva pri poskytovaní sietí a služieb sú dostatočné na jej zabezpečenie. Relevantné trhy úrad uverejnil v rozhodnutí zo dňa 28.01.2004 o určení zoznamu relevantných trhov v znení neskorších rozhodnutí. Relevantným trhom z geografického hľadiska bolo určené územie Slovenskej republiky.
 
Efektívnou súťažou je podľa § 16 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách taký stav, pri ktorom ani jeden podnik pôsobiaci na príslušnom relevantnom trhu nemá významný vplyv. Významný vplyv na relevantnom trhu podľa § 16 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách má podnik, ktorý sám alebo spoločne s inými podnikmi má na tomto trhu také postavenie, že nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov (ďalej len "významný podnik").
 
Úrad pri posudzovaní, či má nejaký podnik na určitom trhu významný vplyv, postupuje podľa § 16 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách. Pre posúdenie, či na veľkoobchodnom trhu č. 1 existuje podnik s významným vplyvom, vyhodnotil nižšie uvedené kritériá. Všetky závery a vyhodnotenia, ku ktorým úrad dospel, boli vykonané na základe podkladov a informácií získaných od oslovených podnikov: Amtel Slovensko, s.r.o., Dial Telecom, a.s., eTel Slovensko, s.r.o., Energotel, a.s., GTS Nextra, a.s., Slovanet, a.s., Swan, a.s., Železnice Slovenskej repuliky – Železničné telekomunikácie Bratislava, o.z. (ďalej len „ŽSR - ŽT“), Telenor Slovakia, s.r.o., BHtel, s.r.o., Antik computers&communicatios, s.r.o., Alcasys Slovakia, a.s., Micronet, a.s., BT Slovakia, s.r.o., UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Trnavatel, s.r.o., Orange Slovensko, a.s.
 
Kritérium § 16 ods. 4 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách  - veľkosť podniku vo vzťahu k relevantnému trhu, ako aj zmeny jeho relatívnej podielovej pozície v časovom priebehu
 
         Službu zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestení definovanú ako prenos volania alebo volanie do siete Internet z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou môže poskytovať na území Slovenskej republiky taký podnik, ktorý vlastní prístupovú sieť.
 
Jediným podnikom poskytujúcim službu na veľkoobchodnom trhu č. 1 bola v sledovanom období (presnejšie odo dňa 01.08.2005, kedy hlasové služby prostredníctvom pevných liniek začali reálne poskytovať aj ostatné podniky) spoločnosť ST, a.s. Úrad zistil, že predmetnú službu spoločnosť ST, a.s. poskytovala len tým podnikom, s ktorými uzatvorila zmluvu o prepojení verejných telefónnych sietí (ďalej len „zmluva o prepojení sietí“). V sledovanom období boli na veľkoobchodnom trhu č. 1 podľa zmluvy o prepojení sietí dostupné od spoločnosti ST, a.s. tieto služby:
 
-                          služba výberu podniku individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé  volania – ďalej len „služby CS – CBC“
-                          služba výberu podniku predvoľbou čísla vybraného podniku – ďalej len „služby CS – CPS“.
 
Úrad uložil spoločnosti ST, a.s. povinnosť poskytovať obidve uvedené služby            v rozhodnutiach č. 529/14/2005 zo dňa 13.07.2005 a č. 92/01/2005 zo dňa 20.10.2005 a                rozhodnutiach č. 527/14/2005 zo dňa 18.07.2005 a č. 93/01/2005 zo dňa 20.10.2005 týkajúcich sa maloobchodného trhu pripojenia bytových a nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete. Úrad v súlade s referenčnou ponukou na prepojenie verejných telefónnych sietí pre poskytovanie služieb vo verejnej telefónnej sieti pridelil každému jednotlivému podniku podľa § 29 ods. 1 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách štvormiestny kód - Carrier Selection Code (ďalej len „CS – kód“).
 
Úrad zistil, že služba CS - CPS bola a je obsiahnutá v referenčnej ponuke spoločnosti ST, a.s., ale od podpisu prvej zmluvy o prepojení siete ani jeden podnik o túto službu doteraz neprejavil záujem. Službu výberu podniku predvoľbou čísla vybraného podniku (služba CS – CPS) v sledovanom období neposkytoval žiadny podnik.
 
Pre volania do siete Internet úrad v sledovanom období pridelil dvom spoločnostiam po dve čísla 019xy a to spoločnosti GTS Nextra, a.s. a Slovanet, a.s. Dňa 13.02.2006 spoločnosť GTS Nextra, a.s. obe pridelené čísla vrátila. Do konca sledovaného obdobia sa situácia nezmenila a reálne túto službu využívala len spoločnosť Slovanet, a.s. Tieto volania sú zahrnuté do celkových odchádzajúcich volaní. V súčasnosti nie je zo strany ďalších oslovených podnikov o túto službu záujem a to hlavne z dôvodu rozširovania širokopásmových technológií.
 
V sledovanom období spoločnosť ST, a.s. poskytovala len služby výberu podniku individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania (CS – CBC), tak pri národných, ako aj medzinárodných volaniach v pevnej telefónnej sieti.
 
Úrad v sledovanom období pridelil na poskytovanie služieb vo verejnej telefónnej sieti CS - kódy 21 podnikom. Podľa evidencie úradu bolo do konca roka 2006 zrušených resp. vrátených 6 CS - kódov pre poskytovanie služieb v pevnej verejnej telefónnej sieti (v ktorých sú zahrnuté aj prípady zlúčených spoločností). Ku koncu roka 2006 nepoužívalo pridelené CS – kódy na poskytovanie týchto služieb 9 podnikov. Na základe zistených skutočností úrad dospel k záveru, že do konca roka 2006 z pôvodných 21 podnikov (disponujúcich CS – kódom a poskytujúcich služby CS – CBC) reálne CS - kódy využívalo  len 6 podnikov a to: Dial Telecom, a.s.; eTel Slovensko, s.r.o.; GTS Nextra, a.s.; BHtel, s.r.o.; Amtel Slovensko, s.r.o. a Slovanet, a.s. (ďalej len „ostatné podniky“).
 
Oslovené podniky označili rozdiel medzi pridelenými a skutočne používanými         CS - kódmi ako dôkaz, že podmienky pre poskytovanie služieb vo verejnej telefónnej sieti sú nevyhovujúce a uviedli, že službu CS – CBC  poskytovalo do konca sledovaného obdobia necelých 30 % podnikov.  Preto sa úrad podrobnejšie zaoberal aj počtom pridelených         CS – kódov a zistil, že v sledovanom období bolo 5 CS – kódov vrátených z dôvodu organizačných zmien, 2 podniky ukončili činnosť a pre 2 CS – kódy úrad začal správne konanie vo veci ich odobratia. V sledovanom období zostalo na používanie z pôvodných 21 číselných kódov len 12 CS – kódov a z týchto bolo 6 vrátených. Službu CS – CBC poskytovali ostatné podniky prostredníctvom 6 CS – kódov, to znamená že túto službu do konca sledovaného obdobia poskytovalo 50 % podnikov.
 
Úrad zisťoval aj dôvody, ktoré spôsobili využívanie CS kódov pri poskytovaní služby CS – CBC v podstatne užšom rozsahu a zistil, že nezáujem o poskytovanie tejto služby bol v sledovanom období spôsobený hlavne:
 
-                           vysokou cenovou ponukou veľkoobchodnej služby CS - CBC od spoločnosti ST, a.s.,
-                           výhodnou ponukou volacích programov spoločnosti ST, a.s. (volania do siete spoločnosti ST, a.s. boli zahrnuté v paušálnom poplatku bez ohľadu na objem prevádzky),
-                           nástupom iných alternatívnych hlasových služieb (služby „hlas cez internet“).
 
Vzhľadom na technologický vývoj pevných sietí nemožno pri poskytovaní veľkoobchodných služieb zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení v krátkodobom časovom horizonte očakávať, že sa situácia zmení.
 
Pre súhrnné vyhodnotenie poskytovania služieb na veľkoobchodnom trhu č. 1 a hlavne ich dopadu na maloobchodné trhy odchádzajúcich volaní úrad vykonal analýzu aj nasledovných ukazovateľov: počet účastníckych prípojok, celkový objem odchádzajúcich volaní a výnosy z celkového objemu odchádzajúcich volaní v sledovanom období.
 
 
Vývoj trhového podielu vyjadrený prostredníctvom ukazovateľa celkový počet účastníckych prípojok v sledovanom období je znázornený v grafe č. 1.
 
 
 
 
 
Trhový podiel spoločnosti ST, a.s. vyjadrený prostredníctvom celkového počtu pevných účastníckych prípojok sa v analyzovanom období výrazne nezmenil. Spoločnosť ST, a.s. na konci analyzovaného obdobia dosiahla 95,5 % trhový podiel. Sumárny podiel všetkých ostatných podnikov bol v porovnaní s podielom spoločnosti ST, a.s. zanedbateľný a na konci sledovaného obdobia dosiahol 4,5 %.
 
