RÚ neodobral spol. ST frekvencie, ale uložil jej pokutu

21.11.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zastavil správne konanie proti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) vo veci odobratia frekvencií v rozsahu 2 570 MHz až 2 620 MHz, ktoré jej boli pridelené individuálnym povolením. Porušenie povinnosti začať používať pridelené frekvencie do 6 mesiacov od právoplatnosti povolenia nebolo možné spoločnosti ST jednoznačne preukázať. Rozhodnutie je právoplatné. V súvislosti s vyššie uvedeným uložil RÚ spoločnosti ST pokutu 100 tisíc eur, nakoľko v rozpore s povinnosťou určenou v povolení nepredložila úplnú databázu prevádzkovaných základňových staníc v pásme 2600 MHz. Toto konanie spoločnosti ST bolo jednou z príčin vzniku podozrenia, že frekvencie v rozsahu 2 570 MHz až 2 620 MHz pre režim TDD neboli využívané. Rozhodnutie o pokute ešte nie je právoplatné.
     Spoločnosť ST sa počas správneho konania vo veci odobratia frekvencií v rozsahu 2 570 MHz až 2 620 MHz vyjadrila, že v termíne do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia spustila do prevádzky základňovú stanicu v Bratislave a svoje tvrdenie podporila viacerými listinami. V zmysle zásady „v pochybnostiach v prospech obvineného“ sú správne orgány povinné rozhodnúť v prospech účastníka konania vtedy, ak sú pochybnosti o tom, či sa dopustil správneho deliktu. Vzhľadom na skutočnosti zistené v priebehu správneho konania má RÚ za to, že nie je možné jednoznačne a bez pochybností ustáliť, že spoločnosť ST nesplnila povinnosť začať používať frekvencie pridelené individuálnym povolením do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti individuálneho povolenia. Na základe uvedeného RÚ správne konanie zastavil.