RÚ navrhuje vyššiu ochranu užívateľov pri službách so zvýšenou tarifou

03.06.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil návrh nového všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo služieb, ktorý obsahuje okrem precizovania existujúcich povinností aj nové povinnosti pre telekomunikačných operátorov, ktorých cieľom je ochrana užívateľov elektronických komunikačných služieb. Podľa predloženého návrhu sa pred spojením na čísla so zvýšenou tarifou ozve upozornenie a volajúci bude môcť hovor bez spoplatnenia ukončiť. Návrh vychádza z doterajších skúseností RÚ a jeho predchodcu. K návrhu je možné uplatniť pripomienky v termíne do 30 dní.
     Jednou z novo navrhovaných povinností je povinnosť poskytovateľov verejnej telefónnej služby zabezpečiť pri službách s osobitnými cenovými podmienkami, aby pred spojením volania bolo slovné a bezplatné hlasové oznámenie v slovenskom jazyku o tom, že volajúci účastník volá na službu so zvýšenou tarifou. Po skončení hlasového oznámenia bude mať volajúci minimálne tri sekundy na ukončenie hovoru bez toho, aby nastalo spoplatnenie hovoru. Novou povinnosťou sa predíde šoku volajúcich z vysokého účtu, ku ktorým dochádza po nechcených volaniach na služby so zvýšenou tarifou.
     RÚ, na základe skúseností zo snahy operátorov vykladať si svoje povinnosti v neprospech užívateľov služieb, navrhuje spresniť povinnosť operátorov poskytovať bez poplatku základnú úroveň rozpísaných faktúr v papierovej alebo elektronickej forme, podľa výberu účastníka. Ak operátorovi výber účastníka nebude známy, tak poskytne papierovú formu na adresu, ktorú účastník uviedol pri podpise zmluvy. Z rovnakého dôvodu navrhuje upraviť povinnosť pri podstatných zmenách podmienok zmluvy, t.j. najmä pri zmene cien za poskytovanú službu, zmene času trvania zmluvy, vrátane minimálnych podmienok používania alebo trvania zmluvy, informovať účastníka o jeho práve odstúpiť od zmluvy bez sankcií a oboznámiť ho s ustanoveniami zákona, ktoré jeho právo upravujú.
     RÚ pre poskytovateľov prístupu k internetu navrhuje povinnosť zrozumiteľne, ľahko dostupne a presne informovať o meraných parametroch pripojenia, meraných parametroch prevádzky, politike spravodlivého užívania, agregácii a parametroch riadenia služieb, t.j. ktorý typ prevádzky má prioritu, ktorý je spomalený a ktorý je blokovaný.