Rozpočet regulačného úradu

     Podľa § 6 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách "Úrad je povinný zverejniť svoj rozpočet najneskôr do 60 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok."


Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2020

Ukazovateľ: v eurách
I. Príjmy spolu 10 248 694
A. záväzný ukazovateľ   10 248 694
II. Výdavky celkom (A+B) 7 526 887
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ 7 526 887
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)   7 526 887
A.2 prostriedky na spolufinancovanie 0
A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) (kód zdroja 111) 3 882 372
- poistné a príspevok zamestnávateľa do fondov (620) 1 356 733
- tovary a  služby (630) 1 844 767
- bežné transfery (640) 45 015
A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie                      398 000
z toho: kód zdroja: 111 398 000
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov 7 526 877
07T Tvorba a implemetnácia politík 6 952 239
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb 6 952 239
0EK0L01 Systémy vnútornej správy 9 000
0EK0L02 Špecializované systémy 265 400
0EK0L03 Podporná infraštruktúra 176 000
0EK0L0C Informačný systém LS 124 248Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019

Ukazovateľ: v eurách
I. Príjmy spolu 10 824 388
A. záväzný ukazovateľ   10 824 388
II. Výdavky celkom (A+B) 6 925 983
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie 6 925 983
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)   6 925 983
A.2 prostriedky na spolufinancovanie 0
A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) (kód zdroja 111) 3 198 846
- poistné a príspevok zamestnávateľa do fondov (620) 1 117 855
- tovary a  služby (630) 2 166 267
- bežné transfery (640) 45 015
A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie                      398 000
z toho: kód zdroja: 111 398 000
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov 6 925 983
07T Tvorba a implemetnácia politík 6 359 835
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb 6 359 835
0EK0L Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 566 148
0EK0L01 Systémy vnútornej správy 9 000
0EK0L02 Špecializované systémy 355 400
0EK0L03 Podporná infraštruktúra 77 500
0EK0L0C Informačný systém LS 124 248


Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018

Ukazovateľ: v eurách
I. Príjmy spolu 9 909 564
A. záväzný ukazovateľ      9 909 564
II. Výdavky spolu 6 131 931
z toho:  
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)        6 131 931
A.2 prostriedky na spolufinancovanie 0
A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 2 865 721
 - poistné a príspevok zamestnávateľa do fondov (620) 1 001 428
 - tovary a  služby (630) 1 700 767
 - bežné transfery (640) 45 015
A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie                      kód zdroja: 111 519 000
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov 6 131 931
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb 5 446 283
0EK0L01 Systémy vnútornej podpory 9 000
0EK0L02 Špecializované systémy 470 400
0EK0L03 Podporná infraštruktúra 82 000
0EK0L0C Informačný systém LS 124 248Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2017
 

Ukazovateľ: v EUR 
I. Príjmy spolu 9 585 102
A. záväzný ukazovateľ      9 585 102
II. Výdavky spolu 5 939 396
z toho:  
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)        5 939 396
A.2 prostriedky na spolufinancovanie 0
A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 2 520 796
 - poistné a príspevok zamestnávateľa do fondov (620) 881 018
 - tovary a  služby (630) 1 751 767
 - bežné transfery (640) 45 015
A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie                      kód zdroja: 111 740 800
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov 5 939 396
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb 5 939 396Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016

 

Ukazovateľ: v EUR
I. Príjmy spolu 6 574 776
A. záväzný ukazovateľ 6 574 776
II. Výdavky spolu 4 469 652
z toho:  
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 4 469 652
A.2 prostriedky na spolufinancovanie 0
A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 2 171 200
- poistné a príspevok zamestnávateľa do fondov (620) 758 835
- tovary a  služby (630) 1 511 402
- bežné transfery (640) 28 215

A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie

kód zdroja: 111

0
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov 4 469 652
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb 4 469 652Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015

 

Ukazovateľ: v EUR
I. Príjmy spolu 6 500 000
A. záväzný ukazovateľ 6 500 000
II. Výdavky spolu 4 152 659
z toho:  
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 4 152 659
A.2 prostriedky na spolufinancovanie 0
A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 1 944 725 
- poistné a príspevok zamestnávateľa do fondov (620) 679 682 
- tovary a  služby (630) 1 500 037 
- bežné transfery (640) 28 215

A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie

kód zdroja: 111

0
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov 4 152 659
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb 4 152 659

 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014

 

Ukazovateľ: v EUR
I. Príjmy spolu  6 500 000
A. záväzný ukazovateľ  6 500 000
II. Výdavky spolu  4 593 774
z toho:  
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)  4 593 774
A.2 prostriedky na spolufinancovanie  0
A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osovné vyrovnania (610)  2 055 122
- odvody a príspevok do poisťovní (620)  782 400
- tovary a  služby (630)  1 525 037
- bežné transfery (640)  211 215

A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie

kód zdroja: 111

 20 000
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov  4 593 774
07T030H Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb  4 593 774