Vývoj trhového podielu vyjadrený prostredníctvom ukazovateľa celkový objem odchádzajúcich volaní v sledovanom období je znázornený v grafe č. 2.
 
Trhový podiel spoločnosti ST, a.s. vyjadrený prostredníctvom celkového objemu odchádzajúcich volaní sa za celé analyzované obdobie výrazne nezmenil. Spoločnosť ST, a.s. na konci sledovaného obdobia dosiahla 96,5 % trhový podiel. Kumulatívny podiel ostatných podnikov sa výrazne nemenil, v druhom polroku 2005 bol 1,5 %; v prvom polroku 2006 vzrástol na 2 % a do konca roka 2006 sa zvýšil na 3,5 %. Trhový podiel každého jednotlivého podniku samostatne bol nižší ako 1 %, v druhom polroku 2006 len jeden podnik dosiahol zaokrúhlene 1,5 % trhový podiel na celkovom objeme odchádzajúcich volaní, dva podniky dosiahli podiel 0,8 % a 0,7 % a trhový podiel ostatných podnikov bol zanedbateľný, pretože bol ešte menší. 

Graf č. 2: Vývoj celkového objemu odchádzajúcich volaní
v sledovanom období od 01.07.2004 do 31.12.2006
 (v %)
0,
20,
40,
60,
80,
100,
k 31.12.2004
k 30.06.2005
k 31.12.2005
k 30.06.2006
k 31.12.2006
Ostatní operátori
Slovak Telekom

        
 
         Vývoj trhového podielu vyjadrený prostredníctvom ukazovateľa dosiahnutých výnosov z celkového objemu odchádzajúcich volaní v sledovanom období je znázornený v grafe č. 3.
 
Z grafického znázornenia je vidieť, že trhový podiel spoločnosti ST, a.s. vyjadrený prostredníctvom výnosov z celkového objemu odchádzajúcich volaní sa v celom analyzovanom období taktiež výrazne nezmenil. Spoločnosť ST, a.s. na konci sledovaného obdobia dosiahla 93 % trhový podiel. Trhový podiel všetkých ostatných podnikov spolu v porovnaní s trhovým podielom spoločnosti ST, a.s. bol zanedbateľný a na konci sledovaného obdobia dosiahol 7 %. Trhový podiel vyšší ako 1,5 % individuálne dosiahli dva podniky. V druhom polroku 2006 dosiahli tri podniky trhový podiel vyšší ako 1,5 %, pričom výška ich trhových podielov na celkových výnosoch z odchádzajúcich volaní bola zaokrúhlene 3,7 %, 1,7 % a 1,3 %.
 
Podnikom poskytujúcim službu zostavenia volania bola spoločnosť ST, a.s., ktorá ako jediná ponúkala predmetnú službu podnikom, ktoré prejavili záujem a s ktorými uzatvorila zmluvu o prepojení sietí. Služby v pevnej telefónnej sieti podľa zmluvy o prepojení sietí začali ostatné podniky poskytovať až od 01.08.2005.
 

Graf č. 3: Vývoj podielu výnosov dosiahnutých z odchádzajúcich volaní
v sledovanom období od 01.07.2004 do 31.12.2006
(v %)
0
20
40
60
80
100
k 31.12.2004
k 30.06.2005
k 31.12.2005
k 30.06.2006
k 31.12.2006
Ostatní operátori
Slovak Telekom

 
 
Na základe informácií doručených od všetkých oslovených podnikov a podkladov o vývoji počtu účastníckych prípojok,  celkového objemu odchádzajúcich volaní a výnosov dosiahnutých z odchádzajúcich volaní v sledovanom období vyplýva, že veľkosť podniku - spoločnosti ST, a.s. vo vzťahu k maloobchodným  relevantným trhom odchádzajúcich volaní, ako aj zmeny jej relatívnej podielovej pozície v časovom priebehu sa výrazne nezmenila. Vysoký trhový podiel spoločnosti ST, a.s. na úzko súvisiacich maloobchodných trhoch naďalej pretrváva.
 
Úrad po vyhodnotení kritéria - veľkosť podniku vo vzťahu k veľkoobchodnému trhu zostavenia volania dospel k záveru, že spoločnosť ST, a.s. bola jediným podnikom poskytujúcim služby na veľkoobchodnej úrovni a mala v sledovanom období 100 % trhový podiel na veľkoobchodnom trhu č. 1.
 
Kritérium § 16 ods. 4 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách - ovládanie unikátneho zariadenia, rozsah obmedzení vstupu na relevantný trh a z toho vyplývajúca miera efektívnej súťaže
 
Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov unikátne zariadenie je zariadenie, infraštruktúra alebo jej časť, miesto alebo právo, ktorých vybudovanie alebo nadobudnutie iným podnikateľom nie je objektívne možné a bez prístupu ku ktorému alebo bez uplatnenia ktorého by došlo alebo mohlo dôjsť k obmedzeniu súťaže na príslušnom relevantnom trhu.
 
Podľa § 4 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách je účastnícke vedenie fyzické spojenie koncového bodu siete v priestoroch účastníka s hlavným rozvádzačom alebo rovnocenným zariadením v pevnej verejnej telefónnej sieti.
 
Pre ostatné podniky poskytujúce služby vo verejnej telefónnej sieti je vybudovanie účastníckeho vedenia s priamym prístupom k účastníkom z hľadiska časového, investičného, technického, stavebného a strategického veľmi náročné.
 
Úrad po zistení týchto skutočností dospel k záveru, že účastnícke vedenie je unikátnym zariadením, nakoľko:
 
-                           podniky poskytujúce verejné elektronické služby (hlas, dáta, Internet) nemajú možnosť v krátkom čase vybudovať paralelné účastnícke vedenia,
-                           vybudovanie paralelného účastníckeho vedenia alebo nadobudnutie účastníckeho vedenia s priamym prístupom k účastníkom iným podnikom nie je efektívne a objektívne možné.
Žiadny podnik nedisponoval takým počtom pevných účastníckych prípojok, ktorý by pokrýval významný a dostatočný okruh účastníkov. Z geografického hľadiska pokrytie oslovených podnikov bolo len na obmedzenom malom území, malo lokálny charakter. Z uvedeného vyplýva, že neboli vytvorené podmienky pre vznik efektívnej konkurencie. Podniky, ktoré disponovali pevnou účastníckou prípojkou, predávali cez vlastnú prípojku len vlastné služby. Z vyjadrení ostatných podnikov vyplynulo, že ani neuvažovali o tom, aby svoju pevnú účastnícku prípojku ponúkali veľkoobchodne inému, resp. iným podnikom.
Poskytovanie elektronických služieb prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete v súčasnosti pri existujúcom stave na trhu bez spoluúčasti spoločnosti ST, a.s. je objektívne ťažko možné. Poskytnutie predmetnej služby v takom rozsahu a kvalite na celom území Slovenskej republiky je schopná zabezpečiť len spoločnosť ST, a.s.
 
Na základe doručených podkladov, informácií a vyššie uvedených skutočností úrad dospel k záveru, že spoločnosť ST, a.s. je podnikom ovládajúcim unikátne zariadenie a táto skutočnosť sa počas analyzovaného obdobia nezmenila.
 
Kritérium § 16 ods. 4 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách - existencia technologicky podmienených výhod
 
Úrad už v prvom kole analýzy veľkoobchodného trhu č. 1 dospel k názoru, že technologicky podmienené výhody spoločnosti ST, a.s. na predmetnom trhu boli dané vlastníctvom a  prevádzkovaním unikátnej celoplošnej verejnej telefónnej siete, vlastníctvom unikátneho zariadenia, ktorým je účastnícke vedenie. Spoločnosť ST, a.s. s ohľadom na historický vývoj bola jediným podnikom zodpovedným za budovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telefónnej siete. Na trhu elektronických komunikácií pôsobí najdlhšie, z čoho vyplýva úroveň  jej infraštruktúry a zariadení, čo sa prejavuje vysokou mierou pokrytia územia a obyvateľstva Slovenskej republiky.
 
Existujúca dlhodobo budovaná verejná telefónna sieť vrátane účastníckych vedení, ktorá je nereplikovateľná, preto predstavuje technologickú výhodu oproti ostatným podnikom, umožňuje spoločnosti ST, a.s. pomerne rýchlo sa prispôsobiť požiadavke trhu, vyhovieť potrebám zákazníka a  tak získať výhodu pred konkurenčnými podnikmi.
 
Kritérium § 16 ods. 4 písm. d) zákona o elektronických komunikáciách - zodpovedajúca vyjednávacia sila na strane dopytu
 
Pozícia spoločnosti ST, a.s. na veľkoobchodnom trhu č. 1 bola v analyzovanom období naďalej daná mierou pokrytia pevnou verejnou telefónnou sieťou, ktorú na celom území Slovenskej republiky nedosahuje žiaden iný podnik. Poskytovanie elektronických služieb v pevnej verejnej telefónnej sieti zo strany iných podnikov bolo podmienené poskytnutím služby zostavenia volania, ktorým je prenos volania alebo volania do siete Internet z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete do bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou, teda v sledovanom období bolo podmienené odoberaním predmetnej služby od spoločnosti ST, a.s.
 
