RÚ v prípade 4. mobilného operátora postupoval v intenciách zákona

06.10.2015, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Podľa právneho názoru Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), RÚ konal plne v intenciách zákona. Ako už 5.11.2014 RÚ informoval médiá a verejnosť „Mobilný operátor SWAN, a.s. v termíne do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia začal používať frekvencie v pásme 1800 MHz pridelené povolením. Preukázala to kontrola Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), ktorá sa uskutočnila v termíne, kedy mal operátor najneskôr začať používať pridelené frekvencie. RÚ zároveň na základe žiadosti poslal spoločnosti Orange Slovensko, a.s. vysvetlenie, aký je jeho regulačný prístup pri posudzovaní splnenia tejto povinnosti. Regulačný prístup RÚ bol v minulosti aj v súčasnosti rovnaký pri kontrolách u Orange a u ostatných operátorov. RÚ vo svojom regulačnom prístupe vychádza zo zákona o elektronických komunikáciách, právoplatného individuálneho povolenia a z doterajšej praxe. Všetci štyria mobilní operátori majú v právoplatnom povolení stanovenú povinnosť „Držiteľ individuálneho povolenia je povinný začať používať frekvencie pridelené týmto rozhodnutím do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.“ RÚ postupoval rovnako, ako v minulosti, keď vykonával fyzické kontroly na staniciach mobilných sietí operátorov. Pri kontrole bolo uskutočnené dátové pripojenie do siete operátora. RÚ zároveň zistil, že v čase kontroly stanice používali frekvencie v súlade s povolením.“ Z uvedeného jasne vyplýva, že postup RÚ a výsledky kontroly sa transparentným spôsobom dozvedeli aj ostatní operátori a široká verejnosť.
     Podľa názoru RÚ nebol dôvod na začatie konania o odobratí frekvencií. To, že prokuratúra ma iný pohľad na danú situáciu ešte neznamená, že jej právny názor je správny. RÚ pripomína, že podľa platného zákona „pri výkone svojej regulačnej a cenovej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať regulačný úrad pri vykonávaní jeho regulačnej a cenovej pôsobnosti.“ Oficiálny výklad zákona môže podať len súd, čoho si je zrejme prokuratúra vedomá, lebo sa s touto vecou obrátila na vecne príslušný – Najvyšší súd SR. RÚ sa nenechá vťahovať do mediálnych a súdnych súbojov, ktoré medzi sebou vedú operátori, ale počká na oficiálny výklad zákona v podaní Najvyššieho súdu SR.