Rozpočet Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (archív)

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky bol zrušený k 31.12.2013 zákonom č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Podľa § 6 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách "Úrad je povinný zverejniť svoj rozpočet najneskôr do 60 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok."

Požiadavka TÚ SR na rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2013

 

Ukazovateľ:

EUR

I. Príjmy spolu

6 298 842

A. záväzný ukazovateľ (ŠR)

6 298 842

z toho:  
podľa § 6 ods. 4 písm. a, b, c zákona č. 351/2011 Z.z.

2 035 998 

podľa § 35 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z.

4 262 844 

II. Výdavky spolu

6 298 842

z toho:  
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)

6 298 842

A.2 prostriedky na spolufinancovanie

0

A.3 mzdy, platy, služobné príjmy

3 210 582 

- odvody a príspevky do poisťovní (620)

1 122 097

- tovary a ďalšie služby (630)

1 194 405

- bežné transfery (640)

23 236

A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie

748 524

 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2013

List MDVRR SR - Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2013 (.pdf)

Ukazovateľ:

EUR

I. Príjmy spolu

6 500 000

A. záväzný ukazovateľ (ŠR)

6 500 000

z toho:  
podľa § 6 ods. 4 písm. a, b, c zákona č. 351/2011 Z.z.

2 237 156

podľa § 35 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z.

4 262 844

II. Výdavky spolu

4 029 999

z toho:  
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)

4 029 999

A.2 prostriedky na spolufinancovanie

0

A.3 mzdy, platy, služobné príjmy

2 138 139

- odvody a príspevky do poisťovní (620)

747 443

- tovary a ďalšie služby (630)

1 121 181

- bežné transfery (640)

23 236

A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie

0

TÚ SR aj naďalej vedie rokovania s príslušným ministerstvom o úprave rozpočtu úradu.

 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012

Ukazovateľ:

EUR

I. Príjmy spolu

16 000 000

A. záväzný ukazovateľ (ŠR)

16 000 000

z toho:  
podľa § 6 ods. 4 písm. a, b, c zákona č. 351/2011 Z.z.

5 500 000

podľa § 35 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z.

10 500 000

II. Výdavky spolu

4 925 714

z toho:  
A.1 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)

4 925 714

A.2 prostriedky na spolufinancovanie

0

A.3 mzdy, platy, služobné príjmy

2 247 331

- odvody a príspevky do poisťovní (620)

785 442

- tovary a ďalšie služby (630)

1 121 181

- bežné transfery (640)

23 236

A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie

748 524