Vyjednávacia sila podnikov voči spoločnosti ST, a.s. na veľkoobchodnom trhu č. 1 bola v sledovanom období minimálna. Naviac, spoločnosť ST, a.s., podľa podkladov doručených od oslovených podnikov, nepredávala ostatným podnikom služby v plnom rozsahu. Zo záverov analýzy veľkoobchodného trhu č. 1 vykonanej v prvom kole vyplynulo, že spoločnosť ST, a.s. je podnikom s významným vplyvom na tomto trhu. Úrad právoplatným rozhodnutím o rozklade č. 64/01/2005 zo dňa 16.06.2005 uložil spoločnosti ST, a.s. povinnosť vydať ako súčasť referenčnej ponuky na prepojenie podľa § 18 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách zmluvné podmienky poskytovania služby zostavenia volania vo svojej verejnej telefónnej sieti. Spoločnosť ST, a.s. vydala referenčnú ponuku až po uložení tejto povinnosti v citovanom rozhodnutí.
 
Úrad zistil, že vyjednávacia sila ostatných podnikov zostala v sledovanom období minimálna. Pozícia jednotlivých podnikov vo vzťahu k spoločnosti ST, a.s. sa nezmenila ani po uzatvorení zmlúv o prepojení verejných telefónnych sietí.
 
Úrad na základe podkladov a informácií získaných od oslovených podnikov konštatoval, že vyjednávacia sila ostatných podnikov bola vzhľadom na pozíciu spoločnosti ST, a.s. na predmetnom trhu obmedzená.
 
 
 
 
 
Kritérium § 16 ods. 4 písm. f) zákona o elektronických komunikáciách - miera diverzifikácie služieb
 
Na území Slovenskej republiky poskytovala spoločnosť ST, a.s. aj naďalej najširšie portfólio elektronických komunikačných služieb spomedzi všetkých podnikov poskytujúcich verejné komunikačné siete, služby alebo siete a služby.
 
Prepojením siete spoločnosti ST, a.s. a ostatných podnikov sa poskytovaním služby CS – CBC zmenila aj miera diverzifikácie služieb ostatných podnikov. Rozsah služieb poskytovaný jednotlivými podnikmi bol však podstatne menší, ako rozsah služieb poskytovaný spoločnosťou ST, a.s.
 
Zo získaných podkladov a informácií od všetkých oslovených podnikov vyplýva, že spoločnosť ST, a.s. mala naďalej najvyššiu mieru diverzifikácie služieb v sektore elektronických komunikácií.
 
Kritérium § 16 ods. 4 písm. h) zákona o elektronických komunikáciách - úspory zo sortimentu
 
Úspory zo sortimentu predstavujú zníženie jednotkových nákladov v dôsledku poskytovania rôznych druhov služieb prostredníctvom toho istého zariadenia resp. technológie. Využívanie úspor zo sortimentu je príznačné pre sektor elektronických komunikácií za predpokladu, že daný podnik poskytuje široké portfólio elektronických komunikačných služieb prostredníctvom tej istej infraštruktúry, resp. jej časti.
 
Spoločnosť ST, a.s. v sledovanom období poskytovala služby na veľkoobchodnom trhu č. 1 prostredníctvom tých istých zariadení, ktoré používa aj pre poskytovanie verejnej telefónnej služby na iných trhoch (aj na maloobchodných, ale aj na veľkoobchodných). Pre poskytovanie predmetnej veľkoobchodnej služby stačilo, aby spoločnosť ST, a.s. implementovala vo svojich ústredniach službu CS – CBC.
 
Na základe uvedenej skutočnosti úrad dospel k záveru, že v analyzovanom období dosahovala spoločnosť ST, a.s. úspory zo sortimentu.
 
Kritérium § 16 ods. 4 písm. k) zákona o elektronických komunikáciách - existencia potenciálnej konkurencie
 
Vstup konkurentov na veľkoobchodný trh č. 1 je za súčasného stavu podmienený vybudovaním vlastnej infraštruktúry. Nakoľko žiadny iný podnik nedisponuje sieťou pevných účastníckych prípojok porovnateľnou so sieťou spoločnosti ST, a.s., je pravdepodobnosť vzniku rovnocennej konkurencie na trhu minimálna. Potenciálnymi konkurentmi môžu byť podniky, ktoré majú vybudované alebo sa rozhodli vybudovať vlastné prístupové siete.
 
Úrad nesúhlasí s tvrdením spoločnosti ST, a.s., aby za súčasných a reálnych  konkurentov považoval všetkých zmluvných partnerov, s ktorými spoločnosť ST, a.s. uzatvorila zmluvu o prepojení, pretože žiadny z týchto podnikov neposkytoval službu zostavenia volania na veľkoobchodnej úrovni, okrem  spoločnosti ST, a.s.
 
Úrad na základe podkladov a informácií od oslovených podnikov konštatoval, že vzhľadom na veľmi malý počet účastníckych prípojok, ktoré kumulatívne vlastnili ostatné podniky spolu (pozri graf    č. 1) je možnosť vzniku plnohodnotnej alternatívnej ponuky málo pravdepodobná.
 
Kritérium § 16 ods. 4 písm. l) zákona o elektronických komunikáciách - prekážky vstupu na relevantný trh
 
         Prekážky vstupu na predmetný relevantný trh úrad rozčlenil podľa jednotlivých kategórií bariér vstupu na:
 
Ekonomické bariéry:
 
-                           veľké investičné a ďalšie náklady súvisiace so vstupom nového podniku na trh, resp. so zavedením novej služby, ktoré navyše negarantujú návratnosť vynaložených investícií v požadovanom časovom horizonte,
-                           vybudovanie pevnej verejnej telefónnej siete a následný vstup na trh vyžaduje vysoké počiatočné náklady,
-                           nevyhnutné náklady potrebné pre spustenie služieb CS - CPS.
 
Časové bariéry:
 
-                           krátkosť času pre vstup a rozvoj činnosti podniku na relevantnom trhu na získanie dostatočného počtu zákazníkov (návratnosť investícií, konkurencie schopnosť),
-                           veľká časová a administratívna náročnosť výstavby elektronickej komunikačnej siete (povolenia na rozkopávky, výstavba v meste, veľké množstvo súkromných vlastníkov pozemkov a s tým spojené časové lehoty).
 
Technické bariéry:
 
-                           prístup k unikátnemu zariadeniu,
-                           dynamika technického vývoja a rýchle zmeny v sektore elektronických komunikácií.
 
Strategické bariéry:
 
-                           významný vplyv spoločnosti ST, a.s. na predmetnom trhu, vyjednávacia sila a z toho vyplývajúci vplyv spoločnosti ST, a.s. pri rokovaniach a pri uzatváraní zmlúv,
-                           pomerne malý trh Slovenskej republiky.
Vzhľadom na vyššie uvedené úrad dospel k záveru, že existujúce bariéry predstavujú významné prekážky pre vstup na veľkoobchodný trh č. 1 a možnosti vstupu reálnych konkurentov  na trh sú obmedzené.
 
Kritérium § 16 ods. 4 písm. m) zákona o elektronických komunikáciách - súčasný stav súťaže na veľkoobchodnom trhu č. 1
 
Spoločnosť ST, a.s. s ohľadom na historický vývoj bola jediným podnikom, ktorý vybudoval a prevádzkoval verejnú telefónnu sieť s priamym prístupom ku koncovým užívateľom. Spoločnosť ST, a.s. poskytuje miestne, medzimestské a medzinárodné hlasové služby, služby prenájmu okruhov, dátových sietí, prenos, vysielanie a príjem rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných signálov pre prevádzkovateľov zo zákona                      o elektronických komunikáciách a ostatných prevádzkovateľov, spracovanie a sprostredkovanie informácií pre potreby fyzických a právnických osôb.
 
Uzavretím zmlúv o prepojení sietí podľa § 28 zákona o elektronických komunikáciách sa vytvoril pre ostatné podniky priestor pre vstup na trh verejnej telefónnej služby. Vstupom na trh sa však ani jeden z podnikov nestal okamžite plnohodnotnou konkurenciou pre spoločnosť ST, a.s.
 
Súčasný stav na trhu je daný postavením spoločnosti ST, a.s., ktorá vlastní a prevádzkuje verejnú telefónnu sieť aj s účastníckymi vedeniami, čo jej umožňuje pripojenie zákazníka na celom území Slovenskej republiky. Na území Slovenskej republiky žiaden iný podnik nedisponuje takou rozsiahlou verejnou telefónnou sieťou ako spoločnosť ST, a.s. 
 
