RÚ rozhodol o sporoch týkajúcich sa národného roamingu

24.10.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) rozhodol o spore týkajúcom sa podmienok poskytovania národného roamingu. Rozhodnutia ešte nie sú právoplatné, pričom niektoré z nich zatiaľ neboli niektorým účastníkom doručené. Účastníci konania môžu do 15 dní od doručenia rozhodnutia podať opravný prostriedok – rozklad voči rozhodnutiu.
     Rozhodnutia sú pomerne rozsiahle. Len výrok každého rozhodnutia má cca 4 strany. Vo všeobecnosti uložil RÚ príslušným operátorom poskytovať národný roaming odberateľovi národného roamingu, a to prostredníctvom ich elektronických komunikačných sietí používajúcich frekvencie z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz v súlade s požiadavkami podľa štandardu 3GPP TS 22.011 (ETSI TS 122 011). RÚ určil minimálny rozsah služieb národného roamingu, ktorý musia príslušní operátori poskytovať a ich maximálnu cenu. Všetky súčasti národného roamingu budú príslušní operátori povinní poskytovať za rovnakých kvalitatívnych podmienok pre koncových užívateľov odberateľa národného roamingu ako majú ich koncoví užívatelia v porovnateľných situáciách. Koncoví užívatelia odberateľa národného roamingu tak majú mať zabezpečenú rovnakú technickú a prevádzkovú kvalitu elektronických komunikačných služieb ako koncoví užívatelia príslušných operátorov.
     RÚ v rozhodnutiach zároveň uložil konkrétne kroky a termíny, ktoré majú predchádzať začatiu poskytovania národného roamingu. Začatie poskytovania národného roamingu nemôže byť navyše podmienené splnením podmienok bezprostredne nesúvisiacich s poskytnutím národného roamingu, ako napríklad povinnosťou odobrať služby nad rámec rozsahu služieb národného roamingu podľa rozhodnutia RÚ, povinnosťou poskytnúť neprimerané zabezpečenie, splnením povinnosti zaplatiť fixné zriaďovacie náklady, ani inými okolnosťami.