Poskytovanie služby na veľkoobchodnom trhu č. 1 prostredníctvom verejnej telefónnej siete je podmienené vybudovaním vlastnej infraštruktúry. V sledovanom období ani jeden podnik nedisponoval sieťou pevných účastníckych prípojok rozsahom porovnateľným so sieťou spoločnosti ST, a.s. Vznik alternatívnej ponuky v krátkej budúcnosti je nepravdepodobný vzhľadom na veľmi malý počet účastníckych prípojok, ktoré vlastnia kumulatívne všetky ostatné podniky (ich podiel predstavoval na konci sledovaného obdobia len 4,5 %).
 
V sledovanom období spoločnosť ST, a.s. ako jediná ponúkala na veľkoobchodnom trhu č. 1 službu zostavenia volania podnikom, ktoré na základe zmluvne dohodnutých podmienok prejavili záujem o predmetnú službu. Na veľkoobchodnom trhu č. 1 boli od spoločnosti ST, a.s. podľa referenčnej ponuky na prepojenie dostupné služby CS – CBC a služby CS – CPS.
 
Na základe vyššie uvedených skutočností úrad dospel k záveru, že podľa § 16 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách na veľkoobchodnom trhu č. 1 nie je efektívna súťaž, nakoľko na predmetnom trhu naďalej pôsobí len jeden podnik – spoločnosť ST, a.s., ktorá ako jediná poskytuje služby definované na veľkoobchodnom trhu č. 1 a preto si udržiava aj na súvisiacich maloobchodných trhoch veľmi vysoký trhový podiel, čo dokumentuje graf č. 1, č. 2 a č. 3. Nepomerne nízky kumulatívny trhový podiel všetkých ostatných podnikov je dôkazom toho, že postavenie spoločnosti ST, a.s. zostalo naďalej veľmi významné. Na veľkoobchodnom trhu č. 1 neexistuje konkurencia a tým ani súťaž.
 
Samotná možnosť vstupu na trh nie je podľa úradu dostatočná podmienka na vytvorenie súťažného prostredia a konkurencie. Podmienkou je poskytovanie definovanej služby v porovnateľnej kvalite a porovnateľnej cene.
 
Pre vyhodnotenie efektívnosti súťaže je podstatný fakt, že postavenie spoločnosti ST, a.s. na trhu vyplýva z dlhodobého pôsobenia na predmetnom trhu a vyvinula sa z pozície prirodzeného monopolu. Postavenie spoločnosti ST, a.s. je dané najmä celoplošným pokrytím územia Slovenskej republiky pevnou elektronickou komunikačnou sieťou vrátane účastníckych vedení.
 
Na základe podkladov a informácií získaných od všetkých oslovených podnikov a samotnej analýzy úrad konštatoval, že v Slovenskej republike v sledovanom období na veľkoobchodnom trhu č. 1 žiaden podnik pri poskytovaní služieb na veľkoobchodnom trhu    č. 1 nekonkuroval spoločnosti ST, a.s.  
 
Kritériá podľa § 16 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách úrad posúdil nasledovne:
 
1.      Trhový podiel spoločnosti ST, a.s. pri poskytovaní služieb na veľkoobchodnom trhu     č. 1 predstavoval 100 %.
2.      Spoločnosť ST, a.s. je podnikom ovládajúcim unikátne zariadenie.
3.      Existujúca celoplošná elektronická komunikačná sieť vrátane účastníckych vedení prevádzkovaná spoločnosťou ST, a.s. predstavuje technologickú výhodu na predmetnom trhu.
4.      Vzhľadom na postavenie spoločnosti ST, a.s. na predmetnom trhu je vyjednávacia sila ostatných podnikov obmedzená.
5.      Spoločnosť ST, a.s. poskytuje najširšie portfólio služieb.
6.      Spoločnosť ST, a.s. dosahuje úspory zo sortimentu.
7.      Existujúce bariéry predstavujú významné prekážky pre vstup na veľkoobchodný trh č. 1, možnosti vstupu na trh v porovnaní s predchádzajúcim analyzovaným obdobím sa nezmenili.
8.      Súťaž na veľkoobchodnom trhu č. 1 nie je efektívna.
 
 
Celkové závery opakovanej analýzy:
 
1.      Spoločnosť ST, a.s. bola jediným podnikom na veľkoobchodnom trhu č. 1, ktorý poskytoval predmetnú službu iným podnikom.
2.      Ostatné podniky odoberali od spoločnosti ST, a.s. (na základe zmluvy o prepojení) len službu CS – CBC.
3.      Službu CS – CPS od spoločnosti ST, a.s. neodoberal žiaden podnik.
 
Úrad na základe vykonaného šetrenia a výsledkov analýzy veľkoobchodného trhu č. 1 konštatoval, že podľa § 16 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách na veľkoobchodnom trhu č. 1 nie je efektívna súťaž.
Úrad súčasne konštatoval, že podľa § 16 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách naďalej pretrváva stav, pri ktorommá spoločnosť ST, a.s. významný vplyv a také postavenie na veľkoobchodnom trhu č. 1, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov. Úrad v opakovanej analýze dospel k záveru, že povinnosti uložené po prvom kole analýzy veľkoobchodného trhu č. 1 boli nedostatočné a preto navrhol doplnenie povinností o povinnosť nákladovej orientácie podľa § 22 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách. Pri ukladaní tejto povinnosti úrad vychádzal zo skutočnosti, že problematika cien za zostavenie volania v sieti spoločnosti ST, a.s. je predmetom dlhodobých diskusií na jednej strane medzi úradom a spoločnosťou ST, a.s. a na druhej strane medzi úradom a inými podnikmi. Podkladom pri uložení tejto povinnosti boli závery opakovanej analýzy veľkoobchodného trhu č. 1, ktoré preukázali, že ani úradom z prvého kola analýzy uložené povinnosti nezabezpečili efektívnu súťaž. Podmienky na trhu sa v sledovanom období nezmenili a uvedenú službu na veľkoobchodnej úrovni poskytuje len spoločnosť ST, a.s., určená za významný podnik. Spoločnosť ST, a.s. v sledovanom období znižovala ceny za zostavenie volania (spolu s cenami za ukončenie volania) na veľkoobchodnej úrovni. Na reguláciu cien za zostavenie volania zo strednodobého hľadiska sa za najvhodnejší nástroj považuje nákladová orientácia. Až uložením tejto povinnosti môže úrad zabezpečiť, aby ceny za zostavenie volania na veľkoobchodnej úrovni obsahovali iba náklady spojené so zostavením volania v sieti významného podniku a aby do týchto cien neboli započítané tie náklady, ktoré nesúvisia s poskytovaním zostavenia volania. Podľa § 22 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách úrad určil aj konkrétnu metódu kalkulácie cien.
 
         Uložením povinnosti nákladovej orientácie úrad sleduje hlavne spokojnosť koncových užívateľov. Cieľom úradu je, aby poplatky za zostavenie volania  boli stanovené optimálne a nespôsobili vysoké maloobchodné ceny odchádzajúcich volaní poskytovaných ostatnými podnikmi. Úrad chce uložením povinnosti nákladovej orientácie zabezpečiť, aby sa výška poplatkov za zostavenie volania  a výška poplatkov za ukončenie volania na veľkoobchodnej úrovni vyrovnala.
 
Úrad podľa § 10 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách zaslal spoločnosti ST, a.s. opakovanú analýzu veľkoobchodného trhu č. 1, v ktorej uviedol definíciu veľkoobchodného trhu č. 1, zistenia týkajúce sa významného vplyvu na tomto trhu spolu so zistením, že spoločnosť ST, a.s. je aj naďalej významným podnikom na veľkoobchodnom trhu č. 1. Súčasne úrad v opakovanej analýze navrhol spoločnosti ST, a.s. doplnenie povinností (uložených v prvom kole analýzy) o povinnosť nákladovej orientácie. Na vyjadrenie sa k uvedenému návrhu úrad poskytol spoločnosti ST, a.s. lehotu 30 dní.              V stanovenej lehote bolo úradu doručené jej vyjadrenie.
 
Podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách závery opakovanej analýzy úrad zaslal aj Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky. Následne boli závery opakovanej analýzy veľkoobchodného trhu č. 1 spolu so všetkými predloženými stanoviskami, vrátane stanoviska úradu, podľa § 10 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách predložené Európskej komisii (ďalej len „EK“). Všetky stanoviská a dokumenty boli súčasne zverejnené na stránke EK.
 
EK sa k výsledkom opakovanej analýzy vyjadrila listom zn. GS-Greffe (2008) D/200029 doručeným úradu dňa 14.01.2008 a v pripomienkach upozornila úrad, aby zaistil efektívnu implementáciu služieb CS - CPS, zvážil uloženie opatrenia veľkoobchodného prenájmu liniek  a súčasne vyzvala úrad na implementovanie a presadenie povinnosti cenovej regulácie na predmetnom veľkoobchodnom trhu. Podľa § 10 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách úrad v čo najväčšej možnej miere zohľadní stanovisko EK a národných regulačných úradov. Úrad po posúdení stanovísk začne konanie alebo konzultácie ukončí. Dôvodom na konanie a uloženie povinnosti nákladovej orientácie podľa metódy kalkulácie cien a zmenu referenčnej ponuky na prepojenie bolo aj citované stanovisko EK.
 
          Podľa § 17 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách ak úrad na základe analýzy podľa § 16 zistí, že na príslušnom relevantnom trhu nie je efektívna súťaž, po skončení konzultácií podľa § 10 určí rozhodnutím významný podnik a zároveň mu v tomto rozhodnutí uloží aspoň jednu povinnosť podľa § 18 až 24 a § 27 zákona o elektronických komunikáciách. Tieto povinnosti musia vychádzať zo zisteného stavu a musia byť oprávnené a primerané účelu a princípom regulácie, ktorými sú podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu.  Ak je na tomto trhu určený významný podnik, úrad mu existujúce povinnosti ponechá, zmení alebo doplní.
 
V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami úrad listom č. 101/14/2008 zo dňa 13.02.2008 oznámil významnému podniku na veľkoobchodnom trhu č. 1 - spoločnosti ST, a.s., že na základe záverov opakovanej analýzy začal správne konanie vo veci doplnenia povinnosti podľa ustanovenia § 17 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách. Toto oznámenie spoločnosť ST, a.s. prevzala dňa 15.02.2008 a na vyjadrenie jej úrad stanovil lehotu 10 dní od doručenia. Vyjadrenie spoločnosti ST, a.s. k oznámeniu o začatí konania úrad obdržal dňa 26.02.2008 listom zaevidovaným pod č. 126/14/2008. Spoločnosť ST, a.s. v predmetnom liste reagovala na stanovisko úradu k pripomienkam spoločnosti ST, a.s., ktoré bolo notifikované do EK. Vyjadrenie spoločnosti ST, a.s. k oznámeniu o začatí správneho konania obsahovalo pripomienky, ktoré sú v skrátenej forme uvedené nižšie.
 
 
Časť I. vyjadrenia
Bod 1 a 2
 
Podľa názoru spoločnosti ST, a.s. tvrdenie úradu, že je jedinou spoločnosťou pôsobiacou na uvedenom trhu, vedie k deformácii súťaže na veľkoobchodnom trhu č. 1. Pri posúdení konkurencie je podľa nej nevyhnutné zohľadniť i skutočnosť, že existujú ďalšie podniky disponujúce prístupmi k účastníkom a teda poskytujúce služby zostavenia volania bez ohľadu na to, či ju veľkoobchodne ponúkajú a teda predstavujú konkurenciu veľkoobchodnej službe. Spoločnosť ST, a.s. požaduje, aby úrad zvážil prehodnotenie postavenia ostatných podnikov ako konkurentov na uvedenom trhu. Je preto potrebné zahrnúť do takto definovaného veľkoobchodného trhu pre účely stanovenia podielu na nich i vznik volaní neponúkaných ako veľkoobchodnú službu. Je predsa zrejmé, že vznik volaní vo svojich sieťach poskytujú i ostatné podniky, ak by tomu tak nebolo, nemohli by na prepojení odovzdávať volania zo svojej siete.
 
 
Bod 3
 
Je v záujme spoločnosti ST, a.s.  ale i v súlade s objektívnou požiadavkou  § 32 ods. 1 a § 46 správneho poriadku, aby úrad k vyjadreniam alternatívnych operátorov pristupoval nezaujato. Rovnako verí, že úrad mu svojím nezaujatým prístupom k jeho tvrdeniam umožní reálne uplatnenie jeho práv v správnych konaniach ako i právnych postupoch úradu vyňatých spod pôsobnosti správneho poriadku a nebude ich považovať za snahu spoločnosti niečo nadiktovať úradu.
 
Bod 4
 
Spoločnosť ST, a.s. namieta, že úrad neuviedol dôkazy, ktoré podniky poskytujú číselné množiny iným podnikom pre účely terciálneho prideľovania a požiadala o zohľadnenie absencie uvedených informácií v analýze trhu:
·         pri posudzovaní otázky potreby doplnenia povinností uložených mu na uvedenom trhu, resp.
·         prípadné doplnenie analýzy trhu, aby rozhodnutie vychádzalo zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu v súlade s § 46 správneho poriadku.
 
Bod 5
Spoločnosť ST, a.s. odkazuje na vyjadrenie k bodu 1 a 2 s tým, že analýza vychádza zo skreslenej reálnej situácie na trhu. Spoločnosť ST, a.s. požiadala o zohľadnenie absencie uvedených informácií v analýze trhu i pri posudzovaní otázky potreby doplnenia povinností uložených mu na uvedenom trhu. Analýza postavenia spoločnosti ST, a.s. nemôže byť založená na tom, že spoločnosť ST, a.s. ako jediná má už uloženú povinnosť poskytovať veľkoobchodné služby zostavenia volania a  napriek nezáujmu ostatných podnikov takúto službu poskytovať musí. Vzhľadom na svoj „nedobrovoľný 100% trhový podiel“  bude  spoločnosť ST, a.s. vyhodnotená ako podnik s významným vplyvom, keďže skutočný podiel volaní vznikajúcich v sieti iných podnikov a prechádzajúcich cez bod prepojenia nie je podľa analýzy úradu pre posúdenie ich postavenia na trhu poskytovania tejto služby relevantný.
 
Bod 6
 
Spoločnosti ST, a.s. nie je zrejmé, na základe čoho úrad dospel v prípade siete typu WiMAX k presvedčeniu, tieto siete sú síce menej nákladné ako pôvodné FWA siete, ale vyžadujú na zriadenie jedného koncového bodu náklady na úrovni niekoľko desiatok tisíc korún. Odôvodnenosť segmentácie je podporená i konštatovaním úradu o existencii regionálnych sietí viacerých operátorov, z ktorých niektorí predstavujú rovnocennú konkurenciu v danom regióne. Toto je podľa spoločnosti ST, a.s. dôvod tieto regióny vyčleniť ako osobitný regionálny trh s dostatočne vysokou mierou konkurencieschopnosti a existujúcimi homogénnymi podmienkami odlišujúcimi ho od zvyšku trhu a pristúpiť k zmierneniu ukladaných povinností.
 
Bod 7
 
V súvislosti s konštatovaním o sieti spoločnosti ST, a.s. ako o unikátnom zariadení by segmentácia uvedeného trhu dávala zmysel, aby povinnosti boli ukladané na tej časti trhu, kde je jeho sieť náročnejšie replikovať, čo sa i deje a tak sa umožnila zdravá konkurencia a rozvoj infraštruktúry bez regulačných zásahov tam, kde náročnosť budovania sietí nie je vysoká. Spoločnosť ST, a.s. navrhuje, že úrad by mohol upraviť i rozsah už uložených povinností a v uvedenom zmysle uvážiť i potrebu ukladania povinností nových, o prehodnotenie čoho ho týmto spoločnosť ST, a.s. žiada podľa § 17 ods. 1 zákona                 o elektronických komunikáciách.
 
Bod 8
 
Z celkového poklesu záujmu o túto službu nemožno robiť zodpovedným spoločnosť ST, a.s., ktorá je pri poskytovaní svojich služieb rovnako dotknutá. Rovnako konsolidácia trhu a zmenšenie počtu subjektov využívajúcich služby na tomto veľkoobchodnom trhu neznamená nemožnosť poskytovania ďalších služieb na ich základe či neexistenciu ich alternatívy, ba ani pokles konkurencie zapríčinený inými ako objektívnymi faktormi veľkosti trhu  nezakladá dôvod na akékoľvek sprísňovanie podmienok regulácie trhu.
 
Bod 9
 
Vzhľadom na odkaz stanoviska úradu na iné jeho body ST, a.s. stručne trvá na svojich stanoviskách a rovnako len odkazuje na svoje vyjadrenia k predchádzajúcim bodom.
 
Bod 10, 11 a12
 
ST, a.s. sa opätovne nemôže stotožniť s výpovednosťou argumentácie úradu o ST, a.s. ako o jedinom podniku poskytujúcom službu na relevantnom veľkoobchodnom trhu a tvrdeniami o neexistencii konkurencie ako argumente voči konštatovaniu, že podniky poskytujúce služby na telekomunikačnom trhu stabilne a dlhodobo rastú, čo je tiež dôvodom na rast ich vyjednávacej sily na predmetnom relevantnom veľkoobchodnom trhu
 
 
Časť II. vyjadrenia
 
Spoločnosť ST, a.s. poukázala na skutočnosť týkajúcu sa formálneho procesu ukladania povinností podniku s významným vplyvom na základe pravidelného prehodnocovania podmienok vývoja trhu po tom, ako mu už v predchádzajúcom kole analýz boli povinnosti uložené a predložila úradu svoj názor k aplikácii ukladania povinností v ďalších kolách analýz tak, aby povinnému subjektu neboli odňaté jeho práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky a tiež práva podľa § 33 ods. 1 správneho poriadku a aby mu bola daná možnosť uplatniť si ich v správnom konaní. Na podporu uvedeného názoru ST, a.s. uvádza nasledovné argumenty a v tomto zmysle úctivo žiada úrad o ich zváženie:
 
Ak spoločnosť ST, a.s. bolaurčená za podnik s významným vplyvom na relevantnom veľkoobchodnom trhu v prvom kole analýz a v druhom kole úrad dospel k obdobným výsledkom a navrhuje ponechať pôvodne uložené povinnosti, podľa názoru ST, a.s. je i v tomto prípade nutné začať správne konanie. § 17 zákona o elektronických komunikáciách stanovuje, že ak úrad na základe analýzy podľa § 16 zákona o elektronických komunikáciách zistí, že na určitom relevantnom trhu nie je efektívna súťaž, po skončení konzultácií podľa     § 10 určí rozhodnutím významný podnik a zároveň mu v tomto rozhodnutí uloží aspoň jednu povinnosť podľa § 18 až 24 a § 27. Tieto povinnosti musia vychádzať zo zisteného stavu, musia byť oprávnené a primerané účelu a princípom regulácie, ktorými sú podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Ak je na tomto trhu určený významný podnik, úrad mu existujúce povinnosti ponechá, zmení alebo doplní. Ponechanie povinností je z pohľadu gramatického výkladu uvádzané presne na tej istej úrovni, ako ich doplnenie či menenie. Situácia na trhu môže byť podľa záverov úradu obdobná, avšak rozhodnutie úradu je založené na novo zistených skutočnostiach bez ohľadu na z nich vyplývajúci záver. Podľa čl. 13 Ústavy SR možno povinnosti ukladať na základe zákona o elektronických komunikáciách, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. V prípade telekomunikácií sa povinnosti ukladajú na základe zákona o elektronických komunikáciách. Na konania podľa zákona o elektronických komunikáciách sa všeobecne vzťahuje správny poriadok, okrem špecifických častí, kedy sa neuplatňuje. Správny poriadok sa vzťahuje na konania, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb. Z tohto vyplýva, že správne konanie o ponechaní, zmene alebo doplnenípovinnosti musí prebehnúť i v prípade, ak sa rozhoduje len o ponechaní uložených povinností, nakoľko i v tomto prípade na základe výsledkov analýzy správny orgán rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb a na takéto pravidelné rozhodovanie je priamo povinný zo zákona o elektronických komunikáciách.
 
Časť III. vyjadrenia
 
Spoločnosť ST, a.s. vyjadrila presvedčenie, že konkurencia ako taká na uvedenom trhu existuje, jej rozsah zodpovedá nezáujmu uvedených spoločností, aby sami poskytovali služby vzniku volaní na veľkoobchodnej úrovni. Ceny za poskytnutie veľkoobchodnej služby vzniku volaní spoločnosť ST, a.s. každoročne znižuje v súlade so zefektívňovaním poskytovania jeho služieb. Spoločnosť ST, a.s. k úprave svojich cien doteraz pristupovala a pristupuje dobrovoľne, v súlade s aplikáciou povinnosti nákladovej orientácie na veľkoobchodné ceny ukončovania volaní i na veľkoobchodné ceny za vznik volaní.
 
Pri posudzovaní potreby ukladania povinnosti nákladovej orientácie na veľkoobchodnom trhu vzniku volaní spoločnosť ST, a.s. poukazuje na skutočnosť, že súčasný stav umožňuje využitie tu poskytovanej veľkoobchodnej služby ST, a.s. pre poskytovanie ďalších maloobchodných služieb.
 
Postupnú konsolidáciu trhu v porovnaní so súčasným počtom alternatívnych operátorov preto podľa ST, a.s. nemožno považovať za nedostatok rozvoja konkurencie. Čo však neprimeraným ukladaním povinností môže hroziť, je strata potenciálu spoločnosti ST, a.s. konkurovať mobilným operátorom a teda i celková destabilizácia pevného trhu a jeho postupné zmenšovanie sa.
 
V závere svojho vyjadrenia spoločnosť ST, a.s. požiadala úrad, aby konštatoval, že na trhu sú vytvorené podmienky na rozvoj efektívnej súťaže, pričom z pohľadu ST, a.s. doposiaľ nie je záujem o služby, ktoré ponúka na danom trhu.
 
Stanovisko úradu k vyjadreniu spoločnosti ST, a.s.  k oznámeniu o začatí správneho konania 
 
K časti I.
 
K bodu 1 a 2
Úrad vyjadril trhový podiel spoločnosti ST, a.s. nie len prostredníctvom jedného ukazovateľa, ale trhovým podielom sa zaoberal detailnejšie tak, ako je uvedené v záveroch analýzy pri vyhodnotení kritéria § 16 ods. 4 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách – veľkosť podniku vo vzťahu k relevantnému trhu. Poskytovanie služieb zahrnutých do veľkoobchodného trhu č. 1 zahŕňa službu zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktorou je prenos volania alebo volania do siete Internet z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou. Podrobná analýza služieb bola vykonaná na strane 7 – 12 opakovanej analýzy a to tak na veľkoobchodnej úrovni, ako aj na maloobchodnej úrovni. Na maloobchodnej úrovni úrad analyzoval a súčasne graficky zdokumentoval vývoj počtu pevných účastníckych prípojok vzhľadom na vlastníctvo pevnej účastníckej prípojky, vývoj objemu odchádzajúcich volaní a vývoj výnosov dosiahnutých z odchádzajúcich volaní. Úrad dospel k záveru, že trhový podiel spoločnosti ST, a.s. vyjadrený prostredníctvom celkového objemu odchádzajúcich volaní sa v analyzovanom období výrazne nezmenil a kumulatívny podiel ostatných podnikov na celkovom objeme odchádzajúcich volaní bol len 3,5 % na konci sledovaného obdobia. Rovnako aj podiel účastníckych prípojok ostatných podnikov bol viac-menej zanedbateľný a tvoril len 4,5 % z celkového počtu účastníckych prípojok. Rovnako úrad trvá na závere, že samotná možnosť vstupu na predmetný trh nie je podmienkou na vytvorenie konkurencie. Úrad zastáva názor, že podmienkou vytvorenia reálnej konkurencie je poskytovanie tejto služby v porovnateľnej kvalite a porovnateľnej cene. Žiadny podnik v sledovanom období neposkytoval službu porovnateľnú cenou a kvalitou tak, ako túto službu poskytovala spoločnosť ST, a.s. Ostatné podniky nemali možnosť výberu služby      CS – CBC, resp. CS - CPS od viacerých podnikov. Existovala a existuje len jediná ponuka - ponuka spoločnosti ST, a.s. Na území Slovenskej republiky neexistuje žiadny iný podnik, ktorý by poskytoval vo vlastnej sieti porovnateľné služby a tieto ponúkal iným podnikom.
 
K bodu 3
Spoločnosť ST, a.s. na jednej strane argumentuje, že žiaden z podnikov nemá prioritný záujem poskytovať veľkoobchodnú službu a na druhej strane žiada, aby úrad prehodnotil postavenie ostatných podnikov ako konkurentov na predmetnom veľkoobchodnom trhu s tým, že pre účely stanovenia podielu je potrebné zahrnúť i vznik volaní neponúkaných na veľkoobchodnej úrovni. Spoločnosť ST, a.s. považuje každý podnik, ktorý pôsobí na maloobchodnom trhu odchádzajúcich volaní za konkurenta na predmetnom trhu aj napriek tomu, že ani jeden podnik neposkytuje predmetnú veľkoobchodnú službu. Úrad na základe definície predmetného veľkoobchodného trhu, to znamená služby zostavenia volania poskytovanej na veľkoobchodnej úrovni, dospel k záveru, že ostatné podniky nie je možné považovať za reálnych konkurentov spoločnosti ST, a.s. Na území Slovenskej republiky žiadny iný podnik neposkytuje rovnakú službu vo vlastnej sieti tak, ako ju poskytuje spoločnosť ST, a.s. Všetky ostatné podniky sú v pozícii odberateľa služby a každý ju odoberá len od spoločnosti ST, a.s. Trhový podiel spoločnosti ST, a.s. na veľkoobchodnej úrovni je preto 100 %. Nie je možné zahrnúť do trhového podielu služby poskytované ostatnými podnikmi a teda zahrnúť do trhového podielu služby poskytované na maloobchodnej úrovni.
 
K bodu 4
Spoločnosť ST, a.s. už v stanovisku k záverom analýzy veľkoobchodného trhu č. 1 argumentovala, že úrad neuviedol dôkazy, „resp. konkrétne spoločnosti, ktoré podniky poskytujú číselné množiny iným podnikom pre účely terciálneho prideľovania“ a opätovne vo svojom vyjadrení k začatiu správneho konania požiadala úrad v súlade s § 46 správneho poriadku „o zohľadnenie absencie uvedených informácií“ tak pri analýze trhu, ako aj pri posudzovaní doplnenia povinností. K uvedenej pripomienke úrad uvádza, že dňa 1. februára 2007 bolo vydané Opatrenie úradu č. O-14/2007 o číslovacom pláne (ďalej len „číslovací plán“) a v súvislosti s jeho uplatňovaním úrad požiadal všetky podniky, ktorým boli pridelené čísla aj pred vydaním číslovacieho plánu, aby v prípade sekundárneho pridelenia čísel užívateľom služieb podľa § 12 číslovacieho plánu súčasne informovali úrad o takomto pridelení a sekundárne pridelenie vykonávali len jednoúrovňovo. Súčasne úrad v tomto číslovacom pláne uviedol, že podniky, ktorým úrad pridelil primárne čísla zodpovedajú za dodržiavanie číslovacieho plánu. Úrad do konca roku 2007 neevidoval ani jednu informáciu od podnikov o pridelení sekundárneho čísla.
 
K bodu 5
Závery opakovanej analýzy veľkoobchodného trhu č. 1 v sledovanom období úrad vyhodnotil na základe podkladov a informácií získaných od všetkých oslovených podnikov. Závery tejto analýzy (ktoré boli uverejnené na stránke úradu a neskôr aj na stránke EK) po vyhodnotení jednotlivých kritérií úrad považuje za objektívne, ktoré odrážajú skutočný stav súťaže pri poskytovaní definovanej veľkoobchodnej služby. Vyhodnotením jednotlivých kritérií uvedených vyššie úrad dospel k záverom tak, ako sú zhrnuté v bode 1.-8. na strane 13 tohto rozhodnutia. Sumárne sú zhrnuté do celkových záverov, v ktorých úrad konštatoval, že spoločnosť ST, a.s. bola jediným podnikom, ktorý ponúkal veľkoobchodné služby CS-CBC a CS – CPS a reálne odoberali ostatné podniky len službu CS-CBC. Táto skutočnosť ovplyvnila aj poskytovanie služieb na maloobchodnom trhu a úrad uviedol, že podiel spoločnosti ST, a.s. v počte telefónnych prípojok v sledovanom období zostal aj naďalej veľmi významný a predstavoval približne 95 %.
 
K bodu 6
Pokiaľ ide o siete typu WiMAX a FWA úrad vo svojom stanovisku uviedol, že v sledovanom období niektoré úradom oslovené podniky používali aj iné technológie pripojenia k sieti. Konštatovanie o nákladoch potrebných na zriadenie jedného koncového bodu použitím uvedenej technológie bolo podložené tvrdením niektorých ostatných podnikov. Z hľadiska poskytovania služieb na veľkoobchodnom trhu č. 1 konkrétne údaje nepovažoval úrad za podstatné a rozhodujúce a práve z tohto dôvodu nepožadoval od týchto podnikov doručenie podkladov o nákladoch potrebných na zriadenie koncového bodu.
 
Pripomienku spoločnosti ST, a.s. o vyčlenení regionálneho trhu s dostatočne vysokou mierou konkurencieschopnosti a existujúcimi homogénnymi podmienkami odlišujúcimi sa od zvyšku trhu s tým, aby úrad pristúpil k zmierneniu ukladaných povinností na takto špecifikovanom trhu úrad neakceptoval, pretože na základe vyhodnotenia kritérií podľa § 16 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách dospel k jednoznačnému záveru, že jedinou spoločnosťou poskytujúcou služby na veľkoobchodnom trhu č. 1 je spoločnosť ST, a.s. a službu CS – CBC, resp. CS - CPS ponúka na celom území Slovenskej republiky len  táto spoločnosť. Z tohto dôvodu poskytovanie služby zostavenia volaní na veľkoobchodnej úrovni podľa územných celkov úrad neposudzoval.
 
K bodu 7
Pokiaľ ide o segmentáciu trhu, úrad opakovane uvádza, že na veľkoobchodnom trhu č. 1 nie je efektívna súťaž a spoločnosť ST, a.s. si naďalej udržala významný vplyv tým, že služby zostavenia volania v pevnom umiestnení poskytuje jediná na celom území Slovenskej republiky.
 
K bodu 8
K vyjadreniu spoločnosti ST, a.s. ohľadne poklesu záujmu ostatných podnikov o veľkoobchodné služby, resp. dôvodov nezáujmu o službu výberu podniku predvoľbou čísla vybraného podniku úrad nepovažoval za relevantné  uvádzať ďalšie nové skutočnosti. Všetky rozhodujúce skutočnosti úrad uviedol pri vyhodnotení kritéria veľkosť podniku vo vzťahu k relevantnému trhu, ako aj zmeny jeho relatívnej podielovej pozície v časovom priebehu (kritérium § 16 ods. 4 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách) v tomto rozhodnutí uvedené na str. 3 a 4. Spoločnosť ST, a.s. nepredložila žiadny dôkaz a ani úrad od oslovených podnikov nedostal informáciu o tom, že niektorý podnik využíva službu výberu podniku predvoľbou čísla vybraného podniku (služba CS – CPS). Implementovanie služieb CS - CPS v sledovanom období, presnejšie podmienky implementovania tejto služby neboli vyhovujúce ani pre jeden podnik, ktorý podpísal zmluvu o prepojení siete so spoločnosťou ST, a.s. V konečnom dôsledku aj pripomienky Európskej komisie sa týkali predovšetkým poskytovania služieb CS – CPS a EK vyzvala úrad, aby zabezpečil efektívnu implementáciu služieb CS – CPS.
 
K bodu 9
         Úrad  naďalej zastáva rovnaký názor, ako uviedol v stanovisku notifikovanom EK k vyjadreniu spoločnosti ST, a.s.
 
K bodu 10, 11 a 12
Vzhľadom na postavenie spoločnosti ST, a.s. na predmetnom veľkoobchodnom trhu bola vyjednávacia sila ostatných podnikov minimálna a preto úrad v záveroch skonštatoval, že bola obmedzená. Tento záver vyplynul z podkladov získaných v opakovanej analýze od všetkých  podnikov, ktoré majú podpísanú zmluvu o prepojení  so spoločnosťou ST, a.s. Tvrdenie spoločnosti ST, a.s. o raste vyjednávacej sily nepotvrdil žiadny oslovený podnik. Ostatné podniky mohli odoberať predmetnú veľkoobchodnú službu len od jednej spoločnosti a táto ju poskytovala len tým podnikom, s ktorými podpísala zmluvu o prepojení sietí a za podmienok, ktoré stanovila spoločnosť ST, a.s.
 
K časti II.
 
K vyjadreniu spoločnosti ST, a.s. ohľadne procesného postupu v prípade ak bola spoločnosť ST, a.s. určená za podnik s významným vplyvom na relevantnom trhu v prvom kole analýz a v opakovanej analýze úrad dospel k obdobným výsledkom a navrhuje ponechať pôvodne uložené povinnosti, úrad uvádza nasledovné. Príslušné ustanovenia zákona               o elektronických komunikáciách explicitne ustanovujú, kedy je úrad povinný vydať rozhodnutie. V súlade s Ústavou SR, ktorá v čl. 2 zakotvuje povinnosť: „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“, teda nie je možné vydávať rozhodnutia v iných, ako uvedených prípadoch. Uvedené potvrdzuje aj zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ktorý v § 30 ods. 1 písm. i) ustanovuje: „Správny orgán konanie zastaví, ak v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil.“ Zastavenie konania je jednou z foriem, ktorou sa správne konanie uzatvára konečným spôsobom. Dochádza k nemu v prípadoch ustanovených v správnom poriadku alebo v osobitných zákonoch z dôvodov, ktoré bránia pokračovať v konaní. Keďže dôvody na zastavenie konania sú vymedzené taxatívne, ak sú splnené zákonné podmienky, správny orgán nemá inú možnosť. Právnym dôsledkom právoplatne rozhodnutej veci (res iudicata) je tzv. formálna právoplatnosť. Jej podstata spočíva v tom, že sa v tej istej veci už právoplatne rozhodlo, opätovne konať o nej nemožno s výnimkou prípadu, ak sa podstatne zmenil skutkový stav. V podstate ide o totožnosť veci. Táto je daná vtedy, ak ide o totožných účastníkov, totožnosť predmetu a rovnaký skutkový stav. Uvedené podmienky totožnosti musia byť splnené kumulatívne, čo je prípad, kedy úrad na základe analýzy konštatuje na konkrétnom relevantnom trhu nezmenený stav od právoplatnosti rozhodnutia. Záverom možno konštatovať, že v prípade, ak sa nezmenili podstatné skutočnosti, v tomto prípade sa postavenie významného podniku nezmenilo a na relevantnom trhu nie je efektívna súťaž a už uložené povinnosti sú dostatočne účinné, čiže ich úrad ponecháva, t. z. úrad už z uvedených dôvodov rozhodnutie nevydáva, pretože by, v prípade vydania rozhodnutia o ponechaní už uložených povinností, existovali popri sebe dve právoplatné rozhodnutia v tej istej veci.
 
 
K časti III.
 
K vyjadreniu spoločnosti ST, a.s. uvedenému v tejto časti úrad uvádza, že závery opakovanej analýzy veľkoobchodného trhu č. 1 tak, ako boli prezentované v analýze doručenej spoločnosti ST, a.s. a notifikované do Európskej komisie, boli úradom vykonané objektívne a na základe vyhodnotenia jednotlivých kritérií podľa zákona o elektronických komunikáciách.
 
V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku úrad listom č. 177/14/2008 zo dňa 19.03.2008 vyzval spoločnosť ST, a.s., aby sa pred vydaním rozhodnutia ústne alebo písomne vyjadrila k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhla jeho doplnenie.
 
Dňa 9.04.2008 (listom zaevidovaným pod č. 196/14/2008) bolo úradu doručené vyjadrenie spoločnosti ST, a.s. k výzve pred vydaním rozhodnutia. Spoločnosť ST, a.s. sa vyjadrila v bodoch A. – C. nasledovne:
 
 
A.
Spoločnosť ST, a.s. poukázala na skutočnosti uvádzané ostatnými podnikmi svedčiace o tom, že na trhu je prítomná súťaž vo vyššej miere, než ako ju úrad stanovil v záveroch analýzy. Je z nich zrejmé, že i oni sa cítia byť poskytovateľmi služby vzniku volaní na uvedenom trhu a preto spoločnosť ST, a.s. si dovoľuje úradu navrhnúť zváženie skutočnosti, či možno ako podklad rozhodnutia podľa povinnosti úradu spoľahlivo zistiť skutkový stav používať výsledky analýzy, ktoré ich podiel na trhu nezohľadňujú a  za 100%-ného poskytovateľa tejto služby považujú len spoločnosť ST, a.s.
Rovnako spoločnosť ST, a.s. si myslí, že nie je dôvod neuznať, že každý podnik, ktorý na trhu poskytuje služby a teda zostavuje vo svojej sieti hovory, fakticky poskytuje službu vzniku volania o to viac, že pokiaľ jeho sieť má v porovnaní s inými sieťami menší počet účastníkov, tak väčšinu zostavených volaní na maloobchodnom trhu smeruje do bodu prepojenia na veľkoobchodnom trhu zostavenia volaní.
 
B.
Spoločnosť ST, a.s. rovnako trvá na námietkach uvedených vo svojej odpovedi na výzvu na vyjadrenie sa k začatiu konania v liste č. 10340-SRZ/2008 zo dňa 25.02.2008. Spoločnosť ST, a.s. verí, že všetky jej námietky odôvodňujú nepotrebnosť dopĺňania povinnosti na trhu vzniku volaní o ďalšie povinnosti nad rámec už uvedených povinností.
 
C.
Vychádzajúc z analýzy úradu zo dňa 31.07.2007 týkajúcej sa uvedeného relevantného trhu spoločnosť ST, a.s. predpokladá, že úrad zamýšľa v konaní ponechať ST, a.s. pôvodne uložené povinnosti a doplniť ich o navrhovanú povinnosť nákladovej orientácie podľa § 22 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách. V tomto rozsahu ST, a.s. uplatňuje svoje práva podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku na základe výzvy úradu v tomto konaní.
Spoločnosť ST, a.s. novo navrhovanú povinnosť doposiaľ napĺňala dobrovoľne. Spoločnosť ST, a.s. sa vzhľadom na ním používanú metódu nebráni uplatneniu obdobnej metódy použitej v rozhodnutí o veľkoobchodných cenách ukončovania volaní.
Samotnú dobrovoľnosť plnenia povinnosti, ktorú úrad plánuje uložiť, považuje spoločnosť ST, a.s. za dôkaz korektného správania sa spoločnosti ST, a.s. na uvedenom trhu a domnieva sa, že nie je dôvod na ukladanie ďalších povinností na tomto trhu.
 
 
 
 
 
Stanovisko úradu k vyjadreniu spoločnosti ST, a.s.  k výzve pred vydaním rozhodnutia
 
K bodu A.
        
Úrad definoval poskytovanie služieb na veľkoobchodnom trhu č. 1 tak, že táto zhŕňa službu zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktorou je prenos volania alebo volania do siete Internet z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou. V sledovanom období službu zostavenia volania na veľkoobchodnej úrovni ponúkala len jediná spoločnosť – spoločnosť ST, a.s. Od oslovených podnikov úrad požadoval doručiť podklady a informácie potrebné pre vyhodnotenie jednotlivých kritérií a okrem iných aj údaje o objeme odchádzajúcich volaní. To, že niektoré z oslovených podnikov v odpovedi uviedli, že pôsobia na predmetnom trhu, nebolo pre úrad určujúce a podstatné pre posúdenie ich konkurencieschopnosti. Pri vyhodnotení kritéria podľa § 16 ods. 4 písm. k) zákona o elektronických komunikáciách sa úrad zaoberal otázkou posudzovania reálneho a potenciálneho konkurenta a skonštatoval, že zmluvné podniky nepovažuje za reálnych konkurentov. Vyhodnotením nielen tohto kritéria, ale vyhodnotením všetkých kritérií uvedených vyššie úrad dokázal, že žiadny podnik na území Slovenskej republiky neposkytoval a ani nemohol vo vlastnej sieti poskytovať služby definované na predmetnom trhu. Z tohto dôvodu nemôže úrad považovať ani jeden zmluvný podnik za reálneho konkurenta spoločnosti ST, a.s. na veľkoobchodnom trhu č. 1.
 
K bodu B.
        
Úrad zastáva rovnaké stanovisko, ako je uvedené v tomto rozhodnutí na stranách 19 až 22 v časti „Stanovisko úradu k vyjadreniu spoločnosti ST, a.s. k oznámeniu o začatí správneho konania“. Aj po uložení povinností na trhu poskytovania služby zostavenia volaní po ukončení prvého kola analýzy trhu zostali podmienky pre fungovanie efektívnej súťaže nedostatočné, pretože na veľkoobchodnom trhu č. 1 nevznikla veľkoobchodná alternatívna ponuka pre služby zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení.
 
K bodu C.
        
Úrad v záujme efektívneho a primeraného uloženia povinnosti nákladovej orientácie na veľkoobchodnom trhu č. 1 špecifikoval metódu kalkulácie cien. V záujme transparentnosti konzultoval použitie navrhovanej metódy so spoločnosťou ST, a.s. a bolo uskutočnených niekoľko rokovaní. Po ich ukončení úrad dňa 23.06.2008 doručil spoločnosti ST, a.s. návrh rozhodnutia o určení metódy kalkulácie cien pri poskytovaní služby zostavenia volaní v sieti významného podniku. Súčasne bol tento návrh rozhodnutia zverejnený na verejne dostupnej internetovej stránke úradu. Na zaslanie písomných pripomienok k navrhovanej metóde kalkulácie cien za zostavenie volania v rámci vnútroštátnej konzultácie podľa zákona            o elektronických komunikáciách úrad požiadal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky a  všetky ostatné telekomunikačné spoločnosti i odbornú verejnosť. Následne bol (po zohľadnení niektorých pripomienok zo strany spoločnosti ST, a.s.) tento návrh upravený a notifikovaný do EK. Dňa 09.09.2008 (listom zaevidovaným úradom pod č. 427/14/2008) bolo úradu doručené stanovisko EK, ktorá nemala žiadne pripomienky k navrhovanému nápravnému opatreniu cenovej regulácie vzťahujúcej sa na veľkoobchodný trh pre zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti poskytovanej v pevnom umiestnení. Metóda kalkulácie cien bola určená rozhodnutím zo dňa 18. septembra 2008 a uverejnená vo Vestníku č. 5 dňa 06.10.2008.
 
Predseda Telekomunikačného úradu SR súhlasil s opakovaným predĺžením lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci doplnenia povinností do 15.11.2008, najmä z dôvodu neukončených vnútroštátnych a medzinárodných konzultácií k navrhovanej metóde kalkulácie cien pre podnik s významným postavením na predmetnom veľkoobchodnom trhu. Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia úrad vždy zaslal spoločnosti ST, a.s. a posledné predĺženie bolo oznámené listom č. 499/14/2008 zo dňa 14.10.2008.
 
         Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti a stanovisko úradu k pripomienkam spoločnosti ST, a.s., úrad považuje doplnenie povinností spoločnosti ST, a.s., určenej za významný podnik na veľkoobchodnom trhu č. 1, o povinnosť nákladovej orientácie za primerané a odôvodnené.
 
Úrad po podrobnej analýze všetkých predložených pripomienok a na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
 
Poučenie:
 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie, Továrenská 7, P.O. BOX 18, 810 06 Bratislava 16. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.
 
 
 
                                                                        Ing. Jana Kopečná
                                                             riaditeľka odboru ekonomickej regulácie
 
 
 
 
 
 
         Rozhodnutie sa doručí:
              Slovak Telekom, a.s.
              Karadžičova 10
              825 13 Bratislava